fredag 1. juli 2016

Nr. 1582: Pinsebevegelsen på villspor med å tvinge alle til å ha tilsyn, Paulus underviste at det er mennesker med integritet som skal lede!

Nr. 1582:
Pinsebevegelsen på villspor med å tvinge alle til å ha tilsyn, Paulus underviste at det er mennesker med integritet som skal lede!
Jehovas vitner er et verdensomfattende trossamfunn med over 8,2 millioner aktive medlemmer, over 12 millioner deltakere på stevner og over 19,95 millioner deltakere ved høytiden til minne om Jesu død. Trossamfunnet er ledet av Jehovas vitners styrende råd, som er en gruppe eldste i Brooklyn i New York som etablerer og reviderer trossamfunnets læresetninger. Det er denne modellen som Sigmund Kristoffersen og lederrådet ser for seg skal bli i pinsebevegelsen i Norge, stikk i strid med hva Guds ord lærer og sier.


Etter alle avsløringer i det siste, så sier leder for pinsebevegelsen i Norge følgende: «Vi tror det er sunt for alle menigheter å ha tilsyn fra noen utenfor menigheten. Derfor går vi offensivt ut og anbefaler alle pinsemenigheter tilsyn.»

Ja, det hjelper da ikke om Jan Aage Torp, Jan Hanvold og alle de andre har tilsyn, de har ikke integritet, etiske normer og den åndelige standarden Guds ord krever av mennesker som skal ha et åndelig embete.

Dette sier en debattant på avisen Dagen sitt kommentarfelt:
Det bekymrer meg at dette overordnede organet kan bli som med Vakttårnet i New York, eller med norske biskoper: - konstant vranglære, feil menighetsstruktur og døve ører for menighetsmedlemmer.
(sitat slutt).

Det er helt andre kvaliteter apostelen Paulus la vekt på, det var mennesker som levde ut det kristne livet, ikke bare på søndagen. Men hele uka i gjennom, og først og fremst overfor sin egen familie og nærmeste.

1 Tim. 3. 5 - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet?

Vi finner at apostelen Paulus sier også at i en menighet skal det ikke være solospill, men at det skal innsette eldste i flertallsform. Vi ser i dag et solospill der en ikke evner eller vil underordne seg Guds ord og hverandre, dette er noe av grunnen til denne villfarelsen vi ser i dag.

Jeg er enig med hva som sto i avisen Dagen: «Det bekymrer meg at dette overordnede organet kan bli som med Vakttårnet i New York, eller med norske biskoper: - konstant vranglære, feil menighetsstruktur og døve ører for menighetsmedlemmer.»

Bedre enn dette kan det ikke sies, pinsebevegelsen tar etter Jehovas Vitner og Vakttårnet, noe må gjøres. Men ikke dette, vi må tilbake til Guds ord.
DER GUDS ORD TALER OM STANDARDEN PÅ DE SOM SKAL HA ET ÅNDELIGE EMBETE, SÅ SKAL DE INNEHA KVALFIKASJONER, INNTRIGITET OG MORALSKE OG ETISKE NORMER SOM ER ETTER GUDS ORD OG GUDS VILJE!

Tar med til slutt bibelkommentarene mine fra Titus brev som omhandler dette:

Bibelkommentarenemine fra Titus brev 1. 5 Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.

Det var med stor tillit og hengivenhet Titus fikk dette oppdraget. Å ordne menigheten etter Guds mønster der eldste skulle bli innsatt som skulle lede menigheten og ha ansvar for videre vei fremover, først og fremst i åndelig henseende.

6 En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, hans barn må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv.

En eldste som er en mann med lærer og Hyrde ansvar skal være en med høy inntregeitet. Ha barn som er opplært i og på Herrens vei. Og som klarer og skikker seg godt, da i særdeleshet med sin familie.

Videre står det at han skal være èn kvinnes mann. Her kan vi ikke misforstå Paulus sin ord når det står med apostrof over; èn kvinnes mann.

I enkelte kulturer er det flerkoneri som bibelen, spesielt nye testamente advarer imot. Det er en mann og en kvinne som er det Gudgitte ekteskapsform alt annet er menneske laget.

Å fokusere på noe annet er en total avsporing og diskutere om det er bibelsk med homo og lespe forhold er bortkastet tid og feil fokus. Gud skapte oss til mann og kvinne, punktum.

Nå må vi også se dette i lyset av Guds ord. Å håndheve så høy standard som Guds ord legger til grunn på ekteskapet, gjelder KUN troende mennesker. Da spesielt de med et tilsynsembete.

Hvis en som troende blir skilt kan en fortsette i tjenesten, men da uten Hyrde og lærer ansvar (det samme mandats område kvinnen har).

Hvis en gifter seg på nytt så må vi forholde oss til hva Guds ord sier om dette. Vi skal ta opp gjengifte mye dypere når vi kommer til andre skrift avsnitt men skal bare si kort at for to troende er gjengifte utelukket mens den andre lever. Det er kun tillatt med gjengifte for en troende hvis den andre dør fysisk eller åndelig (blir en frafallen).

Men uansett hvis en troende som har et tilsyns embete gifter seg på nytt skal vedkommende aldri ha en plattform tjeneste. Gjengifte om det er tillatt diskvalifiserer vedkommende til å ha en tjeneste i Guds menighet. Gifter en seg på nytt uten et bibelsk grunnlag, skal vedkommende støtes ut av menigheten hvis en ikke vil omvende seg.

At enkelte kristne forkynnere gifter seg med fraskilte både første gang og etter de er blitt enkemenn er vanhelliget og det diskvalifiserer dem til å ha et tilsynsembete.

Da er det nødvendig at en ikke bare synes det ikke er rett med gjengifte.

Men samtidig samarbeider og støtter forkynnere, eldste og andre som er gjengiftet. Gjør en det, så løper en Satans ærend.

Er dette underlig? Tenk på en arbeidsplass der en person gjentatte ganger ikke klarer eller vil ikke gjøre jobben sin, da er det ikke urettferdig at vedkommende mister jobben?

Gud er da ikke dummere enn en bedriftsleder? Eller skal vi gjøre Guds ord til intet?

Slik er det i Guds rike og i Guds menighet. Ingen gjengiftede som troende har lov og skal ha en plattform tjeneste. Og de som støtter slike, støtter Satan og hans demonhær. Og de som nekter en tilsynsmann å gifte seg en gang, løper også Satans ærend (1. Tim.4.1-5).

Vi ser i dag at det ikke er noe hinder i Guds menighet med to, tre og flere ekteskap bak seg for å kunne forkynne Guds ord. Men dette er ikke noe nytt, de kommer under den dom vi finner i Guds ord mange plasser og de som støtter slike kommer også under samme dom. Gjengifte blant tilsynsmenn er og forblir synd.

1. Tim.5. 15 Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan.

Klarer en ikke å få det til i ekteskapet og en velger å gifte seg på nytt, så fører en forbannelse med seg hvis en ønsker å ha en tjeneste. Men velger en å fratre sin tjeneste, så er nåden større (Lukas 18)! Det er ingen menneskerett å inneha en tjeneste når en svikter i sitt hverdagsliv og i sin familie. 1. Tim.5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Dette jeg her skriver er sanne og sindige ord, ikke ut av aggresjon og hjelpeløshet.

Jakob 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Det står klart, forkynnergjerningen henger så høyt at det er ikke en selvfølge at vi er verdig den uten våre liv også stemmer med det vi lærer og forkynner.

Gud har sin standard, også under den gamle pakt. 3. Mosebok 21. 7 Ingen av dem må gifte seg med en skjøge eller en kvinne som er vanæret, og heller ikke med en kvinne som mannen har skilt seg fra; for presten er innviet til sin Gud.

Og den samme standarden har han på prestene under det kommende 1000-årsriket.

Esekiel 44. 22 De må ikke gifte seg med en enke eller en kvinne som mannen har skilt seg fra, men bare med jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta enken etter en prest.

Den samme standarden har han i dag; èn kvinnes mann.

7 For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning.

En tilsynsmann forvalter både åndelige sannheter og mennesker som tilhører Kristus. De egenskapene han skal ha er av Åndens frykt og de tilhører et modent menneske. Ikke egenrådig, må kunne tåle andre mennesker både dem og synspunktene deres. Ikke bli sint fort og ikke ligge under for alkohol eller andre ting. Voldsom eller ute etter å tjene penger på Guds gjerning.

8 Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.

Skal en ha med mennesker å gjøre må en være omgjengelig, derfor gjestfri. Elske det gode er også å elske livet, altså være positiv. Jeg selv har alltid prøvd å stille opp på alt for ungene slik kommer en også i kontakt med andre en de en møter ellers. Kunne beherske seg også når ting går imot og være rettskaffen i alle deler, spesielt penger og moralske ting.

Videre står det; gudfryktig og herre over seg selv. En godt moden person i alle henseende kan en trygt si.

9 Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.

Elske sin bibel og kjenne til den og være klar i sin forståelse på Guds ord. Også kunne anvende Guds ord og tilbakevise mennesker som kommer med ubibelske meninger og er tom blitt villedet i sitt liv som troende.

En skal også kunne avsløre og peke på Guds ord i møte med andre mennesker.

Sluttkommentar:

Et hellig menneske trengs ikke å bli kontrollert. Daniel og hans venner var kun noen enkle tenåringer som trodde på Gud. Levde for Gud og fulgte Guds ord og Guds bud. De kom til det store verdensriket Babylon, langt borte fra gudstjenesten i Jerusalem og Israel. Så begynte de å leve verstlig, i fyll og alt annet? Tvert imot!
Slik er det også for meg og min kone. Når vi ser hvordan kristne mennesker lever, langt borte fra Gud og hans ord. Hva gjør vi da? Søker enn mer inn til Herren, og vandrer og lever i samsvar med hans ord, bud og vilje!

Hvem kontrollerer og følger med i hva vi gjør? Vakttårnet? Det som nå pinsebevegelsen vil innføre? Nei, la oss gi til Guds ord og følge det bibelske mønsteret! Der det er åndelige mennesker med åndelige og etiske kvalifikasjoner som innehar de åndelige embetene. Da er vi på rett og bibelsk vei!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: