mandag 11. juni 2012

Nr. 430: De kristne har et feilaktig og ubibelsk syn på Gud og et ødelagt Guds-bilde som gjør dem hovmodige og et byte for Satan!

Nr. 430:

De kristne har et feilaktig og ubibelsk syn på Gud og et ødelagt Guds-bilde som gjør dem hovmodige og et byte for Satan!

Jeg Jan Kåre Christensen tar 100 % avstand fra treenighetslæren da den er okkult og demoniskJakob 2.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! Good news: at det er bare en eneste Gud. 5.Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. De onde åndene skjelver ikke ved troen på en treenig Gud fordi det var flerguderi som var en av de alvorligste syndene i Israel. Men ved å gjøre rangen til Gud stridig. Gud sier om seg selv i Jesaja 44. 6 Så sier Herren, Israels konge og forløser, Herren, Allhærs Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, foruten meg er det ingen Gud. Videre i 43. 10 Men dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og innse at jeg er Gud. Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal ingen komme. At de aller fleste kristne ber og tror på en treenig Gud som etter bibelens eget vitnesbyrd ikke er gud er tragisk og katastrofalt. Gud er èn. Det er ingen ved siden av ham. Vi finner ingen plasser i Guds ord at det er 3 sidestilte Guddomsperson, langt mindre å tilbe og ære dem. Kun Gud skal æres, da som Fader, skaper og han som var villig og i stand til å skape en gjenløsning for oss. Når vi leser i Jesaja 14 og Esekiel 28 når Satan og ca 1\3 av englehæren ville gjøre Gud og hans trone stridig, ble de styrtet ut og får aldri muligheten til å prøve å gjøre det igjen. Vi leser også om det samme i Åpenbaringen flere steder, bl.a. det 12 Kap. I Jesaja 14. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.» Står det om Satan at han ville gjøre Guds trone stridig og bli Gud lik, derfor ble han kastet ut med sine allierte. Når Satan og de onde åndsmakter tenker og vet om dette, da skjelver de. Ingen kan gjøre Guds troene stridig. Selv ikke den falske treenighetslæren med 3 sidestilte Guder. Faderen er og forblir den eneste sanne Gud og han fra evighet til evighet, han er opphøyet over alt. Fra ham kommer alt og han er opprettholder av alt liv og lys. Jesus som hans første skapning gjorde ikke hans trone stridig. Derfor Sier Jesus om seg selv i Joh.14. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Jesus gjorde aldri Guds trone stridig, Faderen er større en jeg sa han. Det samme møter vi i Fil.2. 6 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, 7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. 9 Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. 10 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære! Jesus var annerledes, han gjorde ikke Guds troene stridig derfor har også Gud høyt opphøyet ham. Vi leser i Daniel skulle ble den 3. i rike i Daniel 5. 13 Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! 14 Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. 15 Nå er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16 Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket.» Hvorfor skulle ikke han bli 2. mann? Fordi Kongen regjerte i sammen med Sønnen. Det sier også historien. Det er akkurat det samme vi møter i Guds ord. Jesus satte seg ved Faderens side. Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres. Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er den førstefødte. Den første som ble skapt. Kol.1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. Videre i v. 17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Det står rett ut at han er den som er før alt. Mika 5.1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Her møter vi det igjen at Jesus har sitt opphav og tilblivelse fra eldgamle dager, ikke fra evighet som Gud Faderen. Men Jesus var lydig og hengitt til sin oppgave og gjerning her på jorden. Joh.5. 30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. Faderen gjorde er legeme til Jesus for å utføre forløsningsverket. Hebr.10. 5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden: Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg; 6 brennoffer og syndoffer har du ingen glede av. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Jesus omtaler også Faderen som sin Gud og Far. Joh.20. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» Men Jesus sier også om seg og Faderen følgende i Joh.10. 30 Jeg og Far er ett. De er ett i vilje, hensikt og mening. Men Jesus satte seg ikke på Faderens trone men på høyre side da han er underordnet Faderen. Hebr.1. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Når Jesus har regjert i 1000 år og dommen har vært innfor den hvite trone vil han overgi all makt tilbake til Faderen. 1.Kor.15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Vil avslutte med et ord av Paulus som setter alt på plass. Da må vi forkaste både Jesus alene bevegelsen, treenighetslæren og mange andre ubibelske og falske lærer. Da det ikke stemmer med Guds ord. 1.Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. 6 Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Trosbekjennelser

Egentlig så har mange av trosbekjennelsene vært til hjelp, men også andre må vi advare sterkt imot. Den trosbekjennelsen jeg er sterkest imot er den den athanasianske trosbekjennelse, den er på mange måter demonisk innspirert som lærer bl.a. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig. Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd. Og etter den har holdt frem at kristendommen står for tre Guder, så komen konklusjonen som er uhyggelig: Dette er den Katolske tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig. Med andre ord, hvis en ikke tro på tre Guder så kan en ikke bli salig. Hvilket hån imot Gud, hvilket hån imot Guds ord. Jesus har en begynnelse og er utgått i fra Faderen og Den hellige ånd er Guds virksomme kraft eller Guds energi! Den nikenske og den apostoliske trosbekjennelsene er ikke så ille, om de er mer defuse og derfor kan de aller fleste slutte seg til dem. Men ingen av dem får frem at treenighetenslæren er ubibelsk da disse trosbekjennelsene utviklet seg fra en lære der en trodde på èn Gud til tre likeverdige Guder og personer der Faderen, Jesus og Den hellige ånd var tre likverdige Guder og personer som fant hverandre ute i Space før verden ble til og annet tomt tankespinn.

Jeg vil oppfordre deg til å studere dette emne på egenhånd. Lese på hjemmesiden vår og bloggen vår. Komme med spørsmål og kommentarer på bloggen. Og har du en god artikkel om dette emne så publiserer vi det gjerne, men ikke noe forsvar av treenighetslæren. Det er det mer enn nok av ellers!

Ingen kommentarer: