søndag 1. desember 2013

Nr. 718: Er det kristendoms forfølgelse i Norge? Som det er i muslimske og andre land?

Nr. 718:

Er det kristendoms forfølgelse i Norge? Som det er i muslimske og andre land?

I den muslimske verden er de troende under et stadig sterkere press. Men presset er ikke avtagende her i vesten heller imot de sanne Jesus troende. Selvfølgelig er det to forskjellige verdener vi snakker om, og jeg er veldig, veldig glad for å bo i Norge og den vestlige verden da vi kan i det store og det hele forkynne Ordet og Evangeliet fritt og åpent. Men forfølgelse er det, om mange ganger i det stille, skjulte, fordekte og nærmest lyssky. Jeg har bl.a. opplevd forfølgelse både på arbeidsplass, ute i samfunnet, og ikke minst blant de såkalte kristne. Halshugging, steining og å stenge de kristne ute fra samfunnet er i den vestlige verden byttet ut med boikott, psyke ut, lyve, manipulere, overdrive den troendes feil og mangler. Ved å friste, tilsidesette, banne og snakke vulgært til den troende. Og ikke minst ved å ramme ham på en eller annen måte slik at vedkommende kommer ut av fatning og på mange andre måter som gjør at en selv alltid går fri for å bli straffet. Peder K. Solberg, høgskolelektor ved NLA Høgskolen Bergen som mener en må være teolog for at andre skal feste litt og tro på hva du lærer og forkynner. Han er med andre ord en ulv i fåreklær for det er dessverre alltid de som har trodd og ment at de har noe mer mellom ørene enn andre som har forfulgt, stengt ute og hindret Guds verk og de sanne Jesus troende nå gjennom snart 2000 år siden Apostlenes dager og Jesu tid som sto Jesus og de første kristne imot. Her bilde av Stefanus som ble steinet av datidens lærde, prester og jeg holdt på si, Pinse Pastorer og andre besserwissereHallo!

Har et spørsmål. Mener du at det er kristendomsforfølgelse i Norge eller er vi fri for dette?

Hilsen en ivrig blogg leser

Klart det er det, og de aller verste i så måte er faktisk de som tror de vet mer enn andre og opptrer som teologer, Evangelister, Apostler, profeter og som har et såkalt tilsynsembete. De prøver på alle måter å stenge «døra» for både prest og prelat, akkurat som på Jesu tid opptrådte de religiøse da som nå. Selvfølgelig er metodene annerledes, men strategien er den samme. Få frem seg selv på bekostning av andre. Og skulle noen ha meninger som ikke fremmer mine egen synspunkter, da ligger vedkommende dårlig an i mange henseender.

Dette er selvfølgelig vanskelig å forstå for en uinnvidd. De fleste tror at det kristne felleskapet er godt, trygt og det er kjærligheten som rår. Men sannheten er som Apostelen Palus sier: Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Det er disse Jesus omtaler her: Joh.e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.

Men også verdens barn – de ikke troende misliker, hater og vil motarbeide de som bekjenner Jesu navn og forteller dem sannheten.

Joh 17:14 Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.

Joh 15:25 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak.

Joh 15:18 Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder.

Verdens mennesker tåler ikke Jesu navn og de «kristne» tåler ikke Guds ord!

Dette har jeg erfart. Har tross alt hele mitt voksne liv vært i jobb bortsett fra ca. 2 år i fulltids tjeneste. En skal og kan ikke nevne Jesu navn fritt som en vil og ønsker blant verdens barn i jobbsammenheng. Gjør en det, så skaper en problemer for seg selv, og en trenger ikke det heller. Åndsmaktene vet hvem du er, og de virker gjennom de vantro om de er ledere, medarbeidere eller hvem det måtte være til sine tider.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Legg spesielt merke til hva Apostelen Paulus sa her: «efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn». Ja, det er dessverre en kjensgjerning så stor at Satans og Antikristens Ånd er virksom blant mennesker i dag, og det kommer spesielt til utrykk når Gud og hans lys blir satt på dem. Ikke minst gjennom de hengivne og innvidde Jesus troende!

Men er det så mye bedre i Guds menighet? Lang derifra sa Paulus. Holder en frem «upopulære» sannheter og tar opp kontrovsielle ting, og treffer «spikeren» på hode. Så flommer de kristne over av hat, kontrollånder og alt annet som er fra kjødet og Satan.

Denne «visdommen» og disse negative egenskapene preger den Norske kristenhet i en alt for stor grad: Jakob 3. 14 Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! 15 Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk; 16 for hvor der er avind og trettesyke, der er urede og alt det som ondt er.

Besk avind, trettesyke og alt som er ondt preger store deler av kristen Norge. Derfor vil de alltid mislike, hate og motarbeide de som går med Herren som Enok gjorde det. Som Paulus, Peter, Johannes og de første kristne gjorde det.

Skal du følge Jesus? Det er vanskeligere egentlig enn å bli Verdensmester eller vinne OL-Gull!

Jeg var veldig «populær» før, da jeg levde helt for verden og lykkes etter verdens målestokk. Men lever enn helt for Jesus – i denne verden – da vil en mange ganger oppleve det stikke motsatte. Hvorfor det? Jesus selv sa det så treffende:

Joh 15:19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder.

1. Joh.519: Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.

Denne verden ligger i det onde, og dessverre. De såkalte kristne er blitt en del av dette. Derfor vil den forfølgelse, motstand og motarbeidelse vi får, være fra de såkalte kristne som er det i navnet men ikke i gavnet!

I den 3. verden er det mange ganger lettere og mer forståelig med den motstanden de troende får da den er så konkret og alle merker til den. Og den kommer da stort sett fra de ikke kristne gjennom forfølgelse, tilsidesettelse og annet. Men det er alltid verden som forfølger, mens de kristne står i sammen mot en felles fiende.

De troende er forenet seg imellom sterkere mange ganger i den 3. verden da motstanden og forfølgelsen er fra verden som sagt. Men hva i Norge og den vestlige verden? Der bruker Satan like ofte om ikke mer de såkalte kristne til å forfølge, yte motstand og lyve på de sanne troende. Og de tror at de gjør en tjeneste for Gud ved å være motstandere imot Gud og hans tjenere. Motstanden kommer da innenfra som Apostelen Paulus talte om før han forlot denne verden. Legg merke til hva han sa: «Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg». Det skulle komme menn inn, ikke utenfra som skapte alt som var negativt og fra mørke og Satan. Apostelen Peter sier det er falske profeter: 2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet.

Det er hele tiden Ismael som forfølger Isak, det kjødelige som vil drepe og kvele det åndelige. Hvordan virker denne forfølgelsen i dag, her i Norge? Ved boikott, neglisjering, spre dårlige og usanne rykter, utfrysning, ved å manipulere og sette seg selv i sentrum og prøve å trykke ned de som vil følge Herren. Dette har ikke forandret seg, og dessverre, slik kommer det til å være mer eller mindre før Jesus kommer igjen!

Stefanusalliansen og andre som stiller opp f.eks. på Visjon Norge er mer forført og villedende enn noen andre egentlig.

Det er underlig og rart at Stefanusalliansen kan stille opp på Visjon Norge og tale de forfulgtes sak i en TV kanal som er gjennomsyret av alt som mørke står for? Tenk, her skal en tale de forfulgtes sak i den 3. verden, men de som er de verste til å stenge ut Herrens vitner og Guds ord. Der går en inn, ufattelig og hvor åndelig blind kan en være og bli?

Sluttkommentar:

Det er klart av den mostanden vi har som troende, den er annerledes i Norge og den vestlige verden enn den er i den 3. verden og i de såkalte Muslimske land. Men den er like reel og virkelig for det. Vil bare at det spørsmålet jeg ble forelagt skulle bli besvart mest riktig og sunt, skulle komme frem. Spørsmålet var: «Mener du at det er kristendomsforfølgelse i Norge eller er vi fra for dette?». Men vi har faktisk Guds ord på at vi må gå inn i Guds rike ikke lett, men vanskelig mange, mange steder. Her er noen eksempler:

Apgj 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

2Kor 6:4 men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst.

Markus 10. 28 Peter tok til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. 29 Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller akrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Det er dette en sann troende kan forvente i denne verden: «forfølgelser». Har du ikke forfølgelse, så spørs det om du er en sann Jesus troende? Dette er en historie fortalt første gang av de som virket i Russland i bladet Ropet fra Øst, nå Stefanusalliansen. I det tidligere Russland så var det mange troende som ble domfelt, da det var så klare beviser på at de var praktiserende troende. Men hadde en ført en gjennomsnittlig kristen inn der, så spørs det om det var nok fellende bevis til å få ham dømt som en kristen? Er det nok fellende bevis på at du er en sann troende? Et av dem er at du er under forfølgelse både av verden og av de religiøse, de som Satan har fått bedradd i denne tiden! De som lever og vandrer i mørke for ikke deres gjerninger skal bli avslørt og de skal komme til lyse med sitt liv for å bli avslørt. Derfor gjør de alt for å stoppe deg som et Lysets barn, der forfølgelse, utestengelse, løgn, manipulering og på alle måter prøver de å stoppe deg. Ikke minst du som er et Herrens vitne og forkynner budskapet til menneskene i tiden. Dette med forfølgelse, motstand og tilsidesettelse av denne verden. Det er normal tilstanden veldig ofte for en sann Jesus troende. Verdens mennesker dominerer og styrer denne verden da denne verden ligger i mørke og er på mange måter underlagt Satans kontroll og Herredømme, enn så lenge!

Nero

I Det nye testamentet er det først og fremst jødiske grupper som forfølger de kristne. Først senere, og da kun i kortere perioder, iverksetter den romerske øvrigheten i stor skala slik forfølgelse. Første gang vi hører om dette, er etter den store bybrannen i Roma i år 64. Det er keiser Nero selv som har startet brannen, for å rydde plass i byen til et nytt palass. men han trenger noen å legge skylden på, og da velger han de kristne. Det handler altså ikke om en religiøst begrunnet forfølgelse, men om at Nero valgte seg ut en gruppe syndebukker som allerede hadde et nokså dårlig rykte i Roma.

Decius og Valerian

Det var først under keiser Decius, i 250-251, at det ble iverksatt en forfølgelse av kristne fra den romerske sentralmakten. Det var et krav at alle borgere i Romerriket måtte brenne røkelse, som et offer, foran bildet av den romerske keiseren. Jødene var imidlertid unntatt fra dette kravet. Men også for de kristne var dette et krav det var uaktuelt å oppfylle, fordi det ble sett på som avgudsdyrkelse. Når de kristne også var jøder, var ikke dette noe problem. Jødene var jo unntatt fra kravet. Men når det gjaldt de ikke-jødiske kristne, som det ble stadig flere av, så hadde ikke de fått unntak. Det var først da at dette ble et «problem» for romerne.

Men Decius’ forfølgelse var likevel initiert «nedenfra», ut fra lokale, folkelige krav. Og så fikk man med seg øvrigheten. Og få år senere, i 258, kom den neste bølgen av forfølgelse, under keiser Valerian, av samme årsaker som under Decius.

Diokletian

Den desidert verste forfølgelsen av kristne skjedde under keiser Diokletian, fra år 303-304 og fremover. Enkelt sagt var forfølgelsen verst i øst, mens den i stor grad ble boikottet i vest. Den harde forfølgelsen kan også sees i sammenheng med at Diokletian ville gjenreise Romerrikets styrke og stabilitet – og herunder keiserens opphøyde posisjon. Man vet ikke hvor mange som ble drept eller torturert, men kilder tyder på at blant andre kristne i Egypt ble særlig hardt rammet.

Fra forbudt religion til eneste religion

Som vi vet i dag, fikk imidlertid ikke forfølgelsene det ønskede resultat. Kirkene fortsatte å vokse. Gjennom «toleranseediktet» i 313 ble kristendommen lovlig akseptert, i likhet med andre religioner. Og få år senere, i 324, innførte keiser Konstantin kristendommen som romersk statsreligion. Andre religioner fortsatte imidlertid å være lovlige. Men så gikk det altså kun noen tiår før kristendommen i 380 ble den eneste tillatte religionen i hele det romerske riket.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: