lørdag 2. februar 2013

Nr. 544: Din dobbeltmoral eller uoppgjorte synder vil føre deg under samme dom som de ugudelige og vantro!

Nr. 544:

Din dobbeltmoral eller uoppgjorte synder vil føre deg under samme dom som de ugudelige og vantro!

Det hjelper ikke noen ting, vil bare gjørevondt verre ved å leve som Pastor Jan Hanvold som er pengegrisk, står for herlighetsteologi og som lever selv i hor med å være gjengiftet som en troende. Her er han avbildet i sammen med sin tredje kone som ikke er hans kone etter Guds ord Inger som er kommet under samme dom som ham med å gifte seg med en fra skilt. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.Rom. 2.17b Setter din lit til loven og roser dig av Gud 18 og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du lærer av loven, 19 og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, 20 en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: 21 du som altså lærer en annen, lærer du ikke dig selv? du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer? 23 Du som roser dig av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!

Gud ord taler om det å tre Gud nær medfører ikke bare glede, men også større ansvar og det kreves noe av oss, det er helliggjørelse.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 11 All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Her er det som Paulus gjentar seg selv. Men minste motstands vei ligger for oss mennesker men det er veldig ofte ikke Guds vei. Når Israels barn gikk ut av Egypten gikk de gjennom den mest farefulle vei, og den vanskeligste. Men det var Guds vei og der kunne Gud gjøre storverk og vise hvem han var. 12 Derfor, rett ut de slappe hender og styrk de vaklende knær! Dette er et sitat fra Jesaja som indikerer at forfatningen er meget dårlig. Når en går tilbake til loven og egenrettferdighet er det like alvorlig i Guds øyne som å leve i synd og umoral. Det er kun og alene Jesus som frelser og det er ved ham vi også skal leve som troende. Dette er bibelens og nytestamentes kjernesannhet. Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. (1930 overs.). Kol. 2. 6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. 13 La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igjen. Igjen siterer Paulus fra GT, nå er det fra Salme 73. Asaf hadde ikke levd nær Herren men kun sett på omstendighetene derfor var det kommet et åndelig mørke over ham. Dette kunne også overføres på menigheten her og de måtte ta lærdom og ikke falle i samme grøften. 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. At disse tingene hadde skapt store og indre stridigheter i menigheten i Jerusalem er nokså forståelig. Når u over stemmelser kommer til overflaten kommer også stridigheter med som regel. Men slik skal det ikke være, Derfor er det nødvendig at helliggjørelse prosessen tiltar og øker hele livet igjennom! 15 Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Paulus adresserte klart hvem som lagde stridigheter. Det var de som gikk bort i fra den frie nåden i Kristus og til loven og tillot seg selv kjødets gjerninger. Men samtidig må en alltid passe seg for å ikke la noen bitter rot få vokse opp. Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 16 Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et måltid mat. Her var det en menighet som levde mer i frafall en vekkelse\fornyelse. Når ilden, gløden og kjærligheten blir borte så kommer også synden og den verdslige moralen inn! Da blir ikke Guds ord dyrebart lengre og etterleve og følge det viktig. Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye. 17 Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende bad om den. For han fant ikke vei til omvendelse. Et frafallent og kjødelig hjerte trives i synden men ikke med konsekvensene og virkningen av synden. Slik som Esau levde er et resultatet av et hjerte som har vendt Gud ryggen. En som synder er ikke en synder bare når han synder men det begynner i sinnet lenge før en aktiv handling. 2. Kor. 10. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Vers 14 sier: «Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.»!

Lever vi ikke et hellig liv for Gud skal vi ikke se Herren og ha samfunn med ham. Med andre ord, det pålegger oss som troende et meget stort og på mange måter uoppnåelig ansvar og måte å leve på. Det er kun ved Guds nåde og hjelp vi er i stand til å leve slik Herren vil og finner behag i.

Hvorfor synder de kristne så mye og lever i et grenseland – i et åndelig gråsone område?

Ønsker å ha fokuset på to ting hvorfor synd, verdslighet og umoral florerer blant de troende. Da med fokuset på to sider. Den ene siden er at en ikke kjenner og har lært å kjenne, elske og sette pris på felleskapet med Gud som blir brutt hvis vi synder eller lever i synd. Den andre er at troende ikke forstår og vil innse syndens konsekvenser, vi høster som vi sår, dette er en lov.

1.) Den ene siden er at en ikke kjenner og har lært å kjenne, elske og sette pris på felleskapet med Gud som blir brutt hvis vi synder eller lever i synd.

Når en elsker og setter pris på en person, da gjør en alt for å tekkes den. Tenk bare på i et ekteskap hvordan vi opptrer overfor hverandre, i en familie eller andre som vi omgås som vi setter pris på. Hvordan er det med Gud? Elsker vi ham når vi godtar gjengifte, homoseksualitet, lyving, baktalelse, pengegriskhet etc.? Alt dette mishager Gud, da skal og bør vi avstå fra alt dette, det har med kjærlighet til Gud.

2.) Den andre er at troende ikke forstår og vil innse syndens konsekvenser, vi høster som vi sår, dette er en lov.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 6 Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder. Guds ord løfter opp den som har en tjeneste for og fra Gud selv. Det er av aller største betydning og skal lønnes både her i tiden og innforbi Kristi domstol. Eldste som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbel belønning, framfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning. For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker, og: Arbeideren er sin lønn verd. 1 Tim 5,17-18 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. Hebr 13,17 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Dette med å høste og så gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste for før eller siden. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45) Det kommer klart frem i NT at dette er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet. 9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig. Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham. Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far. 10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen. Legg merke til språkbruken: våre søsken i troen. Det er helt naturlig i en familie at det er et helt spesielt forhold til mor og far og til den jeg er gift med. Det er også helt naturlig at jeg kjenner en større nærhet til en bror og en søster enn til andre mennesker. Hvis jeg lukker øynene, kan jeg nok si at jeg skulle elske alle like mye, at jeg ikke skulle ta mer hensyn til min bror enn til en tigger på søppelhaugene i Bangkok. Men det er ikke slik livet er. Jeg behøver ikke glemme tiggeren på søppelhaugen i Bangkok fordi om søsteren min har større plass i hjertet mitt. Dessuten ville jeg bli revet helt i stykker hvis alle verdens mennesker skulle ha like stor plass i lommeboka mi som barna mine. Sunn logisk og sunn menneskelig tenkning er også åndelig.

Sluttkommentar: Begynte med ordet fra Romerbrevet 2 om dette å belære andre en ting, men leve motsatt selv. Dette kommer til utrykk blant de troende veldig ofte. La meg nevne et eksempel. Troende er veldig ofte på angreps jakt imot homoseksuelle, det er den store syn. Men at gjengifte utbrer seg mer og mer blant de troende, det går en hvis hus forbi. Dette er dobbeltmoral og da kan en virkelig si som det sår skrevet i Romerbrevet 2:

17b Setter din lit til loven og roser dig av Gud 18 og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du lærer av loven, 19 og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, 20 en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: 21 du som altså lærer en annen, lærer du ikke dig selv? du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer? 23 Du som roser dig av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-344-straffer-gud-eller-tillater-gud.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html

Ingen kommentarer: