torsdag 16. september 2021

Nr. 2932: Siste skriv til Statsadvokaten angående det notorisk kriminelle PBE Oslo som bryter Norsk lov igjen og igjen uten konsekvenser!

 Nr. 2932:

Siste skriv til Statsadvokaten angående det notorisk kriminelle PBE Oslo som bryter Norsk lov igjen og igjen uten konsekvenser!

 

Her er mailen:

 

Statsadvokaten i Oslo      Oslo 16/9.2021

Klage på henleggelse av

sak 15528512 48006/21-201

 

Ønsker å legge ved en artikkel i fra nettet der saken vår blir omtalt.

 

Samt noen kommentarer som bare viser uretten som PBE ved bl.a. Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

Som har drevet med gjentatte trusler imot oss når de som nå sender ut nye krav der de gamle er nektet fremmet hos Namsmannen da de var utgått på dato.

 

Dette er vanvittig og meningsløst.

De bøtene som de har sendt ut før, er ikke 1 krone inndrevet.

De prøvde, men da sendte Namsmannen det i retur med klar beskjed at de burde ha visst bedre enn å sende kravet til han.


Han skrev:

 

«Saken nektet fremmet på grunn av forhold som saksøkeren kjente til eller burde ha kjent til før saken ble innledet.»

 

Her får PBE ajære og holde på, nå som anonyme truere og med en form for terror imot oss da dere anklager bare fortsetter over år!!!!!!!!!!!!!

 

Underlig, i denne saken så har alt stort sett gått til vår fordel, og PBE sin bakdel.

Det er ikke noe som får disse ansatte til å sette seg ned, tenke at det er like greit at vi får godkjent mur, trapp og bod da dispensasjonsloven sier kort fortalt at er det mer til gunst enn til bakdel, skal dispensasjon bli gitt?

 

Hos oss er det faktisk 100 % til gunst og fordel, og 0 % bakdel.

Men her gjør en alt hele veien for å lage problemer, er det ikke lov å bruke hode og hjerte? Eller skal kun hat, uvilje og trass være det dominerende?

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-19-dispensasjon/-19-2-dispensasjonsvedtaket/id556825/

 

Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

 

Hos oss er det en klar fordel da vi får et flattere og grønnere ute terreng, samt at mur, bod og trapp ikke bryter med noe som er bygget før. Det skaper harmoni og det som er virkelig ulovlig. Ligger på andre siden av veien der muren der ligger helt inntil veibanen.

 

Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet

 

Da sykebilen kom til oss for noen år siden, kom den ikke frem da vi er en klynge på 4 hus. Da måtte de parkere ned i Stormyrveien og bruke trappa som PBE hater. Selve loven er til vår fordel hele veien, og imot alt PBE står og gjør.

 

Dispensasjon kan gis dersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hos oss er det kun fordeler, ingen ulemper!

 

Bare her viser PBE seg som kriminelle og overtredere av Norsk Lov ved å ikke gi oss godkjennelse. Selve saken imot oss vier en etat som bryter Norsk Lov notorisk for sitt hat og vanvidd!

 

Her er artikkelen fra Søkelys:

 

https://www.sokelys.com/pbe-sakinnsyn-nekter-offentligheten-innsyn-i-christensens-nyeste-utfall-mot-etaten-truer-med-nye-tvangsmulkter/

 

PBE Sakinnsyn: Nekter offentligheten innsyn i Christensens nyeste utfall mot etaten -truer med nye tvangsmulkter

Publisert 15/09/2021

 


Blogger Jan Kåre Christensens siste skriverier og anklager mot navngitte medarbeidere i bygge etaten og innkrevningsetaten er ikke lenger tilgjengelig for offentlighetens innsyn. Etaten som nylig fikk en politianmeldelse mot seg som straks ble henlagt av politiet, søker tydeligvis å beskytte sine ansatte fra å bli omtalt offentlig på Christensens blogg. I de siste ukene har alle etatens svar til bloggeren vært usignerte, noe Christensen mener kan være ulovlig. Det er av hensyn til de navngitte medarbeiderenes sikkerhet og privatliv at etaten nå velger å ikke la Christensens mange og lange skriverier og anklager ligge offentlig tilgjengelig. Samtidig som offentligheten ikke får innsyn i Christensens anklager, har etaten sendt Christensen et nytt usignert skriv hvor etaten forteller at tvangsmulktene på ytterligere 180 000 kroner er på vei og at han vil bli ilagt nye mulkter på 120 000 og 140 000 dersom han ikke har revet muren innen 15 november. 2021.

 


Etaten som lenge har hatt en ulovlighetsoppfølging på Christensens eiendom tyr til offentlighetsloven når de unntar Christensens henvendelser fra offentlig innsyn. De dokument som er merket med Unntatt offentlighet Offl.§24,2.ledd kan man be om innsyn i ved å henvende seg skriftlig til etaten. Spørsmålet om innsyn blir vurdert av saksbehandler og registreres som et dokument i saken. Som tidligere omtalt har Christensen politianmeldt to navngitte ansatte i bygningsetaten og en tredje navngitt person i innkrevningsetaten og på egen blogg har Christensen omtalt noen av de tre med navn og bilde. Også andre saksbehandlere i PBE har kunnet se bilde og tekst av seg selv publisert på den himmelske blogg, og dette er nok grunnen til at PBE velger å sende usignerte skriv og unnta Christensens anklager fra offentligheten.

 

Har fått trusler om nye tvangsmulkter på kroner 120 000 og 140 000

 

I et nytt og usignert skriv datert 14/9-21 bebuder Plan- og bygningsetaten at tvangsmulktene på 80 000 og 100 000 kroner nå er forfalt. “Ved brev datert 05. mai 2021 opplyste vi dere om at det ville forfalle en tvangsmulkt på kr 80 000 den 15. juni 2021 og en tvangsmulkt på kr 100 000 den 15. juli 2021 dersom forholdet ikke var var

 


rettet innen disse fristene. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at dere har fulgt pålegget innen fristene. Tvangsmulktene på kr 80 000 og kr 100 000 er dermed forfalt. Dere vil få tilsendt en faktura med beløpet dere skal betale,” heter det i det usignerte skrivet fra Plan- og bygningsetaten. I tillegg trues det med nye tvangsmulkter på henholdsvis 120 000 og 140 000 kroner som vil forfalle dersom Christensen ikke har revet muren og tilbakeført terrenget til slik det var før muren ble ført opp. Så langt har Christensen tidligere fått en bot på kroner 20 000 som namsmannen erklærte foreldet, og tidligere i vår fikk Christensen tilsendt en faktura på kroner 60 000 fordi han brøt en frist som var satt til 15 april. Tvangsmulkten på kroner 60 000 skal være oversendt til kommunal inkasso, men så langt har ikke ei krone blitt trukket. “Dette er vanvittig og meningsløst. De bøtene som de har sendt ut før, er ikke 1 krone inndrevet. De prøvde, men da sendte Namsmannen det i retur med klar beskjed at de burde ha vist bedre enn å sende kravet til han. Han skrev: «Saken nektet fremmet på grunn av forhold som saksøkeren kjente til eller burde ha kjent til før saken ble innledet.»,” skriver Christensen i en epost. Christensen har som tidligere omtalt politianmeldt navngitte ansatte i etaten. Politiet har henlagt anmeldelsen og Christensen har påklaget henleggelsen til statsadvokaten. De mange trusler fra etaten er også innklaget til statsforvalteren som ikke har besvart Christensens henvendelser. Dialogen mellom Christensen og etaten har stort sett vært enveiskommunikasjon. I saken foreligger det 175 skriv, henvendelser og merknader hvorav de fleste er sendt fra Christensen. Bare i 2021 er det sendt 70 skriv i saken, hvor av Christensen har vært avsender på 49 av skrivene. De fleste henvendelser fra Christensen har forblitt mer eller mindre ubesvart. Den siste trusselen fra Plan-og bygningsetaten er datert 14/9-21 og er et nytt forsøk på å presse Christensen til lydighet.

 


Ingen kommentarer: