tirsdag 21. februar 2012

Nr. 358: Denne verden ligger i det onde og denne verdens gud er satan!

Nr. 358:

Denne verden ligger i det onde og denne verdens gud er satan!

Gud åpenbarte seg på nådestolen fordi det var der synden ble renset og fjernet i den gamle pakt, men i den nye pakt er alt gjennom Jesus, og synd vil bli tilgitt og fjernes

2. Kor. 4. 3 Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt, 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Før jeg ble frelst så var jeg ikke en taper som de aller fleste som blir frelst er, da spesielt i frikirkelige miljøer. Jeg klarte meg meget godt i denne verden og jeg smilte til verden og verden smilte til meg. Men jeg trengte frelsen like mye som narkomane og alkoholikere. Men før jeg ble frelst så «dyrket» jeg denne verden, og trivdes med det. Men etter jeg ble frelst og født på nytt, stilte alt seg annerledes. Hvorfor? Dreier det seg ikke å komme til Jesus for å få det godt? Eller er det noe mer og langt viktigere? Ja, det er det. Før en blir frelst lever en på en livsløgn selv om en lykkes i denne verden. Og uansett, i Guds menighet, så er en overvinner når en har tatt imot Jesus og er blitt født på nytt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Jeg har erfart at denne verdens gud blinder menneskene hele tiden

Satans fremste våpen er løgn, han operer i løgn hele tiden. Det begynte han med i fra Edens hage og siterte litt av hva Gud hadde sagt og la til noe selv. Har Gud virkelig sagt? Osv.

Løgn og halvsannheter er hele verden bygget opp av, selv den «kristne» verden

Det er utrolig vanskelig å nå mennesker som tror de har rett, men allikevel har feil. Her kan jeg gi mange eksempler. Når f. eks mange karismatikere som Jan Hanvold, Ulf Ekman og andre står opp for Israel, gjør det dem rettferdige og hellige for Gud? Jeg samtalte med ei søster om dette, og hun måtte jeg forklare innstendig og dypt om dette før hun kunne skjønne at selv slike som disse falske profetene her kunne bruke dette som et skalkeskjul for sin lyssky virksomhet.

Israels venner er mange ganger lurt selv

Jeg vet at jeg vil tråkke på mange og dette vil bli misforstått. Men å stå opp for Israel er prisverdig, rett og godt. Men det i seg selv frelser ikke og vi har som menigheten faktisk en viktigere oppgave en å forsvare Israel. Det er å forkynne evangeliet og påse at vi lever selv etter Guds ord. Da, når det er på plass, så blir det fullkomment i harmoni med Guds vilje å stå opp for Israel.

Arvid Bentsen

Da jeg vokste opp på Karmøy på Vestlandet kunne jeg ikke få nok av å høre på den da unge forkynneren Arvid Bentsen, men hvor står han i dag? Han har solgt sjela si for å komme inn over alt, t.o.m. hos den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge stiller han opp, vet han ikke at Hanvold er en horkarl? Han er ingen troende, men en hykler av verste sorten, skilt og gift tre ganger og han selv er skyld i alle sine egne skilsmisser. Å stille opp hos en slik er å forblir en bløff!

Men verden demoniserer Israel hele tiden, og det ikke med rette!

Her i Norge er det spesielt sosialistene og en del andre som sverter Israel, og det er med de underligste flosklene, det er 99 % løgn og 1 % sannhet, ikke minst når vi ser det hele i lys av at det er Araberne som er skyld i denne konflikten i Midt-Østen. På mange måter vil jeg si at Israel er uskyldige og blir skviset opp i et hjørne og det ikke med rette. Det lille landet de har, er det helt urimelig at de ikke skal kunne ha og få enda litt til uten vanskeligheter hvis verdens samfunnet hadde ønsket det. Men hva vil de? At det skal være en konflikt slik at Israel skal holdes nede og hele tiden være ansvarlig for noe som verdens samfunnet med FN i spissen har skapt av konflikt. Det er nok plass i Midt-Østen til alle, og Gud sier i sitt eget ord hvordan og hvem som skal ha de forskjellige bostedsområdene. Men fordi verdens nasjoner ikke vil bøye seg for Gud Herren og heller lystre denne verdens gud som er satan. Så vil de bedras hele tiden, helt til Jesus kommer igjen og folkene blir ham lydige og han avslører løgnen.

Løgn regjerer også i Guds menighet like mye som i verden men mer fordekt!

Det er de som tror at det å komme inn i menigheten er et fristed, mer feil kan en ikke ta, ikke minst i denne tiden. Hele menigheten er slik oppfylt av løgn, halvsannheter, makt og kontroll ånder at den som står utenforbi å spør om han kan få komme inn er menighetens hode, hersker og herre selv. Jesus Kristus.

Joh. Åpenb. 3. 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

Jesus selv prøver å dag å få menigheten i tale, men akkurat som Adam og Eva var omgitt av noe fikenblad er menigheten omgitt av det gamle menneske slik at Herren Jesus aldri får sin fulle vei og vilje, tragisk! Det er tragisk at menigheten tror på at gjengiftede personer kan være Hyrder og lærere når skriften sier at det kan de ikke. Og når en innsetter kvinnelege Pastorer og eldste, så går en åpent imot Guds ord da skriften lærer klart.
1. Tim. 2. 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.
Og når en hevder at Guddommen består av tre likeverdige guder er det også løgn da skriften sier at det er kun Faderen som er den eneste sanne Gud (Joh. e. 17. 3.).
Og når en fremdeles i dag holder fast på middelalder læren som den katolske kirka komme med om et evig brennende helvete er det også en løgn, da skriften lærer at har mann ikke evig liv så vil også livet ikke vare evig, det er kun gjennom troen på Jesus at en skal leve evig, alle andre er spart til ilden.

Løgn er det motsatte av sannhet

Joh. e. 8. 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Vi begynte denne artikkelen med fra Korinterbrevet det andre om at denne verdens gud satan har forblindet de vantros sinn. Hvor vil da kampen være i for det meste? I vårt sinn, det gjelder både frelste og ikke frelste, derfor har både det skrevne og talte ordet slik makt. Kontrollerer en medieverden sies det så kontrollerer en verden. La oss ta med to skriftsteder som omhandler dette.

Efes. 2. 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.
2. Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Vi ser her at verdens barn fulgte tankens kjødets vilje, noe som de «frelste» gjør omtrent i en like stor utstrekning i dag som verdens mennesker derfor ingen forskjell på verden og menigheten.

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

I det gamle Israel var det mer fysisk da fienden hadde tatt av de kostelige tingen i templet i Jerusalem p.g.a. frafallet i Guds menighet, men i dag så er dette åndelig og hvem som styrer vårt sinn. Derfor sier skriften at vi skal ta enhver tanke til fange under lydigheten imot Kristus. Igjen og igjen så møter vi en konflikt som er når det gjelder vårt sinn og tanke, derfor sier skriften at det er her vår fornyelse skal foregå.

Efes. 4. 23 men fornyes i eders sinns ånd.

Fornyelsen og forvandlingen skjer først og fremst i vårt indre menneske, og som et resultat av dette, så fremstiller vi også våre legemer fremfor Gud for at vi skal tjene ham i sannhet.

Vår begynner synden?

Vi vet at Satan han operer, men hvordan? Han legger ned i menneskene tanker og gjennom vår indre natur så får dette utvikle seg, siden modnes og så er synden et faktum. Det er dette også Jakob sier i sitt brev;
1. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Slik er det også med å gjøre Guds vilje, derfor er bibellesning og forkynnelse fra Guds ord så viktig og nødvendig. Det er gjennom Guds ord vi kan vite Guds vilje, aldri utenom Guds ord.

1. Sam. 3. 21 Og Herren blev ved å la sig se i Silo; for Herren åpenbarte sig for Samuel i Silo ved Herrens ord.

Dette er en særs fin beretning i fra gamle testamente og det står så fint at Herren fortsatte å åpenbare seg ved sitt eget ord, bedre og herligere enn det kan det ikke blir og være!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-helvete-og-den-evig-brennende-ild-en-realitet
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

Ingen kommentarer: