mandag 20. februar 2012

Nr. 321: Er det bare Marthas engler og Jehovas vitner som driver med villfarelse?

Nr. 321:

Er det bare Marthas engler og Jehovas vitner som driver med villfarelse?

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Lucifer er denne verdens gud og gjennom bl.a treenighets læren og læren om sjelens udødelighet, så har han et brohode inn i de aller fleste kristne sekter og tros samfunn

Vi leser at det er disipler som da er troende de glupske ulver vil lokke etter seg, i grunntekstens står det følgende: at det er glupske ulver som vil være sterke – ikke svake – som evner å sette fokuset bort fra seg selv og føre inn sine fremmede lærer.

Det er dessverre ikke en eneste menighet, kirkesamfunn, bevegelser eller noen som ikke er besmittet og inntatt av dette i en større eller mindre grad. Det er ikke Apostelens og profetens lære, punktum. Men alltid noe som blir lagt til eller trukket i fra, dette gjelder i det store og hele kristenheten samlet under ett.

Joh. Åpenb. 22. 18 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; 19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Kristenfolket – hele – er mer eller mindre råtne, feige, manipulerende og vil styre og herske!

Etter over 30 år som en troende er mitt vitnesbyrd følgende. Jeg vil tredele det.

1.) Majoritetene er som hodeløse høns, de følger blindt det som de har fulgt «alltid» og som lederne \ Hyrdene forkynner og mener.

2.) De som leder menighetene er de som egentlig styrer hele «butikken» og som holder Guds folk nede i trelldom og forførelse.

3.) Så er det de få som spør etter Herrens ord og vil kun ha hva Gud selv sier i sitt eget ord. De vil alltid bli forfulgt, motsagt og motarbeidet av storparten av kristenheten, alltid!

Dette var kort og forenklet, men er ikke det underlig når Martha kommer opp med sine engler, da er en snar på banen og stempler dette som vranglære som det også er. Men det Martha mener skal det ikke noe særlig åndelig dømmekraft for å skjønne er helt ute på ville veier, selv Jan Hanvold har fått dømte henne og hennes engler til helvete. Det vitner om at når Norges største kjeltring på det åndelige område også advarer, skulle ikke der som Satan har virkelig innfiltrert Guds menighet da også blitt tatt med og ikke neglisjert og oversett? Jeg vil på en enkel måte da for meg en del ting som blir forkynt i diverse kirkesamfunn og trossamfunn, og avsløre det som infiltrasjon og den surdeigen som Paulus advarte imot har gjennomsyret hele kristenheten mer eller mindre. Slik at vi må se alle kristen trossamfunn som sekter, ikke kristen menigheter i ordet rette forstand og mening.

Syvendags Adventistene hva lærer de og står de for EGENTLIG? De blir mer og mer tatt inn i varmen. Hvorfor? Jeg hørte nettopp at noe sa at alle som tror på en treenig Gud tilhører den felleskristen familie. Men treenighetslæren er demonisk lære og forførende ånder som står bak. Skriften lærer klart at det er kun og alene Gud Fader som er fra før tiden, og han er den eneste sanne Gud og den eneste som kan skrive Gud med store bokstaver. Jesus er gud, men det er både vi mennesker og englene omtalt som guder og gud, nei her ser vi hvordan Satan har lurt kristenheten igjen. Han ville bli Gud Fader lik men nå har han fått det til at både Jesus og en enda oppdiktet gudeperson omtalt på en blasfemisk måte som Den Hellige Ånd er både en person fra evighet til evighet og Gud fader lik, hvilket hån imot Gud Fader er hele treenighetslæren, men nok om det, det har jeg skrevet nok om ellers.

Adventistene står for såpass mye feil forkynnelse, å åpen seg opp for dem er et narrespill. La meg kort nevne noe av den vranglæren de tror på.

De tre englers budskap. Åp. 14, 6-10. De tre englers budskap er Guds siste advarsel til en fallen verden. Budskapet forteller oss hvem vi skal tilbe og hvorfor vi skal tilbe nettopp ham, det forkynnes at den falske kirken Babylon har falt, og om et siste valg og en kommende dom. Dette står syvendags Adventistene for og det er kun de som tror på dette som er «sanne» troende i endetiden, for meg er dette en okkult lære. For det første er deres tolkning helt feil og jeg henviser til mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring og det er når vi er i Kristus og han er oss, at vi er sanne troende som bærer frukt, frukt som varer.

Deres helligholdelse av deler av loven, men ikke hele. Der sabbaten er av vesentlig betydning. Paulus sier det rett ut at de har avskåret seg selv fra nåden de som holder hele eller deler av loven. Videre så er Adventistene såpass frekke at de setter seg selv inn i det kjødelige Israels sted, og på den måten er de både Guds bespottere og driver med erstatnings teologi. Disse ufyselige kristne med slike okkulte læresetninger vinner nå som alle andre mer og mer terreng inn blant fler og flere troende da den okkulte og Antikristelige treenighetslæren forener nå hele Babylon – den store skjøgen – mer og mer!

Men så har en slik frafallen sekt som syvendags Adventistene rett på andre punkter som de aller fleste andre kristne sekter og trossamfunn tar feil. La meg nevne et evig brennende helvete og sjelens udødelighet. Begge disse to lærene kommer fra gamle hedenske religioner og ble adoptert av den katolske kirka og bibelen ble oversatt for det skulle stemme med dette. Gud kommer aldri til å la noen mennesker som ikke vil tilhøre ham bli pint i all evighet, men skriften sier at de skal bli brent opp og tilintetgjort som Sodoma og Gomarra ble det. Les på hjemmesiden vår, det er det såpass mange artikler om dette emnet at jeg stopper å skrive mer om det her.

Babylon – den store skjøgen!

For meg så er Babylon den store skjøgen mer og mer alle, ja alle kristen menigheter og sekter som står fast i sine gamle dogmer og holder fast ved dem. Jeg ser mer og mer at hele kristenheten er i ferd med å komme der, selv pinse\karismatikerne som jeg engang tilhørte. Det hjelper ikke å omgi seg med store titler og å anerkjenne hverandre, lovsang og store profetier når en er et dårlig tre som bære dårlige frukter. Hva trenger en å forkynne i dag? Omvendelse til Guds folk fremfor noe annet, som også skriften lærer.

1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?
Amos 3. 2. Eder alene har jeg villet kjennes ved blandt alle jordens ætter; derfor vil jeg hjemsøke eder for alle eders misgjerninger.

Gud vil på en spesiell måte holde rettergang med sin menighet, akkurat som han gjord med Israel når de sviktet Herren. Dommen begynner ikke med verden, men med de troende. Den dommen er nær forestående, hvor skal dette ende? Jeg tror det vil ende i Babylon den store skjøgen for de aller fleste kirkesamfunn og kristen sekter, hvis en ikke omvender seg og bekjenner sin synd!

Jesus selv var «bekymret» for den åndelige utviklingen før han skulle komme tilbake for å hente sin menighet, han sier det selv: Lukas 18. 8b. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?
Jesus brukte ordet «pistin πίστιν» for tro her. Når det ordet er brukt, så er som oftest brukt i den sammenhengen av å se på og legg merke til hvordan troen gir seg utslag, "fruktene av troen". Ikke bare den rent teoretiske og læremessige tro, men den troen som vi finner i Jakobs brev, og også i Jesu og Paulus' undervisning og alle andre.
Hvordan oversette Lukas 18.8b riktig?
Her er den norske oversettelsen som er feil og misvisende: «Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?».
Her i Jakob 2. 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Dette er et synonymt vers som taler om den samme slags tro. Det er det samme ordet for tro som er brukt her som i Lukas 18, men her er det rett oversatt men ikke i Lukas 18.8. Her er et annet eksempel på feil oversettelse som hele bibelen, spesielt NT er full av, stol aldri på den bibelen du leser at det er rett oversatt.
Slik kunne og burde dette skriftstedet vært oversatt for at meningen skal bli og være riktig og bibelsk: «Når Menneskesønnen kommer, vil han etterspørre for det er en mangelvare troen som gjør seg gjeldene i et virksomt liv». Det er en mangelvare på tro som har gjerning når Jesus kommer.

Dagens kristendom og kristenliv holder ikke mål helt åpenbart!

Vi kan også lese flere andre steder om endetidens menighet, vi kan stoppe opp for Laodikea menigheten i Åpenbaringsboka som forteller oss hvilket åndelige leie menigheten vil være i ved Jesu komme for å hente sin brud.

Joh. Åpenb. 3. 14 “Til budbringeren for menigheten i Laodikea skal du skrive: ‘Dette sier han som er Amen, det trofaste og sanne vitnet — Guds skaperverks begynnelse: 15 Jeg har sett dine gjerninger og vet at du verken er kald eller varm. — Om du bare hadde vært kald eller varm! 16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn! 17 For du sier: Jeg er rik, jeg har i overflod, og jeg trenger ingenting. Men du ser ikke at du er stakkarslig, ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Jeg vil råde deg til at du kjøper gull av meg som er renset i ild, og en hvit kappe så du kan være påkledd for at du ikke skal blottlegge skammen av din nakenhet, og salve for dine øyne så du kan se. 19 Den som jeg elsker, irettesetter og oppdrar jeg. Vær derfor ivrig og vis anger! 20 Se! — jeg står foran døren og banker på. Og om noen hører min røst og åpner opp døren for meg, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg. 21 Den som seirer, vil jeg gi å sitte med meg på min trone, slik også jeg har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører — lytt til hva ånden sier i menigheten!’”

Menigheten er omtrentlig, midt i mellom og er hverken helt med Gud eller verden. Snart blir alt tillatt i menigheten og de forskjellige kristne sektene som også er tillatt i verden, ikke minst blant den protestantiske del av kristenheten med gjengifte over en lav sko, rock, kvinnelige Pastorer og lærere og alt annet som er imot den sunne lære. Menigheten av i dag har Satan som hode, ikke Kristus når vi snakker om den erfaringsmessige og subjektive siden, som er den viktigste siden. Det hjelper ingenting å tro og gi seg ut for å være rik i Kristus, når en egentlig er det stikk motsatte. Det gjelder å omvende seg før det er for sent og søke inn til de hellige i landet, som går Herrens vei i sannhet.

Salme 16. 1. En gyllen sang av David. / Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig. 2 Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig - 3 idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

Til slutt: Er det bare Marthas engler og Jehovas vitner som driver med villfarelse?

Nei, hele kristenheten, samtlige menigheter, det er faktisk ingen menighet eller kirkesamfunn som lærer rett og lever rett i alle ting, en dag vil det skje. Men inntil i dag, så er det dårlig stilt. De første kristen levde etter Herrens og vilje, men så kom frafallet inn og det gjør seg dessverre så gjeldene også i dag.

Jeg anbefaler deg å gå på vår nettside og komme til våre møter i Smyrna Oslo, vi holder på å bygge opp en virksomhet etter Guds ord og Guds vilje!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten

Ingen kommentarer: