torsdag 24. oktober 2013

Nr. 704: Døde Gud eller et fullkomment menneske på Golgata? Hva sier bibelen?!

Nr. 704:

Døde Gud eller et fullkomment menneske på Golgata? Hva sier bibelen?!

Hei!

Dette er mitt andre spørsmål: Døde Gud på Golgata eller gjorde han det ikke?

Bård

Du spør følgende: «døde Gud på Golgata eller gjorde han det ikke?».

Skjønner at du er interessert i dette, men for å forklare noe av bakgrunnen for at denne problemstillingen dukker opp så er den relatert til en gammel vranglære som kom for fullt med den katolske kirka og de kirkemøtene de hadde i de kommende hundre årene der en forlot den bibelske troen og den sunne lære i det aller meste, og nye lærer som ikke er bibelske kom frem. En av de lærene som da vokste frem var den såkalte treenighetslæren der en forkastet det første budet:2. Mosebok 20. 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Hvem er denne Guden? Det er den eneste sanne Gud som Jesus selv sa, ikke ham selv eller en svevende Ånd.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Jesaja sa dette:

Jes 46:9 Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen, at jeg er Gud, og at det er ingen som jeg,

Jes 43:10 I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme.

Dette er kun Gud Fader det tales om, ingen andre Bård.

Apostelen Paulus sier også at det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud som har udødelighet, og dermed kan vi slå fast at det ikke var Gud som døde på Golgata, men menneske Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Jesus selv sa på Golgata at min Gud hvorfor har du forlatt meg:

Matt 27:46 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Etter oppstandelsen så sa Jesus at han gikk til sin Gud og Far:

Joh 20:17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Jesus fikk et legeme av Gud Fader som ble formet i Marias mage, uten hun hadde vært med en mann og fått sæd i seg som er den vanlige fødsel, men Gud selv la noe av seg selv i Marias mage derfor skulle også Jesus være hellig. Dette er det nærmest vi kan si at Gud døde på Golgata, men det var ikke Gud som døde, men det eneste fullkomne, hellige menneske som har gått på denne jorden; menneske Kristus Jesus!

Luk 1:35 Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Spørsmålet var: Døde Gud eller et fullkomment menneske på Golgata?

La oss ha det klinkende klart, det var ikke den eneste sanne Gud som døde på Golgata da han er den eneste med udødelighet, men menneske Jesus Kristus Bård og dere andre som leser dette.

1 Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:

Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse. Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne. Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far. Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske angående Gud eller Guddommen. Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke de første kristne og bibelen.

1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd. Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller ydmykt bøye oss for Guds ord. Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.

1.) At jeg er der.

2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.

3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds Ord er klart! Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.

Og treenighetslæren er selvmotsiggende og ubibelsk. La meg ta et eksempel. 1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forsjel på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person. Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne? Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Viderført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Her en artikkel jeg skrev om dette emne for noen år siden, ville sikker brukt noen ord og vendinger annerledes i dag, men les, vi er alle underveis:

Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?

1. Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen. Gud kan ikke dø, han er uforgjengelig og er fra evighet til evighet. Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud. Gud er den samme fra evighet til evighet. Men Jesus døde og med det så kommer vi i en meget sterk problemstilling om Jesus var Gud eller han ble det. Og n ar han hadde gitt avkall på dette?

Hva lærer Guds ord?

Det er kun Faderen som er fra evighet og han er den enste sanne Gud, ingen andre – eller skal vi tro på Jesus only og treenighetslæren så kommer vi i en meget sterk konfliktsituasjon. Puslespillet vil ikke gå opp. Jesus alene lærer kort fortalt i GT var Gud Faderen, så ble Gud Jesus og opphørte med å være Gud ved oppstandelsen og himmelfarten. Da er Gud den Hellige Ånd. Det er Gud som operer i forskjellige funksjoner og det var Gud som døde på korset! Treenighetslæreren hevder at Gud er treenighet fra evighet til evighet. Det er tre Guder som er like i ære, makt og herligherlighet. Jesus var Gud fra evighet og er det til evighet. Den Hellige Ånd er Gud fra evighet til evighet og Faderen likeså. At en får tre Guder til å bli en Gud er også ganske suspekt og en matematisk umulighet. Når Jesus døde på Golgata døde Gud da Jesus hele tiden er og var Gud etter treenighetslærene syn og lære. Men når vi studerer historien så har treenighetslærene mange ganger omskrevet bibelen for at det skal stemme. Eller en kommer med den katolske frase at det er et mysterium eller dette bare må en tro. Ufattelig hva noen kan få seg til å mene. Gud har gitt oss forstand og vett for vi skal bruke det og ikke avskrive det. Når det ikke strekker til. Så skal vi tro. Men her blir det motsatt, avskriv forstanden og bare “tro”, treenighetslæren er et mysterium. Men det er motsatt, mysterium ble åpenbart i Kristus og ved hans komme. 1. Tim 3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. I grunnteksten og etter hva mange bibelgranskere mener så skulle det stått Kristus her som sikter til at Kristus ble menneske. Derfor skal dette verset skrives slik: 1. Tim 3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Kristus som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. Da må vi begynne å forstå at Jesus som var i Guds skikkelse ble menneske fylt ut og tom sto lavere enn englene i sitt jordelivs dager. Jesus var ikke Gud når han gikk på jorden, men fikk sin stilling tilbake etter oppstandelsen. Derfor sier Tomas etter oppstandelsen. Joh.e. 20. 26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende!» 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas. Derfor var også Jesus avhengig av å fullføre sitt eget frelsesverk eller så hadde han også selv gått fortapt. Med det mener jeg at Gud satset 100 % på Jesus og hadde han sviktet så hadde hele menneskeheten gått fortapt, han selv inklusivt. Så mye sto på spill når Jesus kom. Alt eller ingenting! Hvit eller dobbelt! Men fordi han vant seier så kjøpte han menneskeslekten tilbake til Gud. Det er lov å si et høyt hallelujah og stoppe opp og prise Herren selv nå!

Hvem døde på Golgata?

Gud? Nei men menneskesønnen Jesus Kristus. Og menneske Kristus Jesus som var av kjøtt og blod som meg og deg og som var 100 % avhengig av den Hellige Ånd som alle andre troende også er. Det sier skriften ved flere anledninger. Matt. 26. 1. Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene: 2 «Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet.»

Når ble Jesus Gud igjen? Skriften er klar.

Rom 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde. Hadde Jesus ikke mistet sin tittel og stilling så hadde det aldri vært behov for å si at Jesus er innsatt og fått stillingen igjen? Selvfølgelig ikke. Jeg er Far men jeg har ikke alltid vært det men det har alltid ligget en latent Far i meg. Men når jeg fikk min førstefødte datter ble jeg Far. Eller for å si det på en annen måte. Det er de personene som blir gjeninnsatt i sin stilling etter å ha fått sparken eller blitt oppsagt på uriktig grunnlag. Slik var det også med Jesus biledelig talt. Etter oppstandelsen fikk han alt tilbake + mye, mye mer! Etter oppstandelsen ble han Lammet som var slaktet, ble Gud igjen og alle som aksepterer hans frelsesverk blir Guds barn og skal bli ham selv lik. Slik er det egentlig med Jesus, Jesus har latent alltid vært Gud men det var først etter at han hadde fullført frelsesverket og sto opp fra de døde at han fullt ut ble Gud. Dette er noe omskrevet med menneskelig ord slik at en skal kunne gripe tak i hvor mye det kostet Faderen å gi slipp på Jesus og hvor mye det kostet Jesus å stå kampen og lidelsen ut. Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Dette er selvfølgelig en forenkling og ikke hele bildet av dette store og mektige tema. Men Jesus døde på korset som menneske og forlatt av alle, selv Gud Fader. Matt. 27. 45 Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. 46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?

Ikke Gud for han kan ikke dø, men mennesket Jesus Kristus. Jesus ble 100 % menneske og etter sin soningsdød ble han opphøyet. Fil 2. 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. 7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse Og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; 8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Jesus var i Guds skikkelse men gav avkall på det for å frelse oss. Han var Gud men tok sjansen på å bli et menneske for å frelse og forløse oss for tid og evighet. Etter dette fikk han sin posisjon og stilling tilbake men da i et enda større omfang og grader enn før. Derfor skal også Jesus æres og tilbedes etter sin oppstandelse, også som Gud. Men først og fremst som vår frelser, forløser og Herre! I evigheten lang skal vi synge Guds og Lammets nye sang. Det var ikke forgjeves forløsningsverket. Uten denne forsmedelsen og smerten ingen frelse, forløsning og lovsang evigheten lang!

Åpenb. 15. De har Guds harper i hendene 3 og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. 4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Til mer jeg leser så dokumenteres det at både Jesus only læren og treenighetslæren er feil og ubibelsk lære. Disse lærene går ikke i hop med bibelens budskap. Det er kun en som er fra evighet til evighet, Faderen og han har kun en eneste Sønn som er ham helt lik og har vist oss hvem han er, Jesus Kristus.

Bibelkommentarene fra janchristensen.net Hebreerbrevet 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Nå ved Sønnen. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ved ham har ham skapt verden som gjør Jesus på samme nivå som Gud men allikevel er han ikke som Faderen som er opphavet til alt. Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. Faderen gjør ingenting uten ved og gjennom Sønnen. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.

Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting. Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd! Men Jesus gav avkall på alt for å bli deg og meg lik og døde i vårt sted som et sonoffer, og som er menneske som oss av kjøtt og blod. Derfor når de stak ham i siden etter hans død så bekreftet det også at det ikke var Gud som døde på Golgata men Menneskesønnen. Joh.e. 19. 34 Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35 Og den som har sett det, han har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, så også dere skal tro. Dette er selvfølgelig vanskelig undervisning men allikevel nødvendig. Jesus var et menneske som oss og var avhengig av den Hellige Ånd og gjorde aldri noe ut fra sin Guddomsmakt men alt han gjorde han ledet av den Hellige Ånd. Derfor måtte han søke Gud som vi trenger og bli lært av ham og i Gud ble han sterk og vant seier.

Bibelkommentarene fra janchristensen.net Hebreerbrevet: 5. 7 Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. I Getsemane hage ser vi hvor undergivende Jesus var Faderens vilje. Faderen hadde selv bestemt at Jesus hans egen Sønn skulle dø for hele menneskeslektens synd! Men for Jesus – som menneske – var det en kamp å gjennomføre det. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Jesus var den første Faderen skapte og som den enste er ham selv lik. Men allikevel måtte og han stilte seg villig. Først for å behage Faderen, dernest for å lide og dø for oss. Dette hadde Gud Fader selv bestemt. 9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; Men kampen, forsmedelsen og alt som var kampfullt tok slutt på korset. Etter korset fulgte opphøyelsen som gikk i to avdelinger. Oppstandelsen og himmelfarten. Gjennom alt dette har han tilveiebrakt en fullkommen frelse for alle. Vi leser det gang på gang i Guds ord, Jesus ble menneske og var ikke lengre i Faderens favn.

Bibelkommentarene fra janchristensen.net Hebreerbrevet: 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss. Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham. Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. 8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.

9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen. Når det gjelder forskjellige syn på Gud og Guddommen så tror jeg at det er ikke alltid et avgjørende frelses spørsmål. Men for å ha en sunn og rett åndelig utvikling har det mye å si. Slik jeg ser det så er Jesus only nærmere sannheten en treenigheten men de begge har ikke den rette forståelsen av Guds ord da Gud her blir delt opp eller det blir en Gud i mange funksjoner og roller. Og det blir at Gud selv døde på korset som egentlig er blasfemi og djevelen som hadde overtaket! Vi leser i Joh.e 3. 16 kjent som den lille bibel at Jesus er Guds enbårne sønn. Men i original skriftene så har det etter alle solemerkene stått Guds eneste Sønn. Og i Joh.e 17. 3 står det om Faderen og Sønnen følgende: 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Det er det samme som står her om Faderen som av Sønnen; den eneste. Vi leser mange plasser i Guds ord at Jesus var 100 % menneske og da var han like avhengig av den Hellige Ånd som vi er; 100 %. 1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne, 7 og for det er jeg satt til herold og apostel. Dette er sant, jeg lyver ikke. Jeg er en lærer for folkeslagene i tro og sannhet. Dette å forkynne at Jesus i sitt jordliv var et sant menneske og ikke Gud som tilveiebragte frelse forteller Paulus at dette var et vesentlig element i hans budskap. Legg merke til ordlyden og hvor sterkt Paulus kommenterer dette; én Gud, Faderen og et menneske; Jesus Kristus. Her må vi si at både Jesus only og treenighetslærene som hevder at Gud døde på korset er helt ute på tyttebær tur i forhold til Guds ord. Det er ikke hold i det som blir hevdet og forkynt! Det var mennesket Jesus Kristus som bar vår synd, sykdom og straff på seg og han ble forlatt av alle, selv Gud Fader forlot ham og han ble gjort til synd i vårt sted. Det at han ble gjort til synd indikerer at Jesus døde ikke som Gud men som et menneske (Gud kan ikke tåle synd og Gud kan ikke dø). Det er kun en som er den eneste sanne Gud som er Gud fra evighet til evighet; Faderen. Jesus gav avkall på dette (å være i Guds skikkelse) for å bli deg og meg lik. Jeg vil ikke la tradisjoner og menneske meninger være det avgjørende, men hva sier Guds ord om dette. Vi til avslutning ta med fra janchristensen.net

Bibelkommentarene Hebreerbrevet. 2. 13 Videre: Jeg vil sette min lit til ham. Og enda et sted: Se, her er jeg og de barn Gud har gitt meg. At dette omhandler Jesus er det ikke tvil om. Han skammer seg ikke over å kalle oss brødre. Gud har satt sin litt til Jesus derfor kan og vil han stole også på oss! 14 Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, Jesus ble menneske og ikke en engel. Uten at han hadde blitt som en av oss så hadde ikke han vært i stand til å frelse og fri oss ut fra synd, trelldom og døden som er vår siste fiende som Jesus også beseiret. 1. Kor. 15. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er opp slukt, seieren vunnet 15 og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. Alle som har gått forut både de som levde da og vi som lever i dag er frelsen inkludert. Om vi skal se døden og ikke får oppleve opprykkelsen er frelsen akkurat like stor, herlig og sikker. 16 Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av Abrahams ætt. Her har vi det igjen, det er ikke englene som er Guds siktemål men oss mennesker. Og velsignelsen ligger innfor rekkevidde kun gjennom å få del i samme tro som Abraham hadde og da blir vi også en del av hans ætt. Gal. 3. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. 17 Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Gjennom at Jesus ikke forble å kun være hos Gud og være som ham i hans likhet. Men ble et menneske og kjente alt som oss. Så bla han vår fullkomne øversteprest. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Jesus sto kampen og lidelsen ut, og han har fullt ut forståelse av å være menneske. Men han står ikke på avstand og mener vi kan og skal klare kampen alene. Han vil hjelpe og komme oss til unnsetning ved sin Ånd som vil styrke, veilede, trøste og komplettere oss!

Har ikke tenkt å skrive så mye på bloggen fremover da jeg har bestemt meg for å ta en pause. Men får jeg inn noen gode og relaterte spørsmål, så svarer jeg. Og med de prosjektene vi har foran oss med hensyn til å få lagt ut bibelkommentarer og taler, så trenger vi din støtte og hjelp. Først og fremst forbønn, men også økonomisk er du hjertelig velkommen med å bidra.

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: