onsdag 7. august 2013

Nr. 658: Utdyping på artikkel der jeg hevder: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!» Del 1

Nr. 658:

Utdyping på artikkel der jeg hevder: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!» Del 1

Har fått en del kommentarer på denne artikkelen, her er noe som jeg har fått servert på mail: «Jeg registrerer med sorg at du omtaler personligheter som Aril Edvardsen, Rune Edvardsen, Emanuel Minos, Ludvig Karlsen, Åge Åleskjær og en rekke andre profilerte ledere i svært negative ordelag. Det er nesten ingen ledere som unnslipper en nedverdigende og dømmende kritikk. Gruppen av kristne ledere som helhet omtales i blogg nr. 630 som «en gjeng med djevler», hvilket er så sjokkerende og uakseptabelt at jeg har vanskeligheter med å finne ord. Det samme gjelder din omtale av Emanuel Minos i blogg nr. 657.».

Det jeg mener, er at menigheten i dag har en «infeksjon». Den «infeksjonen» er demoniske åndsmakter som får troende til gjøre det som ikke er rett. Men de trigger hverandre til å fortsette å gjøre det onde! Her fra Wikipedia om infeksjon. Og bytt ordet infeksjon md demoniske åndsmakter blant de troende: «En infeksjon (fra latinsk inficere, «besmitte») er en betegnelse på når bakterier, parasitter, virus o.l. trenger inn i en organisme og begynner å formere seg. Inntrengeren drar nytte av bærerens (organismens) ressurser for å formere seg, vanligvis på bærerens bekostning. Inntrengeren, eller patogenet, forstyrrer bærerens funksjoner, som kan føre til kroniske sår, koldbrann, og i verste fall død. Bærerens reaksjon på infeksjonen er betennelse, eller inflammasjon. Det benyttes også medisiner mot infeksjoner. Eventuelle sykdommer som følge av dette, kalles infeksjonssykdommer. Det utvikles ofte flere variasjoner av en infeksjon hos en bærer, men de fleste er harmløse. Det finnes imidlertid tilfeller som har gitt kroniske skader eller ført til død. Farlige infeksjoner er vanligvis utløst av virus, ikke bakterier. Av de vanligste farlige virusinfeksjoner, finnes blant annet meslinger, hepatitt, herpes og infeksiøs mononukleose (kyssesyke)». I denne verden så er parasitter, snyltere, organismer som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Slik er de falske kristne, de har aldri kjempet noe selv igjennom. Men er kommet til etterpå. Her bilde av snylteveps, som er parasitt på andre leddyr. Denne vepsen stikker sitt lange eggleggingsrør ned i jorden for å legge et egg i en sommerfuglpuppe.Ønsker derfor å komplimentere og forklare mer inngående og begrunne hvorfor jeg mener som jeg hevder i overskriften: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!»

Dette med å kalle folk for å ha djevelen til far var det Jesus som sa til datidens ledere, det samme vil han nok si i dag, dessverre.

Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Skal ikke gå i dybden her, men det er ikke fremmed for Guds ord å nevne slike ting. Paulus sa om de som var troende men svek Kristus følgende om:

1 Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Ønsker å sette op ti punkter for å beskrive dette og det siste punktet er vitnesbyrd om hva jeg har erfart hvordan den onde virker innforbi Guds menighet. Det tiende punktet kommer som egen artikkel del to.

1.) Jeg har skrevet dette for den som erfarer noe av det samme som jeg har gjort slik at han/hun ikke mister motet. Og forstår at det er flere i «samme båt».

Jeg skriver ikke alltid for den store «mengden». Men for den eller de få som har gått Herrens vei. Og som gjerne tror de er alene, ikke minst om sine opplevelser. Men dessverre, det er nok tusener som har erfart det jeg har erfart før meg, og det er nok enda noen som vil erfare at de må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.

Apgj 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Dette er en åndelig lov. De som kommer lett til det har nok som oftest ikke gått hele veien med Herren. Derfor er også en del ting jeg skriver ikke myntet på alle, men de få. Ikke minst de som kjemper kampen for at Guds ord skal holdes i hevd!

2.) Jeg er en enkel stridsmann, derfor er mine erfaringer «Gull verd» for den som vil gå på den samme veien, vi er ikke alene!

Apostelen Paulus sier i Rom 15:18 for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning,

Når andre har gått på akkord med Guds ord i liv og lære, har jeg holdt frem Guds ord. Det gjør meg stolt og troverdig. Derfor kan jeg si at min undervisning ikke er bare lært på en bibelskole eller i menigheten, men noe jeg har levd ut og prøvd siden ungdommen. Da skal en kalles stor i Guds rike når en lever det en preker og lærer andre det samme.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

3.) Det er «nivåer» og en utvikling i det kristne livet.

Da jeg ble frelst og født på nytt ble dette ordet så levende for meg: 1 Joh. 3. 14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden.

Men etterpå er det også andre sider ved kristenlivet som er kommet frem. Her er det mange som går feil og blir ensidige, og det er ikke bra, hverken for en selv eller andre.

Hos 7:8 Efra'im blander sig med folkene; Efra'im er blitt en kake som ikke er vendt.

Derfor unnskylder jeg meg ikke for at min tjeneste og gjerning er en offertjeneste, dette erfarte også de første kristne. Og vil vi gå på den samme vei, vil også våre liv ikke bare dreie seg om kjærlighet og Guds godhet. Men at vi erfarer motstand, ikke minst fra de Djevlene som mange ganger råder grunn i blant de troende.

4.) Min tjeneste er også av en profetisk dimensjon.

En profetisk salvelse som jeg har, den ser også hvem som står «bak» en person, om det er Gud eller Satan. Det er mennesker som tilsynelatende har de «rette» ordene men allikevel er styrt av den onde, det finnes mange slike eksempler i skriften. Jeg har hatt og har ved Guds nåde og hjelp evne og salvelse til å se ting som ikke andre ser, ved den profetiske salvelse. Ved den salvelse evner jeg å se bak over, i nutid og fremtid. Den avslører, korrigerer og oppmuntrer de som er rettskafne og sanne Israelitter. Men de som opptrer kjødelig og er lurendreiere, hater den og gjør alt for å stenge slike personer ute. Men ved Guds nåde, så går alt til seier i den Herre Jesu navn!

5.) Min tjeneste og gjerning er også av Apostolisk art.

Min tjeneste, gjerning og jeg som person kommer ofte opp i konflikter. Det er fordi jeg har et Apostolisk kall og gjerning. Enn kan være verdens «snilleste» person, men jeg har en gjerning som legger grunnlag for min og senere virksomheter gjennom den åpenbaring og forkynnelse jeg har. Dette vil Satan alltid reise seg imot, og han går ikke av veien for å bruke på såkalt troende og vantro.

6.) Ingenting er bedre enn at du ikke opplever den motstanden jeg har erfart. Men pass på, det kan være fordi du ikke holder frem Guds ord at du blir «godt» likt.

Kristenlivet er også induelt og ikke det at vi skal kopiere andre. Og at du opplever det helt annerledes enn meg, det har jeg ingen problemer med. Men Jesus advarte mot å være for snill og bli likt av alle. Derfor pass deg, kan det være fordi du er for «snille» og traus kristen at du opplever å ha din komfort sone blant de troende? Ikke vet jeg, men skriften taler om å holde fram Guds ord og bære omkostningene for det, Hallelujah!

Luk 6:26 Ve eder når alle mennesker taler vel om eder! for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter.

Men å bli spottet, løyet og trakassert er mer «normal» tilstanden for enn troende enn å være godt likt og ansett av alle.

Matt 5:11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.

7.) Satans «taktikk» er vi ikke ukjent med sier Apostelen Paulus.

2 Kor. 2. 10b forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Satan har flere taktikker. Og måter å gå frem på. Men blant de troende elsker han å fordreie sannheten, da han vet at vi tror, og tror på Guds ord. Har Gud virkelig sagt sa han til Eva. Derfor falske profetier, falks lære og det som klør i øret. Alt er etter hans ønske og taktikk. Dette brer mer og mer om seg i dag der enn har tatt seg lærere i mengdevis da en vil har det som passer for kjødet og det gamle menneske.

8.) Satan opererer som en Lysets Engel blant de troende i dag.

2 Kor 11:14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel.

Kjærlighet er det store og viktige tema, men fører dette frem? Vi ser at verden og menigheten er snart ett i dag, hva skiller de troende fra de vantro? Svært lite, og ingenting hvis vi legger alt i sammen. Verdens mennesker er som oftest mer redelige og sanne enn de som skal være troende. Alt dette kunne vært unngått at en tatt Guds ord på ramme alvor og alle hadde et inderlig ønske om å følge Guds ord i liv og lære.

9.) De troende er ikke orientert imot hva skriften og skriften alene sier som reformatorene la vekt på og alle andre som har gått Guds vei.

Fra Wikipedia: Forståelsen av flere sentrale teologiske spørsmål varierer mellom de ulike protestantiske kirker, men et felles grunnlag kan oppsummeres gjennom fire slagord som oppsto ved Reformasjonen:

Solus Christus (Kristus alene)

Jesus Kristus er den eneste mellommann mellom menneske og Gud Fader. Dermed avvises helgendyrkelse.

Sola Scriptura (Skriften alene)

Etter katolsk og ortodoks teologi er Gud åpenbart gjennom Bibelen og Tradisjonen, det vil si kirkens lære slik dens biskoper har formulert den, spesielt ved konsiler men også som et permanent læreembete. For protestantene ble Bibelen eneste rettesnor. Dette medførte også at privat tolkning av Bibelen ble viktigere.

Sola fide (Tro alene)

Mens katolsk teologi vektlegger at frelse oppnås gjennom en kombinasjon av tro og gjerninger, er det etter protestantisk teologi tro alene som frelser. Gjennom Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren har nå de fleste protestantiske kirker og den katolske kirke blitt enige om et felles uttrykk for sin lære i dette spørsmålet.

Sola gratia (Nåde alene)

Mens katolsk lære sier at frelsen ble mulig for den rettferdige gjennom Kristi død på korset, mente reformatorene at frelsen er en gave fra Gud gitt gjennom Kristus uansett hva man har gjort (det vil si: uansett hvor syndig man er kan man frelses hvis man tror). Forklaringen på dette synet er den protestantiske oppfatning av mennesket som et i utgangspunktet syndig vesen, som aldri kan være verdig til frelse, men som kan få frelse gjennom Guds nåde. Den katolske oppfatningen er at mennesket i utgangspunktet er godt, men at syndefallet skapte en avstand til Gud som man må overvinne for å oppnå frelse. (sitat slutt).

Den som taler, skal tale som Guds ord. Det er så mye eventyr, fantasi, verdslig humanisme og annet ute blant de troende der Guds ord skulle vært forkynt og undervist i. en har erstattet Guds ord med alt annet, derfor ser vi de resultatene som vi i dag ser og erfarer.

10.) Vitnesbyrd. Her er noen vitnesbyrd og betraktninger jeg har om dette: Dette kommer i del 2.

Sluttkommentar:

Da må dere forstå meg rett, og Guds ord rett. Selvfølgelig er ikke alle kristne onde og styrt at den Onde. Men den onde har slik makt, innflytelse og har infisert kristenheten at den er helt ugjenkjennelig i forhold til dens opprinnelse. Dette sa også Jesus vil skje at demonene ville få rom og «boplass» innforbi kristenheten. Akkurat som en fugl bygger rede og har det som sitt hjem i et tre, slik ville også demone og de mennesker som er styrt av dem kunne komme inn blant de troende. Her er mange skriftsteder å vise til, avslutter med hva Apostelen Paulus sa til menigheten i Efesus at etter hans bortgang skulle det komme dette vi nå ser og som vinner mer og mer innpass og snart er som de ledende « troende». Ikke som en minoritet innforbi oss kristne, men en majoritet og som har mest å si, for å ikke si, alt å si snart!

Ap.gj. 20 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-526-demonene-har-fotfeste-i-de-alle.html

Ingen kommentarer: