søndag 13. oktober 2013

Nr. 700: Vi er alle Guds medarbeidere – derfor trenger vi din støtte i forbønn, økonomisk og at du stiller opp på møtene våre!

Nr. 700:

Vi er alle Guds medarbeidere – derfor trenger vi din støtte i forbønn, økonomisk og at du stiller opp på møtene våre!

Smyrna Oslo er en unik menighet både i Oslo og Norge. Her er Evangelist og bibellærere Jan Kåre Christensen avbildet sammen med sin Elskede kone BeritVi er alle Guds medarbeidere og skal stå i sammen med et felles mål, oppgave og tjeneste

1 Kor. 3. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; 7 derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. 8 Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. 9 For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Vi har tjente Gud og dere dag og natt nå i fire år, selv om jeg har gått i full jobb.

Ap.gj. 20. 20 hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, 21 idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd til frelse.

Skal dette fortsette og utvikle seg? Da trenger vi din og deres støtte.

Jeg ønsker og vil fullføre min tjeneste, da trenger vi din støtte ved at du blir med i virksomheten. At du ber for oss og støtter oss økonomisk. Her er vår konto i posten:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vi har fått til utrolig mye i løpet av de fire årene vi har holdt på, men skal dette fortsette og utvikle seg. Så opplever jeg at vi er nå kommet til en skillevei der vi trenger støttepartnere som står med. Eller så må vi ta det litt med ro og la ting også få bero og jeg trenger å leve også et sosialt liv, ikke bruke all min fritid på blogg og hjemmeside. Jeg går tross alt i full jobb. Vil du bli med? Og liker du det vi gjør og ser verdien av det? Da er det fullt mulig å støtte oss på flere måter som allerede nevnt. Men jeg gjentar vår kontonummer slik at du kan støtte oss også økonomisk:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Hva vi har fått til, noe av det.

Synes på de fire årene vi har nå holdt på med Smyrna Oslo, hjemmesiden og bloggene har vi fått til veldig mye. Og mye av det vi har fått til, er egentlig i begynner fasen. For å nevne noe:

Bibelkommentarer over samtlige bøker i bibelen ligger ute på nette med egen bibeloversikt over hver bok i bibelen: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Bøker og linker: http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Mange artikler både på blogg og hjemmeside: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/

Bibelundervisning både ved tale og video: http://janchristensen.net/index2.php?side=video

+ mye mer. Dette er noe av hva som vi har fått til og vil utvikle, men da trenger vi hjelp og støtte i fortsettelsen.

Jeg går i full jobb, har familie, hus og alt annet. Mens de som er i fulltids tjeneste, som regel gjemmer seg bak sin egen kontor pult og er nesten umulige å nåes. Men hva med oss og meg? Alle som skriver på blogg eller mail prøver jeg å svare så godt det lar seg gjøre, selv om de ikke hjelper og støtter oss. Er dette rett spør jeg meg selv?! Det som er riktig og vi trenger hjelp til med er at du som har tro for og står med oss i arbeidet og tjenesten vår, støtter oss på alle måter og alle områder som de har mulighet og kjenner for det!

Har du tro på arbeidet og tjenesten vår? Da trenger vi din hjelp og støtte for å komme videre på veien og inn i en rikere tjeneste og gjerning for Herren.

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

La det bli alvor og ta oss seriøst og ta seriøst at det å støtte vranglærere er å støtte Satan.

Vi står i en Åndskamp – der Satan «bruker» de som ikke står for Gud og hans ord. Men Herren bruker de som går redelig frem og står for ham og hans ord. Men vi lever ikke i en åndelig sfære og svever høyt under himmelen på en blå sky. Nei, vi lever på denne jorden og Gud har gjort det slik at vi alle er avhengig av hverandre for å lykkes og vi alle er hans medarbeidere. Men vi har et ansvar hvem vi støtter og vi må støtte de som lever og preker rett. For de skal kalle store i Guds rike og i Guds menighet.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Gud taler om den som deler ut de åndelige rikdommene skal få støtte med de naturlige rikdommene. Her har en et ansvar om å la de som forkynner Guds ord å få støtte og ikke bli oversett og skal «klare» seg selv.

2 Kor. 9. 6 Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. 7 Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, 9 som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid. 10 Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet, 11 idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

Gi det du setter deg fore i ditt hjerte sier skriften.

Skal Guds verk gå videre både i denne generasjonen og til den kommende gererasjon hvis Herren drøyer, så må en være sitt ansvar bevist og støtte, hjelpe og be for de/dem som forkynner Guds ord.

Har du tro på Smyrna Oslo og den tjenesten og gjerning Herren har gitt meg?

Da vil jeg også si, utvikle og forbedre det vi har gjort og gjør. Da trenger vi alles forbønn og økonomisk hjelp. Her er vår kontonummer:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Sluttkommentar:

Andre tier eller forsvarer i dag det meste og har en forkynnelse som klør i øret. Men hva har jeg og Smyrna og Oslo? Vi legger vinn på å gjøre det samme som Apostelen Paulus som jeg har som et av mange forbilder. Skal menigheten bli og være det som Gud har ment og tenkt? Da må vi tilbake til den Apostoliske og profetiske linje der hele Guds råd til frelse, forløsning og gjennopprettelse blir forkynt og holdt frem!

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd til frelse.

Og det er et ord som har ringt for meg igjen og igjen ved skrivelse av denne artikkelen:

Sak 4:10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

Vi må aldri måle ting opp i hvor lite eller stort det er, men hva som blir forkynt, og ikke minst, levd. Når andre forkynnere skiller og gifter seg igjen både en og flere ganger og tillatter seg det meste, så har jeg gjennom alle år gått på arbeid, tjent Gud på fritiden og hatt samme kone. Ha meg som forbilde sa Paulus, det samme kan jeg også si. http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html

Hva mer er det å si? Vil du/dere at menigheten Smyrna Oslo og min tjeneste skal fortsette og utvikle seg? Da er det viktig og nødvendig å bli med. Ved å komme på møtene, forbønn og støtte oss/meg økonomisk:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: