torsdag 29. august 2013

Nr. 670: Er Sørlendingen Kjell Andersen som driver Søkelys.com blitt en «Smyrna-venn»? Han skriver nå også positivt om meg og hva jeg forkynner!

Nr. 670:

Er Sørlendingen Kjell Andersen som driver Søkelys.com blitt en «Smyrna-venn»? Han skriver nå også positivt om meg og hva jeg forkynner!

Jeg har ikke noe imot noen, jeg gleder meg over hvis noen omvender seg og fatter et annet sinn. Om de er kristne eller ikke. Men Andersen opptrer som dommer over meg, men har tydeligvis ikke feiet for egen dør når han ber meg å ikke navngi andre forkynnere. Noe han selv gjør både tit og ofte, og bra er det!Kjell Andersen, Kristiansand som driver nettstedet http://www.sokelys.com/ har nå forandret seg overfor meg. Han skriver i et tillegg til siste artikkel etter han har brukt tre artikler på å sverte og tale mest mulig imot meg følgende:

Vi legger til: Himmelske blogg: Bærer preg av personlig motvilje i stedet for Jesu sinnelag Bibellærer Jan Kåre Christensen har nok en gang bekreftet det alle som besøker hans blogg hurtig vil oppdage. At vi står overfor en person som fører sin krig mot kristenledere og forkynnere uten menneskelige følelser og ut fra sin personlige uvilje mot dem han angriper. Igjen og igjen bekrefter Christensen at han har inntatt funksjonen som "overdommer" som høvler ned alt som kan krype å gå av forkynnere i Norge. Jeg forstår hans uvilje mot gjengifte, falske profeter etc. og rent bibelteologisk ser jeg det problematiske med både gjengifte, trosforkynnelse og mye av det som bringes til torgs via Jan Hanvolds tv kanal. Jeg syntes også det var problematisk da Emanuel Minos valgte å besøke Livets Ord i Uppsala "fordi det ikke lenger var kontroversielt", som han selv sa til en kristen avis. Dette er da også noe vi har kritisert. Alle som har lest litt i Søkelys vet at vi tar avstand fra svært mye av det som bringes til torgs i trosbevegelsen, men vi er ikke villige til å omtale troende personligheter som "maktmenneske og psykopat" (i 1985) slik Christensen gjør før han fortsetter: - "og etter hva jeg ser på TV ruta og har hørt ham på radio her i Oslo, så er utviklingen ikke avtagende, men tiltagende! Det Jan Kåre Christensen her gjør er å gå langt utover det mandatet Bibelen gir og det hele smaker av bitterhet og personlig nag. Dette er noe Jan Kåre Christensen bør omvende seg fra. Ikke tjener det Guds rike, ikke er det av Guds Ånd og det er i realiteten et spor som ikke fører til noe annet enn at alle dialoger stopper opp, murer bygges og han selv isoleres mer og mer i forhold til den kristne kirke. Avslutningsvis, vi tar avstand fra gjengifte, men vi tar og avstand fra den sverte kampanje Jan Kåre Christensen fører mot dem som har falt og sviktet i forhold til ekteskapet. Det Hr Christensen bør gjøre er følgende: Gå på kne og be for alle disse du forakter. Be Den Hellige Ånd overbevise de aktuelle personene om synd, forkynn gjerne i mot gjengifte, men gjør det uten å henge ut navn og personer. Punktum

Av Kjell Andersen 26.08.13 Oppdatert 28.08.13

Andersen og Søkelys har nå forandret seg, og skriver nå også positivt om meg, er de blitt «Smyrna-Venner»?

Men det er en ting han angriper meg for, fremdeles. Det er at jeg nevner navn på forkynnere. Her er en artikkel jeg skrev om dette for noen år siden:

Spørsmål 84:

Skal vi navngi vranglærene og de som forfører andre?

Svar: Både ja og nei. Jeg angrer av og til for å ha gått for høyt på banen og sagt i fra for fort. En kan ikke alltid forvente at ting på det åndelige området forstås på en, to, tre. Ting må modnes og det kan hende det tar mange år av å til å komme fram til det standpunkt en har tatt i enkelte saker. Det har nok vært med på å avspore en debatt der jeg har klassifisert en vranglærer, ja, som vitterlig er det, men som vedkommende har tillitt til. Da bør en heller formulere seg på en annen måte ved å si rett ut hva en mener, uten å stemple vedkommende som vranglærer. Og det har vært en vei for meg å komme dit jeg er i dag, en må ikke glemme ut av “kua også har vært kalv!”

Men for all del, en skal navngi både vranglærere som er forkynnere og hva deres vranglære går ut på. Jeg prøver aldri å nevne andre enn forkynnere som villedere og vranglærere. Men i diskusjoner er det veldig viktig først å forklare hva vranglæren går ut på før en stempler noen som vranglærere! Noe har jeg lært, i diskusjoner med mennesker bør en holde seg til å diskutere sak og ikke person. Men i en større artikkel eller innlegg kan en diskutere og ta opp begge deler. Jesus og alle Guds menn og kvinner i både gamle og det nye testamente navngav vranglærere. Men de tok fremfor alt opp deres lære og hva den sto for.

Jesus kalte Herodes for en rev, og fariseerne hadde en lære som var som en surdeig som spredte seg i selv det gode som de lærte. Peter, Johannes og Paulus navngav. Her er et eksempel på det: 1. Tim. 1. 18 Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid, 19 idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro; 20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte. Hymeneus og Aleksander lærte følgende: 2. Tim. 2. 16 Men hold dig fra det vanhellige tomme snakk! for de går alltid videre i ugudelighet, 17 og deres ord vil ete om sig som dødt kjøtt. Blandt disse er Hymeneus og Filetus, 18 som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme.

Paulus navngav dem og hvem de var. Det ser også ut som det hadde sin virkning da han i sitt andre brev utelot den ene av vranglærerne og puttet en ny inn. Det å bli avslørt og ansvarliggjort for hva en lærer og hvordan en lever som en forkynner, det virker både på de som eventuelt blir avslørt og de som stoler på dem. Det er det som er hensikten med å navngi mennesker offentlig. Jeg har f.eks. navngitt en viss pastor konkret. For min del så har mange av de tinga jeg har tatt frem ikke noe å si for meg da jeg allerede i 1985 viste at han var en falsk profet, da var han gift med sin 1. kone. Men for at andre skal forstå at han er en Satans tjener og ikke en Guds tjener, så må det vises til både navn på person og lære, eller manglende lære. Paulus og alle andre av bibelens menn tok opp det som de så som mest hensiktsmessig og som kunne avsløre og sette både forførerne og de som ble forført på plass! Derfor kan vi i dag også gjøre og skal gjøre det samme. Her er noen eksempler både på de som forfører og innholdet i forførelsen. Legg merke til hvor konkret og rett på sak Guds ord tar opp dette tema: Ananias og Safira Beretningen om dette ekteparet (Apg. 5, 1-11) kan kanskje ikke brukes som eksempler på frafalne. Det står ikke tydelig at de var troende, men var gjerne med i flokken i det ytre. Synden var likevel stor og alvorlig. Jfr. Simon i kap. 8, 9-25. Derimot er der andre personer i Paulus’ brev til Timoteus. De er spesielt interessante siden vi der ikke møter kristenheten i den aller første vekkelsestid. Forholdene nå har stabilisert seg noe. Menighetene har andre og tredje generasjons kristne hos seg. Noen er blitt gamle. Menighetslivet er kanskje blitt mer ”normalt”. Var alle levende kristne sanne troende på den tiden? Hvordan har voksteren vært? Paulus nevner flere personer for Timoteus som det har gått galt for. Han nevner flere av dem ved navn!

Hymeneus og Aleksander Vi møter dem i 1. Tim. 1, 19-20. Her sier apostelen at den unge Timoteus skal stride troens gode strid i det han har tro og en god samvittighet. Da vil det gå godt. Deretter kommer en trist bemerkning. Noen i menigheten har kastet fra seg den gode samvittighet. Ved det har de så lidd skipbrudd på sin tro. Dette kan ikke bety noe annet enn at de har mistet sin tro og fått sitt gudsliv ødelagt, slik det går med et skip som grunnstøter i storm og uvær. Alvoret i disse vers er: Hvis vi ikke tar hensyn til samvittigheten og er lydig mot den, får det følger for troen: den dør. Se derfor hvor nøye Paulus selv var med sitt eget liv her (Apg. 23, 1; 24, 16; 2. Tim. 1, 3). ”Verbet ’å kaste fra seg’ (gresk: apotheo) innbefatter en voldsom og overlagt forkasting”, sier D. Guthrie i Tyndale NTC. Både dette uttrykket og ”å lide skipbrudd” innebærer at de en gang hadde vært frelst og ”begynt på troens reise,” som Bengel uttrykker det. I kap. 1, 6f i samme brev nevner han noen andre som har faret vill fra ”kjærligheten av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro” (v. 5). Ordet ”å fare vill” brukes om ikke å nå sitt mål (kap. 6, 21; 2. Tim. 2, 18). Derfor kan oversettelsen av 1975 si her: ”Noen har forvillet seg bort fra dette mål”. En som har faret vill fra troen og samvittigheten, kan ikke være frelst. Men uttrykket viser også at de en gang har vært det. Den konklusjonen må vi dra selv om det ikke uttrykkelig sies her. Kanskje tenker Paulus på de samme som i v. 19f. Dernest har Paulus et alvorlig ord om tilsynsmennene som vi må bruke her. De må ikke velges blant de nyfrelste. Hvorfor var det så farlig? Jo – for at de ikke skal bli oppblåst ”og falle i djevelens dom”. De må også være aktet av ufrelste for at de ikke skal ”bli hånet og falle i djevelens snare”. 1. Tim. 3, 6-7. Her skal vi merke oss at flere andre oversettelser oversetter slik i v. 6: ”og falle under samme dom som djevelen” (f. eks. Ungd.overs., NT 75 og Gunnes). Da står det her at en nyomvendt (som her må bety frelst) kan få samme dom som djevelen, dvs. fortapelsen. Bak Paulus’ ord ligger kanskje den tanke at djevelen er en fallen engel som ble styrtet ned på grunn av sitt hovmod (Jud. 6; Jes 14, 12ff). Den nyomvendte kan også komme til å falle i djevelens snare, v. 7. Hvis noen blir fanget i hans snare, innebærer det at han har vært fri, det vil her si: en borger av Guds rike. Og den djevelen fanger, slipper han ikke frivillig. Jfr. 2. Tim. 2, 26. Å falle i djevelens dom kan ikke bety at djevelen skal (aktivt) dømme dem. Det er heller som Bengel bemerker her: ”Djevelen dømmer ikke, han blir dømt.” Derfor må det bety at de får samme dom som ham. Å bli oppblåst i tjenesten som kristen, er hovmod. Og det er erkesynden i forholdet til Gud. Det var satans synd. Den som følger hans synd, må også følge ham i hans dom. Å falle i djevelens snare betyr å komme i hans makt. Den fuglen som henger fast i vår snare, er helt i vår makt. Djevelen viser aldri nåde mot dem han fanger ved sine listige angrep. Alvoret ved dette avsnittet er først og fremst: Også en forkynner, prest, misjonær eller kristen leder kan falle fra og gå fortapt. Det har vi eksempler på i kirkehistorien. Hymeneus og Filetus Er nevnt i 2. Tim. 2, 17f som eksempler på de som er faret vill fra troen. Vi har ikke sikre bevis for at Hymeneus her er samme person som i 1. Tim. 1, 20.) De har falsk lære om oppstandelsen og nedbryter troen hos somme. Også dette taler klart for muligheten for direkte frafall. Disse to er faret vill fra sannheten, det er direkte uttrykk for frafall. Og de nedbryter troen hos de kristne. Det fører også bort fra Guds vei.

Demas Vi vet lite om denne mannen. Han er nevnt i 2. Tim. 4, 10; Kol. 4, 14; Fil. 24. Han forlot Paulus fordi han fikk kjærlighet til denne verden. Tradisjonen sier at han falt fra troen. Ordet for kjærlighet er her det sterke ordet agape. I 1. Joh. 2, 15 ser vi at kjærlighet til verden ikke kan forenes med livet i Gud. Det andre brevet til Timoteus er trolig det siste vi har fra hans hånd, og det taler om en trist slutt for en Herrens medarbeider. – Det er også lutherske fortolkere som mener dette ikke viser til åndelig frafall, men at Demas reiste fra Paulus av ”frygt for at dele Paulus’ Lidelser og tage Del i hans Forsagelse” (Fr. Torm). Men det sier teksten ingen ting om. Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 1. 6 Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Paulus går til et kraftig angrep mot denne forkynnelsen. Den kan ikke forenes med sann kristen tro. Det er et ”annet evangelium” som skiller de fra Jesus Kristus. Det står med andre ord om livet for galaterne. Gud er nidkjær når det gjelder hans sønns frelsesverk på Golgata og tåler ikke at noen taler falskt om Jesu frelse. Det judaistene forkynte var en djevelsk løgn. Gjennom hele kirkehistorien har det vært ulike varianter av ”et annet evangelium”. Felles for all slik forkynnelse er at den ikke bygger på Bibelens ord alene, men blander menneskets logikk og tanke inn. Et annet evangelium undergraver tilliten til Guds ord og dermed til Gud selv. Det fører til avgudsdyrkelse. For mennesket selv tar Guds plass. Det er derfor djevelens evangelium.

7 Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Judaistene talte også om Guds nåde, men de talte ikke bare om Guds nåde. Det var noe som ble lagt til Guds nåde. Det var Guds nåde pluss noe mer. Og det var dette "noe mer" som ødela forkynnelsen av nåden. Guds ord sier nemlig at "Min nåde er deg nok". Legges det da noe til så er det ikke lenger nok, og trekkes det noe fra er det heller ikke nok. At nåden er nok betyr at den er tilstrekkelig. Judaistene forkynte nåde pluss gjerninger. Men slik er det ikke. For hvis Gud frelser oss for noe vi selv har gjort, da står jo Gud i gjeld til oss. Ja, Rom. 4,4 sier at "Den som har gjerninger, ham tilregnes ikke lønnen av nåde, men som skyldighet". Men hvor ble det så av læren om Jesu soning for menneskenes synd hos judaistene? Jo, den hørte faktisk også med. De sa det omtrent slik at Kristi stedfortreders liv og død ville erstatte det som manglet i lovoppfyllelsen. Et slikt evangelium kunne jo høre logisk ut. Det stemmer med vår vanlige tenkemåte. Vil ikke dette drive til gode gjerninger, mon tro? Vi gjør så godt vi kan, og så vil Jesus ta på seg det som mangler hos oss - og så er alt såre vel. Nei, det er ikke slik. Det er nemlig dette som Paulus kaller "et annet evangelium". En har sagt dette slik at det er "denne verdens evangelium", eller om du vil "den religiøse hops evangelium". 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Galaterbrevet er ikke bare et voldsomt oppgjør med vranglæren. Det er i enda sterkere grad et oppgjør med vranglæreren. Personer som forkynner ”et annet evangelium” skal ikke den kristne menighet ha noe med. Paulus er hard mot de som krever omskjærelse av de kristne. (Gal 5,12). Bibelen sier følgende om disse menneskene: • de er forbannet av Gud selv (Gal 1, 8-9) • de har mistet sitt evige liv (Åp 22, 18-19) • det hadde vært bedre at de var senket i havets dyp med en stein om halsen (Matt 18,6 Mark 9,42 og Luk 17,1) Det er viktig at en kristen lever slik at livet ikke skygger for evangeliet. Vi skal ikke skaffe oss uvenner eller leve slik at vi blir dårlig likt av folk flest. Men i forholdet til falsk kristendom skal det ikke tas noe hensyn til hva folk måtte mene om oss. Falsk kristendom skal bekjempes uansett hvor upopulære det gjør oss. 2 Joh 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet! Hør hva Paulus sier om et slikt budskap: For det å være forbannet er å være fortapt. Ser du nå: Loven kan ikke frelse et menneske, den kan bare forbanne synderen. Plasserer du deg derfor under loven, plasserer du deg under forbannelsen. (sitat slutt).

Og en som jeg skrev ca. 2 år senere:

Nr. 493: Det er av essensiell og av helt konkrete grunner at jeg advarer imot personer og forkynnere som Apostel Jan Åge Torp, Pastor Jan Hanvold, Evangelist Emanuel Minos og andre!

Inger Hanvold som har giftet seg med «Pastor» og TV-grunder Jan Hanvold er med å åpne opp for demonsikt aktivitet i Guds menighet da de driver hor med å være ulovlig gift etter hva Guds ord lærer. De er begge delaktig i synd, og de begge driver hor lærer skriften. Kristendommen er Kristus – ikke bare til frelse, men at han vinner skikkelse i oss i alle deler og i alle hjertekamre!

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 4. 19 Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere! Om det er slik at vi ikke kan forandre vårt hjerte gjennom ytre gjerninger, hva skal isåfall forandre det? Og er det slik at det kun er Gud som forandrer våre hjerter og kun Gud som kan virke helliggjørelsen i oss så kan vel ikke det gjøre annet med oss enn sønderknuse våre hjerter over vår egen miserable tilstand og vår egen hjelpeløshet i å forandre det!? Det burde skape i oss et inderlig rop til Gud om å endre vårt hjerte! Et rop om å ransake oss og vise oss Kristus i våre liv slik at han kan vinne skikkelse i oss. Salme 139:23,24: “Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.” Så når Gud har hørt vår bønn, virket helliggjørelse i oss og Kristus igjen lyser i våre hjerter; Har vi da oppnådd å bli mer perfekt i oss selv og mer i henhold til Guds standard? NEI! Vi har derimot innsett at vi IKKE kan vinne hellighet gjennom våre ytre forandringer men kun gjennom at Kristus ved troen får vinne skikkelse i oss, noe som ØKER avhengigheten av Gud. Dvs. at vi sitter igjen med mindre av oss selv og mer av Kristus Jesus! Vi innser mer og mer at livets kilde er i ham. Vi sitter igjen som mye friere og gladere mennesker enn da vi forsøkte å rette på livet selv. Bonden vet at årsaken til at eplene mangler på epletreet er mangel på jordsmonn og næring. Slik er det med oss også; når vi lever et liv nært Gud i tro og omvendelse og skjønner vår avhengighet av ham – da bærer treet frukt av seg selv. Om vi ser all slags elendighet i oss selv og vår forventning er at Gud skal forandre dette i oss selv så blir vi skuffet. Gud forandrer ikke mennesket på den måten. Mennesket blir forandret når det ser at dets liv ER Kristus – fokusen på selvet og egoet forsvinner og Kristus vinner skikkelse. Helliggjørelse ender alltid opp med mer Kristus og ikke med mer av oss selv! Resultatet av Guds verk i oss er at vi graver oss mindre ned i vår egen elendighet og innser at vårt liv er i Kristus og at han er vår helliggjørelse! Gal 5:16 “: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.”. Så om konklusjonen er at det overhodet ikke går, så har man altså Bibelen i mot seg Evangeliet er genialt, det er håp for ALLE enten man er svak eller sterk som person får bare Gud tak i en så stiller man mer enn likt. 20 Jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne finne den rette tonen overfor dere. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre med dere. Paulus hadde sett den herlige utviklingen både med seg selv og sine brøder av kjødet jødene. Men nå ville mange av dem både holde Moseloven, omskjære andre men samtidig tror på Jesus. Når Paulus skriver Hebreerbrevet 7-8 år senere så ser vi noe av det samme, men da mye dypere. Da ville de forlate Jesus helt og gå tilbake også til ofringen og sermoniloven i GT.

1 Kor. 1. 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er i I Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren! Da David Wilkerson begynte sitt arbeid i New York møtte han gjenglederen, Nicky Cruz. Han ble truet på livet av han hvis han ikke fjernet seg, noe Wilkerson svarte at da ville hver bit av han rope til han at Jesus døde for han og elsket han. Hva er kristendom? Og hva er ikke kristendom?

Det hele dreier seg om to forskjellige riker, to forskjellige lover, to forskjellige liv, to forskjellige mennesker, to forskjellige utganger på livet. To. to og to ……… Hvilket rike tilhører du? Det ser en på hvilken natur som virker i deg, hvilket sett av lover en lever etter etc. Da må vi forstå at å skrive det som jeg gjør, er å angripe alt som tilhører Satan og hans rike. Og forsvare det som tilhører og er fra Gud og tilhører hans rike.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 12 Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Vi har fått del i en arv som verdens barn ikke har. De sloss om smulene mens vi sitter med den rikes bord som er vår Fars (Lukas 15). Det er ikke enda åpenbart fullt ut, men i Ånden ser vi det og handler og lever deretter. På vandringen takker vi da vi har fått en slik stor nåde, å være i lyset. I lyset ser vi helt andre ting og erfarer helt andre ting enn de som lever og vandrer i mørke. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. En gang var også vi mørkets barn og levde som de. Vi visste ikke bedre, i hvert fall de fleste av oss. Men nå er vi blitt utfridd, og det har skjedd en kolossal omveltning, vi er nå plassert i Guds Sønns elskede rike. Det som preger det riket et motsatsen til det rike vi var i før. Før mørke, nå lys. Før hat, nå kjærlighet. Før løssluppenhet, nå ansvar med å følge Jesus og Guds ord. Før alt tillatt, nå lever vi under Guds vilje og bundet til Kristus og Guds ord. Alt er blitt nytt, derfor må vi leve deretter eller så vil det bli verre stilt med oss enn de som aldri har erfart dette. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Vi er kjøpt fri ved hans dyre blod. Det vi nyter og skal ha glede av i evigheters evigheter er ikke lettkjøpt fra Guds side. Han gav avkall på sin egen sønn og lot han dø i vårt sted. Tilgivelsen for våre synder er så dyp at Gud kommer dem aldri mer i hu og alt av syndens virkninger har han satt i gang en helbredelses- prosess for, noe som bibelen kaller for vår helliggjørelse.

Jeg angriper alt og alle som tilhører Satan, men spesielt de som gir seg ut fra å være fra Gud men som er Satans representanter!

Jeg har prøvd og fremstille den sanne virkeligheten! Som sagt, Jesus taler om at på fruktene skal treet kjennes! Da er det ikke vanskelig – hvis du og jeg vil – se hvem som tilhører hvem. Det er klare kjennetegn på de som tilhører Gud – og de som tilhører Satan. Her er det ikke for vanskelig for alle og enhver å vite det!

Hanvold, Torp og Co. tilhører ikke Gud, men Satan sier skriften!

Hvis en lever og vandre i synd, selv om en bekjenner Jesu navn. Hvem tilhøre enn da? Svaret gir seg selv, derfor de som angriper og forsvarer Hanvold, Torp og likesinnede. De forsvarer egentlig Satan og hans ambassadører! At de tørr, og vill! Skriften taler om at vi ikke kan ri to hester samtidig, men vi tjener enten Gud eller Satan! Da disse overnevnte personer og likesinnede lever og vandre i mørke, da har de ikke rett og adgang til Guds menighet. Og langt mindre en talerstol, åpne opp for slike er å åpne opp for ulver i fåreklær lærer skriften.

Alle områder i vårt liv skal tåle lyse

Matt 6:23 Men er ditt øie sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i dig mørke, hvor stort blir da mørket!

Mange har en forståelse av at det går an å tjene Gud og Satan – nesten samtidig. Men dette lærer ikke skriften. Jeg har forståelse for at ikke alle ting i Guds ord er like klart for alle. Men vi kan ikke tillatte de som lever i synd som dermed tilhører mørke – å få fritt leide i Guds menighet og nærmest ubegrenset innflytelse og t.o.m. blir forsvart og sett på som kristne brødre og søstre. Hvor bedratt og forført kan en bli må jeg virkelig spørre meg selv!

Jeg vet mye mer enn det jeg skriver og forkynner imot!

Ordspr 20:27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre. Jeg kan veldig ofte vite «alt» om et menneske under Åndens innflytelse og den åpenbaringen Gud gir meg. Men da en må henge noen «gnager» for at andre skal forstå og våkne opp. Da må en nevne konkrete ting eller så blir en selvfølgelig holdt for å være en som sprer rykter og en som anklager andre uten grunn. Derfor har jeg blant annet nevnt dette med skilsmisse og gjengifte og til dels ubibelsk lære. Våkner enn ikke opp med slike konkrete ting, hva da? Da våkner enn ikke opp for det som en kan kjenne i sitt hjerte og sinn ved Åpenbaring i fra Gud.

Jeg har vist om alle disse personene før de ble skilt at de var korrupte og forførerere!

Jeg har f.eks. advart imot Pastor Jan Åge Torp og Pastor Jan Hanvold lenge før de ble både skilt og gjengiftet. Men ved deres skilsmisser og senere påfølgende nye ekteskap. Da han jeg også mer konkrete «bevis» og kunne nevne konkret at de levde i hor! Men de var lenge før det forført og var forførere! Derfor er det slik for meg, at jeg kjenner i min Ånd og i mitt hjerte veldig ofte hvilken person jeg har å gjøre med. Og jeg reagerer deretter, men så vil alltid videre vei i livet vise hvem den personen var. Derfor er noe av det jeg advarer imot, for å hjelpe andre at jeg nevner konkrete ting. Jeg har vist det lenge før de gjorde det ene eller det andre. Kan nevne to konkrete eksempler med Torp og Hanvold til slutt. Derfor er jeg egentlig ikke imot bare at de lever i dag i hor, men deres hjerte og liv har aldri vært renset i Jesu dyrebare blod på rette måten. Hadde det vært det, så hadde de aldri levd og vært på den måten de er. Den falske Apostel Jan Åge Torp

Lenge før jeg hadde med Jan Åge Trop å gjøre skjønte jeg at den mannen var på ville veier. Om Emanuel Minos og andre profeterte over ham både det ene og det andre. Alt som jeg har erfart med ham i ettertid, selv da han tok kontakt med meg. Alt kjente jeg til ved å lytte til Herren i mitt indre menneske og ved Åndens åpenbarelse. Da han f.eks. plutselig og helt uventet fjernet alle artiklene om meg, alt viste jeg på forhånd og hadde derfor tatt vare på alt som jeg ønsket å ha, jeg viste hva han kom til å gjøre, på forhånd! Og vi hadde en avtale som Trop hadde sagt til meg selv, at vi ikke skulle skrive og gjøre noe på bloggene uten først å ha sagt det til hverandre. For en løgner, manipulator og mega kjeltring han er, dette viste jeg på forhånd før han begynte å opptre som den han egentlig er!

Den falske profeten Jan Hanvold

Egentlig å avsløre Jan Hanvold har vært veldig enkelt. Han er så til de grader ute å kjøre. Jeg ble litt kjent med ham og hans virksomhet og forkynnelse bl.a. da han var i Bergen i Filadelfia og da han drev på i Drøbak med bibelskole etc. Da var han gift med kone nr. 1. nå er han gift med kone nr. 3. Men han har vært like korrupt og forført alltid. Derfor er egentlig dette med hans mange ekteskap, for å vise andre. Og for å få andre til å våkne opp fra sin åndelige søvn. Hanvold har hatt en meget spesiell oppvekst, bl.a. så bodde han rett ved siden av de som trykte hardporno. Og de bladene var hans lesing på skolen og under oppveksten som har gjort ham til et «sex-dyr». Og senere ble han narkoman med et utflippa liv. Gjennom dette livet så trivdes demonene med ham og de har nok i mengdevis satt seg i ham. På den måten har han alltid vært under mørkets innflytelse og herredømme. Derfor smitter han alle andre med dette som kommer i kontakt med ham. Og det er med hensikt og kjærlighet jeg advarer imot han og likesinnede. Da jeg vet at de er mennesker som ikke tilhører Gud og Guds rike. Men Satan og hans rike!

De som gifter seg med en fraskilt tar del i deres synd og driver da hor med den som er fraskilt! Da Inger Hanvold, Torps «nye» kone Aina og alle andre som gifter seg med en som er fraskilt som en kristen og som Pastor. Da åpner de opp for demonisk aktivitet i sitt liv og driver hor, eller rettere sagt lever i hor. De blir som Dalila som forførte Herrens tjener og profeten Samson til synd. Jesabels ånd har de og forfører Herrens vitne til synd, de blir delaktig i deres synd, brød og dom. Så sant at de ikke omvender seg før det er for sent, muligheten til frelse og omvendelse er i dag, i morgen kan det være for sent kjære venn!

Sluttkommentar: Folk må forstå at jeg kan ikke legge ut alt hva som bor i mitt hjerte. Men jeg prøver å legge ut på bloggen, på hjemmesiden og når jeg forkynner konkrete ting. Men det er ikke dermed sagt at jeg ikke vet mer og har vist mange ting på forhånd. Alt dette tror jeg enhver troende kan bli opplyst om bare en søker Gud Herren på rette måten og med et lydhørt hjerte for ham. Gud gjør ikke forskjell på noen, men det er selvfølgelig noen som er hans profeter. de åpenbarer han først alle ting til, men Gud vil åpenbare alt for alle som tilhørere ham. Men da må du og jeg gjøre som Abraham gjorde. Ta et skritt nærmere ham, ikke lengre i fra. Og når en får åpenbaring og meddelelse hos Gud. Ta vare på det og la det bli en del av sitt liv om det t.o.m. går helt på akkord med hva andre tror og mener. Gud Herren har alltid rett, du må bare la deg selv alltid bli var for dette og stole på de åpenbaringene du har fått. På den måten vokser du videre i ditt kristenliv og du vil alltid være på Herrens vei med ditt liv!

1 Mosebok 18. 23 Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige?

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene. Det å få åpenbaringer er for alle troende, bare de trer Gud et eller noen flere skritt nærmere Herren i bønn, innvielse og bibellesning! Den profetisk salvelse har vi alle som troende, men noen har den i sterkere grad. Og den profetiske tjeneste som jeg har, er selvfølgelig ikke for alle. Men Gud har i dag også sine profeter i Guds menighet, om de ikke alltid er anerkjent – så er de der Hallelujah Amen! (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Nå skriver Sørlendingen Andersen godt om meg, i hvert fall mye bedre enn før. Men jeg skal ikke navngi forkynnere, hva de står for eller noe. Jeg navngir aldri «vanlige» kristne, utelukkende forkynnere, det kommer jeg også til å gjøre i fortsettelsen. Men Andersen selv og Søkelys, de henger ut mennesker gang etter gang, er det mer åndelig fordi de gjør det? Tenker også på Jan Hanvold, en skal lette lenge for å finne en mer frittalende mann. Han har ingen hemninger på noen områder i livet sitt, ei i sine uttalelser, skal jeg ikke få lov å i møte gå ham og navngi ham? Jo, selvfølgelig! Det Herr Andersen holder på med, er ikke holdbart, bibelsk eller mulig eller ønskelig å leve etter. Vi skal navngi både vranglæreren, og hva som er vranglære, punktum!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://www.sokelys.com/index.htm http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-674-skelys-skriver-om-meg-i-en-tone.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-572-skelys-skriver-om-meg-i-en-tone.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-671-skelys-skriver-om-meg-i-en-tone.html http://www.sokelys.com/om_jk_christensen.htm http://janchristensen.net/

2 kommentarer:

Unknown sa...

Ja, dette er min oppfatning også. De "godtar" at andre blir hengt ut både med fulle navn og bilde og som mannen min sier så kan det neste se ut som de har starten bloggen sin for å "ta" deg ?
På siden deres og det er helt rart hvordan de kan "gå i strupen " på deg og likevel ikke klarer se åssen de selv holder på....Dette er for min del blitt bekreftet idag....for jeg kjente ikke til Søkelys....Stå på Jan Kåre :) Jeg vet at det koster advare...

Jan Kåre Christensen sa...

Kjell Andersen driver et renkespill!

Men nå vet jeg det, kommer aldri å skrive mer på hans blogg, lærer litt etter hvert!