torsdag 10. oktober 2013

Nr. 696: Nettporno er slik jeg ser det utenom skilsmisse og gjengifte Satan mest listige angrep på å lure og besnære oss troende som vil tjene Herren!

Nr. 696:

Nettporno er slik jeg ser det utenom skilsmisse og gjengifte Satan mest listige angrep på å lure og besnære oss troende som vil tjene Herren!

Nettporno ligger kun noen få bokstaver på tastaturet eller bevegelser på musa. En går da rett inn i den demoniske verden der Satan råder og regjerer. Akkurat som en gjør det ved å tillatte og akseptere at homoseksuelle får leve i synd fritt og gjengifte blir tillatt blant oss troende. Bilde viser at tastatur og datamaskin, noen trykk her og Satan har deg på kornet.Da Tv’en kom inn blant de troende

Dette var før min tid, da jeg er oppvokst med TV og media. Men det var de som talte imot film og annet, men da Tv’en kom ble de som var imot film. Plutselig for de filmene da hadde advart imot på kino. Med andre ord, det en var imot ble enn for. Da gjerne snikende og nesten lydløst hadde Tv’en åpnet en helt ny verden for enn. Nå skal jeg ikke gå i dybden her, men det er mye av det samme vi finner angående porno og nettporno.

Porno og pornografisk litteratur og film var vanskelig å få tak i før i forholdt til hva som ligger åpent og tilgjengelig på nette i dag.

Vi vet at de som fikk takk i pornografisk material før måtte selv ofre noe for å få tak i dette. Enten for selv å kjøpe dette eller en måte oppsøke disse miljøene på.

Dette som ble «overvåket» av andre og som kostet penger, er nå nesten fritt tilgjengelig på nette, veldig mye gratis og ikke minst. Tilgjengelig og ingen legger merke til hva du gjør.

Satan vet å lure, forføre og fornedre oss troende. Jeg skriver i overskriften: «Nettporno er slik jeg ser det utenom skilsmisse og gjengifte Satan mest listige angrep på å lure og besnære oss troende som vil tjene Herren!».

Verdens mennesker kan gjøre «hva» de vil da de vandrer i mørke, men vi som troende er Lysets barn og skal bære dets frukter sier skriften.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. Hva er hor eller utukt i tanker? Urent og usedelig begjær. Gud ser alt dette, for han kjenner hjertet. Matt 5:28 Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Gjengifte for troende uten for hors skyld er å innlede et urent forhold som vil dra både en selv og andre med inn i fortapelse. Det å ikke leve i samsvar med Guds ord er noe som skriften sidestiller med å være en avgudsdyrker!

6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Det er nok av dem som vil si at det ikke er så farlig. Gud har tilgitt, andre er fordømmende og arrogante osv. Nei, det er skriftens ord som ene og alene er vår rettesnor her, ikke noe annet!

7 Gjør ikke felles sak med dem! Det er alltid i denne tidshusholdningen nok og flere mennesker som vil si deg hva Satan vil en hva Gud vil. Satan er denne verdens fyrste og Gud. Sier du ja til synden sier du ja til mørket. Vi blir oppfordret til å ikke gjøre felles sak med verdens og kjødets barn. Her må vi alle passe oss for å ikke havne i fiendens klør!

8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lyset er kanskje det som flest ganger i Bibelen er brukt som bilde på det som har med Guds rike å gjøre. Og da Gud skapte verden, visste Han at lyset var en forutsetning for alt liv. Først måtte lyset komme. Så kunne livet spire fram. Men også i den åndelige verden er det slik. Om Døperen Johannes ble det sagt at han skulle vitne om lyset, det sanne lys, som lyser for hvert menneske. I Johannes-evangeliet ser vi at lyset, Ordet og Jesus på en måte er flettet sammen til ett begrep. Slik er det i Guds rike. Uten Ordet om Jesus ville vi alle leve i et åndelig mørke. Evangeliet måtte åpenbares for at vi skulle nå fram til frelse. Lyset måtte finne oss for å fri oss fra det evige mørke. Også kong David hadde kjennskap til denne sammenhengen: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119,105) Lyset forbinder vi med noe godt og varmt, noe som gir trygghet og glede. Men lyset kan også være farlig. Den som har noe å skjule, er livende redd for at sterke lyskastere blir slått på for å avsløre det som er gjemt i mørke. Og i åndelig sammenheng kan lyset nettopp ha en slik avslørende funksjon. I Joh.3,19-20 leser vi: Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.

9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. For det første ærer det Gud at vi vandrer i lyset. For det andre har vi en natur som ikke greier noe annet (1. Joh.3:9), men en tredje ting er at mørket skader oss. Joh 12:35 sier noe interessant. ”Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket, vet nemlig ikke hvor han går hen og Joh 11:10 hvor Jesus sier: ”Den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham”. Når vi vandrer i lyset, så følges det ad av rett og sannhet. Salme 23. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.

10 Prøv hva som er til glede for Herren! Matteus' evangelium 22. kapittel, vers 29: "Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft." Dette er basisen. Men vi trenger også å prøve, feile og lære å gå Guds vei. Dette er en stadig lærings prosess som vil vare dette livet, og sikker også deler av det kommende!

11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, irettesett heller. Vi skal ikke ta del eller forsvare mørket. Mørke skal få leve sitt liv uten vår deltagelse og ved at vi støtter opp om det. Tvert imot, vi skal om mulig også tale imot synd, mørke og perversiteter. Først blant troende, dernest blant ikke troende!

12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Har man levd noen år, så trenger en ikke å få repetert hva Satan står for hver dag. Vi vet at det som kommer frem er bare toppen av et isfjell over hva Satan står for. Men vi skal være klar over det og i enkelte sammenhenger og settinger trengs det også å belyses og navngi dette. Ta f.eks. homoseksualitet. Der må de som har drevet på med dette lenge nok gå med bleier som små barn da deres indre organer er blitt sprengt av disse unaturlige og perverse handlinger.

13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, Alt, ja absolutt alt vil komme for dagen. Vi tror at noe ikke blir registrert, men det gjør det i den himmelske computer. På hvilken måte vet jeg ikke. Men når alt kommer frem i Guds lys blir det avslørt! (sitat slutt).

Jeg mener at det å tillatte gjengifte blant de troende er den mest alvorlige synden som har skjedd i Guds menighet siden Apostlenes dager. Selvfølgelige er drap og andre ting «verre» synder. Men når ting blir legalisert og allment godtatt, som er fiendes verk. Da åpenbarer Satan seg som en lysets engel. På mange måter er det slik også med nettporno. Dette er så tilgjengelig for oss som mennesker, og ikke minst kristne mennesker. Derfor kommer Satan og hans demoner inn «bakveien» i våre liv hvis vi ikke tar oss selv i vare og den onde gir vi innpass i vårt liv.

1 Joh. b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Hvor jeg vil hen!

Det jeg vil si, er at nettporno er synd for oss som kristne å frivillig oppsøke. At vi går forbi, kommer oppi andre eller på andre måter ser på dette er ikke til å unngå da porno i bladhyller, på nett og TV flommer imot oss som en elv. Men å oppsøke dette frivillig er å gå Satans ærend.

Har du sett på nettporno eller gjort andre synder er det mulighet for tilgivelse og gjennopprettelse hos Gud. Og kjenner du fremdeles på fordømmelse, så er det bare ditt hjerte som spiller det et puss.

1 Joh. b. 3. 19 Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; 20 for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.

Vi er tilgitt og alt er glemt har vi bekjent det som synd, og omvendt oss fra det.

Det hjelper ingenting å bekjenne ting som synd hvis vi ikke samtidig omvender oss i fra det.

Stole ikke på de kristne eller Satan. Men på Guds ord og Kristus alene.

I Guds menighet er snart det meste tillatt, selv det å gifte seg med en fraskilt eller selv være fraskilt og gifte seg på nytt som en troende. Det finnes ingen begrensninger lengre. Men nettporno er også synd, noe som vi må vende oss i fra og ta avstand i fra.

Jeg får tilbakemeldinger om det er de som er imot all verdens form for synd, men selv har sett på nettporno etc.

Satan er som en blekksprut med sine fangarmer mot oss troende. Klarer og evner han ikke å lure og forføre oss på den ene måten. Så prøver han på den andre måten. Nettporno ved siden av gjengifte blant oss evangeliske kristne virker til å være som det sterkeste angrepet han har imot oss? Derfor tar jeg avstand i fra både nettporno og gjengifte. Men samtidig, det er tilgivelse og gjennopprettelse å få hos Gud, ikke glem det kjære venner!

Nettporno fører deg inn i den okkulte og demoniske verden, og at det er så lett og så fristende. Dette benytter Satan seg av.

Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt det, men aldri oppsøk den delen av nette. Og havner enn inne på slike sider, så kom deg ut der i fra så fort som mulig. Nettporno vil ta deg inn i en verden der rett blir galt, og galt blir rett. Dette kunne jeg ha skrevet så mye mer om, men stopper her.

Sluttkommentar:

Det finnes drøssevis av synder der ute, og som er «lette» å ta avstand i fra. Men det er alltid noen synder som er vanskeligere og lettere vinner innpass. Og for den som vil leve overgitt Gud og hans vilje, for han eller henne så kan det ikke være en eneste synd som skiller mellom oss og Gud. For det er våre synder som skaper skille mellom oss og ham.

Jesaja 59. 1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tunghørt til å høre. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Guds hånd er aldri for kort til å frelse, men det er våre misgjerninger har gjort skilsmisse mellem oss og vår Gud, og våre synder som har skjult hans åsyn for oss, så han ikke hører.

Jeg nevner nå til slutt den overskriften eller heddingen jeg har på denne artikkelen: «Nettporno er slik jeg ser det utenom skilsmisse og gjengifte Satan mest listige angrep på å lure og besnære oss troende som vil tjene Herren!».

Vi vet at den som spiller fotball har gjerne andre skader enn den som driver med friidrett etc. Jeg tror at hvis en vil leve 100 % for Gud så må en ta avstand i fra all synd. Homoseksualitet, drap og tyveri er «lette» synder for den som vil leve for Gud å ta avstand i fra i det store og det hele? Men hva med gjengifte og nettporno? Slik jeg ser det, så er det kjempeviktig at vi også tar 100 % avstand i fra dette på lik linje med drap, homoseksualitet etc.

Synd er synd i Guds øyne, om det er «små» som «store» synder. Alt dette vil lede oss bort i fra Herren og inn i Satans favntak. Jeg tar 100 % avstand i fra alle former for synd, om det er drap eller nettporno. Om det er gjengifte eller å leve som lesbisk eller homse. Det er synd. Men for den som vil leve for Gud, 100 %. Er de «små» revene like farlige som de «store» revene, eller de «små» eller «store» synder.

Høys 2:15 Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.

Fang revene sier Kong Salamo. For meg er nettporno en av de revene, og kanskje etter skilsmisse og gjengifte den farligste reven for oss kristne, ikke minst for den som vil følge Gud og Lammet overalt!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-691-datingnettsteder-er-en.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-395-pastorer-og-forkynnere-som-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-525-kong-david-hadde-valget-mellom.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-526-demonene-har-fotfeste-i-de-alle.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-222-skilsmisse-og-gjengifte-er-bare.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-694-de-frafalne-kristne-advarer-imot.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-695-det-er-i-var-viljes-beslutning.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan

Ingen kommentarer: