søndag 4. oktober 2020

Nr. 2764: Saken skal nå behandles av Sivilombudsmannen med Unibuss sin diskriminering av meg for å ha spilt på kristne radio program!

Nr. 2764:
Saken skal nå behandles av Sivilombudsmannen med Unibuss sin diskriminering av meg for å ha spilt på kristne radio program!


Sak 83559                                  Oslo 4.10.2020

Sivilombudsmannen             
Postboks 3,
Sentrum, 0101 Oslo

Klage på Disktriksnemdas avgjørelse i sak 20/42


https://www.korsetsseier.no/nyheter/samfunn/2020-09-25/Avviste-klage-fra-kristen-bussj%C3%A5f%C3%B8r-937956.html


Klage på dom!                             

Vil til slutt gjennom de mailene jeg har sendt for å prøve å forklare grundig, godt og forståelig hvorfor den dommen imot meg er uriktig, et justismord og egentlig et makkverk av en dom da den frikjenner den skyldige.
Og den som er uskyldig, får blemmen og ingen medhold og forståelse at det er også viktigst i denne saken at jeg blir ivaretatt som menneske og bussjåfør!
Arbeidsmiljøloven, menneskerettighetsforskrifter og mange andre lover blir også bryt her.
Jeg har også et vern imot falske anklager og å kunne utføre jobben min da det er ikke jeg, men kundene som kan trekke seg unna min sfære og jobb som bussjåfør da jeg er bundet til førersete for å kunne styre bussen trygt gjennom Oslos gater uten og blir tillagt slike løgner at jeg spiller overdreven høyt på radioen!

Jeg er låst til førersete som sjåfør, har ingen mulighet til å trekke bak over i bussen som passasjer som klager kan.
Smidighet er viktig i sammen med andre mennesker.
Jeg forteller om dette i et intervju i Korset Seier angående denne saken, se her:

Der referer jeg følgende:

– Ute etter å ta meg
MOTTATT ADVARSEL: Jan Kåre Christensen, bussjåfør og blogger.
På egen blogg har han publisert den skriftlige advarselen fra Unibuss. Der kommer det frem at flere passasjer har klaget på at Christensens for å ha spilt kristen musikk og forkynnelse med høyt volum.

Angivelig skal han ha “kjørt på med høylytt religionspropaganda hvor det tydelig ble fortalt hatske og rasistiske historier om blant annet muslimer og jøder.” Andre beskyldte han for å være” Visjon-Norge kollaboratør” og at musikken han spilte” sjenerte hele bussen”.

Bussjåføren fra Oslo opplever klagene som overdrevne og usanne:

- Jeg lytter kun til godkjente radiostasjoner som har konsesjon i Norge. Dette er kanaler som alle bussjåfører har tilgang til. Ingen av programmer jeg har lyttet til har rasistisk innhold. Jeg har ikke med egne CD-plater og lydnivået er helt normalt. Her er det noen som har vært ute etter å ta meg, mener han.

- Har du hatt til hensikt å misjonere?

-Jeg skal ikke legge skjul på at jeg blir glad når folk får høre det kristne budskapet. Jeg mener det er verdens budskapet, men det er ikke poenget her. Jeg hører på kristen radio for min egen oppbyggelse, noe som jeg har rett til å gjøre.

Opplever seg diskriminert

At passasjerer reagerer, kan Christensen leve med, men busselskapet respons mener han grenser til forfølgelse.

- Det er umulig å unngå at noen reagerer på et kristent budskap, det må jeg godta, men responsen fra Unibuss opplever jeg som hets og forfølgelse. De forventer at jeg bare skal føye meg, men vi lever i et demokrati, der vi må respektere hverandres meninger.

-Buss er kollektivtransport, har du forståelse for at kristne programmer kan virke påtrengende på noen passasjerer?

- Nei, det har jeg verken forståelse eller sympati for. Jeg kjører kun store busser på 20 meter, lyden rekker maks tre meter. Hvis noen ikke vil høre på kristne programmer, kan de bevege seg lenger bak. En bussreise varer noen minutter, det skulle ikke være så vanskelig å høre på litt annerledes radio, mener han.

- Selskapet har brutt loven

Jan Kåre Christensen mener det er selskapet, og ikke han, som har brutt norsk lov.

På bloggen viser Christensen til et svarbrev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, der det står at hans tilfelle kan «være diskriminering på grunn av religion etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6”»

På dette grunnlaget har han klaget saken inn til Diskrimineringsnemnda. Får han ikke medhold her, vil han gå til rettssak.

- De vil at jeg slutter å høre på kristne programmer, men jeg mener dette både er urettferdig og et inngrep i min sfære. Jeg bør få høre på programmer på lik linje med alle andre, det finnes verken lovverk eller interne retningslinjer som forbyr meg å gjøre dette.

Per Christian Bing, personalsjef i Unibuss, kan bekrefte at de har mottatt varsel fra Diskrimineringsnemnda og sendt tilsvar.

Siden saken nå ligger der, ønsker han ikke å kommentere innholdet, men i svaret til Distrikts nemnda skriver han at selskapets regler for radiobruk er at volumet skal være “på et nivå som ikke forstyrrer kundene.”

Jeg har aldri forstyrret noen kunder. Men det er kunder som åpenbart ikke liker det kristne budskapet i det offentlige rom.
Jeg som alle andre bussførere har en hverdag bak rattet der radioen er en trofast og god følgesvenn.
Det er å gripe inn i min personlige sfære med å avstraffe meg som Unibuss og Diskriminergsnemda gjør.
Dette skriver også min advokat Josefine Wærstad om.


Christensen fikk en tjenestepåtale 11. november 2019 fra Unibuss (s. 36). I tjenestepåtalen er det vist til fem kundeklager i tidsrommet august 2019 – oktober 2019. Christensen har tidligere fått fire tjenestepåtaler for andre forhold. Yrkestrafikkforbundet ved advokat Josefine Wærstad tok 20. november 2019 (s. 50) kontakt med Unibuss for å få omgjort tjenestepåtalen. Unibuss avslo forespørselen 18. desember 2019 (s. 41). Partene hadde et møte 29. mai 2020, der Unibuss blant annet tok opp en klage datert 20. mai 2020 over høylytt radio. Samme dag var gruppeleder med Christensen på busstur for å veilede om akseptabelt volumbruk på radioen (s. 229).

Christensen fikk en ny tjenestepåtale 10. juni 2020 (s. 173). Der ble det opplyst om at avslutning av arbeidsforholdet ville kunne bli aktuelt. Unibuss har følgende retningslinjer om radiobruk i sin sjåførhåndbok per 16. desember 2019: «Vær nøye med å ha volumet på et slikt nivå at det ikke forstyrrer kundene.» Frem til 15. desember 2019 het det følgende om radiobruk i sjåførhåndboken: «Vær nøye med å ha på volumet på et slikt nivå at det ikke forstyrrer din kommunikasjon med kundene». Christensen brakte saken inn for Diskrimineringsnemnda ved klage av 23. januar 2020. Partenes anførsler Christensen har i hovedsak anført: Christensen er diskriminert og trakassert av Unibuss på grunn av sin tro/sitt livssyn, ved at han fått tjenestepåtaler. Det er Unibuss som velger hvilke reaksjoner sjåføren skal få når det kommer en klage. Det er også Unibuss som velger hvilke klager de skal se bort fra. Det er dermed ikke klagene i seg selv eller Ruters håndtering som er tema, men tjenestepåtalen som Christensen har fått. Det å høre på kristen radio må regnes for et religionsuttrykk på lik linje med å bære kors eller hijab, og er dermed omfattet av lovens diskrimineringsvern. Christensen liker å høre radio når han kjører buss, både religiøse kanaler og P1 og P4. Han har ikke radioen høyt på, men det kan ha hendt at han har skrudd opp lyden noe om det er en sang eller noe annet han har hatt spesielt lyst til å høre. Han har ikke brutt noen retningslinjer, dersom det ikke er lov å høre på programmer med religiøst innhold bør dette presiseres. Det er heller ingen retningslinjer for hvor høyt man kan ha radioen på, eller at man må slå av om noen klager. Dersom ikke han, på samme måte som andre, kan velge hvilken kanal han vil høre på, så er dette mobbing og diskriminering fra arbeidsgiver. Unibuss kan ikke gi han tjenestepåtale på grunn av at han hører på en kristen radiokanal. Unibuss kan gi bestemmelser om hvilken lydstyrke sjåførene kan ha, men ikke om hvilke kanaler sjåførene kan høre på. Han har bare hørt på lovlige radiokanaler med konsesjon. Advarselen er begrunnet dels i volumet, og dels i innholdet i radioprogrammene. Advarselen innebærer et forbud for Christensen å høre på radioprogrammer med religiøst innhold. Advarselen er et uforholdsmessig inngrep. Hensynet til passasjerene kan ivaretas ved at de kan flytte seg bakover i bussen. For Christensen er forbudet inngripende.

Unibuss kunne som alternativ hatt retningslinjer om volum, eller at sjåføren må skru av dersom det kommer klager eller at sjåføren ikke kan høre på religiøse programmer dersom bussen er full og passasjerene ikke kan flytte seg bakover i bussen. Det at Unibuss ikke har klare retningslinjer for volum og innhold, kan i seg selv tilsi at inngrepet er et uforholdsmessig inngrep i religionsfriheten, se LDN 46/2014 om bruk av kors i NRKs nyhetssending. Christensen har ikke fått veiledning om hva som er tillatt når det gjelder bruk av radio i bussen, eller om det er noen restriksjoner på hvilke kanaler sjåførene kan høre på. I mai 2020 kjørte han en tur sammen med gruppeleder der kanal og lydstyrke skulle være så likt som mulig som ellers. Lydnivået var da helt normalt. Ledelsen og andre kan gjerne komme uanmeldt på bussen for om mulig å avdekke avvik. Kundeklagene oppleves som grunnløse og oppkonstruerte av den grunn at han ikke liker høy lyd. Den siste kundeklagen av 20. mai kan umulig være reell siden han snakket med kunden som stod bak sperrebåndet. Det er fysisk umulig å føre en samtale med høy lyd under slike forhold. Han har tidligere fått tjenestepåtale som har blitt trukket tilbake. Dette er mobbing og trakassering og uholdbart fra Unibuss sin side. Han er den eneste som opplever dette, og han har ikke gjort noe galt på over ti år. Han har blitt utsatt for overdrevne påstander om dårlig arbeid. Det er stadige møter og nå også spørsmål om oppsigelse. Unibuss bestrider sykemeldingen hans fra 26. juni til 3. juli.
(sitat slutt.)

Dette forholdet er oversett, ikke tatt med og er av avgjørende betydning.
Jeg er bundet til førersete, hører på radio ikke høyere enn andre.
Men jeg velger nok en del radiokanaler som er såkalte nisjekanaler, dermed er det jeg som skal beskytes og vernes fremfor noen andre.
Dette faktumet er ikke tatt med, kun udokumenterte og ugildhet og fargede kundeklager som er egentlig et angrep mer enn det er en kundeklage på kristen tro og kristne radioprogrammer som bl.a. nettstedet Søkelys belyser her:
Religionsuttrykk
Det å høre på kristen radio må anses som et religionsyttrykk og behandles på tilsvarende måte som bruk av religiøse symboler slik som hijab, jf. Ot. prp. Nr. 33 (2004-2005) s. 103, eller kors, jf. LDN 46/2014.
Faktum – volum og innhold
Advarselen er begrunnet i en kombinasjon av volum og innhold av det Christensen har hørt på radio. Christensen angir at han ikke har hatt særlig høyt volum, og at klagene ikke ville ha vært gitt dersom han hadde hørt på annet innhold. Unibuss AS legger til grunn at volumet sannsynligvis har vært for høyt basert på opplysningene i klagene.
Spørsmålet om Christensen har hørt på høyt volum eller ikke, er ikke relevant i saken fordi advarselen etter sitt innhold også berører innholdet av det Christensen har hørt på.
Presisering av sakens tvistetema
Når advarselen omhandler både volum og innhold innebærer advarselen at Christensen opplever at hans arbeidsforhold står i fare dersom han hører på radio med kristens innhold, uavhengig av volum. Advarselen må derfor for Christensen sin del bedømmes som et forbud mot å høre på radio med religiøst innhold. Dette er et forbud som ikke er praktisert konsekvent, da det ikke gjelder noe generelt forbud mot å høre på religiøst innhold på radioen i virksomheten. Andre ansatte, som ikke allerede har fått
advarsel, kan altså i utgangspunktet fritt høre på hvilket innhold de vil.

Direkte/indirekte diskriminering – §§ 7 og 8

Advarselen må bedømmes som direkte diskriminerende. Klagen gjelder ikke den generelt utformede regelen i personalhåndboken, men den konkrete advarselen som også omfatter innholdet av det Christensen har hørt på. Advarselen har altså direkte og uløselig knytning til det religiøse innholdet. Saken ville stilt seg annerledes dersom advarselen kun gjaldt volumet. Formål og forholdsmessighet – § 9 Unibuss AS henviser til hensynet til passasjerene, og at disse skal fritas fra å bli påtvunget andres livssyn.
Spørsmålet om formålet er saklig er ikke avgjørende. Advarselen må uansett anses som et uforholdsmessig inngrep. Hensynet til passasjerene vil som regel være ivaretatt ved at de kan bevege seg bak i bussen. På Christensen sin side er advarselen inngripende, da den oppleves som et totalforbud mot å høre på religiøst innhold på radioen. Det vil være mulig å ivareta formålet med mindre inngripende tiltak. Noen eksempler på alternative tiltak er: – Å definere hvilket volum de ansatte kan høre på radio på. -Å endre instruksen til at det ikke er tillatt å høre på religiøst innhold dersom bussen er så full at det ikke er mulig å bevege seg bakover i bussen.
– Å endre instruks til at sjåfør er forpliktet til å skru av eller ned radioen dersom kunde beklager seg over innhold/volum.

Christensen har etterspurt andre, mindre inngripende tiltak, jf. vedlegg 1 og 2.Det at det ikke er gitt klare retningslinjer for volum og innhold, taler i seg selv for at advarselen
utgjør et uforholdsmessig inngrep i religionsfriheten, jf. LND 46/2014:
«NRKs forbud for nyhetsprogramledere mot å bære religiøse symboler under TV-sending er betegnet som «en regel», men denne er etter det nemnda forstår ikke skriftlig formalisert. Slik nemnda ser det, burde regelen vært skriftliggjort i form av retningslinjer eller lignende. Hensynet til klarhet og forutsigbarhet for ansatte, men også hensynet til journalister som søker ledige nyhetsprogramlederstillinger i NRK, tilsier dette.»

Konklusjon

Etter dette anføres det at Christensen er diskriminert etter likestilling- og tilgjengelighetsloven §6. Oslo,
12.03.20 Josefine Wærstad

Sluttkommentar:

Jeg vil gi noen eksempler på kunder som har klaget, hvordan jeg har behandlet dette. I realiteten er problemet at jeg som bussfører aldri vil kunne tilfredsstille kunder som er vanskelige og som ikke liker kristen radioprogrammer og mener som gamle kommunister at all form for Guds tro hører ikke hjemme i det offentlige rom.
Uansett hvordan en vender og vrir på det, jeg som har en jobb til dels i det offentlige rom som alle andre bussførere, må også vernes for påståtte og løgnaktige beskyldninger. Der faktisk falske kundeklager skal enten overses eller imøtegås!!!!!!!!!!!!!!!!

En gang slo jeg av radioen, en gang skrudde jeg ned lyden. En gang så hadde jeg på nyheter og vedkommende mente jeg HADDE SPILT PÅ KRISTEN PROGRAMMER OG DERMED SKULLE HUN KLAGE TIL RUTER.

Det er på det nivået som klagene er på. At Diskriminergsnemda gjør som Unibuss som driver med hevnakt og represalier på meg uten filter legger slike kunders synspunkter til grunn er ikke noe annet enn alarmerende og viser at dommen imot meg er og forblir å være et justismord.
En kenguru dom ala Nord Korea og Kongo.
Uverdig en rettstat som Norge der en ikke vrir dommer imot noen eller for noen!
Håper med dette at dere har fått en forståelse hvor ille den dommen i fra Diskriminergsnemda er.

Der begge konklusjonen fra dommen er uriktige, som er følgende:

Sak 20/42
Diskrimineringsnemnda har gitt følgende uttalelse:
Unibuss AS har ikke diskriminert Jan Kåre Christensen på grunn av religion.
Unibuss AS har ikke utsatt Jan Kåre Christensen for gjengjeldelse.
Ivar Danielsen
nemndleder
Ingun Fornes May-Britt Erstad
(Sitat slutt.)

Jeg har gjennom det som er skrevet til dere, videre hva som ligger i saken hos Diskriminergsnemda kraftig dokumentert at jeg er både diskriminert på grunn av religion.

Unibuss har utsatt meg for gjengjeldelse og hevnakt med bl.a. uten filter lagt flere tjenestepåtaler som er direkte usanne, diskriminerende og forskjellsbehandlinger av bussførere med at kundeklager som er direkte usanne og løgnhistorier legges til grunn for tjenestepåtaler i hytt og vær av Unibuss.
Disse tjenestepåtalene har Unibuss helt bevist brukt imot meg for å kunne si meg opp som de nå truer også med.
Unibuss har egentlig brukt disse falske kundeklagene imot meg for alt det er verd. At Diskriminergsnemda uten filter de også, legger disse klagene som «sannhet» når det er løgn.
Viser at dommen imot meg er 100 % uriktig, spesielt i konklusjonen at det er motsatt enn konklusjonen i dommen.
Konklusjonen i dommen har jeg vitterlig bevist som å være usanne, diskriminerende, hevnakt, represalier, gjengjeldelse og oppspinn fra Unibuss sin side imot meg!
Sannheten er at jeg er blitt diskriminert, og Unibuss har gjennom år drevet med hevnakt og gjengjeldelse i ulike former etter bl.a. de tjenestepåtalen de trakk både i 2008 og i 2017.

Jeg er både blitt diskriminert og er blitt utsatt for gjengjeldelse og hevnakt.

Vil også ta med til slutt at flere kundeklager på min radiospilling går direkte uten «for» høy lyd, på at jeg spiller kristne programmer.
Jeg er da åpenbart blitt utsatt for diskriminering p.g.a. min kristne tro, eller for å si det mer korrekt. For å ha spilt på kristen radio programmer.
Her er et eksempel fra 2016 som også er med i dommen fra Diskriminergsnemda:
04.02.2016        Møte med fører angående kundeklage fra 12.1.16. Kunden melder om andakt/misjonering og kritikk av andre religioner avspilt i bussens radio. Kunden klagde til fører, men fikk beskjed om at «her er det jeg som bestemmer»

Videre har jeg hatt mange ganger instruktører på bussen, de har aldri klaget på radiovolumet.
Men klaget på andre forhold som en gjengjeldelse og om mulig å finne feil på meg.


Her er et av mange eksempler:
11.02.2015         Instruktør Espen Pokorny hadde skjult oppfølging av fører 29383. Tilbakemelding fra oppfølgingen er at «han kjører generelt litt hardt, og er offensiv …. Litt «brøytende» ut i kryss og rundkjøringer.» (dette var kun for å finne noen feil på meg.)

Jeg fikk ekstra opplæring for om mulig å kunne finne noen feil på meg.
Her var ikke radiomisbruk nevnt, ingen ganger ellers av noen fra Unibuss.
Med andre ord, det er ikke noe problem. Kun en agenda som passer ledelsen i Unibuss for å finne feil på meg og drive med gjengjeldelse.
Se her:
17/18.3.2016 Ekstra opplæring av fører; fartstilpasning, Plassering, Vikeplikt, Speilbruk, Brems, Tegn, Kundebehandling. Instruktører Kathiravelu og Sauge.

Vil avslutningsvis si at jeg ser på dette som dramatisk, når Unibuss har delt ut tjenestepåtaler i nord og syd, øst og vest for at jeg har spilt på kristne radioprogrammer med normal lydstyrke, uten høyere enn hva som er gjengs blant andre sjåfører. Dette er lov å velge selv kanaler for alle bussførere da vi ikke har noen spilleliste som bl.a. forretninger har.

De har nå fått medhold hos Diskriminergsnemda. Da har det vært svært viktig for meg å bruke god tid. Dokumentert, forklaret og vise til at dommen i fra Diskriminergsnemda som jeg klager på.

At jeg ønsker å få medhold at den er uriktig, først på konklusjonen at jeg ikke er blitt diskriminert. Og er ikke utsatt for gjengjeldelse!

Jeg er som sagt åpenbart både blir utsatt for mobbing, trakassering, diskriminering, gjengjeldelse, hevnakt og maktmisbruk av ledelsen i Unibuss egentlig fra 2007! Dette er massivt dokumentert om det meste ikke er skriftlig dokumentert, kun toppen av isfjellet!

Det dysfunksjonelt arbeidsmiljø i Unibuss er også unødvendig dårlig p.g.a. ledelsen i Unibuss dårlige håndtering av bussførere, ikke minst meg.
Jeg ser ikke på meg selv som et offer.
Virkelige offer et ledelsen i Unibuss som tror de gjør en god jobb når den jobben de gjør er langt under pari!
Dette har jeg påpekt, derfor driver de med hevnakt og gjengjeldelse imot meg og prøver å finne feil på meg. Om det er kristne radioprogrammer, kjørestil, feilparkert buss etc.
Bare det er noe som de mener er klanderverdig, for om mulig å blåse dette opp til det ugjenkjennelige. Og nå truer de med å gi meg sparken, tygg på det ord.
De vil avslutte mitt tjenesteforhold. Der hovedanklagene er at jeg har spilt på kristne radioprogram. Dette er virkelig ille!

Se her, dette er selvfølgelig Diskrimineringa og gjengjeldelse da jeg tross er blant den gruppen bussførere som kjører skadefritt og i interne tester har jeg alltid vært blant de beste førerne når det gjelder på all form for kjøring.
Dette er virkelig hevnakt av verste sort som ledelsen i Unibuss driver med.Dette er selvfølgelig diskriminering og en form for gjengjeldelse, selv en 4 åring ser det. At Diskriminergsnemda ikke ser det, er bare trist. Dette klager jeg på!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bare et enkelt spørsmål, ikke ment som noe annet enn en opplysning rundt deg og tvister:
Du her vært i mange tvister og rettsaker. Jeg har ikke oversikt over alle (personlig har jeg ikke vært i noen som helst form for konfrontasjon, tvist eller rettssak med noen, i mine snart 60 år her på vår arme jord). Det være seg naboer, arbeidsgiver, profilerte kristne m.fl. Har du noen gang vunnet fram eller fått medhold på en eller annen måte i en tvist eller rettsak?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du spør litt tvilsomt mener nå jeg.

Vi lever i en urettferdig verden, og jeg er alltid den lille mann som kjemper imot røkla.

I disse sakene jeg såkalt har tapt ser jeg ikke noen av dommene som rettferdige.
Men Jesus «tapte» han også vet du. Men han vant allikevel seier.

Jeg/vi vant en knusende seier over barnevernet på Karmøy i 2004.
Tapte for Jan Aage Torp i 2017 vel med tidenes justismord.
2018 tape jeg imot Oslo kommune med nok et justismord.
I 2020 mot Unibuss som av alle rettsaker jeg har vært i, er dette det klareste justismordet av alle.
Her var jeg både diskriminert og utsatt for gjengjeldelse så gått dokumentert at jeg ikke vant her, er bare rett og slett skammelig.
Men i Norge og Nord Korea har som sagt staten og myndighetene alltid «rett» uansett hvor mye og mange feil de gjør.
Be heller enn å stille spørsmål for mye. Greit nok det, men forbønn er mye bedre å bruke tiden på når jeg her til de grader blir utsatt for et justismord.
Ha en fortsatt fin søndag!


Anonym sa...

Det er Christensen mot røkla.
Christensen blir alltid utsatt for justismord.
Alle sakene Christensen taper er regelrette justismord
Tvister, konflikter, uvennskap, fiendskap, bråk og spetakkel er noe som følger Christensen fordi han lever så hellig.
Han er måteholden med høy lyd, måteholden med alkohol og måteholden med tobakk.
Folk er rasende på Christensen fordi han lever på krigstien.
Alltid ute og forkynner evangeliet på gater rundt om i Norge.

Jan Kåre Christensen sa...

Alle anklager mot meg er fabrikkerte og falske.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Alltid ute og forkynner evangeliet på gater rundt om i Norge

Her er du ved kjernen hvorfor jeg erfarer det jeg gjør.
Jeg setter troen og livet mitt i aktivitet «modus».
Den som hater dette, er Satan.
Når han ikke kan stoppe meg, så prøver han å gjøre det på mange andre måter!
Men vil han lykkes? Aldri.

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.