lørdag 9. juni 2012

Nr. 428: Muhammedanerne har et sant og rett Guds-bilde i motsettningen til de aller fleste kristne som tror på en triade-gud!

Nr. 428:

Muhammedanerne har et sant og rett Guds-bilde i motsettningen til de aller fleste kristne som tror på en triade-gud!

Jesus selv trodde ikke og forkynte ikke om noen triade-gud. Men han trodde og forkynte som muhammedanerne at det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud, ikke ham selv eller Den hellige ånd.

Jesus selv kalte Faderen for Gud og Far, som vi også skal gjøre.Joh. e. 20 17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Her kommer noen utdrag fra Wikipedia og andre plasser på nette som viser den vidunderlige og herlige troen muslimene har på Gud, desverre så har de ikke funnet veien til Gud som går gjennom Jesus Kristus. 2. Tim. 4. 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid.

Det er trist at Satan har forført de store verdensreligionene på hver sin måte. Men så er det også noe som er posetivt. Muslimene legger vekt på familie og samhold, og så har de et noenlunde rett Guds-bilde som de som bekjenner Jesu navn i det store og hele ikke har da de tror på en triade-gud som skal pine og plage de ikke troende i et innferno av ild og svovel!

Dette lære muslimene eller muhammedanerne om Gud. Legg merke til at de ikke tror på en triade-gud, men på èn Gud som står over alle andre helt i samsvar med bibelen. Jeg får lyst til å si et stort Hallelujah! Shahāda (arabisk شهادة) er islams trosbekjennelse. Den bekjenner troen på den éne gud Allah. Resitering av trosbekjennelsen er en av islams fem søyler. Det å fremsi bekjennelsen høyt foran minst to muslimske vitner regnes som en offisiell erklæring om at man er muslim. Et av de viktigste dogmene i islam er troen på Allahs enhet, en absolutt, ikke-relativistisk og ikke-pluralistisk monoteisme som muslimer setter i skarp kontrast til alle former for polyteisme, inkludert treenighetslæren som de fleste kristne tror på. Denne absolutte monoteismen er innfelt i den første av islams fem søyler, trosbekjennelsen Shahadah. Det arabiske ordet for den ene allmektige gud er Allah (الله). Allah er bestemt form for ordet «illah» (al-illah), som betyr gud, og «Allah» blir dermed «guden» eller gud direkte oversatt til norsk. Forskjellen mellom de to er at på arabisk brukes «illah» om en hvilken som helst guddom, og den ubestemte formen antyder at det finnes flere av dem, mens i formen «Allah» ligger meningen «den ene, eneste gud». Allah er således ikke noe spesifikt egennavn på muslimenes gud, men det samme ordet for gud som også brukes av kristne arabere, og som derfor også brukes om kristendommens gud i de arabiske oversettelsene av Bibelen og Det nye testamentet. Dogmet om Allahs allmakt innebærer også en forestilling om Allah som alle tings årsak. Denne posisjonen innebærer en klassisk problemstilling: determinisme. Dersom Allah er alle tings årsak, hvordan kan individer da være ansvarlige for egne handlinger? Problemstillingen har ført til omfattende teologiske utlegninger og diskusjoner, hvor enkelte har forsøkt å myke opp «allmakten» til fordel for menneskets frie vilje. Likevel er det det absolutte allmaktsdogmet med tilhørende determinisme som er det dominerende blant de fleste teologer. Det arabiske ordet Allah brukes for Gud og begrepet tawhid for enhet. Første budskap i Islam er å tro på én og bare én Gud. ``Det er ingen Gud utenom Allah''. Istedenfor komplekse konsepter om Allah (SWT), kan islams konsept forstås i følgende surah: ``Si, Allah er Én. Allah er den Ene Omsorgskilde. Han har ikke avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet. Ingen er Hans like.'' (Koranen, kap.112) Allah (SWT) er Velunderrettet, Allvitende, Skaperen av alt, den Levende, den Ene Omsorgskilde, den Barmhjertige, den Tilgivende og den Nåderike. Mennesker har hatt en idé om en Gud, men den ideen har vært forskjellig gjennom historien. Muslimer har et abstrakt bilde av Allah (SWT) som ikke kan kjennes ved hjelp av sansene våre. Men det er ingen tvil om at det finnes jærtegn i universet som leder oss til den Ene Gud, Allah (SWT). Du kan tenke på hvordan menneskets kropp er skapt, hvordan din hjerne fungerer og hvordan alle kroppsledd utfører sine funksjoner hele tiden. Enhver person har et kroppssystem som fungerer utmerket. På samme måte ser vi forandringer og bevegelser i universet. Jorda og andre stjerner roterer i sine baner uten å kollidere med hverandre, dager blir til netter og netter avsluttes med dagslys igjen, og vinter og sommer veksler periodevis. Alt i universet fungerer perfekt på en bestemt måte eller etter bestemte lover. Vi kan spørre oss selv: Hvem har skapt universet? Hvem passer på at alt fungerer utmerket og i harmoni? Begrepet shirk betyr å tro på flere guder eller å likestille noen med Allah (SWT). I følge Islam er shirk den største synden. Allah (SWT) tilgir ikke dem som likestiller noen med Ham (Koranen, 4:48) og derfor må man vende seg mot den Ene Gud, Allah(SWT). Ingen Profet har sagt at han tror på flere guder. Alle Profetene forkynte et budskap om at det bare er én Gud, Allah (SWT). Så ideen om tawhid ble ikke proklamert for første gang av Muhammed (saw). Men dette inngikk også i budskapet til Profeter som Abraham (as), Moses (as), og Jesus (as). Muslimer tror på én unik og usammenlignbar Gud. Han har ingen sønn og heller ingen partner, og ingen foruten Han alene, har rett til å bli tilbedt. Han er den sanne Gud, og all annen guddom er falsk. Han har de mest praktfulle navn og de mest enestående, perfekte egenskaper. Ingen deler Hans guddommelighet eller Hans egenskaper. I Koranen beskriver Gud seg selv: Si: ”Han er Gud, den Ene. Gud, som alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like.” (Koranen, 112:1-4) Chapter 112 of the Quran written in Arabic calligraphy Kapittel 112 fra Koranen skrevet med arabisk kalligrafi. Ingen har rett til å bli påkalt, bønnfalt, bedt til, eller vist noen form for tilbedelse, bortsett fra Gud alene. Gud alene er den Allmektige, Skaperen, den Suverene og Opprettholderen av alt som finnes i hele universet. Han administ-rerer alt. Han er ikke avhengig av noen av Sine skapninger, men alle Hans skapninger er fullstendig avhengige av Ham. Han er Den som hører alt, Den som ser alt og Den som vet alt. På en perfekt måte omfatter Hans kunnskap alt som er, både det synlige og det skjulte, det offentlige og det private. Han vet hva som har hendt, hva som vil skje og hvordan det vil skje. Intet anliggende skjer i verden uten Hans vilje. Hva Han enn vil, det blir, og hva Han enn ikke vil, det blir ikke, og det vil aldri bli. Hans vilje overgår alle skapningers vilje. Han har makt over alt, og Han kan gjøre alt. Han er den mest Nåderike, den mest Barmhjertige og den mest Gavmilde. I en uttalelse fra profeten Mohammad , blir vi fortalt at Gud er mer barmhjertig mot Sine skapninger enn en mor er mot sitt barn.1 Gud er høyt hevet over urettferdighet og tyranni. Han er Allvitende i alle Sine handlinger og bestemmelser. Dersom noen ønsker noe fra Gud, kan han eller hun spørre Gud direkte uten å måtte be noen andre om å gå i forbønn for seg. Gud er ikke Jesus, og Jesus er ikke Gud. Til og med Jesus selv fornekter at han er Gud. Gud har sagt i Koranen: Sannelig, vantro er de som sier: ”Gud er Messias (Jesus), Marias sønn!” Messias sa: ”O Israels barn! Tilbe Gud, min Herre og deres Herre." Hvem enn som sidestiller partnere med Gud, for ham har Gud forbudt Paradiset, og hans hjem blir Ilden (Helvete)! For synderne vil der ikke finnes noen hjelpere.” (Koranen, 5:72) Gud er ikke en treenighet. Gud har sagt i Koranen: Sannelig, vantro er de som sier: ”Gud er den tredje av tre (i en treenighet)”, når der ikke finnes noen guder foruten én Gud. Hvis de ikke opphører med det de sier, så sannelig vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem. Skulle de ikke heller vende seg til Gud og be om Hans tilgivelse? Gud er den mest Tilgivende, den mest Nåderike. Messias (Jesus), Marias sønn, var ikke mer enn et sendebud... (Koranen, 5:73-75)

Konklusjon: Muhammedanerne har skjønnt mer ennn de aller fleste kristne hvem Gud er da de ikke tror på en okkult og hednesk triade-gud men på èn Gud. De lærer at det er en stor synd å ikke tro på èn Gud, Hallelujah vil jeg si igjen!

Ingen kommentarer: