mandag 24. februar 2014

Nr. 774: Jan Hanvold forkynner at Gud tilgir alt uansett derfor er alt tillatt med hensyn til ekteskap, troskap og samliv!

Nr. 774:
Jan Hanvold forkynner at Gud tilgir alt uansett derfor er alt tillatt med hensyn til ekteskap, troskap og samliv!

Jan Hanvold er en mega Nikolaitt som er en avart av kristendommen som har fulgt den sanne kristendommen som en skygge fra Apostlenes dag inntil i dag. De tolket Guds nåde som en tillatelse til å være likeglade med syndige vaner som Hanvold. Deres lære forfektet at syndige tanker, mentalitet, handlinger og liv, (altså aktiv synd), ikke påvirket frelsen. Evangeliet, mente de, tilbød en teknisk, teologisk og ”åndelig” frelse, hvor Gud erklærte mennesker rettferdige, uten å gjøre noe i eller med dem. De hevdet videre at denne ”Guds handling” utenfor mennesket, ikke behøvde å vise seg i liv og vandel.

Bilde av Jan Hanvold.Dette skriver Jan Hanvold på nett i avisen Dagen:

Jesus sier at for hor skyld, kan du skille deg. Og det jo tydelig at denne mannen har drevet hor. Så du skulle ikke føle skyld for å gifte deg igjen. Ekteskapet er til for mennesket og ikke mennesket for ekteskapet. Slik som Jesus sa om sabbaten, som var til for mennesket skyld og ikke mennesket for sabbaten skyld. Hva med alle som har vært samboere? Det er jo likestilt med ekteskapet. Idag har vi et kaos av samlivs former, som bryter alle med det fullkomne parforholdet som Gud mente ekteskapet å være. Når en hører på en del loviske teologer, som tar skilsmisse og gjengifte som en evig synd. Min bibel sier at det er, bare en synd det ikke er tilgivelse for. Synd imot Den Hellige Ånd. Jesu Kristi blod renser ifra all synd, også skilsmisse. Folk har rotet og syndet før de ble frelst. Og hatt samboere og vært gift, så har alt gått over styr. De har blitt frelst og født på ny, å da er det gamle livet begravet med Jesus i dåpen. Da er en fri til å gifte seg på ny. Paulus skriver i 1 Kor6: 9 at vi ikke skal fare vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn osv, skal ikke arve Guds rike. Men så står det i vers 11: Slik var det engang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort. I den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd." Så når en har bekjent skilsmisse som synd, å har omvendt seg, da har en blitt tilgitt og er ren. Da kan en inngå et nytt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud ser på deg som om du aldri hadde vært gift. Hvis vi tror på familien og ekteskapet, så må vi hjelpe folk til å begynne på nytt. Og hjelpe folk, å særlig kristne som føler skam og skyld i en skilsmisse. Verden gjør dette veldig overfladisk, å sier : Vi bare vokste ifra hverandre. Jeg tror at Jesus er opptatt at et ekteskap skal fungere og at kjernefamilien skal bestå. Så derfor bør vi hjelpe folk til en ny sjanse. Og hvis ikke folk forstår det, da er det ikke håp. Da får de rote med sin loviske teologi og fariserisme. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør det levende. Kristne som har gått igjennom en skilsmisse, har lidd nok. Om de ikke skal fordømmes resten av livet, fordi de gifter seg igjen. Er det noe rart i at folk ikke føler seg hjemme i slike menigheter, som har fordømmelsens tjeneste istedet for forlikelsens tjeneste. (sitat slutt).

Når vi i dag benytter uttrykker ”èn gang frelst alltid frelst,” menes nøyaktig det samme som Nikolaittene forkynte. Nåtidens teologer skriver ofte om en ”forinsic” frelse, som betyr at det frelsende forholdet er ordnet utenfor oss og i Guds åndelige system eller sfære, og ikke behøver å uttrykke seg i den frelstes liv. Som eksempel kan nevnes ideen at en teknisk utført dåp av et spedbarn formidler frelse når de rette kodeordene og ritualene blir fulgt, uten at barnet vet noe om det som skjer. Da gjør Gud noe som ikke påvirker ”den frelste,” i og med at individet blir et ubevisst, upåvirket og passivt produkt i frelsesprosessen. Dette vil være en oppfatning som var i full harmoni med det Nikolaittene sto for og som Jesus sier han hater og Bibelen derfor advarer mot.

Hva forkynner Hanvold egentlig? Han sto frem her på radio her i Oslo at han selv var skyld i to ekteskapsbrudd, men nå er det fritt frem uansett.

1.) Det er en synd som det ikke finnes tilgivelse for lærer Hanvold, det er synd imot Den hellige ånd. Men hva er det å synde imot Den hellige ånd? Det er å ikke ville omvende seg kort fortalt. Det er klart at hvis en ikke vil omvende seg så synder en, eller? Hanvold synder imot Den hellige ånd ved å leve som uomvendt og i hor.

Fra mine bibelkommentarer Markus 3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter. Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.» Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord. Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt. Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.

30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.» Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd. Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud. Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengift troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent. (sitat slutt).

Det å tro at den eneste synd som Gud ikke tilgir er synd imot Den hellige ånd er så totalt feil det går an å blir. Den eneste synd Gud ikke tilgir er hvis vi ikke omvender oss fra våre synder etter vi har bekjent dem. Derfor sa Jesus gang etter gang etter de hadde opplevd hans helbredende kraft: «Gå bort å synd ikke mere!».

Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

2.) Jan Hanvold sier videre: «Idag har vi et kaos av samlivs former, som bryter alle med det fullkomne parforholdet som Gud mente ekteskapet å være».

Her sprer han kaos for selv å gå fri. Guds ord var klart for 2000 år siden, og like klart i dag uavhengig av alt det vi mennesker finner på. Dette som Hanvold her gjør er en form for hersketeknikk ved å slenge ut en påstand som ingen kan motsi men som ikke har noe med virkeligheten å gjøre da vi som kristne har kun en rettesnor. Det er Guds ord om verdens mennesker skiller og gifter seg som på Noahs dager. Men tragedien er at dette er nå like utbredt i menigheten blitt som det er blant hedningene ute i verden.

3.) Hanvold sier også dette: «Så når en har bekjent skilsmisse som synd, å har omvendt seg, da har en blitt tilgitt og er ren. Da kan en inngå et nytt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud ser på deg som om du aldri hadde vært gift».

Hanvold holder seg til nikolaittenes lære, det kommer mer og mer frem. Det er fritt frem å synde, Gud tilgir uansett, spesielt meg som ser mer en de andre. Det er en slik opphøyelse av seg selv og sitt eget kjød. Han burde ha kastet seg på kne og bedt Gud om nåde, men turer frem akkurat som det passer ham, med nye ekteskap. Det er både ansvarsfraskrivelse og stikk i strid med hva Jesus og Paulus lærte og underviste. Hanvold er uten tvil en ul i fåreklær som Jesus sa da han driver med lovløshet. Han er ikke bundet av Guds ord som alle sanne troende er, men av sitt eget kjød og sine egne synsinger.

4.) Pastor Hanvold skriver dette til slutt: «Er det noe rart i at folk ikke føler seg hjemme i slike menigheter, som har fordømmelsens tjeneste istedet for forlikelsens tjeneste».

Ja, det er helt riktig det Hanvold skriver. Det er en fordømmelsens tjeneste overfor verden, kjødet og alt som tilhører mørke, og at de som lever og vandrer i mørke ikke føler seg hjemme der Guds ord blir holdt frem er ikke noe nytt.

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Sluttkommentar angående Hanvolds famøse og total ubibelske utlegging om skilsmisse og gjengifte.

Hanvold skrek ut på eteren her i Oslo for en tid tilbake følgende: «Til helvete med alle dem som ikke godtar at jeg er gjengift». Siden Hanvold selv er i denne situasjonen (har vært skilt to ganger og gift for tredje gang) er det vel ingen som undres over at han tolker Bibelen til sitt eget beste. Det som undrer meg er at han slår så veldig hardt ned på samboerskap og ekteskap mellom to av samme kjønn. Han lever i like stor grad av synd som nevnte.

Det er en slik person som Emanuel Minos, David Østby, Norvald Yri og alle andre støtter når de stiller opp for ham og på Visjon Norge. Hvor langt på natt er vi kommet? Det står om Hanvold og hans forkynnelse i Guds ord flere plasser. Bl.a. her:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Vi må bare ta det innover oss at vi lever ikke lengre i den mørke middelaldrer, men det protestantiske mørke endetiden der en gjør som Apostelen Paulus underviser: «da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten». Hva vender de seg til sier Guds ord? Eventyr! Hanvold og likesinnede lever der og de som påpeker noe for dem selv om skriften sier at Guds Ånd taler også til formaning, så er de under fordømmelsens tjeneste.

Dette er så frekt, freidig og ubibelsk det kan bli. Hanvold er og forblir en nikolaitt. Tar med til slutt noen utdrag av hvem og hva som er nikolaittenes lære.

I Åpb.2,14.15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.”

Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum.

Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. ”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” (Esek.14,4).

Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne” Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

Dette svarer Guds Ord på. Jesus sier: ”Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.” Også filmer med sex, banning og råttenskap kaller EO for ”ganske greie filmer.” Jeg er ikke i tvil om at de fleste som er blitt avhengig av denne underholdningen er enige med ham. Behovet er tilsynelatende enormt for slike produksjoner. Dette ser jeg imidlertid som en farlig brobygging over til noe som Bibelen fordømmer på det sterkeste. Noe som dessverre er blitt svært vanlig innen vår kirke, nemlig nikolaittenes gjerninger. Man ville kombinere kristendom med avgudsdyrkelse og synd mot det sjette bud. Jesus hater dette! Les Åp. 2:6. Derfor bør slett ikke kristne ledere tale slik!” (Oddvar Dahl).

Medskyldig

”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” (2. Joh. v.9-11).

Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan. ”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” (1. Tim.5,22). Jfr. 3. Mos.19,17 – Åpb.18,4.

”Flertallet i menigheten i Pergamum sluttet seg ikke til nikolaittenes lære, men de tålte dem som holdt seg til denne lære. Denne toleranse var syndig. Derfor formanes menigheten til å omvende seg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot dem med min munns sverd.”

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: