lørdag 12. oktober 2013

Nr. 699: Min tjeneste og hva vi står for i Smyrna Oslo har mye til felles med profeten Jeremias da vi tjener Gud i en oppløsning og frafallstid for Guds menighet!

Nr. 699:
Min tjeneste og hva vi står for i Smyrna Oslo har mye til felles med profeten Jeremias da vi tjener Gud i en oppløsning og frafallstid for Guds menighet!

Her et bilde av meg Jan Kåre Christensen som forkynner hele Guds råd til frelse
Jeremias oppdrag og tjeneste

Jeremias 1. 1. Ord av Jeremias, Hilkias' sønn, en av prestene i Anatot i Benjamins land. 2 Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda, i det trettende år av hans regjering, 3 og siden i de dager da Jojakim, Josias' sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Sedekias', Josias' sønns ellevte år, da Jerusalems innbyggere blev bortført i den femte måned. 4 Herrens ord kom til mig, og det lød så: 5 Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene. 6 Men jeg sa: Akk, Herre, Herre! Se, jeg forstår ikke å tale; for jeg er ung. 7 Da sa Herren til mig: Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale. 8 Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig, sier Herren. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. 11 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre. / 12 Da sa Herren til mig: Du har sett rett; for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. 13 Og Herrens ord kom til mig annen gang: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. 14 Og Herren sa til mig: Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. 15 For se, jeg kaller på alle folkestammer i rikene mot nord, sier Herren, og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter og mot alle dets murer rundt omkring og mot alle Judas byer. 16 Og jeg vil avsi mine dommer over dem for all deres ondskaps skyld, fordi de forlot mig og brente røkelse for andre guder og tilbad sine henders verk. 17 Men du skal omgjorde dine lender og stå op og tale til dem alt det jeg byder dig; vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre dig redd for dem! 18 Og se, jeg gjør dig idag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot det hele land, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. 19 Og de skal stride mot dig, men ikke få overhånd over dig; for jeg er med dig, sier Herren, og vil redde dig.

Hva var Jeremias gjerning og oppgave? Den var todelt. Den første delen var:

1.) Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned.

Den andre delen var:

2.) Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å til å bygge og til å plante.

Opplever at jeg selv har mye av det samme. Derfor står det i Guds ord:

Rom. 12. 3 For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. 4 For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 6 Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, 7 eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, 8 eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

Jeg får tilbakemeldinger at jeg kun skal fokusere om frelse og det som alle kan forenes om. Men min tjeneste er ikke bare rettet mot de ikke troende, men også mot de troende at de skal som det står i Efeserbrevet 4. 14 forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, 15 men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, 16 av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.

Eller om en er lærer, på lærdommen!

Jeg har fått et kall og har en utrustning til ikke bare tale til de ikke troende, men også de troende. Selv om jeg erfarer som Jeremias at budskap ikke alltid blir tålt og likt, så er det det som er nødvendig, rett og riktig. Jeremias første del var følgende: «Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned». Vi leser at det var å rive, rykke opp, ødelegge og bryte ned. Når det var gjort, så kom del to: «Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å til å bygge og til å plante». Da kommer den positive og oppløftende siden når alt ligger til rette for det. Derfor må en se min tjeneste, oppgave og gjerning todelt. Først den avslørende, refsende og som avslører. Dernest så kommer den som bygger opp, vederkveger og styrker de troende.

Skal menigheten bli det som Gud hadde ment er det like viktig å få ryddet bort allt som er ubibelsk og som ikke tåler å bli prøvet av Gud. Som det som oppbygger og vederkveger. Det er balanse, fremfor alt, sunn balanse.

Hvorfor jeg har tatt opp slike kontrovsielle sider ved Guds ord!

Selvfølgelig kunne jeg gjort som Evangelist Emanuel Minos og alle andre og bare føyd under teppet alt som er vanskelig og vært enig med den jeg sist snakket med og vært kjempepopulær blant de troende. Men er dette rett? Og må en bli som alle andre for å bli akseptert og godtatt? Det tror jeg så vist ikke, jeg vil stå for det som Gud har vist meg og åpenbart for meg siden ungdommen. Ikke legge noe til eller trekke fra, men holde frem Guds ord og gjøre som Apostelen Paulus gjorde:

Ap.gj. 20. 26 Derfor vidner jeg for eder på denne dag at jeg er ren for alles blod; 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Apostelen Paulus forkynnte hele Guds råd til frelse, og holdt ikke noe tilbake. Dette har vært mitt mål og «goal» siden ungdommen, å holde frem alt som har betydning, er bibelsk og rett.

Som sagt, det er til tider fristende og jeg får også tilbakemeldinger av ca. 70-80 % som skriver til oss at jeg skal bli som alle andre. Da skal fremgang og aksepten komme. Men det er derfor Gud har salvet, utrustet og gitt meg den tjenesten for å ikke være som alle andre som profeten Jeremias.

Jer 15:17 Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet; grepet av din hånd har jeg sittet ensom; for du fylte mig med harme.

Vet ikke om jeg alltid kan si det så sterkt som Jeremias, men at vi Smyrna Oslo ikke er med på den utviklingen som er innforbi kristenheten der nikolaittenes lære.

Tar med som en kort innføring hva nikolaittenes lære er:

Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. Bileams lære gikk nettopp ut på dette at når det ikke gikk å forbanne Israel, så gav han rådet til at man heller forførte dem med avgudsdyrkelse og hor.

Nikolaittene mente at ”kjødets urenhet ikke påvirket sjelens renhet.” (The deeds of the flesh do not affect the purity of the soul, and consequently have no bearing on salvation.) De tolket Guds nåde som en tillatelse til å være likeglade med syndige vaner. Deres lære forfektet at syndige tanker, mentalitet, handlinger og liv, (altså aktiv synd), ikke påvirket frelsen. Evangeliet, mente de, tilbød en teknisk, teologisk og ”åndelig” frelse, hvor Gud erklærte mennesker rettferdige, uten å gjøre noe i eller med dem. De hevdet videre at denne ”Guds handling” utenfor mennesket, ikke behøvde å vise seg i liv og vandel. På den måten ble lovens krav satt ut av spill for de som var frelst. De mente også at denne frelsen var kontraktsbundet fra Guds side, slik at den aldri kunne brytes.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.

Menigheten i Efesus hadde avslørt nikolaittenes gjerninger. Menigheten her hadde både godtatt, legemilitert og det hadde blitt en lære som bibelen omtaler som surdeig ut av dette. Her henviser Jesus til Bileams lære som det samme som

Nikolaittenes lære. Bileam velsignet Israel men samtidig forledet ham dem til synd. Han fikk de unge menn til å drive hor med de midianittene unge piker og samtidig i seansen tilba de deres avguder. Vi ser at liv og lære skal være i overensstemmelse skal Gud velsigne. (sitat slutt).

Hvor står menigheten i dag, da i særdeleshet pinse/karismatiske felleskap og menigheter som vi tross alt er kommet ut av?

Vi leser i 2. Tim. 4. 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Vi leser om at i endetiden – vår tid – skal en ikke tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr!

Det er i denne tiden og under disse forholdene Smyrna Oslo og jeg er satt til å være som en motvekt imot dette frafallet og forførelsen som sprer mer og mer om seg. Derfor må min tjeneste og det budskapet Gud har gitt meg sees i forhold til den kolossale utglidingen og de rådende forholdene det er innforbi Guds menighet blitt.

Sluttkommentar:

Nå hverken ønsker eller prøver jeg å kopiere Jeremias. Men når en leser Jeremias bok og Klagesangene, så finner en utrolig mye likt og som passer overens. Jeremias tjeneste Gud trofast og med oppriktighet i en frafalls og fornedrelse tid for Guds menighet – akkurat som vi i dag.

Men Gud er med og hører på bønn og har lovet å svare oss når vi søker ham av hele vårt hjerte.

Jer 29:13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Når en har slike herlige ord og løfter, på tross av frafallet og forførelsen som er tiden. Det gjør meg frimodig og til en overvinner. Det er ikke måte på hvor herlig Guds ord er og det kommer imot oss:

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten.

Hver er det Gud har gitt oss? «har gitt oss de største og dyreste løfter».

Det å være frelst og født på nytt i denne verden, der er å ha fått dette, og tygg på det: «har gitt oss de største og dyreste løfter».

Det er ikke noe som kan sammenlignes med det å være frelst og bevart i denne verden for Kristus. Derfor er det også med stor frimodighet, glede og begeistring jeg fremdeles holder frem Guds ord. Ønsker å gjøre også i fortsettingen det som Apostelen Paulus sa til sin medarbeider og venn Timoteus: «Forkynn orde om det passer eller ikke (det står det i grunnteksten), overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Jeg ønsker og vil fullføre min tjeneste, da trenger vi din støtte ved at du blir med i virksomheten. At du ber for oss og støtter oss økonomisk. Her er vår konto i posten:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-514-endelig-i-nytt-hus-pa-hellerud.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-676-du-er-langt-mer-betydningsfull.html http://blog.janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index.php http://www.youtube.com/user/smyrnaoslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse

Ingen kommentarer: