torsdag 19. september 2019

Nr. 2561: Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften? Del 2


Nr. 2561:

På mange måter kan en si det slik, at Gud behandler oss etter det lyset vi har. Til mer lys, mer ansvar. Derfor er Gud «tøffere» imot oss troende enn verdens barn. Men til slutt, så vil all synd føre oss bort i fra Gud, det skaper et skille. Derfor må vi ikke la Guds godhet unnlate oss i å ta han på alvor. Gud er ikke bare kjærlighet, men også vår dommer og eventuelt belønner.

Skriften sier følgende:
Joh.e. 1. 17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Bilde av Moses som kom med loven, som viser alle mennesker er kommet til kort i forhold til Guds standard.5 Mosebok 32. 35. Meg hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem.

I den senere tid har jeg, eller vi da dette også inkluderer min familie. Virkelig fått oppleve urett og løgnaktige mennesker i «fri dressur!»

Så vel troende som ikke troende. I denne artikkel vil jeg ikke gå alt for mye inn på disse hendelsene. Heller fokusere på hvordan takle disse menneskene, og forholde seg. Hva sier skriften? Hva er bibelens lære og praksis?

For det første, det er ganger der Gud også holder dom overfor mennesker «før» tiden. Allikevel, jeg vil også påpeke at det også i NT og den nye pakt så gjør Gud det samme som i GT og den gamle pakt. Han holder dom, avslører og mennesker kommer på skam som går Gud og hans tjenere imot!

Gud er tross den samme i NT som i GT, Gud eller Jesus har ikke forandret seg.

Men som regel, så lar Gud menneskene «holde» på med det de ønsker og vil. Da han skal dømme alle mennesker. Men dog, allikevel, vi finner flere plasser i NT og den nye pakt at Gud holder dom. Som om vi lever i GT og den gamle pakt. Men da kan en si at dette er meg unntaket en regel. I GT og den gamle pakt var det ikke slik.

Med andre ord, Gud vil ikke at vi skal ønske noen synderes død, undergang eller noe annet! Men allikevel, alle mennesker vil føre eller senere svare for sin brøde, synd, urett og alt annet de har gjort. La oss ha dette klart. Men det er ikke oss som troende lengre som i GT og den gamle pakt på samme måte å utale dom. Men frelse, liv, håp og gjenopprettelse!

Her er noen eksempler, på at også i NT og den nye pakt at Gud holder dom, avslører og menneskene må betale for sin brøde, før de skal stå innforbi Gud med sine liv.

Rom. 1. 16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

Det er ikke tvil om at Gud først både velsigner og dømmer de som står ham nærmest. Vi leser om at det er først for jøde, og så for greker eller hedning. Til det vil jeg si at det er også et mønster, at Gud dømmer først oss kristne, de som bekjenner Jesu navn, så verden.

Vi leser om den dom som Jødene fikk i år 70. Som Jesus hadde profetert om da han gikk her nede.

Matt. 24. 1. Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham templets bygninger.  2 Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.

Templet og templets bygninger var Jødenes stolthet. Men Jesus sa at enhver stein skulle bokstavelig fjernes. Dette skjedde i år 70. vi leser bl.a. fra Wikipedia.

Ødeleggelsen av tempelet

Den romerske triumf som frakter krigsbytte fra tempelet i Jerusalem, avbildning på Titusbuen i Roma.

I år 66 e.Kr. gjorde den jødiske befolkningen opprør mot Romerriket. Fire år senere, i år 70, hadde romerske legioner under Titus gjenerobret og deretter ødelagt det meste av Jerusalem og det andre tempelet. Se Beleiringen og ødeleggelsen av Jerusalem

Triumfbuen i Roma, Titusbuen, bygget for å feire seieren over jødene og ødeleggelsen av Jerusalem, viser romerske soldater som fakter vekk Menorá, den syvarmet lysestaken som ble brukt i tempelet. Jerusalem selv ble jevnet med jorda av keiser Hadrian ved slutten av Bar Kokhba-opprøret i 135 da han forsøkte å etablere en hedensk by ved navn Aelia Capitolina.
(sitat slutt.)

Her ser vi at dommen rammet først Jødene. Og det så kraftig at de ble spredd utover hele verden for nesten 2000 år. Før de begynte å vende tilbake til sitt eget land og de proklamerte Israel som en selvstendig stat 14 mai 1948.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kort fortalt kan en si at når en leser f.eks. Johannes Åpenbaring, så vil dommen først ramme menigheten. Som vi finner i Joh. Åpenb. 2 – 3. Si vil dommen ramme verden kap. 4 – 16. Videre de navn kristne og religiøse i Joh. Åpenb. 17 – 18. Med andre ord, Gud vil dømme alle i sin «tur og orden!»

Så vil det finne sted også andre dommer, der Gud vil Dømme nasjonene, som vi finner bl.a. i Matteus 25. Dommen foran den hvite trone, som vi finner i Joh. Åpenb. 19. Så har vi også dommen, eller bedømmelsen av alle troende foran Kristi domstol i 2 Kor. 5. 10.

Men i mellomtiden, da spesielt i GT, men også enkelte ganger i NT og blant oss hedninger holder Gud dom. Dette er omtalt gjennom hele bibelen, også i GT. Bare ta deg tid til å lese i profetene, ikke minst profeten Jesaja og de andre profetene.

I det store og det hele lar Gud dommen vente på seg, men den kommer. I mellomtiden skjer det fra tid til annen at selv her i tiden holder Gud «dom», og tar et oppgjør med synd, ulydighet og vantro.

«Strikken» er lengre i den nye pakt enn den var i den gamle pakt!

Men syndens lønn er alltid døden! Dette er en ufravikelig kjennsgjerning igjennom hele Guds ord. Vi må aldri tro at Gud er annerledes enn hva han var i den gamle pakt. Det er bare at Jesus har nå sonet synden, gjelden er betalt. Gud har bestemt det slik at vi mennesker trenger nåde. Men vi må ikke forspille denne nåden, da vi leser i Guds ord at Gud vil ikke trette eller arbeide med oss mennesker i de uendelige. En dag så har vi forspilt Guds nåde.

1 Mosebok 6. 3 Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år.

Jeg skrev i overskriften følgende:
«Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften?»

Vi skal selvfølgelig refse og påpeke urett, synd og holde frem Guds ord. Men fremfor alt i den nye pakt skal vi be for menneskene, dette lærte Jesus innstendig og klart bl.a. i Bergprekenen.

Matt. 5. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Videre så sier skriften at Hevnen hører ikke oss til, men ham.

Rom. 12. 19. Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Jeg har selv opplevd noen ganger at Gud har både dømt, og gitt advarsler til mennesker som står han og hans tjenere imot. Dette skje fra tid til annen, men sjelden vil jeg si, for hvis dette hadde skjedd så ofte som i GT og den gamle pakt hadde Norge og verden ikke sett ut som den ser i dag. For dessverre, menneskene har i det store og det hele vendt Gud og det kristne budskapet ryggen i en utstrekning og grad som er virkelig nedslående og alarmerende.

Eksempel 1:

Jeg har opplevd 2 ganger konkret at det er mennesker som har dødd ved å gå imot Herren, og Herrens ord. Dette har jeg ikke lyst å skrive mer om enn hva jeg har gjort i denne artikkelen. Dette er kjempeekstraordinert. Men det skjedde på apostlenes dager, og det skjer også i våre dager.

Eksempel 2:

Da vi bygde hus på Karmøy kom vi opp i en uredelig entreprenør som ikke hadde gjort jobben sin som han fikk betalt for. Jeg møte han i forliksrådet og der lovet han bot og bedring. Dette holdt han ikke. Plutselig selv om han hadde både penger og ressurser til å gjøre opp for seg. Noe han ikke ville, ikke minst p.g.a. at jeg var en troende var temmelig åpenbart brant huset hans ned fullstendig.

Det samme skjedde i samme momanget som jeg fikk den boten på 10.000, - kr som den var på at huset til Pastor Jan Aage Torps svigerforeldre brant ned.
Dette var det samme, alt dette ser jeg på som Guds advarende finger at en ikke kan gjøre som en vil overfor troende mennesker som tjener den levende Gud.
Før eller siden, så setter Gud «fingeren» ned og sier at nok er nok!

Se her for mer:
                                                                                                                            

Ingen kommentarer: