mandag 21. oktober 2013

Nr. 702: PS! En siste hilsen for denne gang, vi trenger som troende å komme i sammen i mindre enheter i dag – som de første kristne!

Nr. 702:

PS! En siste hilsen for denne gang, vi trenger som troende å komme i sammen i mindre enheter i dag – som de første kristne!

En gammel klokke med pendel på, det er her utrykket pendelsvingenes lov kommer i fraPendelsvingenes lov – den gjør seg alltid gjeldende! Hva er pendelsvingenes lov?

Dette er et gammelt utrykk. Vi vet hvis pendelen svinges opp imot høyre kommer den i nesten samme fart imot venstre. Slik at hvis den dras veldig opp til høyre som kommer den kraftig opp på andre siden igjen. Og kommer den svakt opp til høyre, så kommer den svak tilbake. Med andre ord, det blir en form for motvekt hvis ting blir for ytterlig gående, så blir det også for ytterlig gående til motsatt side igjen.

I dag skal kristenheten underordne seg ledere og forkynnere som har sviktet totalt, dette skaper en form for mot-reaksjon.

Nå i uka som har gikk så ville åtte av tolv biskoper at homoseksuelle eller «rompiser» skulle få gifte seg med egen liturgi i kirka. Også da lesbiske, tar vi med at ellers snart hele den protestantiske kristen Norge godtar gjengifte blant troende, også blant forkynnere og Hyrder. Så må vi bare konstatere at det er helsvart på det åndelige område her i Norge. Norge er et åndelig u-land blitt.

Fremfor alt, det er lederne og hyrdene som har sviktet!

Her gjør pendelsvingens-lov seg gjeldende. Jeg er for møter også i større forsamlinger, men nå svikter menigheten og kirkene slik til gangs. For å beskytte seg selv og selv være under Guds herredømme, så tror jeg at små enheter er på sin plass. Ikke minst i denne tiden. Og det var slik på mange måter kristenheten startet, ut i fra små enheter gjerne knyttet til hjemmene der en levde ut det kristne livet i hverdagen med de menneskene som en også tilba Gud og delte Guds ord i sammen med.

Frafallet er så stort, for å beskytte seg selv imot dette og samtidig ha noen som en deler det åndelige felleskapet med. Så er bibelgrupper eller små enheter der en kommer gjerne i sammen med andre utenforbi «kontroll» av andre (de store kirkesamfunnene etc.) rette veien å gå i dag?!

Vi i Smyrna Oslo ønsker å være et alternativ til hva kristenheten står for i det store og det hele.

Jeg mener at kristen Norge har sviktet på de aller fleste punkter om ikke på alle punkter. Hva er da løsningen? Å gå inn for å prøve å forandre dette? Det har jeg prøvd med stort sett dårlige erfaringer da det er såpass mange maktmennesker og andre som kontrollere og styrer, at dette er meget vanskelig og krevende. Da er små eller mindre enheter der en kommer i sammen løsningen. Jeg skrev: «Og det var slik på mange måter kristenheten startet, ut i fra små enheter gjerne knyttet til hjemmene der en levde ut det kristne livet i hverdagen med de menneskene som en også tilba Gud i sammen med».

Når vekkelsen brøt frem på Pinsefestens dag, ble de små enheter i hjemmene selve nøkkelen. Og vi leser videre utover i Apostelgjerningene og også i brevene til Paulus og de andre Apostlene. Så var hjemmene og de mindre enheter veldig sentrale. Tror vi er i ferd med å vende tilbake der igjen i mange henseende. Ikke fordi at det er en mer «rett» møteform, men fordi at kristen Norge ikke lengre følger Kristus, ikke minst lederskapet. Da må det være en «løsning» for de som vil følge Lammet hvor det går. Da er jeg mer og mer overbevist at de mindre enheter, og de menneskene som en har med i hverdagen. At det er rett, sunt og godt av en kommer i sammen for å tilbe Gud og dele Guds ord.

Jeg og min kone vi ber i sammen hver dag, dette er avgjørende for alt. Og vi i Smyrna Oslo har to møter i uka hjemme hos oss. Tirsdag kl. 19.00 er det bønn og bibelesing. Og Søndag kl. 18.00 er det noenlunde det samme igjen, men da har vi også noen ganger hatt bevertning. og en kopp te eller kaffe. Du er velkommen å komme kjære venn, vi har et åpent hjem og et åpent hus for de som vil dele Guds ord og tilbe den eneste sanne Gud Faderen og dele samfunn med oss og våre Herre og frelser Jesus Kristus.

Ved siden av dette så har jeg en hel del prosjekter (som du også kan støtte her: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845), som gjør at for meg er det Jesus og Guds ord hele uka igjennom, all ære til Gud og Lammet!

Ønsker du å være med på noe av dette? Ta kontakt med oss eller meg. Ser det slik at Smyrna Oslo og min tjeneste er en Oase mitt ute i den åndelige ørkenen som det er i kristen Norge i dag, og der utviklingen nok ikke vil bli bedre, men heller verre!

Når Jesus nevner bønn og det å komme i sammen så sier han: «når to eller tre kommer i sammen», med andre ord. For Jesus var de mindre enheten like viktige og betydningsfylle som de store, og der mange kom i sammen. Det avgjørende var å komme i sammen i hans navn.

Videre sier Jesus: «det to eller tre av dere blir enige å be om, skal det vederfares (eller gis) dere!».

Form er dette noe av de skjønneste, herligste og største ord utalt under himmelen. Jesus la inn sine mest betydningsfylle og største ting til et minimum av mennesker som skulle være enige. Det var to eller tre som ble enige om å ha et eller flere bønneemner. Og de skulle få det de ba om i hans navn da han hadde fått all makt og autoritet av sin Far. For å være på vår side og gi oss det vårt hjerte og sjel lengter og trenger for å være overvinnere og sanne kristne i denne mørke og vanskelige verden!

Sluttkommentar:

Dette var et lite PS! Har bestemt meg for å ta et lengre opphold med blogg skrivingen hvis ikke noe spesielt dukker opp. Vil nå bl.a. begynne å skrive bibelkommentarer igjen. Og prøve å legge ut en del undervisning med tale, da på forskjellige måter som vi allerede har liggende ute, men videreutvikle og gi ut enda mer.

Samtidig har vi møter her i Smyrna Oslo, og du/dere er hjertelig velkomne. Se mer her: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Har fremdeles mye på hjerte, men kommer tilbake senere på blogg. Og vil som sagt meddele meg også på andre måter i tiden som ligger foran hvis Herren drøyer og vi får leve!

Tar med til slutt med noe fra Wikipedia om husmenigheter:

Husmenighet brukes om et kristent fellesskap som samles i hjemmet til noen i fellesskapet. De som samles i en husmenighet, er gjerne en håndfull venner og familiemedlemmer.

Begrepet skriver seg helt fra tekster i Det nye testamente, der det snakkes om «menigheten i ditt hus».

Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos’ hus. 2. Paulus' andre brev til Timoteus 4,19.

Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles hjemme hos henne. Paulus' brev til kolosserne 4,15

Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Apostlenes gjerninger 2,46.

En husmenighet er ikke det samme som husgrupper, bibelgrupper eller cellegrupper som er underlagt en større menighet. Med husmenighet menes som regel en gruppe som er selvstendig, uten direkte tilknytning til en større menighet. Men bruken av disse begrepene brukes noe om hverandre.

Den første husmenigheten er beskrevet i Apostlenes gjerninger 1:13., hvor Jesu disipler møttes på en sal i et hus. De neste tre hundre årene var det mest vanlige at de kristne møttes i hjemmene. I mange tilfeller var de nødt til dette fordi offentlig forfølgelse av kristne ikke tillot bygging av egne gudstjenestesteder. En av de tidlige kirkefedrene; Klemens av Alexandria (150-215), skrev om tilbedelse i et hus. Et privathus som ble funnet under arkeologiske utgravinger i Dura-Eropos i Irak i 1930-årene, hadde vært et kristent samlingssted i 232, og hadde et eget rom med dåpsbasseng.

De første kristne hadde ingen kirker. Man regner med at de første kirkene i Vestkirken ble bygd i det 4. århundre. Fram til da var de kristnes samlinger hovedsakelig i hjemmene, etterhvert i hjemmene til mer velstående troende, eller i særlige lokale tilknyttet disse hjem.

Selv om kirkebygninger etter hvert ble den vanlige møteplassen for kristne, ser det ut til at det hele tiden også har eksistert husmenigheter. Skrifter fra 1500-tallet forteller om husmenigheter. Opp gjennom tidene har det vært mange forskjellige kristne grupperinger som har holdt gudstjenester i hjemmene, ofte som en følge av undertrykkelse fra statskirken eller myndighetene.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-701-hva-blir-neste-arbeidsomrade-for.html

Ingen kommentarer: