mandag 9. september 2013

Nr. 683: Dagens «nåde-forkynnelse» vil i ytterste konsekvens ta deg til fortapelsen!

Nr. 683:

Dagens «nåde-forkynnelse» vil i ytterste konsekvens ta deg til fortapelsen!

Pastor Åge Åleskjær har «tatt» nådeforkynnelsen til nye høyder med sine bøker og forkynnelse. Bibelen beskriver dette som nikolaittenes og Bileams lære og forkynnelse, som dagens protestantiske kristendom blir mer og mer preget og innfiltrert av.Hva er nåde?

Fra Wikipedia: Nåde som kristen teologisk betegnelse betyr Guds tilgivende kjærlighet. Forståelsen av ordet nåde slik det brukes i Bibelen har sin bakgrunn i det orientalske eneveldige kongestyret. At en konge viste nåde betydde alltid at han personlig grep inn i en persons liv og direkte ga ham noe direkte eller tilgav ham all skyld. Bibelen beskriver alltid nåde som Guds umiddelbare inngrep, hjelp og gave. Å stå i nåden er derfor å stå i et umiddelbart personlig forhold til Gud, hvor Gud er giver og opprettholder

Nåde er i bibelsk betydning motsettningen til våre egne gjerninger for å behage Gud. Derfor er nåde også «måten» å gjøre seg «fortjent» til Guds gunst og velbehag!

Titus 2. 11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, 12 idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden

Legg merke til at Guds nåde både frelser og forvandler oss, Hallelujah.

Efeserbrevet 2. 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

Charis er det greske ordet for nåde. Det betyr: Favør eller godhet.

Egentlig så begynte den falske nådeforkynnelsen med Luther og reformatorene.

Dette kan misforståes. Jeg tror at Luther og reformatorene ble oppreist av Gud, men de gikk for langt og åpnet opp for nye tolkninger av Guds ord som også har ledet ut i en større villfarelse enn den katolske Kirka og andre som de har gått ut av. Balansen og den balasten som var med den katolske kirka og de som gikk forut, ble borte underveis og har i dag endt i en protestantisk villfarelse større enn den som var under middelalderen. Der alt egentlig i dag er tillatt, det er nikolaittenes og Bileams forkynnelse som dagens protestantiske kristendom blir mer og mer preget og innfiltrert av.

Frafallet fra troene skjøt fart i fra reformasjonen ved at «nåden» ble alt for «stor».

Her er et eksempel: Ved den lutherske reformasjonen ble ekteskapet først og fremst sett som ei "verdslig ordning" som hadde å gjøre med fornuften og styremaktene. For Katolikere var det et sakrament. Vi vet at Luther og hans medarbeider tillot skilsmisse og gjengifte i stor skala i motsetning til den katolske kirka. Slik begynte frafallet fra den sanne og levende troen i en mye større utstrekning enn noen gang. Frafallet skjør fart, og dette ser vi i dag.

Luther gikk alt for langt i retning av å godta både skilsmisse og gjengifte. En finner hos ham åpninger for dette langt ut over de to mulige tilfellene NT nevner for skilsmisse. En viss kasuistisk tendens kan spores hos Luther. Det vil si at han satte opp lange lister over mulige skilsmisseårsaker som kan godtas med tanke på nytt ekteskap. Dette vrøvlet holdt også Barratt og andre protestanter på med. I dag er det lite slik ting da gjengifte er mer eller mindre helt ut godtatt. Dessverre har de fleste reformatorene i hovedsak fulgt Luther.

Dagens praksis er ikke bare splittende, men den vil gjøre at menigheten opphører og blir satt til side for sin Gudgitte oppgave å være sannhetens støtte og grunnvoll. Hvor langt på natt er vi kommet?

1 Tim 3:15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Sluttkommentar:

Luthers gjerning og forkynnelse var som en motreaksjon til Katolisismen. Men samtidig så gikk en alt for langt i mange ting. Luther ville fjerne mange bøker av bibelen, bl.a. Jakobs brev og andre. Vi ser at den kimmen som han inngav har nå utviklet seg til å bli moden for dom der i dag er snart alt tillatt. Hva er ikke tillatt blant de kristne og troende i dag? Og da spesielt blant alle protestantiske menigheter og kirkesamfunn? Ingen advarer imot noe eller noen lengre, alle er venner og på full fart inn i skjøge kirken der alle «elsker» hverandre men en elsker ikke Jesus og Guds ord. Jesus er Guds ord, og det går ikke an å elske ham uten å elske og leve etter Guds ord, i alle deler.

Joh 14:21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Dette med gjengifte og ikke tillatte det er Jesu bud nr. 1 da ekteskapet er et forbilde mellom ham og menigheten. Og det er den eneste gangen i NT at dette er Jesu bud der Paulus stenger adgangen til gjengifte for Jesus troende etter skilsmisse.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Legg merke til Apostelen Paulus sier at dette byder Herren, altså Jesus. At en etter skilsmisse enten skal forlike seg med sin ektefelle eller leve enslig. Og forandre på dette er som å åpne opp for demonene i Guds menighet på vidt gap og da vil ikke menigheten lengre være det den skal; sannhetens støtte og grunnvoll! Dagens forkynnelse her i Norge, ikke minst blant de frikirkelige vil i ytterste konsekvens ta deg til fortapelsen!

Og det er ille at mennesker som tror de er på vei til det Nye Jerusalem, men de vil aldri nå frem da de aldri sa nei til sitt eget kjød og verden!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-85-er-adventistene-en-sekt-hva-er-en.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-589-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-78-er-de-fleste-kristne-menigheter.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-den-gammel-testamentelige-og-den.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Fattig-men-rik http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=lov-eller-naade-eller-begge-deler. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=desmond-ford-om-syvdags%20adventistene

Ingen kommentarer: