mandag 6. februar 2012

Nr. 344: Straffer Gud eller tillater Gud den onde å utføre sine dommer?

Nr. 344:

Straffer Gud eller tillater Gud den onde å utføre sine dommer?

Det vil være en straff som vil være evigvarende for alle som ikke har sine navn skrevet i Livest bok hos Lammet, straffen vil være total utslettelse som Sodoma og Gomarra som ble rammet av Guds Ild!
De som har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet skal være Konger og regjere med Kristus i all evighet over hele universet med base i den Nye Jerusalem!


Se også mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring om Guds dom og straff: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

De som ikke skikker seg vel i ekteskapet er også lovet Guds straff.

Hebr. 13. 4 Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

Det Greske ordet som her er brukt er: krinó: to judge, decide. Det er relatert til en Far som tukter sin sønn. Faren har lagt frem for sønnen den beste vei, som her er ekteskapet. Men sønnen velger å trasse faren og faren må gripe inn for å statuere et eksempel og for at det ikke skal gå enda verre. Dette er relatert til at det er straff eller tukt som er relatert til hva som er det beste for sønn og hva som er fars vilje. Slik er Gud også, sex tilhører menneskelivet, men kun i ekteskapet. Den\de som ikke overholde det, spesielt når en har inngått et ekteskap og er utro der, så kan en påvente seg Guds straff!

Det vi opplever som Guds straff kan og vil komme på flere måter. Først og fremst når vi bryter hans lover, kommer vi inn under den ondes maktområde og må ta konsekvensene for det. Vi kan også i enkelte ytterst få tilfeller oppleve Guds inngripen, da han straffer som han gjorde med Sodoma og Gomarra som vi leser om i 1. Mosebok 19. Da er dommen endelig og ugjenkallelig.

Gud selv er den som alltid ansvarlig gjøre seg selv der ingenting skjer uten han vil det og vet om det. Det leser vi mange steder om i Guds ord, tar med et skriftsted.

Joh. e. 3. 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.

Gud er som «Direktør» for denne verden, hele universet og Jesus er som en «vise Admin». Og ånden er den som overvåker og gjør alt dette mulig til fulle. De som ellers iscenesetter dette er englene. Dette er titler brukt for å illustrere at Gud Fader tar ansvar for alt det som skjer, og ingenting skjer uten han vil det og tillater det. Dette er et emne som vi vil trenge helt sikker evigheten på oss, så å kunne svare fullt ut og rett om dette er slik jeg ser det nærmest en umulighet. Men å behandle emne og belyse det så vil vi forstå noe mer og bli klar over hvordan alt henger i sammen.

I jødedommen forsøker de i så stor utstrekning som mulig å legge vekt på handlingene og skyve det teoretiske i bakgrunnen. Derfor finner man svært få dogmer i den jødiske religion. Hele praksisen bygger på den enkle teori at bak det hele står èn Gud. En Gud som ved sin lov - Torahen - har gitt oss en ledetråd til hvordan Han vil at vi skal kunne tjene Ham og arbeide for det godes sak i våre liv. En Gud som man må tro på for at hans lover, den jødiske praksis, skal være forpliktende for oss.

Hva Muslimene lærer om straff er ikke enkelt å kunne si klart da Koranen ikke taler enhetlig.

Her om Jihad
Jihad blir ofte regnet som den sjette søylen i islam. Jihad betyr hellig krig, og går tilbake til den tiden Muhammed var i Medina. Da profeten fikk makt i byen, forkynte han at muslimene hadde plikt til å kjempe for islam.
Nyere muslimsk litteratur regner opp følgende kjennemerker på en rett jihad. Disse kjennemerkene er fraveket av mange muslimske ledere bl. a. Saddam Hussein:

• Jihad er forsvarskrig der islam er truet av aggresjon.• Jihad kan ikke erklæres mot andre muslimer.
• Sunnittene krever ofte at det skal være enighet om jihad. Innen shia er det imamen som avgjør om det skal startes en hellig krig.
• Alle våpenføre muslimske menn er pliktige til å delta. Mobiliseringsplikten kan utvides fra det lokale til det globale om nødvendig.
• Mobiliseringen av soldater skal pågå til seieren kan regnes innen rekkevidde.
Englene ble skapt av lys til å være Allahs tjenere.
Det er fire erkeengler:
1. Gabriel er den øverste, som bringer Allahs bøker til verden.
2. Mikael er oppsynsmannen i engleverdenen.
3. Israfil varsler verdens ende.
4. Izrail er dødsengelen som avgjør når det enkelte vesen skal dø.
Englene Munkir og Nakir står også i en spesiell stilling. De er dødsengler og forhører den døde om hans mening om Allah og profeten Muhammed. Muslimene håper da på at den døde vil sitere trosbekjennelsen for disse englene i det hinsidige.
Videre regner muslimene med at hver enkelt troende har to personlige engler som følger dem til enhver tid. Disse er regnskaps-engler, der den ene protokollfører de gode gjerningene og den andre de onde gjerningene. På dommens dag skal protokollene legges fram.
I tillegg til englene finnes det ånder (dsjinnene): De kan være enten gode eller onde. Satan (Iblis) er ond. Iblis ble ond da han nektet å falle ned for Adam etter at Allah hadde skapt ham.
Budskapet om Allahs enhet og forkynnelsen av dommens dag er de to store tema i Koranen. Tanken på den store regnskapsdagen skal virke til at den enkelte muslim lever bra og oppfører seg i samsvar med Allahs vilje. Etter muslimsk tradisjon vil selve dommen ta tusenvis av år, før den er ferdig for det enkelte menneske.
Allah styrer alt som skjer. Han er allmektig og allvirksom.
Et svært vanlig uttrykk for muslimene er: Om Allah vil. Det betyr at de ikke kan planlegge å gjøre noe uten at Allah vil det.
Samtidig har menneskene fått fri vilje og kan gjøre det som de ønsker. Dersom de ønsker å gjøre noe ondt, skaper Allah den onde handlingen. Men det er mennesket som ville og gjorde det onde som blir ansvarlig for det onde.

Hva lærer Guds ord?

Gud kan straffe i enkelte tilfeller, noe vi ikke minst vil se etter dommen foran den hvite trone. Men her i tiden så straffer Gud ytterst sjelden, men han tillater den onde å utføre sine onde handlinger som vil se ut og virke som en straff fra Gud. Dette har Gud gjort gjennom hele historien.

Dette med at Gud tillater den onde har egentlig med to ting; Guds tukt og en advarsel fra Gud. På den måten gir Gud seg til kjenne hva han vil, tillater og ikke tillater. Dette er selvfølgelig et kjempeomfattende emne som jeg ønsker å ta opp senere.

Vil til slutt ta med en artikkel jeg skrev om den endelige dom, som jeg her legger ut:

En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde.

Åpenb. 20. 11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Judas 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

2. Pet. 3. 8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 10 Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Vi har begitt oss ut på et meget stort emne men i denne artikkelen skal hoved fokuset være på hva skjer med alle ugudelige og ikke troende etter døden? Og da spesielt helt til slutt.
Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket.
Men helt til slutt, hva da? Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet. Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord? Jesus sier det selv.

Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme! Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme.

Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert.

Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt?
Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9:deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.

Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.

Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.
Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.
I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!

Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.
Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger.

For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.
Konklusjon:

Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen.

Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner.
Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning.
Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte.

Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev.

Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett.

1. Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.
27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.

Her ble Sodoma og Gomarra utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild!
Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn.

Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag.

Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom. Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn! Dette er bibelens lære om den evige ild. Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle.
For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tanker-om-helveteslaeren

Ingen kommentarer: