lørdag 25. februar 2012

Nr. 364: Akans synd!

Nr. 364: Akans synd!

Å stille opp på Visjon Norge som David Østby og Emanuel Minos gjør er å åpne opp for demoner og forførende ånder blant de kristne, her er også den falske profeten Jan Hanvold avbildet i sammen med nevnte forkynnere som en gang sto for Gud!


Josva 7.1 Men Israels barn bar sig troløst at med det bannlyste gods. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Juda stamme, tok noget av det som var bannlyst. Da optendtes Herrens vrede mot Israels barn. 2 Fra Jeriko sendte Josva nogen menn til Ai, som ligger ved Bet-Aven, østenfor Betel, og sa til dem: Dra op og utspeid landet! Så drog mennene op og utspeidet Ai. 3 Og da de kom tilbake til Josva, sa de til ham: La ikke alt folket dra op! Omkring to eller tre tusen mann kan dra op og ta Ai; du trenger ikke å umake hele folket dit, for de er ikke mange. 4 Så drog omkring tre tusen mann av folket der op; men de flyktet for mennene i Ai. 5 Og Ai-mennene slo ihjel omkring seks og tretti mann av dem og forfulgte dem fra porten like til stenbruddene og hugg dem ned i bakkene; da blev folkets hjerte fullt av angst, og deres mot blev rent borte. 6 Og Josva sønderrev sine klær og falt ned på sitt ansikt til jorden foran Herrens ark og blev liggende der helt til aftenen, både han og Israels eldste, og de strødde støv på sitt hode. 7 Og Josva sa: Ak Herre, Herre! Hvorfor førte du da dette folk over Jordan når du vilde gi oss i amorittenes hånd og la oss gå til grunne? Gid vi hadde latt oss nøie med å bli på hin side Jordan! 8 Hør mig, Herre! Hvad skal jeg nu si, efterat Israel har vendt sine fiender ryggen? 9 Når kana'anittene og alle landets innbyggere får høre det, vil de kringsette oss og rydde vårt navn ut av verden; og hvad vil du da gjøre med ditt store navn? 10 Da sa Herren til Josva: Stå op! Hvorfor ligger du her på ditt ansikt? 11 Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har oprettet med dem; de har tatt av det bannlyste gods, de har stjålet og skjult det stjålne, de har gjemt det blandt sine egne ting. 12 Derfor kan Israels barn ikke stå sig mot sine fiender, men må flykte for dem; for de er selv kommet under bann; skiller I eder ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med eder. 13 Stå op, la folket hellige sig, og si: Hellige eder til imorgen! For så sier Herren, Israels Gud: Der er bannlyst gods hos dig, Israel! Du kan ikke stå dig mot dine fiender før I skiller eder helt av med det bannlyste. 14 Imorgen tidlig skal I trede frem stamme for stamme, og den stamme som Herren tar ut, skal trede frem ætt for ætt, og den ætt som Herren tar ut, skal trede frem hus for hus, og det hus som Herren tar ut, skal trede frem mann for mann. 15 Og den som det bannlyste blir funnet hos, han skal opbrennes med ild, både han og alt det hans er, fordi han har brutt Herrens pakt og gjort en skjendig gjerning i Israel. 16 Morgenen efter stod Josva tidlig op og lot Israel trede frem stamme for stamme, og Juda stamme blev tatt ut. 17 Så lot han ættene i Juda trede frem, og serahitt-ætten blev tatt ut; så lot han serahitt-ætten trede frem mann for mann, og Sabdi blev tatt ut; 18 så lot han hans hus trede frem mann for mann, og Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Juda stamme, blev tatt ut. 19 Da sa Josva til Akan: Min sønn! Gi Herren, Israels Gud, ære og pris og si mig hvad du har gjort, dølg det ikke for mig! 20 Og Akan svarte Josva og sa: Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud; således har jeg gjort: 21 Jeg så blandt byttet en kostelig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullstang som veide femti sekel; disse ting fikk jeg lyst på og tok dem; de ligger nedgravd i jorden under mitt telt, sølvet underst. 22 Da sendte Josva nogen menn dit, og de løp til teltet; og der fant de tingene nedgravd i hans telt, sølvet underst. 23 De tok dem ut av teltet og bar dem med sig til Josva og alle Israels barn og la dem frem for Herrens åsyn. 24 Og Josva og hele Israel med ham tok Akan, Serahs sønn, og sølvet og kappen og gullstangen og hans sønner og døtre og hans storfe og asener og småfe og hans telt og alt det han hadde, og de førte det op i Akor-dalen. / 25 Og Josva sa: For en ulykke du har ført over oss! Idag skal Herren føre ulykke over dig! Og hele Israel stenet ham, og de opbrente dem med ild og stenet dem. 26 Derefter kastet de en stor stenrøs sammen over ham, som er der den dag idag; og Herren vendte om fra sin brennende vrede. Derfor kaltes dette sted Akor-dalen; det navn har det den dag idag. Israels barn gikk fra triumf til triumf, i et vidunderlig seierstog. Det så ut som de var umulige å stoppe. 2. Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted! 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Det er vidunderlig når det er slik, men her ble seierrekken stoppet? Hvorfor? Synd Vi leser: Josva 7.1 Men Israels barn bar sig troløst at med det bannlyste gods. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Juda stamme, tok noget av det som var bannlyst. Da optendtes Herrens vrede mot Israels barn. Vi kommer tilbake til dette, men det var noe som gikk forut som vi skal ta med oss. Det var at etter de hadde inntatt Jeriko så hadde Akan forgrepet seg, noe som Josva og Israels barn ikke hadde fått med seg hva som hadde foregått. Da de skulle innta Ai som var en liten filleby i forhold til Jeriko ville de kun bruke 3000 mann, men det ble nederlag. Bl. a ble 36 Israelitter drept og Israels barn visste ikke hvorfor de led nederlag. Synd åpner også opp for demonisk aktivitet inn i menigheten Jeg vet at Emanuel Minos, David Østby og andre frafalne pinsevenner ikke skjønner seg på slikt lengre. Men å legalisere synd i menigheten åpner opp igjen for fienden slik at han får fotfeste. 2. Tim. 2. 25 så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Når de som lever i synd og helt åpenbart imot Guds vilje anerkjenner disse som hedersmenn og Guds menn noe som de overhode ikke er selvfølgelig. Da skjønner vi at det vi ser over store deler av kristenheten, ikke minst den pinse\karismatiske fløyen at disse menneskene er fanger i en rus. Som Paulus beskriver på følgende måte: «sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje». De er altså inntatt av fremmede åndsmakter både de som forsvare synden og de som lever i synd. Da både Emanuel Minos, David Østby, Lise Karlsen og alle andre som stiller opp på Visjon Norge forsvarer og leg imiterer de som er inntatt av dette. For meg er det en kjennesgjerning at hele Visjon Norge og de som står i ledelsen der er ikke noe annet en det som Paulus beskriver her, som jeg allerede har sitert, at de er: «sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje». De seansene vi ser av og til på TV og hører på Radio her i Oslo fra VN, er ikke noe annet en form for fyllefest uten alkohol, men de er fanget av en annen rus, Satans rus som innbiller de en helt masse ting. Egentlig er dette en forgreining av New Age som dypest sett hele den karismatiske bevegelse er! Josva er en stor leder Han gikk innforbi Gud og Gud talte klart og tydelig til ham: 11 Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har oprettet med dem; de har tatt av det bannlyste gods, de har stjålet og skjult det stjålne, de har gjemt det blandt sine egne ting. 12 Derfor kan Israels barn ikke stå sig mot sine fiender, men må flykte for dem; for de er selv kommet under bann; skiller I eder ikke helt av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med eder. Her var Herrens tale klar, det var synd kommet inn, men det var gjennom urim og tumin at dette ble avslørt. Ypperstepresten hadde en brystduk over seg med navnet på Israels 12 stammer. Det som vi her særlig hefter oss ved er, at så vel på skuldrene som på brystet, bar Aron Israels tolv stammers navn inngravert i kostbare edelstener. Vi noterer oss at alle tolv stammer - hele det forløste folk - hadde sitt navn der. Tenk så på at stammenes navn var inngravert i steinene! De var ikke skrevet på steinene med kritt eller på en papirlapp som var klebet fast. I så fall kunne de lett ha blitt visket bort. Men nå sto de risset inn i selve edelstenen. Skulle da et navn fjernes, måtte stenen ødelegges eller stjeles. Steinene var dessuten satt inn i et flettverk av gull. Dette flettverk holdt hver sten og hvert navn på plass. På en eller annen måte lyste denne stenen som tilhørte den syndende stamme i blant Israels stammer, da det var gjennom Urim og Tumin at synd ble avslørt i Israel, det var bare i Israel at det var på denne måten, ingen andre land eller andre religioner enn jødedommen som opplevde dette. Slik er det også i dag, med Guds menighet, vi er de eneste som kan avsløre synd gjennom Guds ånd og Guds ord som er Urim og Tumin for oss i dag. Det var gjennom denne åpenbaringen at Akan ble avslørt, og i dag har Gud det samme. Da gjennom den profiske ånd som avslører og gjennom Guds ord. Og det er de som får også nådegaver utdelt til å avsløre ånder og påpeke synd også i Guds menighet. Akan blir avslørt 18 så lot han hans hus trede frem mann for mann, og Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Juda stamme, blev tatt ut. 19 Da sa Josva til Akan: Min sønn! Gi Herren, Israels Gud, ære og pris og si mig hvad du har gjort, dølg det ikke for mig! Poenget er egentlig ikke hvor mye eller lite han har gjort, eller hva han har gjort. Men at han har forbrutt seg mot Herrens lov og ord. Vi leser hva han hadde gjort. 20 Og Akan svarte Josva og sa: Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud; således har jeg gjort: 21 Jeg så blandt byttet en kostelig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullstang som veide femti sekel; disse ting fikk jeg lyst på og tok dem; de ligger nedgravd i jorden under mitt telt, sølvet underst. Her hadde han forsynt seg rikelig av det som Gud hadde uttrykkelig sagt at de ikke skulle ta til seg selv og gjøre seg nytte av. Han hadde tatt en babylonsk kappe, sølv og gull. Var dette så farlig? Hedningene brukte dette, men er det verdens standard som er i menigheten? Nei, og atter et nei. Slik jeg ser det og mener også da å ha Guds ånd, så er jeg overbevist om at menigheten i Norge i dag lever som Israels barn levde, da synd er blitt tillatt i menigheten. Det er blitt normaliser og legitimt f. eks å gift seg på nytt etter et samlivsbrudd, men skriften tar ikke så lett på det. Skriften taler i en helt annen retning enn hva menigheten i dag praktiserer. Hva er hovedproblemet? Hovedproblemet er forskjellig fra menighet til menighet. Vi leser i Åpenbaringsboken 2-3 om sendermenighetene at alle syv sendermenigheter satt fast i forskjellige ting, det var kun to av menighetene som gikk fri. Derfor er det nødvendig å se på hvilke synder som er blitt legitime og allment akseptert i de forskjellige menigheter og bevegelser. Synden skaper skille mellom oss og Gud Jesaja 59. 1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tunghørt til å høre. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører. Hvis en menighet er ÅPEN f. eks for homoseksualitet er dette en dødssynd. Er menigheten åpen for gjengiftede pastorer er dette en dødssynd. Poenget er at når en blir åpen for noe, og legitimerer det, da lever vi som Israels barn og menigheten står under dom, og ikke velsignelse. Hvor står Guds menighet i dag i Norge? Menigheten i Norge står under Guds dom, ikke Guds fulle velsignelse 1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? Selv den rettferdige blir vanskelig frelst, og dommen begynner med Guds hus. Jeg er overbevist om at menigheten i Norge, og ellers i den vestlige verden er blitt så belastet og baktung, at Gud finner ikke behag lengre i den. Derfor må han også gripe inn og holde dom. De som venter på en stor vekkelse er jeg redd for vil bli skuffet og lurt. Det er først en dom, avsløring og dernest gjenopprettelse og vekkelse. Rekkefølgen er helt avgjørende. Vi kan ikke stokke om på dette, da går vi ikke Guds vei og Herren finner ikke behag i det vi holder på med og i vår tjeneste og gjerning for ham. Etterpå da synden var fjernet inntok de Ai med «letthet» som vi kan lese om i Josva 8. Synden hindrer oss i løpet og gjør oss til tapere. Men et rettferdig liv i tro på Guds sønn, gjør oss til overvinnere. 1. Joh. b. 5. 2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge. 4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro. 5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn? Alt er knyttet i sammen med troen på Jesus og et rettferdig liv, ikke et vanhellig liv! Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bannlyst-gods

Ingen kommentarer: