torsdag 22. august 2013

Nr. 673: Jesus sa til Peter: «Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til».

Nr. 673:

Jesus sa til Peter: «Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til».

«Pastor» Jan Hanvold virker Åndsmaktene i som hos en periode dranker. De er der en tid, så drar de ut. Så kommer de inn igjen, det er alltid ledig der da han ikke har omvendt seg fra sin synd! Det er som Jesus sa om Hanvold og likesinnede: «Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første». «Hemmeligheten» for at Åndsmaktene får fritt spillerom er alltid ulydighet imot Guds ord. Hanvold er gjengift som troende, stikk i strid med Guds ord og Jesu bud!Jesus sa følgende: Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Markus 8. 32 Og han talte rent ut om det. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham. 33 Men han vendte sig om og så på sine disipler og irettesatte Peter og sa: Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Hvem sa Jesus dette egentlig til? Jeg opplever å bli trakassert, hånliggjort og annet for mine ytringer. Bl.a. denne artikkelen har skapt storm som ingen andre artikler: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!»

Jesus sier også ved flere anledninger til andre der jeg gjengir noen steder her:

Joh 13:2 Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulde forråde ham,

Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Vi møter her i Guds ord at den personen som fikk Judas til å forråde Jesus, hvem var det? Og hvem styrte de religiøse og skriftlærde på Jesu tid. Og hvem virket i Apostelen Peter som ville hindre Jesus å gå til korset for å dø for våre synder? Det var Djevelen eller Satan!

Men vi må skille mellom vårt kjød, og Åndsmakter. Satan opperer gjennom begge deler, men vi kan ikke byde andre kjød å være f.eks. stille og drive ut kjødet. Det kan vi med Åndsmaktene. Jeg tror at Satan opperer gjennom de troende på flere måter.

1.) Kjødet vårt omtalt flere plasser i Guds ord er Satans fremste eksponent. Vi ser f.eks. at de troende er i ferd med å få en større skilsmisse og gjengifte prosent enn snart verden. Stikk i strid med Guds ord som sier at gjengifte for troende er å drive hor. I det store og det hele, dette må vi gi kjødet «skylden» for. De aller, aller fleste kristne i Norge er det vi må kalle kjødelige kristne, ikke åndelige kristne. Kjødet omtalt i Galaterbrevet. Her fra mine bibelkommentarer fra Galaterbrevet:

Galaterbrevet 5. 16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.

Hva er løsningen på å leve Gud til behag? Det er ham selv. Jesus bor ved troen i våre hjerter. Jesus har aldri begjært eller ønsket å gjøre kjødets vilje. Han lever i oss og da går alt til seier, hallelujah!

17 For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.

Så lenge vi er på jorden og er i legemet så vil kjødet være i vårt liv. Men det skal få mindre og mindre plass og alburom. Men Jesus skal få større og større plass og albuerom. 1. Sam. 3. 1. Striden mellom Sauls ætt og Davids ætt ble langvarig. Men David ble sterkere og sterkere, mens Sauls ætt ble svakere og svakere. Kampen ble langvarig men David som er et bilde på det nye livet ble sterkere og sterkere. Mens Sauls ætt som er et bilde på kjødet, ble svakere og svakere.

18 Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.

Det er ikke loven som skal redde oss fra begjæret i vår syndige natur, men et liv i Ånden! Et liv i Ånden er så preget av kjærlighet til Gud og medmennesker at man drives av en trang til å gjøre Guds vilje! Veien for å komme inn i dette livet er ikke å bli formanet av bud og regler, men å bli oppglødet av kjærligheten!

19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, Dette som Paulus lister opp her ligger i vår gamle falne natur. Det er bare å slippe det frem og du trenger ikke å forbedre det eller noe. Vår gamle natur er og forblir elendig og stygg.

20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier

Vil ikke utbrodere dette. Men så lenge vi er her i dette legemet så vil disse dårlige egenskapene ligge latent selv i en troendes sitt liv. Først når vi får et nytt legeme som er lik Jesu legeme er dette fjernet.

21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men det er når vi lar dette få prege og vi lever dette ut at det er fare på ferde. Hvis vi lar det gamle menneske bli dominerende og en maktfaktor i vårt liv vil resultatet bli at vi mister livet i Gud og vi har satt oss selv utenforbi Guds rike!

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,

Dette er Åndens kvaliteter og der dette kommer til uttrykk i et menneskes liv er det helt og fullt som et verk av Ånden. I vår forvirrende tid med mye rar forkynnelse ikke minst over den 3. trosartikkel, er det viktig å få understreke i lys av Gal. 5 at det gjenfødte menneske har både syndenatur og Ånden. Derfor leves kristenlivet i spenning mellom disse to naturens begjær. Så lenge vi lever her på jord, vil kampen alltid være der. Ingen åndelig opplevelse eller erfaring vil oppheve denne, men det er mulig å seire skriver apostelen i Gal. 5,16: "Derfor, lev et liv i Ånden, da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur". 3. Hva betinger et fruktbart kristenliv? a) Først dette med samfunn med Kristus? "Den som blir i meg og jeg i Ham, han bærer mye frukt, men uten meg, kan dere intet gjøre", sier Jesus i Johs. 15,5. Ved å stå i et levende og organisk samfunn med Jesus vil man komme til å bære frukt. Likevel blir det ikke min oppgave å streve med å få fram frukt, men å bære den frukten som kommer som følge av en åndelig livslov. b) Dernest forutsetter frukt dyrkning. "Min Far er vingårdsmannen" sier Jesus i Johs. 15,1. En frukthage overlatt til seg selv, vil ødelegge seg selv. Vingårdsmannen har sine oppgaver og Gud tar hånd om dette på en fullkommen måte. Beskyttelse, tilsyn, rensing og beskjæring sørger han for på en måte som bare han kan. c) Endelig betyr frukt vekst. Frukt modnes ikke over natten. En åndsutrustning kan gis momentant, men ikke åndelig frukt, da det ingen snarvei er til denne frukten. Frukten kommer etter en tid. Vi må ta oss tid til å fokusere på to sider ved denne veksten. 1) På den ene side er det vårt ansvar. Det betyr å påse at forbindelsen med Kristus til enhver tid er i orden, slik at vingårdsmannen får frihet til å gjøre sine gjerninger med oss og i oss. 2) På den annen side besørger Gud selve veksten. Se 1. Tess. 5,23-25: "Må Han, fredens Gud hellige dere helt igjennom, og må deres Ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige, når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kalte dere, er trofast, Han skal gjøre det". Gud besørger veksten blant annet ved Åndens gjerninger i oss, derfor kalles frukten Åndens frukt. Vårt ansvar må ikke overses, og Guds verk må spesielt vektlegges. 4. For det fjerde vil vi omtale Åndens frukt ved en analyse. I følge Gal. 5,22 er Åndens frukt en nidelt variant. Det kan virke overraskende på mange at Åndens frukt omtales i entall, når det nevnes hele 9 kvaliteter. Årsaken er sikker denne: Det er en organisk enhet mellom disse kvaliteter. Videre oppdager vi tre grupper med tre kvaliteter i hver. Dette gjøres kun for oversiktens skyld. Denne grupperingen må ikke oppfattes skjematisk som adskilte grupperinger. Da blir det galt. Her tales i hele verset om Åndens frukt. a) I vårt forhold til Gud og mennesker: Kjærlighet, glede og fred. b) I vårt forhold til våre mennesker: Overbærenhet, vennlighet og godhet. c) I vårt forhold til Gud: Trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. 5. Målet med Åndens frukt er å forherlige Kristus Målet med Åndens frukt i våre liv er Kristi ære. Dette er Åndens oppgave. "Han skal forherlige meg", sier Jesus i Johs. 16,14. Ved Åndens frukt vil Kristus bli forherliget gjennom vårt liv og våre gjerninger. På dette punkt må vi ikke begrense Guds muligheter i våre liv. (sitat slutt).

2.) Åndsmakter og besettelse:

Hva er forskjell på kjødet og Åndsmakter? Dette tar selvfølgelig veldig lang tid å utrede, forklare og vite forskjellen på. Vil bare gi noen «tips» slik at du blir klar over hva som er hva. Men det finnes selvfølgelig mye her å si.

Det er veldig viktig å forstå at kjødet og Satan virker i sammen. Men hvordan kommer Åndsmaktene til i våre liv? Veldig ofte fordi vi ikke har korsfestet kjødet med dets lyster. Har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Gal. 5, 24. Hva er det altså som blir korsfestet? «Kjødet med dets lyster og begjæringer», sier Paulus. Lever du korsfestet? Da vil Satan aldri, aldri, aldri få fotfeste og komme til i ditt liv, eller mitt!

Dagens forkynnelse i de aller fleste kristne menigheter og kirker er direkte skadelig og farlig for ditt åndsliv. En legaliserer synd, uten å blunke. De aller fleste kristen ledere går med et ondt øye til deg nesten resten av livet hvis en stiller et spørsmål ved deres lederstil, væremåte eller forkynnelse. På et slikt lavmål ligger det i dag!

Tilbake til hva som er forskjell på kjødet og Åndsmakter. Kjødets handlinger ligger der latent hos oss alle, mens Åndsmaktene tar kontroll og Herredømme over vår vilje slik at vi mister kontroll, besinnelse og vet ikke helt hva vi gjør. Det er det som er forskjell på når kjødet virker i vårt liv, og når Åndsmaktene virker. Det finnes også grader av besettelse og forskjellige måter Satan virker i og gjennom menneskers liv. Dette er et meget stort og omfattende tema, men det er noen områder som jeg kan si med 100 % sikkerhet som gir Satan og hans Åndsmakter rikelig anledning til å virke i våre liv, nevner noen her:

1.) Ved å tillatte gjengifte i menigheten, spesielt blant forkynnerne.

2.) Ved å tillatte homoseksuelle å delta i menigheten på lik linje med alle andre.

3.) Økonomisk utroskap eller stjeling. Feil forhold til penger åpner opp for åndsmakter i våre liv, spesielt for troende.

4.) Ved å være porno avhengig, og se på dette sammenhengene, uten å bryte den forbannelsen over sitt liv. Det åpner opp direkte for Åndsmaktene i våre liv, her er vi «alle» like.

5.) Være uforsonlig og tverr imot andre mennesker. Ha ond øye til andre uten grunn, og med grunn. Det igjen åpner opp for åndsmakter.

Dette er bare noen få eksempler som gir Åndsmaktene mulighet, eller ved dette så inviterer Åndsmaktene inn i våre liv.

Sluttkommentar:

Jeg innledet denne artikkelen med denne overskriften: Jesus sa til Peter: «Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til».

Jesus sa dette ikke til Peter, men til den Ånd og de tankebygninger som reiste seg i Peter. Han tok ikke selv tankebygningene til fange under lydighet mot Guds ord som skriften sier vi skal gjøre.

2 Kor. 10. 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Hvem tillot Peter komme til? Han hadde da gode og edle hensikter! Han tillot demonene gi han tanker, ideer og følelse for å være den som «berget» Jesus fra korset. Lydighet mot Guds ord, det er alfa og omega i kristenlivet og i vårt forhold over for Gud og Satan. Det er den eneste sikre vei, at vi er lydige imot Guds ord i et og alt! Alt annet er et selvbedrag, og vil før eller senere lede oss rett inn i den Ondes fangarmer.

Kan troende bli besatt? Nei, men veldig mange som påstår de er troende er besatt. Tenk bare på alle de som er gjengift som troende, de har invitert Satan, synden og Åndsmaktene inn i sitt liv hver dag ved å drive hor!

Tenk f.eks. på Jan Åge Torp, Jan Hanvold og mange andre. Er ikke disse under innflytelse av det Onde? Slik kunne jeg ha fortsatt, får komme tilbake til dette meget viktige og omfattende emne ved flere andre artikler og innfallsvinkler på dette så viktige og misforståtte emne!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-228-det-er-her-satan-virker-etterpa.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-651-hvorfor-det-har-vrt-ndvendig.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan

Ingen kommentarer: