søndag 2. oktober 2022

Nr. 3074: Søknad fra Nancy Sporsheim om allerede bygget mur til Plan og bygningsetaten!

 Nr. 3074:

Søknad fra Nancy Sporsheim om allerede bygget mur til Plan og bygningsetaten!


Da jeg leste denne søknaden, tenkte jeg at hun er ikke engang i nærheten av våre argumenter.

Vi har fått avslag, for ikke være i nærheten av slike tiltrengte dispensasjoner.

En helt annen forhistorie der vi ble veiledet hvordan bygge av PBE.

Her bygget enn på impuls, da naboen hadde de arbeidsfolkene i arbeid.

Samme arbeidsfolk ble brukt her.

Ikke dermed sagt at de ikke skal få dispensasjon og godkjennelse.

Plan og bygningsetaten elsker helst å gi dispensasjon og godkjennelse, til større overraskelser det er, slik er denne giftige og meget spesielle etaten.

 

Nå er ikke vår sak helt sammenlignbare med denne saken da dette er en «normal» søknad.

Vi er blitt utsatt for et overgrep, og makt- og myndighetsmisbruk så hinsides av hva som er allright. 

 

Nancy Sporsheim bygde på impuls, vi ble veiledet av PBE!!!!!!!!!

 

Nancy Sporsheim har en noenlunde flatt tomt, vi har et fall på det meste 180 grader.

Vår mur er samme høyde omtrent og ligger på en rett strekning som hos oss.

Så langt jeg kan se, så ligger denne muren også mer ut imot asfaltert grunn, med noen enorme tuvahekk som PBE elsker.

Vi har et pent og lavt gjerde oppå muren!

Likheter er der, men også u-likhetene.

Eneste som må være til deres store fordel, er at vi har gjerde.

Mens Nancy Sporsheim har en enorm tuvahekk oppå muren, det pleier å være utslaget for å få dispensasjon og godkjennelse.

Så i si i det momanget, bør de ligge godt an?

PBE er egentlig etaten i bakvendt land, minimale og bagatellmessige overskridelser forfølger de med vedtak og bøter som Djevelen selv.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3073-namsmannen-skriver-at-de-270000.html

Store overskridelser og enorme dispensasjoner, får glatt dispensasjon og godkjennelser!

 

Her er link til deres søknad:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202214178

 

Tar ikke med hele søknaden, men her er noe av søknaden:

 

HØYDER – SØKNAD OM DISPENSASJON


Stablemuren er ca. 1,5 m. på det høyeste for den delen av muren som er oppsatt av tiltakshaver, og 0,4 meter på sitt laveste. I hjørnet på naboeiendommen er muren 10-15 cm. høyere.
Reguleringsbestemmelsene sier det ikke skal føres opp støttemurer høyere enn 0,5 meter på flate eller svakt skrånede tomter. Ettersom stablemuren er høyere enn 0,5 meter søkes det om dispensasjon fra § 6-5.
Paragraf 6-5 i reguleringsplan skal sikre at terreng ikke blir manipulert for å oppnå høyere utnyttelse, og at terreng i hovedsak bevares slik det opprinnelig var. Bestemmelsen gir også mulighet for at mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering. I dette tilfellet ar den etablerte stablemuren ikke utvidet utearealene, men gitt de en bedre utnyttelse.
Stablemuren har heller ikke gitt noen økt utnyttelse. Dette kan enkelt sees ved at den eldre tujahekken rammer inn hagearealet mot veien (se bilde på side 2). Stablemuren har gitt fasaden forbedret estetikk mot vei, og støtter opp den tidligere skråningen ut mot veien slik at denne ikke raser ut. Det var tidligere et tre i hjørnet mot nabo, men når dette ble fjernet
var det nødvendig med tiltak for å hindre at masser raste ut i vei ved nedbør.


Reguleringsbestemmelsene gir som nevnt mulighet for at mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering, og vi mener denne stablemuren er et godt eksempel på hvorfor avvik skal tillates. Hadde stablemuren kun vært 50 cm høy hele veien ville den sett skjev ut, eller ha en skjemmende nedtrapping/terrassering. Ved å lage en stablemur som er jevn på toppen i hele lengderetningen, blir muren trygg, funksjonell og vakker. Den støtter opp terrenget jevnt hele veien, og gir en tydelig siktlinje i vei uten visuelle forstyrelser. Det er ingen negative konsekvenser ved å innvilge dispensasjon.
I lys av dette foreligger det etter vår vurdering tilstrekkelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering, og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det bes derfor om at det innvilges dispensasjon. Vilkårene i plan- og
bygningsloven § 19-2 er etter vårt syn oppfylt.

 

Det er ingen negative konsekvenser ved å la carport få godkjent ny plassering, og også her løser en tinglyst midlertidighetserklæring problemet dersom vann- og avløpsrør under må oppgraderes. I lys av dette foreligger det etter vår vurdering tilstrekkelig overvekt av hensyn
som taler for dispensasjon. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering, og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det bes derfor om at det innvilges dispensasjon. Vilkårene i plan- og
bygningsloven § 19-2 er etter vårt syn oppfylt.


SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSFOREMÅLET (VEI)


Stablemuren er plassert over grensen til regulert vei, og det søkes derfor dispensasjon fra reguleringsformålet. Etaten kan kreve tinglyst midlertidighetserklæring for stablemuren, og det er dermed ingen negative konsekvenser ved å gi dispensasjon. Som kjent har
stablemuren allerede stått der i flere år, og dersom veien skal opparbeides ytterligere på et senere tidspunkt, kan stablemuren fjernes eller flyttes. Dette gjør det uproblematisk å utvide veien senere hvis kommunen ønsker det, og en funksjonell og estetisk stablemur kan stå
videre fram til det evt. skjer. I lys av dette foreligger det etter vår vurdering tilstrekkelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering, og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det bes derfor om at det innvilges dispensasjon.
Vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er etter vårt syn oppfylt.


SØKNAD OM DISPENSASJON PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 29-4


Stablemuren er nærmere nabogrensen enn 1 meter, og det søkes dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 29-4.
Når det gjelder avstand til nabo viser vi til tiltakshavers redegjørelse av 28.6.2022 i sak: 201916175.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201916175

 

I deres redegjørelse er det beskrevet hvordan tiltakshavere jobbet med sine naboer for å etablere stablemur med enhetlig utforming. Tiltakshavere sin stablemur ble etablert for å harmonere med stablemuren på nabo sin eiendom. I lys av dette foreligger det etter vår vurdering tilstrekkelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering, og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Det bes derfor om at det innvilges dispensasjon. Vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er etter vårt syn oppfylt

 

Sluttkommentar:

 

Vi kommer til å følge med denne saken, og her er noen linker før skrevet om forholdene her Øvre Smestadvei 14 C.

Der André Standberg og Nancy Sporsheim har falt i unåde hos PBE som så mange gjør, gjerne helt uforskyldt!

 

Her er det overskridelser og annet som er 100 ganger over hva vi har gjort, og ikke minst.

Vi har blitt veiledet av PBE og selv slike spørsmål om f.eks. hvordan kan vår være ulovlig. Da muren vår er 1 meter i fra asfaltert veibane.

Mens skråningen vår før var kun ½ meter ifra asfaltert veibane.

Som naboen vår har i dag, alt godkjent.

Selv en barneskole elev vet at det PBE holder på med ovenfor oss er ondskap, overgrep og løgn!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3063-nancy-sporsheimhjemmelshaver.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3051-sa-satte-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

Ingen kommentarer: