torsdag 5. desember 2013

Nr. 720: Den Norske kristenhet – en Mafia-gjeng!

Nr. 720:

Den Norske kristenhet – en Mafia-gjeng!

Det er en «kristelig» Mafia der en ikke bruker kuler og krytt. Men et spill med boikott av elementer som er problematiske. Dernest så kan en selv både leve i synd, drive med ubibelsk lære og det meste. Bare en tier stille om andre innforbi sin gruppe som det er ting å sette fingeren på. Jan Hanvold og Visjon Norge er et godt eksempel på dette. Han inviterer mange inn til seg og sin korrupte og mafia lignede TV kanal. Alle får lov til å komme ut med sitt «budskap». Bare en tier stilt om Hanvold og det en eventuelt er uenig med ham om. Så han selv kan få profitt på andre som er mer seriøse og veldrevne. Dette er ikke noe annet en Satans renkespill for å ha kontroll over massene innforbi kristenheten. Snakk om å være lurt og forført. For meg er dette «kristelig» Mafia med hovedsete i Drammen/Hokksund der Visjon Norges lokaliteter ligger, og egentlig spred utover Norge. Husk, gir du en krone til dette så opprettholder du noe som er under Guds dom og der mørke, Satan og de demoniske krefter og makter rår og har et hovedsete.
Hvem er verst av Mafiaen blant verden eller blant de såkalte religiøse/kristne? Det gjelder å holde seg innforbi dem begge for å komme seg mest mulig frem selv. Her er det faktisk akkurat det samme som gjelder. Da Emanuel Minos ble spurt om gjengifte kunne han ikke svare, hvorfor? For den «store» Mafia-lederen er gjengiftet flere ganger stikk i strid med Guds ord og hva Jesus og Paulus lærte. Men er det en råtten gjeng som det stinker av, så vet en når en skal tie og når en skal tale. Og når en taler, se kan en formidle alt slik at det ikke vekker oppsikt og støter noen, bare for å komme frem selv. Snakk om «Mafia-gjeng»! Dette er ren og skjer egoisme og kynisme som ligger bak, ikke noe annet. http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html

Hei igjen!

Etter å ha lest på blogg og hjemmesiden til dere i Smyrna Oslo, og fått meget gode og tilfredsstillende svar før. Så har jeg et betimelig spørsmål: Hva mener du om den Norske kristen-folket og deres åndelige ståsted???????? Takk for svar.

Ivrig bloggleser

Hallo igjen ivrig bloggleser, takk for sist. Håper du har fått svar på dine spørsmål som du har spurt om før. Jeg ser på den Norske kristenheten som gjenråtten, frafallen, korrupt, ubibelsk, uåndelig, kjødelig, lunken, stolt, egen, manipulerende og alt annet som dessverre en må kalle for Laodikea-tilstand i menighetslivet.

Om Mafia fra Wikipedia: Mafia er et begrep brukt om kriminelle organisasjoner eller syndikater med semi-formell hierarkisk struktur og klare indre normer, som tar i bruk vold for å opprettholde kontroll over et bestemt territorium og drive illegale virksomheter. Begrepet stammer fra og viste opprinnelig kun til den sicilianske varianten.

Mafialignende organisasjoner forbindes ofte med svake stater, og beskrives til dels som et kvasi-statlig fenomen. På grunn av dens forbudte natur er det lite faktisk kunnskap og mange myter knyttet til fenomenet, som ofte sammenblandes med løsere og langt vanligere former for såkalt organisert kriminalitet. (sitat slutt).

Hvordan kan dette gå til? Skal nevne ti (10) grunner for det er mulig at egentlig Satan, og ikke Gud har kontroll og styrer menighetene her i Norge og den Norske kristenheten. Menighetslivet i Norge ligner i enkelte deler på at de er styrt av en «Mafia-gjeng» og ikke Gud:

1.) De kristne opptrer og oppfører seg som sauer og sau mentaliteten er utbredt.

Vi vet at alle dyreraser har forskjellige egenskaper. Etter en fartstid som kristen i tretti tre år så må jeg si at Norske kristne ligner mest på sauen, bare kanskje litt dummere? De elsker å gå i flokk og følge, og alt utenforbi normen er farlig. Men så er det lite og ingen utvikling til det bedre, stort sett til det verre. Sauene kan faktisk i samlet tropp gå imot et stup bare en (1) har tillitt til den falske Hyrden som leder dem dit. Jesus advarte imot de falske (Mafia-Hyrdene) som skulle komme: Joh.e. 10. 12 Men den som er leiesvenn og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, han ser ulven komme, og forlater fårene og flyr, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre; 13 for han er en leiesvenn, og fårene ligger ham ikke på hjerte.

2.) Alle tier stilt om hverandres synder og svakheter.

Det er temmelig råttent slik det er blitt. Der alle drar veksler på hverandre, bare en tier stilt om hverandres synder og svakheter. Snakk om å bli ført bak lyset. Hvorfor kan f.eks. en TV-Kanal som Visjon Norge ha så bredt innslag av andre? Fordi alle har det til felles at de får komme frem med det de har å bringe, men de må da tie stilt om Jan Hanvolds synd og vranglære, det er betingelsen. Gjør de ikke det, så er det over og ut og andre «kristne» advarer imot enn og sier at en er ekstrem og kverulerende. Mafia gjengen er de «kristne» i Norge blitt med Hanvold på toppen. Hvem styrer «kristen» Norge? Gud eller Satan? Svaret gir seg selv, det er nok demonene og mørke som har inntatt store deler av det såkalte «Kristen» Norge, dessverre!

3.) De som vet bedre, som bl.a. teologer og andre, må tie stilt da de lever av å ha en jobb der en ikke kan bevege seg utenforbi «boxen».

Det er mange som ser det samme som meg i mange henseender, både teologisk og hvor ille det ellers står til. Men er en f.eks. utdannet teolog eller lever av evangeliet er en bundet på hender og føtter og må tie stilt om det meste ellers mister en jobb, inntekt og anseelse.

4.) De kristne gir til en virksomhet som ikke fungerer og er rett. Det er veldig ofte at deres samvittighet er så skadeskutt og manipulert at de evner ikke å si nei til den Onde. De gir av plikt, ikke lyst.

2 Kor. 9. 6 Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. 7 Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, 9 som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid.

Vet dette høres voldsomt ut, og det er det. Dette kan være på kanten. Men kristne mennesker er så snille, gode, godtroende og forførte at de vet ikke hva som er hva. Skriften sier: 1. Kor. 13. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. Når en forkynner ikke lever rett, og alle «vet» det. Eller ikke har en sunn og god lære, og en er klar over det. Men tilsynelatende har fremgang og annerkjennelse, hva gjør de troende da? Gir, og gir enda mer for ikke «Satan» skal ta innersvingen på hans tjeneste og menighet. Her snur en alt på hode, Satan har allerede tatt innersvingen på ham og hans menighet. Det eneste de troende egentlig gjør gjennom mesteparten av sin givertjeneste her i Norge er å holde liv i noe som er under Guds dom, ikke Herrens velsignelse og ledelse!

5.) Tjenestegavene er svake.

Dette frafallet og forførelsen vi ser i den Norske kristenheten er egentlig ikke noe nytt. Leser vi Guds ord, ikke minst i det Gamle testamente om Israel. Hva var da Guds «løsning»? Veldig ofte ser vi at Gud reiste opp en mann som sto i gapet for sitt åsyn og vendte Israels hjerter tilbake til Gud. Vi trenger også i dag slike menn og kvinner som stiller seg i gapet, og vender hjertene tilbake til Gud. Men da må Gud få gripe noens hjerter, aller helst noen unge menn som har kraft og mot. Og får han ikke grepet dem, så la ham gripe den som stiller seg villig og er i stand til å høre Herren ord og hans røst. Og være et talerør for ham!

Esek 22:30 Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det; men jeg fant ingen.

Sal 106:23 Da sa han at han vilde ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt sig i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem.

6.) De troende er svake og er ikke opplært å stole på Gud.

Tenker av og til på meg selv. Jeg kommer fra verden og et vanlig Norsk hjem der ingen åpent bekjente Jesu navn. Så ble jeg frelst, døpt i vann og Ånd. Alt var så herlig og lovende. Men hva møter jeg skal jeg være ærlig. Mennesker som er blitt ødelagt, manipulert og er kunstige. Dette kan en ikke snakke om, gjør en det så føler en seg støtt. Og drøfte ting som er ømtålige, det er for vanskelig. og alle hegner om sitt. Og ikke minst, sin menighet og kirkesamfunn. Alt for ting skal bli «bevart» som det er og ikke noe skal miste kontroll og miste ansikt! De troende er svake, blitt manipulert og oppfører og er kunstige. Egentlig så ødelegger dagens forkynnelse mennesker der gode mennesker blir onde av den forkynnelsen som råder. Faktisk, var en grei før en ble frelst, så blir en ugrei ved å bli en «troende». Ikke bra at slik er det blitt «normal» standarden.

2 Tim. 2. 25 så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

7.) Kristenheten er så lunken og grå, at alt som er «halv-kristent» og lunkent trives og får innpass.

Dette vi ser i dag skaper et arnested og oppholdssted for de onde åndsmaktene. De trives. Skal kristne advare imot noen eller noe, så er det alltid det som er så ekstremt og alle skjønner er helt spesielt. At Gelius ble avskjedig og noen advarer imot hm nå når han søker ny Sogneprest stilling er da forståelig. Mannen er helt på jordet hvis en ser han i lys av Guds ord. Men hva med alle de andre, som en burde og skulle advare imot? Disse forsvarer en, er stilltiende og slipper frem. Ikke rart at menigheten er helt ute å kjøre her i Norge i dag! Og homoseksuelle advarer enkelte imot, men gjengifte om det er en eller flere ganger, de går «fri».

8.) Det er så mange særinteresser innforbi kristenheten blitt at alt som har litt skarpe kanter og tagger blir utradert.

Alle skal tas hensyn til, hva skjer da til slutt? Ingen mener noe, men alle tar hensyn, hensyn og atter hensyn.

Jes 5:8 Ve eder som legger hus til hus og mark til mark, inntil det ikke er mere rum tilbake, så I blir boende alene i landet.

Det er klart, alle kan ikke ha rett. Det var faktisk bedre i mange henseende før da hver menighet hadde sin særart, og det viste alle hva som var. Men i dag er både pinsevenner, lutheranere, Katolikere, Adventister og andre i sammen i fellesmøter og kjører det samme opplegget for alle. Hvem som er hva? Det vet ingen da alle er like! Snakk om «åndelig» uniformering!

9.) Advarer enn imot dette, så blir en stemplet. Og da er det boikott linjen som gjelder.

De kristne eller hva skal jeg kalle dem? De er så utrolig lite flinke å snakkes om uenigheter og det som koster. Alt skal enten bli feid under teppe eller ties i hjel. Hva er da «løsningen» som de «kristne» tyr stort sett alltid til? Boikott linjen, ikke å snakke og samtale for å komme til en minnelig enighet etc. Men boikott de som kan avsløre og sette deg i forlegenhet. Og som har «større» åpenbaringer i Guds ord enn deg selv.

10.) En evner å samle andre under ting som en er enig om, bare en legger bort det som en er uenig om. Dette er falsk enhet og skjøge kristendom.

Sann enhet er å være åpen om alt, der ingenting er gjemt bort. Dagens enhet er kunstig og ubibelsk. Når Ulf Ekman nærmer seg den Katolske Kirke, så forandrer ikke Katolikkene seg, men Ekman. Slik kunne jeg ha fortsatt, men sann enhet bygger på enighet ut i fra Guds ord.

Avsluttende kommentar for å utrede at det er en «kristelig» Mafia som en står overfor!

Selvfølgelig er ikke kristen Norge en ren Mafia-gjeng i ordets rette betydning. Men prinsippene og mye er faktisk likt. Mafiaen fikk sterkest fotfeste der samfunnet var svakest. Er det ikke slik de kristne stort sett er? Det sier også Apostelen Paulus: 1. Kor. 1. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget.

Men vi som troende skal ikke forbli der «nede», men komme på et «høyere» plan der vi evner bli som Jesus. Men dagens forkynnelse skaper faktisk mennesker som ikke ligner på Jesus i det hele tatt, men på mennesker som blir undertrykt, manipulert og styrt, akkurat som en «Mafia-bande» som leder dem!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-658-utdyping-pa-artikkel-der-jeg.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-659-utdyping-pa-artikkel-der-jeg.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: