fredag 27. september 2013

Nr. 694: De frafalne kristne advarer imot periferere syndere som ikke omhandler dem selv, men andre. Mens de sanne troende advarer også imot de syndene som rammer dem selv!

Nr. 694:

De frafalne kristne advarer imot periferere syndere som ikke omhandler dem selv, men andre. Mens de sanne troende advarer også imot de syndene som rammer dem selv!

Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid er som den Norske kristenheten er i det store og det hele. Det som omhandler andre har de en klar formening om, men det som berører dem, deres vennekrets og menighet/kirke, det tier de stille om, og forsvarere! Verden har egentlig ikke forandret seg stort på 2000 år, da menneskehjerte er likt som det alltid har vært.

Jer 17:9 Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Bilde av et hjerte, det er ikke noe å stole på et menneske eller våre hjerter, kun Gud og hans ord! Vi vet at OKS eller nå Romerikskirken som har bilde av et hjerte i logoen, det forteller mer enn tusen ord hvor de står i det åndelige landskapet.Hva Jesus sa om datidens religiøse mennesker:

Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke; 4 de binder svære byrder, som er vanskelige å bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med sin finger. 5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene. 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. 9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Når vi så «lett» kan avsløre dagens kristne menigheter og forkynnere, hvorfor ikke forlate det synkende skipet og bli med f.eks. i Smyrna Oslo? Vi trenger å samles på nytt om Guds ord og bønn kjære venner!

Kong Saul ble forkastet av Gud fordi han sparte det beste og nest beste, men slo resten i bann. Slik er også dagens kristne som kan advare imot f.eks. homoseksuelle hedninger og abort som verdens mennesker lever i. Men gjengifte blant de troende, og i særdeleshet blant forkynnere blir enten stilltiende akseptert eller t.o.m. forsvart. Dette er å spare det best og nest beste som Kong Saul gjorde det.

1 Sam. 15. 1. Samuel sa til Saul: Det var mig Herren sendte for å salve dig til konge over hans folk, over Israel; så lyd nu Herrens ord! 2 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la sig i veien for ham da han drog op fra Egypten. 3 Gå nu avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hvad hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen. 4 Så kalte Saul folket til våben og mønstret dem i Tela'im; det var to hundre tusen mann fotfolk og ti tusen mann fra Juda. 5 Da Saul kom til amalekittenes by, la han et bakhold i dalen. 6 Og Saul sa til kenittene: Gå bort, skill eder fra amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge eder sammen med dem! For I gjorde vel imot alle Israels barn da de drog op fra Egypten. Så skilte kenittene lag med amalekittene. 7 Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sur, som ligger østenfor Egypten. 8 Og han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. 9 Men Saul og folket sparte Agag og det beste og det næstbeste av småfeet og storfeet og lammene - alt som så godt ut - og vilde ikke slå dem med bann; men alt det fe som var ringe og usselt, det slo de med bann. 10 Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således: 11 Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge; for han har vendt sig bort fra mig og ikke holdt sig efter mine ord. Da optendtes Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten. 12 Morgenen efter stod Samuel tidlig op for å møte Saul; da kom nogen og sa til Samuel: Saul er kommet til Karmel, og der har han reist sig et minnesmerke; siden vendte han om og drog videre ned til Gilgal. 13 Da nu Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: Velsignet være du av Herren! Jeg har holdt mig efter Herrens ord. 14 Men Samuel sa: Hvad er da dette for en bræken av småfe som lyder for mine ører, og hvad er det for brøl av storfe jeg hører? 15 Saul svarte: De har ført dem med fra amalekittene; for folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud; men resten har vi slått med bann. 16 Da sa Samuel til Saul: Hold op, så vil jeg forkynne dig hvad Herren har talt til mig inatt! Han sa til ham: Tal! 17 Samuel sa: Da du var ringe i dine egne øine, blev du hode for Israels stammer, og Herren salvet dig til konge over Israel. 18 Og Herren sendte dig avsted og sa: Gå og slå disse syndere, amalekittene, med bann og strid mot dem til du får gjort ende på dem! 19 Hvorfor lød du da ikke Herrens ord, men kastet dig over hærfanget og gjorde hvad ondt var i Herrens øine? 20 Da sa Saul til Samuel: Jeg har lydt Herrens ord og har gått den vei Herren sendte mig; jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann. 21 Men folket tok av hærfanget småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste, for å ofre det til Herren din Gud i Gilgal. 22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer; 23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge. 24 Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet; jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord; for jeg var redd folket og gav efter for dem. 25 Men forlat mig nu min synd og vend tilbake med mig, forat jeg kan tilbede Herren! 26 Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke vende tilbake med dig; for du har forkastet Herrens ord, og så har Herren forkastet dig, så du ikke skal være konge over Israel. 27 Dermed vendte Samuel sig og vilde gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den blev revet av. 28 Da sa Samuel til ham: Herren har idag revet kongedømmet over Israel fra dig og gitt det til en annen, som er bedre enn du. 29 Og Israels trofaste Gud lyver ikke og angrer ikke; for han er ikke et menneske, så han skulde angre. 30 Saul svarte: Jeg har syndet, men vis mig allikevel nu ære for mitt folks eldste og for Israel og vend tilbake med mig! Så vil jeg tilbede Herren din Gud. 31 Da fulgte Samuel Saul tilbake, og Saul tilbad Herren. 32 Så sa Samuel: Før Agag, Amaleks konge, hit til mig! Glad i hu gikk Agag bort til ham, og Agag sa: Visselig, dødens bitterhet er veket bort. 33 Men Samuel sa: Likesom ditt sverd har gjort kvinner barnløse, så skal nu din mor bli barnløs fremfor andre kvinner. Så hugg Samuel Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal. 34 Derefter drog Samuel til Rama, men Saul fór op til sitt hus i Sauls Gibea. 35 Og Samuel så ikke Saul mere helt til sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel.

Amalek er et bilde på kjødet, vi kan ikke «spare» noe av kjødet. Gjengifte er like mye synd som drap. At forkynnere skiller og gifter seg på nytt igjen etter skilsmisse er like mye synd som massedrap for Gud. En liten synd er like ille som mange svære.

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Vi er lysets barn, derfor fordrer Herren desto mer av oss!

Jer 30:21 Og hans herlige skal være av hans egen ætt, og hans hersker utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for mig; for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær? sier Herren.

Verdens barn hverken vil eller kan tre nær Herren. Men det kan Guds barn. At forkynnere, Pastorer og andre med leder ansvar i Guds menighet tør og vil tre nær Herren vitner om overmot hvis de er skilt, gjengiftet og lever i hor som troende og forkynnere.

Verdens største og farligste synd må vi se i lys av hvor vi står i det åndelige landskapet.

Verdens barn lever og vandrer i mørke, men hva med Lysets barn? De lever o g vandrer også i mørke når de f.eks. godtar gjengifte blant forkynnere og de med leder ansvar. Hvor vil dette ende?

De frafalne kristne advarer imot periferere syndere som ikke omhandler dem selv, men andre. Mens de sanne troende advarer også imot de syndene som rammer dem selv! Akkurat som på Jesu tid.

Gud forlanger mer av oss troende, ja fullkommenhet. Men hva finner han? Lunkenhet, middelmådighet og unnskyldninger for å ikke følge Guds ord.

Men det skjer også mye godt, og det er de som står for Herren og Guds ord. Her i Norge er dette dessverre ikke de frikirkelige i det store og det hele, men mer blant lutheranere og andre. Snart eneste frimenighet her i Norge som advarer imot synd er Smyrna Oslo, det er heldigvis også noen Lutheranere og andre som tør og er villige til å holde frem Guds ord og forkynne hans råd til frelse, forløsning, helbredelse, gjennopprettelse og helliggjørelse.

Sluttkommentar:

Ønsker du å støtte oss? Vi trenger din støtte nå. Her er kontonummeret i Posten: 0535 06 05845

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-569-finnes-det-avlatsbrev-ogsa-i-var.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-561-romerikskirken-tidligere-oslo.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Ingen kommentarer: