onsdag 9. oktober 2013

Nr. 695: Det er i vår viljes-beslutning som avgjør om vi lever et liv fri fra synd eller i synd!

Nr. 695:

Det er i vår viljes-beslutning som avgjør om vi lever et liv fri fra synd eller i synd!

Profeten Daniel satte seg fore, bestemte seg og tok en viljes-beslutning om å leve et rent og hellig som varte livet ut. Her er Daniel som en ganske ung mann bortført til Babel, men der tjente han Gud og levde hellig og rent. På tross av at han var ført ut i eksilet mot sin vilje. Hemmeligheten til å tjene Gud er å gjøre det meste ut av enhver situasjon og se muligheten for Gud.Profeten Daniel, et forbilde og hadde et liv til lærdom for oss alle!

Daniel 1. 8 Men Daniel satte sig fore at han ikke vilde gjøre sig uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk, og han bad den øverste hoffmann om at han måtte være fri for således å gjøre sig uren.

Daniel var kun ca. 17 år gammel da han tok denne viljes-beslutning, men lå alt til rette for ham å gjøre dette? Selvfølgelig ikke.

2 Kongebok 25. 1. I hans niende regjeringsår, i den tiende måned, på den tiende dag i måneden, drog kongen i Babel Nebukadnesar med hele sin hær mot Jerusalem og leiret sig mot det, og de bygget skanser mot det rundt omkring. 2 Og de holdt byen kringsatt like til kong Sedekias' ellevte år. 3 På den niende dag i måneden var hungersnøden så stor i byen at landets folk ikke hadde noget å ete. / 4 Og byens mur blev gjennembrutt, og alle krigsmennene flyktet om natten gjennem porten mellem begge murene ved kongens have, mens kaldeerne lå leiret mot byen rundt omkring; og han tok veien til ødemarken. / 5 Men kaldeernes hær satte efter kongen og nådde ham igjen på Jerikos ødemarker; og hele hans hær spredte sig og forlot ham. 6 Og de grep kongen og førte ham op til Babels konge i Ribla og avsa dom over ham. / 7 De drepte Sedekias' sønner for hans øine, og han lot Sedekias selv blinde og lot ham binde med to kobberlenker; så førte de ham til Babel. 8 I den femte måned, på den syvende dag i måneden - det var Babels konge Nebukadnesars nittende år - kom Nebusaradan, høvdingen over livvakten, en av Babels konges menn, til Jerusalem. 9 Han brente op Herrens hus og kongens hus, og alle Jerusalems hus - alle stormennenes hus - brente han op med ild. 10 Og hele den hær av kaldeere som høvdingen over livvakten hadde med sig, rev ned murene rundt omkring Jerusalem. 11 Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bortførte resten av folket, dem som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til kongen i Babel, og resten av hopen. 12 Bare nogen av de ringeste i landet lot høvdingen over livvakten bli tilbake som vingårdsmenn og jordbrukere. 13 Kaldeerne slo i stykker kobbersøilene i Herrens hus og fotstykkene og kobberhavet i Herrens hus og førte kobberet av dem til Babel. 14 De tok også askebøttene og ildskuffene og knivene og røkelseskålene og alle kobberkarene som hadde vært brukt til tjenesten.

Daniel var blant de som kom til Babel fra Israel

Daniel 1.1. I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår drog Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og kringsatte det. 2 Og Herren gav Judas konge Jojakim i hans hånd, og likeledes en del av karene i Guds hus, og han førte dem til Sinears land, til sin guds hus - han lot karene sette inn i sin guds skattkammer. 3 Og kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulde ta med sig nogen av Israels barn, både av kongeætten og av de fornemste, 4 unge gutter som var uten lyte og fagre å se til, og med evne til å tilegne sig all slags visdom og vinne kunnskap og bli kyndige i videnskap, og som var dyktige til å tjene i kongens palass, og at de skulde oplæres i kaldeernes skrift og tungemål. 5 Og kongen fastsatte hvad de hver dag skulde ha av kongens kostelige mat og av den vin han drakk, og bød at de skulde opdras i tre år, og når disse år var omme, skulde de bli kongens tjenere. 6 Blandt dem var av Judas barn Daniel, Hananja, Misael og Asarja. 7 Og den øverste hoffmann gav dem nye navn: Daniel kalte han Beltsasar og Hananja Sadrak og Misael Mesak og Asarja Abed-Nego.

Men ut i fra dette, så tok Daniel en viljes-beslutning om å følge Guds ord koste hva det koste ville. Dette gikk på dypet, da avgjørelsen ikke bare gjaldt da han var i sin ungdom, men livet ut!

Hadde Daniel de beste forutsetningene for å ta slike valg og bli den Guds mann og profeten han ble? Selvfølgelig ikke. Han kom ut i fra et folk som var ulydig imot Herren, Guds straff gikk over dem og han var meget ung. Men allikevel, på tross av dette bestemte han seg og satte seg selv fore at han ville ikke gjøre seg uren. De ytre omstendighetene er ikke avgjørende, men hjertes bestemmelse.

Hvordan berører og forandrer Gud oss?

Vi leser: 1. Tess. 5. 23 Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Gud vil hellige oss helt igjennom, men Satan vil lure og besnære oss. Satan kan klare og lure selv den «beste» og mest helhjertet troende hvis han ikke tar seg selv i vare og passer på.

1 Joh. b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Selv «verdens» beste bibellærere Derek Prince ble lurt av Satan da hans første kone døde og han giftet seg på nytt med ei fraskilt. Kong David ble lurt, Samson ble lurt og utallige andre. Derfor er det så viktig å ta seg selv i vare.

Derek Prince ble lurt, men ikke profeten Daniel. Hvorfor? Han tok en bestemmelse da han var 17 år som han levde hele live på. Dette er forbildelig for oss. Men er det så viktig å følge Guds ord til punkt og prikke? Og hele livet?

Vi kan tale imot andre, og påpeke andres feil, synder og mangler. Og slik det er blitt i dag der tilsynelatende de som også lever i synd, ikke er så nøye med sitt liv etc. har fremgang. Jeg kan ikke og prøver ei heller å gi et fullgodt svar på alt dette. Men jeg vet for min egen del, det å følge Guds ord nøye er alfa og omega for å erfare Guds fulle velsignelse, hallelujah!

Det finnes andre synder enn å gifte seg med ei fraskilt eller som fraskilt gifte seg på nytt. Men vi kommer ikke utenom at som en brennende troende så er de «små» og aksepterte syndene som er de farligste egentlig. La meg ta et annet eksempel:

Nettporno er slik jeg ser det utenom skilsmisse og gjengifte Satan mest listige angrep på å lure og besnære oss troende som vil tjene Herren. Skal skrive en egen artikkel om dette som kommer etter denne.

Sluttkommentar:

Vårt sjelsliv består av tre deler:

1.) Forstand.

2.) Følelser.

3.) Vår vilje.

Alt disse tre bestanddelene vil Gud hellige og gjøre oss hele på.

Vi leser i Salem 23. 3 Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

I Grunnteksten står det at han gjenoppretter min sjel. Det er akkurat hva Gud gjør, han gjør oss hele som mennesker til ånd, sjel og legeme. Det gjorde han med Daniel, og det vil han også gjøre med meg og deg. Det var Daniels viljes-beslutning som avgjorde at han levde et liv fri fra synd eller i synd. Slik er det også med oss, det er når Gud får gripe vår vilje fullt ut, at vi blir seirende troende mennesker.

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 2. 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! Paulus omtaler menigheten som en Far snakker til sin barn når det skal begynne å stå på egne ben og klare seg selv. En er tilstede men også borte. Nå er det egentlig opp til barnet – som her menigheten – å vise hva den vil og evner. Forutsetningen er der, men videre vei og retning avgjør og bestemmer en selv.

13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Men Paulus kommer med en kjensgjerning som han hadde erfart selv; det er Gud som gjør en i stand til å tjene og elske ham. Vi skal ta våre bestemmelser og ha våre mål, men alt dette står Gud bak. Det er i ham vi lever, beveger, rører og er til.

14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, Kommer ikke det hele fra hjerte og en ønsker det selv, da gjør en det av misnøye og en har innvendinger mot å gjøre Guds vilje. Å tjene Herren er med glede, hvis en gjør noe for en må er det døde gjerninger sier Skriften.

15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden Denne verdens barn trives i mørke og med synd. For en troende trives en men å være motsatsen, ved å leve som et Lysets barn noe som en også er. Vi leser i bergpreken, der finner vi den samme standarden som Paulus beskriver på de troende. Paulus sier; så dere kan være uklanderlige og rene. Jesus sier i Matt.5. 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.

16 og holder fast på livets ord, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves. Paulus hadde som mål for alt det han gjorde, Jesu Kristi dag. Dagen vi skal møte Jesus, bli han lik og vil få igjen hva som har skjedd med våre liv som troende, enten godt eller ondt. Skal vi få noe igjen den dagen er det avhengi av hvordan vi stiller oss ovenfor Guds ord og innretter vårt liv, ved å leve deretter.

17 Om jeg nå selv skal ofres når jeg gjør min hellige tjeneste og bærer deres tro fram som et offer, så er jeg likevel glad og gleder meg sammen med dere alle. I GT hadde en flere ofringer som en gjorde og praktiserte hele tiden. Nå i NT har vi et offer å frembringe; oss selv. Det er en glede at for den enkelte og det bringer glede også til andre troende at vi går Guds vei og gjør Guds vilje.

18 Så må også dere være glade og glede dere sammen med meg. Det ordet som Paulus nevner her glede, skal hvile over og være en del av hele den troendes liv og tjeneste for Herren og hverandre. Glede er også en del av den nye naturens substans da glede er det neste som kommer etter kjærlighet av Åndens frukt.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-530-katastrofen-bibellrer-og-pastor.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-448-terje-berntzen-tidligere-stor.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-679-evner-en-ikke-til-ha-et-stabilt.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-232-det-gjr-vondt-for-et-menneske.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-282-dde-david-wilkerson-fr-tiden.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-689-evangelist-svein-nordvik-hevder.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: