lørdag 28. desember 2013

Nr. 730: Livet har tre muligheter; gå fortapt, bli frelst eller bli frelst og få full lønn!

Nr. 730:

Livet har tre muligheter; gå fortapt, bli frelst eller bli frelst og få full lønn!

Det er rangordninger i himmelen, etter hvordan du og jeg har forvaltet vårt "pund." Enten så blir vi frelst, og kun frelst. Så får vi lønn, eller belønning etter vår troskap, som kan være lite, noe mer, enda mer og full lønn! Blir mann ikke frelst, så går man fortapt og blir tilintetgjort. Det er ikke grader i fortapelsen, der er det enten eller.

Bilde av Emanuel Minos som etter min overbevisning har gått inn på denne vei: 2 Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn. Alt for å tekkes andre mennesker, og ikke den levende Gud og følge hans ord.La oss kort se på de tre utganger på livet som vi mennesker har.

1.) Fortapt:

Dan 7:11 Mens jeg så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. Dan 7:26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Det står klart i skriften at for Antikrist, Satan og den falske profet skal selv deres kropper bli tilintetgjort og usluttet. Dette er den dom som venter alle mennesker som ikke tar imot frelsen i Kristus Jesus, total utslettelse og tilintetgjørelse.

2.) Frelse

1Pet 1:9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

Det aller største og viktigste er selvfølgelig å bli frelst. Men det er allikevel trist, hvis en ikke får noe lønn og alt det en gjorde og ikke gjorde for Kristus har ingen verdi.

1 Kor. 3. 12 Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14 Om det verk som en har bygget, står seg, da skal han få lønn; 15 om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Han skal tape lønnen sier Apostelen Paulus, men han skal allikevel bli frelst til slutt, som gjennom ild. Med andre ord, hele livsverket gikk bort, men en frelst sjel fikk han. Dette er både storartet og tragisk på samme tid. Skulle jeg få oppleve å bli frelst, så vil det selvfølgelig være mer enn nok. Men allikevel, skulle alt det som en har gjort for Kristus Jesus, ikke ha noe verdi og en taper lønnen. Det vil være en stor tragedie og virkelig ille.

3.) Bli frelst og få full lønn.

2 Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Å få full lønn, det vil være det absolutt aller største. Både å bli frelst, og bevart. Men samtidig å få full lønn.

Jeg har hatt og har som mål å få full lønn.

Hebr. 11. 27 Ved tro forlot han Egypten, uten å frykte for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige.

For meg, så lever jeg som Moses: «for han holdt ut, som om han så den usynlige». Det samme var det for Apostelen Paulus.

Apgj 26:19 Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.

Jeg fikk se noe i ungdommen, som forvandlet mitt liv. Det er læren om Kristi domstol. Dette fra artikkel: Nr. 176: Guds domstol

Bibelen taler om Guds domstol ved flere anledninger, også for nasjonene. La oss kort se på disse (tre) forskjellige domshandlingene:

Kristi domstol

Dette har jeg hentet fra Toralf Gilbrandt: 1 Kor 3,11-15 leser vi: «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som enhver har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.»

Av dette ser vi at bortrykkelsen ikke bare taler om et salig håp og en herlig forrett, bortrykkelsen er også nøye knyttet til den store regnskapsdag da vi skal stå til ansvar innfor den levende Gud. Kristi domstol er dommen over Guds hus. Den representerer en domshandling forskjellig fra den store hvite trones dom som vil finne sted etter tusenårsriket. Ved den hvite trone skal ugudelige mennesker dømmes og gå fortapt, men ved den tid har de troende allerede vært hjemme hos Herren i mer enn tusen år. Kristi domstol er også en domshandling forskjellig fra dommen over folkeslagene som vil finne sted her på jorden før tusenårsriket blir opprettet. Da vil Kongen rense ut av sitt rike dem som volder mén og anstøt - han vil bestemme hvem som skal få del i det gudsrike som skal opprettes på jorden. Denne domshandling gjelder altså mennesker som ennå lever på jorden, mens dommen ved den store hvite trone skildrer de døde som står for Gud etter at himmel og jord er veket bort.

En annen slags dom

Kristi domstol er noe forskjellig fra begge disse domshandlinger. Kristi domstol er en domstol bare for troende.

Nå er det kanskje dem som vil innvende: Men sa ikke Jesus at den som tror på ham ikke kommer til dom? Hvordan kan da Paulus si at vi alle skal åpenbares for Kristi domstol. Jo, begge deler er sant og riktig. Den troende blir ikke dømt sammen med verden. Det er ikke frelse eller fortapelse som skal avgjøres for vår del innfor Kristi domstol, det er spørsmål om å få lønn eller tape lønnen. For å ta et eksempel:

Det er stor forskjell på den dommeren som sitter i en rettssal og dømmer forbrytelser og den dommeren som løper med en fløyte ute på fotballbanen og dømmer om sportsprestasjoner. Bibelen forteller oss at de troende blir dømt på tre forskjellige måter: Som en frelsesøkende synder ble vi dømt ved vår omvendelse, da erkjente vi vår synd og ble rettferdiggjort ved forløsningen i Kristus Jesus. På denne domshandling eller frifinnelsesdom hviler vår frelse. For det andre kan en troende bli dømt som Guds barn eller hans sønner under vår vandring gjennom livet. Paulus sier: «Når vi dømmes, da refses vi av Herren for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden.» Gud tukter oss for å føre oss i erkjennelse og for at vi kan få del i hans hellighet. For det tredje kan vi som troende bli dømt som tjenere. Og det er denne dom som finner sted ved Kristi domstol. Gud er ikke bare vår Frelser og vår himmelske Fader, han er også vår Herre. Han vil kreve sine tjenere til regnskap for hva han har overgitt hver enkelt.

Oppgjøret

Denne domshandling kalles i Bibelen Guds domstol, Kristi domstol, «dagen», hin dag, vår Herre Jesu Kristi dag, og i Johannes første brev 4,17 kalles den «dommens dag» - også for de troende kommer det en oppgjørets og dommens dag. Prøven framfor Kristi domstol vil altså finne sted etter bortrykkelsen. Flere ting tyder på at det vil skje ganske kort etter oppløftelsen, iallfall ser vi at før Lammets bryllup skal feires, har bruden iført seg det skinnende hvite lin som er de helliges rettferdige gjerninger - da er altså livsverket prøvet og godkjent av Gud. Og vi finner at endog før trengselen bryter løs på jorden, så har de 24 eldste som sitter på troner for Guds åsyn fått sine kroner utlevert. Det vil skje på «hin dag» sier apostelen Paulus. Når vi framstilles for Kristi domstol er de troende allerede fullendt og forvandlet. Vi har nådd fram til endemålet for vår tro, sjelens evige frelse. Vi står der i våre herlige oppstandelseslegemer. Selv om lønnen ennå ikke er avgjort, så er vår frelse sikret. Vi vil også være fullendte og helliggjort helt igjennom. Derfor vil ingen forsøke å rettferdiggjøre seg eller unnskylde noe feiltrinn hos seg selv. Vi vil selv gi Gud rett i alt og se og dømme som han gjør det.

Denne avgjørelsen innfor Kristi domstol kan ikke finne sted før alle de troende fra den gamle pakt og fra menighetens tid er samlet der oppe. Hele Guds menighet må stå der. Det er spørsmålet om belønning som skal avgjøres, og prisen kan ikke bli utdelt før alle som deltar i løpet har fullført. Derfor venter de hellige som er sovnet inn på at vi skal fullføre vårt løp. Det står også om de hellige fra den gamle tid at de ikke kan nå fullendelsen uten oss. Og apostelen Paulus visste at han også måtte vente inntil «hin dag» før han kunne motta rettferdighetens krans.

Den store regnskapsdagen

Dette blir den store regnskapsdag for oss alle. Den som skal dømme er Herren, den rettferdige dommer. Han skal selv komme og hente oss hjem til seg, og han skal selv avgjøre spørsmålet om belønning til sine tjenere. Det er godt å vite at det kommer en dag da det siste avgjørende og rettferdige ord skal sies i enhver sak. Da skal enhver av oss avlegge Gud regnskap for seg selv.

Det som skal bedømmes er de troenes livsverk. Det er i den betydning ikke våre synder som skal dømmes, men vårt «verk». Synden er ikke der som fordømmelsesgrunn, for den er renset bort i Jesu blod og vi har fått tilgivelse for den. Vi leste at det var det som var bygget på grunnvollen som skulle prøves. Det er vår tjeneste for Gud som skal bedømmes. Våre ord og gjerninger skal prøves. Det kommer til å gå meget nøye for seg, for vi leser at for hvert unyttige ord skal det avlegges regnskap - og hvert beger kaldt vann gitt i kjærlighet skal belønnes (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det er en grunn fordi jeg ikke kan være som Emanuel Minos og resten av kristen Norge. Jeg tror på en belønnings dag for alt det vi gjorde, lærte og ikke lærte og sto for.

Jeg har nevnt dette eksemplet før, men gjør det igjen. Alle «vet» at Pastor Jan Hanvold ikke lever rent, men hva gjør Emanuel Minos? Han tier stilt om Hanvolds åpenbare synd, for å kunne være venn med ham og få forkynne. Dette er virkelig åndelig utroskap. Jeg ønsker og vil ikke være med på dette. Jeg ønsker og har alltid levet som Apostelen Paulus.

2Kor 4:2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds å syn.

Og jeg vet ikke om noe med meg selv som ikke tåler lyset, men Gud er min endelige dommer, ingen andre.

1 Kor. 4. 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. 3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. 5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Til slutt skal vi alle stå innforbi Gud, og han vil ha det siste ordet, også overfor oss:

2 Kor 10:18 for ikke den som gir sig selv skussmål, holder prøve, men den som Herren gir skussmål.

Amen!

Tar med en artikkel fra Sjibbolet: JESU KRISTI DOMSTOL

Det er klart for alle at det vil komme en dom som på folkemunne kalles «dommedag». I dette ligger at på den dagen skal alle mennesker stå frem for Gud Herren, alles Dommer, og gjøre regnskap for sitt liv. Det er helt riktig at alle skal frem for Gud men bildet er nok litt mer nyansert enn som så. I henhold til Guds ord, taler Skriften om fire domstoler, her oppsummert i kronologisk rekkefølge:

1. Dommen over Jesus Kristus som ble eksekvert på Golgata hvor han døde for våre synder (Jes 53:4-5) 2. Kristi domstol (gr. bema) hvor alle de troende skal stilles frem for å få sin lønn (2 Kor 5:10) 3. Dommen over nasjonene som samles i Josafats dal (Matt 25:31, Joel 3:6-7) 4. Dommen for den store hvite trone hvor alle de usalige skal dømmes (Åp.20:12-15)

Det vil gå for langt å skulle gå i detaljer i denne artikkelen og forsøke å berøre alle disse dommene. I stedet vil vi heller konsentrere oss om Kristi domstol og det som skjer der.

Kristi domstol regnskapet over kristenlivet

Når det gjelder Kristi domstol er denne relatert til det liv vi har levd som kristne. Denne delen av Kristi domstol har med vår fortid å gjøre. Ikke vår fortid som syndere uten Kristus, men all den tid, kort eller lang, som ble levde i samfunn med Herren. Det er derfor viktig å forstå at hver dag med Jesus teller i relasjon til Kristi domstol. Vi skal få igjen det som har skjedd ved legemet, enten godt eller ondt (dårlig). 2 Kor 5:10

Kristi domstol tar seg av og av slutter regnskapet for kristenlivet – uten å straffe for feil som ble gjort. Dette fordi alt i mitt liv er lagt inn under nåden og Guds tilgivelse i Kristus Jesus. Det vi står igjen med etter at ilden har prøvd enhvers verk, er det virkelig, det ekte og bestående.

Kristi domstol relatert til vår evige fremtid

Kristi domstol vil også være relatert til fremtiden. For det er klart for oss alle at vi skal fortsette å tjene kongenes Konge og herrenes Herre i all fremtid. Det betyr at Jesu menighet skal ikke tilbringe evigheten på en slag himmelsk sofa eller bare være i evigheten uten å gjøre noen ting. Skriften forteller oss at hans tjenere skal tjene ham (Åp. 22:3) Det nærmeste i så måte må være tjenesten i det 1000-årige fredsrike på jorden. Etter at Kristi menighet har passert gjennom Kristi domstol, skal menigheten selv være med i dommen. Dette er dommen over nasjonene, dommen over Israel og dommen over de falne englene. (Matt 19:28, 1 Kor 6:3). Hvilken ære og hvilken nåde!

Den kommende verden

Paulus og andre taler om den kommende verden. Dette er den verden som etterfølger denne. Igjen en henvisning til Millenniet. Hebreerbrevet sier at det ikke var under engler han (Gud) la den kommende verden. (Hebr. 2:5) Kristus skal herske uinnskrenket. Men han deler sin trone med sine. Jesu disipler var opptatt med dette og selv om Jesus refset deres egoistiske innstilling, sa han dem ikke imot. For Kristus vil virkelig dele sin kongemakt med sine etter den orden Faderen bestemmer. (Matt 20:21-23) I lignelsen om den tro og kloke tjeneren finner vi en fremtidsrettet beretning fra Jesu egen munn. Det er tydelig at han ikke relatert til den nåværende verden men den kommende. I lønnen som gir til de trofaste inngår også løftet om å herske over byer. Jeg er så enfoldig at jeg tror han virkelig mente det han sa: «Og han sa til ham: Godt, du gode tjener! Fordi du har vært tro i smått, skal du herske over ti byer». Luk 19:17 Slike tider og tilstander krever at vi slipper til vår åndelige inspirasjon for det sprenger vårt tankebegrep en god del.

Kristi domstol prøver alt

Kristi domstol vil berøre flere aspekter ved vårt liv som troende. Dommen innfor Kristi domstol vil ført og fremst prøve våre gjerninger, vårt byggverk av handlinger gjennom et langt eller kort kristenliv. Men ikke bare gjerningene blir prøvd gjennom ilden. Selve drivkraften til alle gjerningene vil bli prøvd: Våre motiver og beveggrunner for alt vi har gjort vil også bli testet opp mot den guddommelige standard. Bare kjærligheten er å sammenligne med gull, sølv eller kostelige stener, og bli bestående og gi lønn. «Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud». 1Kor 4:5

Jesus er dommeren

Først vil vi ta med et ord av Jesus selv som berører noe av tidsaspektet over dommene som skal være.

- Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29 Først taler Jesus om alle menneskers oppstandelse og deres dom. Det er ikke slik at bare de hellige skal oppstå og dømmes, også de som har gjort ondt skal oppstå og møte din dom. Vi ser at han klart deler dommen i to avdelinger, oppstandelsen til livet det evige, og oppstandelsen som leder til fordømmelse og fortapelse. Alle de som tror hører med i den første kategorien og vil passere gjennom Kristi domstol og gå inn til livet, det evige.

Tidsaspektet

Når tid vil denne domstolen åpenbare seg? Her er Bibelen helt klar. Tiden for denne domstolen vil bli på Jesu Kristi dag. Vi har før sett at Jesu Kristi dag er dagen for hans gjenkomst for å hente menigheten hjem til himmelen. Den dagen han kommer på skyene og menigheten blir bortrykket fra jorden. Om dette sier Paulus: - Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1Kor 1:8 - Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8

Hvem er de som dømmes ved Kristi domstol?

De som stilles frem for Kristi domstol er kun de som har tatt imot Jesus som personlig frelse, de hellige fra alle generasjoner, både som har sovnet inn men er blitt oppreist fra de døde og de som lever inntil Herren kommer. Ingen andre usalige er der.

- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10 - Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

Den samme Jesus som er vår frelser og Herre, vil også være vår rettferdige dommer. Det er tid for å gjøre opp regnskapet og få lønnen som han har lovet sine.

- Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Åp 22:12 Grunnlaget for dommen vil være troskapen Det er visse kriterier som legges til grunn når man står innfor Kristi domstol. En av dem er troskapen mot Jesus og mot kallet i tjenesten. - Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:2-5

Jesus selv taler noe om domstolen i forbindelse med lignelsen om den gode og tro tjener. Han er fullstendig klar over at kvaliteten hos tjenerne er forskjellig, noen er gode mens andre er både late og uforstandige. - Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21 - Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Matt 25:26 Det synes klart her at troskapen mot mesteren er avgjørende for lønnen. Resultatet av denne domstolen vil variere fra person til person i overensstemmelse med hva hver og en har gjort for Herren, enten lønn eller tap av lønn.

- Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 1Kor 3:14-15

Hovedhensikten Kristi domstol er frelse

La det være sagt med én gang: Ingen som står innfor Kristi domstol vil gå fortapt. Han man blitt bortrykket fra Jorden ved Jesu komme på skyen, er evigheten sikret. Kristi domstol har med lønnen å gjøre. Lønnen beror for en stor del på det liv og den gjerning man har levd ut på jorden. Målet med Kristi domstol er absolutt rettferdighet og rett lønn. Noe hver troende tar med seg i det liv som hver og en skal oppleve i den verden som kommer. - slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Ef 5:27

TIDEN FOR KRISTI DOMSTOL.

Tiden er "Herren Jesu dag", eller "Jesu Kristi dag". Dette uttrykket finner vi seks ganger i NT.

- Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1Kor 1:8 - slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi er deres ros, likesom dere er vår ros på Herren Jesu dag. 2Kor 1:14 - Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6 - slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, Fil 1:10

ET ANNET UTTRYKK ER "PÅ DEN DAG".

Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer.2Tim 1:12 Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.2Tim 4:8

ET ANNET UTTRYKK IGJEN ER "NÅR HERREN KOMMER".

- Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5 Denne dagen kommer før 1000-årsriket og er forskjellig fra den dommen som skal finne sted innfor den stotre hvite tronen.

- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. I denne dommen, vil det ikke finnes noen hellige fra det nye testamentets tid. Bare dem som døde uten frelsen. Åp 20:6 Kristi domstol er også annerledes og forskjellig fra dommen over nasjonene som skal finne sted utenfor Jerusalem når Kristus kommer og skal sitte på sin herlighets trone etter at han har opprettet sitt rike.

- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Matt 25:31-32

Dommeren er Kristus selv

Paulus talte om "Herren, den rettferdige dommer". - Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8 Jesus sa selv at Faderen hadde gitt ham hele dommen. - For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, Joh 5:22

Derfor er også Kristi domstol likeverdig med Guds domstol

- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

De som skal dømmes er bare de frelste Paulus sa: - For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10 Selv om mange allerede har gått for å være sammen med Kristus I Paradis og andre fremdeles venter på jorden, så må alle en dag åpenbares innfor Kristi domstol. Ett er sikkert. Dette er ingen fordømmelsesdomstol for Jesus hatt fjernet fordømmelsen ved Golgata kors. - Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Rom 8:1-2 - Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Joh 5:24

Denne dommen bringer lønn eller kan hende også tap av lønn, til alle kristne i overensstemmelse med deres gjerninger på jorden i livet de har levd i troen på Jesus.

Hvorfor er det nødvendig med en slik domstol?

Vi må gi regnskap for våre liv, hvordan vi har levd for Gud på jorden. Videre så har utfallet av dommen betydning for fremtiden og det som skal skje etter bortrykkelsen. Spørsmål vedrørende vår trofasthet må besvares. Det vi har vært i vår tid på jorden vil få betydning for vår stilling i evigheten. Det er derfor nødvendig å gi hver og en riktig lønn som vil ha betydning for vår fremtidige stilling og posisjon med hensyn til Guds videre plan for de tidsaldrene som kommer.

- Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:1-5 - Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. 1Kor 3:14 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! 2Joh 8

Alt dette vil trenge en egen spesiell dag for at alt skal komme frem i lyset. - I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. 1Joh 4:17 Selv om lønnen vil variere I hvert enkelt tilfelle, i overensstemmelse med de virkelige fakta i livet, vil der ikke være noen fordømmelse.

DENNE DOMSTOLENS INTENSITET

Kristi domstol har sin egen intensitet, noe som kommer frem i følgende skriftavsnitt. Dagen for Kristi domstol er preget av høy intensitet fra Guds side. - Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. Heb 10:30

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-544-din-dobbeltmoral-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: