mandag 21. desember 2015

Nr. 1321: Skriftens klare lære både i GT og NT er at Jahve er fra før alt, mens Jesus har en begynnelse, da han er utgått i fra Jahve og er Guddommelig!

Nr. 1321:
Skriftens klare lære både i GT og NT er at Jahve er fra før alt, mens Jesus har en begynnelse, da han er utgått i fra Jahve og er Guddommelig!
Bilde av menneske som også har sin opprinnelse fra evige tider sier skriften, det samme som Jesus som også er en skapning. Det er kun Gud Fader – Jahve som ikke er en skapning. Skapelsen er tittelen på motivet i takmaleriet i Det sixtinske kapell i Roma, malt i fresko av Michelangelo fra 1508–1512.


Det står ingenting om treenighetslæren i bibelen, hverken i GT eller NT. Men hele bibelen er proppfull av å hevde at Gud er èn med èn person – Jahve. Hvorfor lag en «ny» lære der Gud ikke lengre er èn, men tre?

Den som kjenner historien vet at det hele var for å distanserer seg fra den opprinnelige Jødiske troende, og for å tilpasse seg fler-Guderi blant hedningene!

Hvordan leser vi bibelen?

Når flere mennesker, ikke minst de som hardnakket hevdet at Gud er en person i tre personer, en TriadeGud. Så burde det få noen alarmklokker til å ringe hos dem om de har en feil forståelse av hva Gud selv presenterer i sitt eget ord da gjennom hele Guds ord finner vi ikke dekning for noe slikt. Tvert imot, her blir det gang på gang hevdet at Gud er èn, og ikke flere. Dette med fler-Guderi er noe som alltid har fulgt hedenskskapet, mens troen på èn Gud, er fra gammelt av den opprinnelige bibelske og Jødiske tro og lære.

La oss til å begynne med se på to skriftsteder, et som omhandler Gud Fader, og et som omhandler Sønnen, Jesus Kristus.

Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud.

Her leser vi klart at Gud Fader er fra evighet av. Men hva med Sønnen Jesus Kristus?

Mika 5. 1. Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.  

Her kan vi slå det fast selv i den Norske bibeloversettelsen at Jahve. Gud Fader har sin opprinnelse før tiden. Mens Sønnen Jesus Kristus – han har sin opprinnelse fra eldgamle dager. Med andre ord, Jesus var ikke til før Faderen var til. Jesus selv sier det at han er utgått i fra Faderen, og alt annet med Jesus bekrefter dette, ikke minst at han er Sønn.

Går vi til grunnteksten på disse versene kommer det enda bedre frem.

Salme 90. 2 som omtaler Jahve – Guds Fader står det på Hebraisk, «olam» 2x som betyr fra evighet evighet av. Altså før noe annet. Med andre ord, selv ordlyden indikerer og forklarer her at ingen kan sidestilles seg med Jahve.

Men fra Mika 5. 1 står det om Jesus følgende på Hebraisk, «olam» som betyr at det er ikke fra før tiden, men tidens morgen. Med andre ord, Jesus har en begynnelse, noe som Jahve – Gud Fader ikke har.

Her forklarer jeg dette i en artikkel for noen år siden:
Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.

Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.

Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.
Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.

I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!

Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
(sitat slutt).

Dette om fortapelsen, men det er det samme vi finner med Gud Fader igjen og igjen i hele skriften. Han er fra før tiden og opphører aldri. Mens Jesus, og alle vi andre, vi har en begynnelse. Jesus før tidens morgen. Vi «andre» kom til etter hvert.

Her et eksempel til om Gud Fader.

Daniel 7. 18 Men Den høyestes hellige skal motta kongeriket og beholde det til evig tid, i evigheters evighet.» taler om at Jahve skal ha riket for alltid, men hva med Jesus? Han skal ha det i en begrenset periode, før han gir det til Gud Fader.

1 Kor. 15. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Når vi mennesker ble til, blir også i skriften sett på å være fra evighet, akkurat som det er med Jesus. Med andre ord, vi er en skapning, slik er Jesus også. Vi er ikke utgått i fra Gud som Jesus, men allikevel så omtalt skriften både Jesu og menneskers opphav på samme måte.

Job. 20. 4 Vet du da ikke at slik har det vært fra evighet, fra den tid mennesker blev satt på jorden.

Legg merke til at det står både om Jesus og oss mennesker, at vi har en veldig tidlig begynnelse som skriften taler om som evighet.

Sluttkommentar:

Jeg kan ikke for det at skriften ikke lærer at det finnes en triade-Gud. Ikke gi meg skylden for det, og ser det er de som mener dette er både det ene og det andre. Greit, men det er ikke mitt problem, det er problem for den som ikke vil bøye seg for Guds ord og bibelens lære om èn Gud - Jahve, eller Abrahams, Isaks og Israels Gud, ikke Sønnen som er vår Mellommann.

1 Tim. 2. 5 For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne,

1 Kor. 8. 4b. ingen Gud uten én.  5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. 6 Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

Dette er skriftsteder fra det nye testamente som totalt utelukker treenighetslæren med tre likestilte Guder i makt, ære og rang!

Vil du fortsette å tro på treenighetslæren så kan ikke jeg hindre deg, men læren er et stort og gedigent falsum med null støtte i Guds ord om det er det gamle eller det nye testamente!
 
Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1319-at-ordet-ble-kjd-som-var-jesus.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-ble-treenighetslaeren-utformet

4 kommentarer:

Unknown sa...

Det er berre Herren Gud som er den ekte.
Han er EIN, og har ingen med seg.

Alle etterlikningar er falske.

“Eg, eg er Herren,
det finst ingen annan frelsar enn eg.
Det er eg som har fortalt
og frelst og gjort det kjent,..
heilt frå dag vart til,
eg er Han.” Esaias 43

Det finst mange styggedomar.

https://www.facebook.com/140313412984092/photos/a.167551523593614.1073741829.140313412984092/179197952428971/?type=3&theater

Nokon deler guden opp og et han.

Herren Gud seier:

“Eg, eg er den som utslettar
dine brot FOR MI SKULD,
og syndene dine minnest eg ikkje.” Esaias 43,25

Gud treng ikkje eit menneskeoffer for å kunna tilgje.
Han har makt til det som Skapar.

«Berre hos deg er Gud,
det er ingen annan,
ingen annan gud.»
Sanneleg,
du er ein Gud som løyner seg,
Israels Gud og FRELSAR”. Esaias 45

“Men eg vil fryda meg i Herren,
jubla i Gud, min FRELSAR.” Habakkuk 3

“Eg er Herren din Gud,
heilt frå Egypt.
Nokon annan gud enn meg kjenner du ikkje,
det FINST INGEN ANNAN FRELSAR enn eg.” Hosea 13

Kva er Baal-tilbeding?
Det var veldig utbreidd i GT og Gud vart rasande på Folket Sitt når dei let seg lura.

http://babylonmysteryreligion.com/motherandchild.htm

Det er ikkje noko nytt under sola.

“Mother and son worship is a perfect example of how Satan has set up a counterfit religion.”

“Numerous monuments of Babylon shows the Goddess mother Semiramis with her child Tammuz in her arms”
———————
No skal me tilbe Tammus på dagen hans 24 desember.
Når påsken – Easter- kjem vert Astarte eller Isther æra.

“De skal ikkje læra dykk å gå dei vegane folkeslaga går…
For skikkane til folka er tomme.
Dei høgg eit tre i skogen,
ein handverkar lagar det til med øks,

dei pryder det med sølv og gull,
dei fester det med naglar og hammar
så det står støtt.” Jeremias 10

“Dette skal de seia til dei:
«Dei gudane SOM IKKJE SKAPTE himmel og jord,
skal utryddast frå jorda
og under himmelen.» Jeremias 10

“Alle menneske er dumme og uforstandige.
Kvar gullsmed må skjemmast
av GUDEBILETET SITT,
http://www.lwmlc.com/resources/479768_3785031146321_1034240089_n.jpg
for det støypte biletet hans er løgn.
Det er ikkje ånd i dei.” Jeremias 10

Jan Kåre Christensen sa...

Helt riktig Torstein. Vi blir ikke Jesu barn men Guds barn.

Unknown sa...

JKC.
Poenget som du kanskje ser er at Jesustilbedinga slik den framstår er å
tilbe eit BILETE AV GUD.
Paulus seier det riktig.

"Han er bilete av den usynlege Gud,
den fyrstefødde som står over alt det skapte.
16 For i han vart alt skapt,
i himmelen og på jorda,
det synlege og det usynlege,
dei som tronar og dei som styrer,
både makter og herredøme –
alt er skapt ved han og til han.
17 Han er før alle ting,
og alle ting står ved lag ved han"

Jesus er ei etterlikning eller bilete av Gud.
Han vert framstilt som likeverdig eller som ekte GUD.

JKC, me må tilbe den EINASTE GUD.
Treenigheten har ingen plass i Tanakh.

Jan Kåre Christensen sa...

Torstein du skriver:
JKC, me må tilbe den EINASTE GUD.
Treenigheten har ingen plass i Tanakh.

Enig, de første kristne hverken ba eller tilba Jesus, men den eneste sanne Gud Jahve!