onsdag 29. august 2012

Nr. 459: Alt du gjør FØR du blir FRELST er under Jesu BLOD, alt du gjør ETTER du blir FRELST skal du som en TROENDE svare for Gud innfor Kristi DOMSTOL!

Nr. 459:

Alt du gjør FØR du blir FRELST er under Jesu BLOD, alt du gjør ETTER du blir FRELST skal du som en TROENDE svare for Gud innfor Kristi DOMSTOL!

2 Kor. 5. 9 Derfor setter vi og vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å tekkes ham. 10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt. 11 Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, men for Gud er vi åpenbare; jeg håper og å være åpenbar for eders samvittigheter. 12 Vi gir oss nu ikke atter skussmål for eder; men vi gir eder leilighet til å rose eder av oss, forat I kan ha noget å sette imot dem som roser sig av det de er i det utvortes og ikke i hjertet. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Gud vil gjøre oss til overvinnere alle troende, men dessverre er det bare et fåtall som Gud «lykkes» med, hovedgrunnen for det er at Guds ord ikke blir forkynt slik som Paulus gjorde det da han forkynte hele Guds råd til frelse (Ap.gj. 20. 26 Derfor vidner jeg for eder på denne dag at jeg er ren for alles blod; 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.).Det du gjør før du blir frelst skal du aldri mer stilles til ansvar for overfor Gud

Skriften taler om at menneskene i seg selv er døde i sine synder og overtredelser. Lever i et åndelig mørke og gjør tankene og kjødets vilje. Og at vi har ormegift under våre tunger og hjerte er formørket og er vendt fra Gud og mot høvdingen over denne verden som er Satan. Så blir vi frelst og går over fra mørke og til lys. Ønsker å ta for meg 10 punkter som belyser dette tema at som hedning står du ansvarlig for Gud med ditt liv. Men tar enn imot Jesus og blir frelst, så blir alt nytt bokstavelig. Men en skal som troende være ansvarlig innforbi Gud med sitt liv fra den dagen en sier JA til Jesus i sitt hjerte og liv.

Innledning

Fra mine bibelkommentarer Kolossenser brevet 1. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. En gang var også vi mørkets barn og levde som de. Vi visste ikke bedre, i hvert fall de fleste av oss. Men nå er vi blitt utfridd, og det har skjedd en kolossal omveltning, vi er nå plassert i Guds Sønns elskede rike. Det som preger det riket er en motsats til det rike vi var i før. Før mørke, nå lys. Før hat, nå kjærlighet. Før løssluppenhet, nå ansvar med å følge Jesus og Guds ord. Før alt tillatt, nå lever vi under Guds vilje og bundet til Kristus og Guds ord. Alt er blitt nytt, derfor må vi leve deretter eller så vil det bli verre stilt med oss enn de som aldri har erfart dette. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Vi er kjøpt fri ved hans dyre blod. Det vi nyter og skal ha glede av i evigheters evigheter er ikke lettkjøpt fra Guds side. Han gav avkall på sin egen sønn og lot han dø i vårt sted. Tilgivelsen for våre synder er så dyp at Gud kommer dem aldri mer i hu og alt av syndens virkninger har han satt i gang en helbredelses- prosess for, noe som bibelen kaller for vår helliggjørelse.

1.) Fra den dagen vi blir frelst kommer vi inn i Guds lys, blir Guds barn og er ansvarlige for vårt liv som en troende og skal få lønn eller miste lønn. Her kunne vi tatt veldig mange skriftsteder. Men kan nøye meg med to. 2 Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn! 1 Kor. 3. 11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 12 Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14 Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; 15 om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild. Vi kan ikke legge noen annen grunnvoll enn Jesus, men opp på denne grunnvollen skal enhver troende bygge sitt liv, og enn vil få lønn eller tape\miste enten hele eller deler av lønnen. Josva møtte Herren i Josva 5, og derigjennom ble han forvandlet. Det er slike opplevelser vi trenger, men hva vil vi bli prøvd på? På vår troskap imot det lyset, mulighetene og evnene vi har benyttet oss av. 1 Kor. 4.1. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter! 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. 3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.

2.) Alt det vi gjør før vi blir frelst «kan» vi ikke noe for og skal ikke stilles ansvarlig for det som en kristen. Har allerede tatt dette emne grundig, men skal ta med noen vers til fra bibelen. 1 Kor. 5. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder! Vi skal ikke dømme de som er utenforbi da de allerede er døde, i sine synder og overtredelser. Og når en synder tar imot Jesus er alt det gamle forganget og alt er blitt nytt bokstavelig. Derfor kan vi aldri kreve at en som er ufrelst og blir frelst at han skal stilles til ansvar på samme måten som en troende. Han skal gjøre opp så langt som det er mulig, men fra den dagen en begynner å vandre med Jesus og Gud. Så er alt blitt nytt og en begynner med blanke ark og ingenting kan en kreves for. Dette er forenklet, men allikevel veldig viktig. Alt jeg gjorde før jeg ble frelst som 16 åring er under Jesu dyrebare blod, mens fra den dagen jeg ble frelst. Alt skal jeg stilles til ansvar for som en troende innforbi Kristi domstol.

3.) Enhver skal gjøre regnskap for seg selv. Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. Vi kan ikke leve på og for andre når det gjelder vår troskaps lønn som en troende. Vi er alle nåde kristne, men allikevel skal enhver gjøre regnskap for seg selv.

4.) Livet vårt skal en gang bli prøvd, og da kan vi tape hele «lønnen». Eller få full «lønn». Dette har vi vært inne på før, men vi gjenta det enda en gang da alt for mange troende anklager andre for det livet som enn selv har i dag. Det er sunt p klage litt å få ut hva som bor i enn. Men de som klager hver dag og om det samme igjen og igjen er kommet inn i en blind gate som er demonisk og som Satan har behag i. Vi må gå i fra klagegaten 666 over i hallelujagaten 777. Ellers så mister vi vår lønn. F.eks. å bekymre seg er synd for enn troende, tenk over det da Herren har lovet å forsørge deg. Våre holdninger, motiver, hjertelag og innstiling til tingene og de menneskene som kommer i vår vei vil Herren etterprøve og spørre etter.

5.) Forkynnerne og forkynnelsen har størst ansvar. Her er det mange skriftsteder å ta av, men de som forkynner Guds ord har et særlig stort og ansvarsfull oppdrag. Tar med to skriftsteder som viser det. Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom! 1 Tim. 5. 17 De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære. 18 For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd. Vi leser her at e n god Forstander som arbeider i tale og lære skal få «dobbel» lønn og ikke mange bli lærere for de skal bli strengere dømt. Det å inneha en forkynner gjerning og oppdrag er av største og viktigste betydning.

6.) Å bli Jesus lik er Guds mål med alle troende. Rom. 8. 29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre. Her viser Guds mål og standard for oss, det er av vi skal bli likedannet med hans elskede sønn Jesus Kristus. Det må og skal vi aldri miste ut av syne at det er hva Gud arbeider etter med og i våre liv med sin Ånd og sitt Ord, at vi skal bli like Jesus i et og alt.

7.) En del av de troende skal regjere med Kristus under 1000 års riket, resten skal gjøre det i all evighet. 2 Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære. 21 Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning. I et stort hus som menigheten er, så vil det være «fornemme» kar og de kar som ikke er det. Avgjørende for det er hvordan en stiller seg overfor Ordet og den troskap enn viser mot det åndelige lyset en har og følger samvittigheten sin. Her går storparten av troende feil, hvorfor? Hovedgrunnen for det er at gjennom menighetens 2000 årige historie har storparten av de som har forkynt Guds ord gitt stener for brød. Konsekvensen med det er at de aller fleste kristne er dverg kristne og mange ganger knapt nok det! Men heldigvis, det er noen her og noen der som forkynner Guds ord rett og lever deretter, de er store i Guds rike. Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

8.) Er du i lyset eller mørke? Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lyset er kanskje det som flest ganger i Bibelen er brukt som bilde på det som har med Guds rike å gjøre. Og da Gud skapte verden, visste Han at lyset var en forutsetning for alt liv. Først måtte lyset komme. Så kunne livet spire fram. Men også i den åndelige verden er det slik. Om Døperen Johannes ble det sagt at han skulle vitne om lyset, det sanne lys, som lyser for hvert menneske. I Johannes-evangeliet ser vi at lyset, Ordet og Jesus på en måte er flettet sammen til ett begrep. Slik er det i Guds rike. Uten Ordet om Jesus ville vi alle leve i et åndelig mørke. Evangeliet måtte åpenbares for at vi skulle nå fram til frelse. Lyset måtte finne oss for å fri oss fra det evige mørke. Også kong David hadde kjennskap til denne sammenhengen: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119,105) Lyset forbinder vi med noe godt og varmt, noe som gir trygghet og glede. Men lyset kan også være farlig. Den som har noe å skjule, er livende redd for at sterke lyskastere blir slått på for å avsløre det som er gjemt i mørke. Og i åndelig sammenheng kan lyset nettopp ha en slik avslørende funksjon. I Joh.3,19-20 leser vi: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. For det første ærer det Gud at vi vandrer i lyset. For det andre har vi en natur som ikke greier noe annet (1. Joh.3:9), men en tredje ting er at mørket skader oss. Joh 12:35 sier noe interessant. ”Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet nemlig ikke hvor han går hen og Joh 11:10 hvor Jesus sier: ”Den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham”. Når vi vandrer i lyset, så følges det ad av rett og sannhet. Salme 23. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. 10 Prøv hva som er til glede for Herren! Matteus' evangelium 22. kapittel, vers 29: "Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft." Dette er basisen. Men vi trenger også å prøve, feile og lære å gå Guds vei. Dette er en stadig lærings prosess som vil vare dette livet, og sikker også deler av det kommende! (sitat slutt). Vi har prøvd å ha fokuset i denne artikkelen på det å være frelst og det å ikke være frelst. Vi synger i en sang: Da Jesus kom inn, da Jesus kom inn. Å, for en forskjell da Jesus kom! Jeg kan det ei forklare – hva som skjedde i mitt sinn, men å for en forskjell da Jesus kom inn! (sitat slutt). Jeg har dessverre lært alt for mange troende å kjenne som personer som ikke en merker forskjell på fra før de ble frelst. Og de som jeg har opplevd og kjenner forskjell på, de vandrer i lyset og vandre med Gud som Enok. Enok er et bilde på den troende i endetiden som ikke kunne leve på andre, men pleide sitt eget åndsliv og gjennom det så vant han seier vær dag som en troende. Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Derfor oppfordrer apostelen de troende til å ta Guds fulle rustning på slik at de kan gjøre motstand på den onde dag (v. 13). Dagene er forskjellige. Noen dager ser vi tilbake med glede, andre vil vi helst glemme. Dagene som kommer vet vi ikke noe om, men erfaringsmessig vil noen være gode andre onde. Vi skal merke oss at Djevelen er strateg og finner gjerne en dag da vi føler alt er vanskelig og tungt, da kommer han med sin list og fristelser for å prøve å føre oss til fall. Særlig onde dager for Guds folk er forfølgelsestider. I vår tid er det mange i verden som blir forfulgt for sin kristne tro, og verden opplever flere martyrer enn noen gang i historien. Forfølgelesetiden vil kulminere ved Antikrist komme og den store trengsel. Derfor er det viktig at vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan bli stående.

9.) Verden «light» er de troende blitt. Daniel og hans venner preget omgivelsen, ikke omgivelsen dem. Det er Guds hensikt og mål for oss troende i dag og til enhver tid. At verden ikke preger oss men vi preger verden. Vi er Guds forlengede arm her i tiden, vi er Jesu legeme på jorden mens han som er hode er i himmelen ved Faderens høyre hånd.

10.) Den rettferdige blir vanskelig frelst, ikke lett frelst. Dette med at vi skal komme inn i himmelen og sette bremse sporene etter oss høres herlig ut, men skriften lærer at vi skal «så» vidt bli frelst da kampen er så stor. Det er som vi vinner med et mål, gjerne etter ekstra omganger eller en straffe konk. Det er dette bibelen lærer, ikke dette med lettvinte og enkle løsninger når det gjelder vår slutt frelse, det er meget vanskelig å bli frelst og bli bevart gjennom et langt liv og få full lønn. Det er få som klarer det, derfor sier Jesus at vi skal stride for å komme gjennom den trange port. 1 Pet. 4. 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

Sluttkommentar: dessverre så er kristendommen vanskelig å leve ut der velstanden er størst. Derfor er det faktisk ekstra prøvsomt for enn troende her i velstands Norge, hvorfor? For verden har trengt slik inn i menigheten. Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet. Det har blitt profetert igjen og igjen om store og omfattende vekkelser, men det stikk motsatte har skjedd, hvorfor? Hoved grunnen for det er at Guds ord ikke er blitt og ikke blir forkynt slik Apostlene og de første kristne forkynte det slik at de troende kan bli vakt opp for å leve det livet som vi som troende er blitt kalt til i Kristus Jesus. Vet det kan høres vondt og tøft ut, men sannheten er at forkynnelsen i dag er alt for slapp, dårlig og utvannet. Derfor ser vi også en sløv, likegyldig og forført kristenhet! Har du noe du ønsker å ta opp? Så send spørsmål inn til meg på mail her: Jk.chris@online.no

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-118-skal-troende-dmmes-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-111-hva-mter-en-bak-dd-og-grav.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer: