lørdag 29. oktober 2022

Nr. 3097: Sivilombudet nekter å se på saken vår angående Namsmannen/plan og bygningsetaten – dette er egentlig en skandale!

 Nr. 3097:

Sivilombudet nekter å se på saken vår angående Namsmannen/plan og bygningsetaten – dette er egentlig en skandale!

 

Vi sendte en henvendelse til Sivilombudet for å se på det makt- og myndighetsmisbruket vi er utsatt for av nå Statsforvalteren ved Marius Vamnes bl.a.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

 

Hele saken er dypest sett et enda overgrep når de ikke vil behandle saken under påskudd at de har for mye å gjøre. Hele saken stinker det av.

https://www.sokelys.com/sivilombudsmannen-avviste-a-behandle-christensens-klage-pa-statsforvalterens-vedtak/

 

Her er avslaget, virkelig ille.

 


 

Her er vår mail til Sivilombudsmannen, som ikke vil se på vår sak.

Avslaget er ført i pennen av Åse Bækkevold Kloster og Marianne Aasland Kortner 

 


 

 


Klage til Sivilombudet på vedtak ifra Statsforvalteren i Oslo og Viken angående PBE behandling av oss!

 

Det bygger på dette vedtaket i fra Statsforvalteren.

 

Saksnummer hos Statsforvalteren: 2022/4951         Oslo 21/10.2022

2022/5182

Hei!

 

Dere skriver:

Klage til Sivilombudet

Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte.

 

Dette mener vi at vi er blitt utsatt for, og det til gangs.

 

Ønsker å klage på vedtak, og det er tre (langt flere, men som vi prøver å korte ned til) forhold som ikke blir hverken besvart, tatt hensyn til og som gjør at vedtaket egentlig er ugyldig, og en form for kammaderi der en offentlig etat forsvarer en uten å besvare våre argumenter. Vi blir ignorert og overkjørt!

Vi blir i dette vedtaket overkjørt der våre innvender og argumenter blir hverken debattert, tatt hensyn til eller imøtegått.

 

Dette har resultert i et formidabelt pengekrav som bygger seg på et vedtak i fra 2019 og 2020.

Ikke 2015, som har vært en «kamp» om før!

 

Kommunens vedtak av 14.09.2021 i sak 201510929 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.

Dette er ikke blitt behandlet av andre instanser, dette kravet.

 

Sakens bakgrunn Saken gjelder klage over innkreving av tvangsmulkt og ileggelse av ny tvangsmulkt. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fattet vedtak om pålegg om fjerning av ulovlig oppført mur og terreng på eiendommen den 8. september 2015. Det ble varslet om mulig pålegg om retting og tvangsmulkt til tiltakshaver 15. august 2015. Tvangsmulkten ble innkrevd 19. august 2019 da pålegget ikke var etterkommet etter de fastsatte frister.

 

(ondskapen til PBE er enorm i denne saken, da de først krevde tvangsmulkt. Dette ble avvist som foreldet. Hva gjør de, krever den inn på nytt. Da med påskudd at ulovlighetene ligger ikke tilbake i 2015, men i 2019 og 2020. Det er denne «tvangsmulkten» som det er snakk om. Derfor er dette en helt ny sak. https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html)

 

I september 2021 ble det ilagt nye tvangsmulkter med frist til å følge pålegget innen 15. oktober 2021. Kommunens vedtak ble påklaget av Jan Kåre Christensen og Berit Nyland i brev datert 14. september 2021. I klagen er det bl.a. henvist til at kommunen har utvist maktmisbruk, og at tvangsmulkten er foreldet. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagen til følge og oversendte klagesaken til Statsforvalteren 08.02.2022. Statsforvalteren har i etterkant av kommunens oversendelse mottatt en rekke skriv fra klager i saken. I ettersendt dokumentasjon anføres det i all hovedsak at kommunens saksbehandling har vært kritikkverdig, og det fremmes påstander om forskjellsbehandling og myndighetsmisbruk.

Kommunal- og distriktsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Statsforvalteren. Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere saksreferat.

 

Kommunens vedtak av 14.09.2021 i sak 201510929 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

 

Dette mener vi er uriktig, og våre innvender og anførsel ser er hverken besvart eller tatt hensyn til. Vi er blitt overkjørt av en hatefull og rigid etat, plan og bygningsetaten her i Oslo. Som Statsforvalteren har egentlig gitt de blankofullmakt med å ikke hensynta noen av våre relevante, gode og sannferdige innvendinger og motforestillinger.

Her er mange Norske lover brutt, ikke minst forvaltningsloven.

Samt, saken imot oss er en klassisk makt- og myndighetsmisbruk der en ikke har en dialog, og motforestillinger vi har blir totalt ignorert.

Vi er havnet opp i en situasjon helt uforskyldt da vi stolte på veiledning som ble gitt i 2013.

Vi ble lovet ny veiledning i 2018, noe vi ikke har fått noen gang siden da. Kun overkjøring og enda mer overkjøring!

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge, dette blir ikke tatt med i vedtaket eller noen andre plasser. Vi er blitt ledet i villfarelse fra etaten, og det at overtredelsen ikke står i forhold til konsekvensene vi opplever oppleves som en direkte overkjøring og virkelig ondt. Vi er to eldre mennesker, og blir slik overkjørt gir ingen mening.

 

2.)  At vi har opplyst saken og PBE sine argumenter. Bl.a. med at muren er loddrett ned, 90 graders fall. Da faller PBE argumentasjon bort at vi har så lavt fall der muren på 1.8 m ikke er overdreven stor som PBE hevder.

 

3.)  Forholdet rundt dispensasjon og godkjennelse som er avgjørende i vår sak, faller i PBE argumentasjon. Der de hevder helt bevist at fallet på vår eiendom er så lavt, at mur på 0.5 meter er de som de tillater. I virkeligheten er det i vårt tilfelle, mur på 1.5 meter som vi skulle ha fått godkjennelse på. Da å få dispensasjon på 30 cm, er kun bagatellmessig. Loven blir ikke vesentlig tilsidesatt om vi får dispensasjon og godkjennelse. Viktig også å ta med at alle dommer imot oss og alt annet bygger på denne feilaktige fremstillingen. Derfor er alle vedtak og dommer imot oss, bygget på et feilaktig grunnlag. Vi startet denne prosessen som amatører, i dag skjønner vi at PBE argumentasjon har vært feil og fordreid imot oss hele veien. Dette blir vi ikke hørt på, kun ignorert og oversett!

 

Vi vil prøve å forklare punktene grundigere her:

 

1.)  Dette er et springende punkt, da det legger føringer og grunn for hele saken videre. Uten dette, hadde vi ikke bygget muren.

 

2.)  Vi startet som amatører, og skjønte ikke så mye. Men PBE har anført en løgn hele veien at på vår eiendom er flat, men den er ikke det.

 

Det er fall på 90 grader, der da PBE tillater murer på 1.5 meter. Vår mur er på det høyeste i denne høyden. Her lyver PBE og Statsforvalteren er med på disse løgnene og fordreiningen av faktum.

 


3.)  Da blir ikke dispensasjon og godkjennelse å sette bestemmelsene vesentlig tilside. Tvert imot, det er kun et minimalt avvik på noen få cm, ikke slik PBE vektlegger at der er snakk om 1.3 meter. Men kun 30 cm.

Da skulle dispensasjon og godkjennelse blitt gitt etter loven.

 

9 måneders saksbehandling for å komme med dette vedtaket. Ganske utrolig.

Det kunne vært skrevet ferdig på en dag.

De har ikke gått inn i sakens dybde og kjerne.

De avviser egentlig å drøfte innsigelsene og viser til tidligere vedtak og tidligere saksbehandling.

De gir PBE medhold i alt. Alt er i tråd med deres tolkninger av paragrafer.

Vi mener at Statsforvalteren ikke gjør jobben sin, og våre argumenter bli helt tilsidesatt og ignorert!

 

Vi forklarer her punktene noe mer utfyllende, slik at våre begrunnelser ikke er som en tåkeheim som Statsforvalterens avslag er, uten begrunnelse og grunnløs.

 

1.)  Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette 9 år etterpå.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger ni år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 2 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, PBE og Statsforvalteren sier at dette er en samtale som ikke har vært. Uansett, det er allikevel mer enn nok av argumenter som taler 100 % til vår gunst og fordel.

 

2.)  Bilde av fallet på vår eiendom, som er 90 % grader. Der tillater PBE murer på 1.5 meter.Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

3.)  Dette sier loven.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

 

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.

(sitat slutt).

 

I vårt tilfelle så er det kun fordeler, det er fordeler også for «for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.»

 

Bl.a. da sykebilen kom med sirener da vår datter var blitt akutt syk. Så brukte de trappa opp fra Stormyrveien, det viser bare at det vi har bygget er påkrevd. Rive det bryter imot Loven, all sunn fornuft og gir ingen mening.

 

Miljøet før så var fyllmassen på vår eiendom slik at det spesielt i vinterhalvåret rant og falt fyllmasse ut imot veibanen slik som singel, leire, moll og annet.

Nå etter muren kom opp så er veibanen trykket ca. 50 cm lengre inn.

Samt at ikke noe lengre av den massen som før fløt og rant ned imot veien i vinterhalvåret spesielt, ikke skjer lengre.

Alt er blitt mye bedre, også dette miljøaspekter som skal være en grunn for å gi dispensasjon, overser hele den offentlige etat.

 

Muren ligger nå 1 meter i fra asfaltert veibane, mens før ½ meter.

Altså godt innenfor det den lå før som en godkjent bedriten skråning.

 

Sluttkommentar:

 

Vi mener at ikke minst forvaltningsloven er blitt brutt her. Da vi gjennom det vi har vært igjennom har skjønt mer og mer at PBE og Statsforvalteren bruker paragrafer, en virkelighetsforståelse og faktum i saken som er oppdiktet, løgn og fordreining.

Det står i loven bl.a. dette som vi ikke kan se er blitt etterfulgt hverken av PBE eller Statsforvalteren:

Kommunen har alminneleg plikt til å grunngje enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 24. Vi anser stort sett alle vedtak og argumentasjon i fra det offentlige, er forvaltningsloven brytt da vi ikke få svar på stort sett noen av våre spørsmål og innvender. Kun regelrett overkjøring og en argumentasjon som er rett og slett ovenfra og ned (diktatorisk og egenmektig.)

 

F.eks. falle på vår eiendom, som viser at en mur på 1.5 meter er noe som er fallet på vår eiendom.

For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår overskrider noen få cm, som er på bakgrunn av den veiledning vi fikk.

Da ikke høre på våre argumenter, forholde seg til faktum. Men dikte noe inn, som ikke er reelt eller sant.

Viser bare at vi er blitt utsatt for et makt og myndighetsmisbruk.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Vi ønsker å legge ved noen bilder, og linker som er relatert til denne saken.

 

Her er bilde av muren og naboens skråning som vi hadde før.

Vi har spurt PBE hvorfor er vår mur ulovlig når skråningen som ligger lengre ute. Dette og utålige andre spørsmål, er ikke besvart.

I vår sak er forvaltningsloven bryte notorisk.

Veilederplikten bryte. Tjenestefeil og flere andre lover, dessverre er det et slikt utpreget kammaderi blant det offentlig som en må kalle for korrupsjon.

Dette håper vi Sivilombudsmannen vil evne å ta et oppgjør med, hvis de ikke er for feige og sausa inn i denne røra.

 


Her er vår mur nå

 Bilde av gammel mur, noe dårlig bilde. Men det viser at det sto mur der før.

 

 

Det som er ulovlig med vår mur, er høyden. Men muren er kun noen cm høyere enn tillat. PBE og Statsforvalteren legger til grunn at vårt fall er slakt nedover.

Det er tvert imot, 90 grader og løgnene til det offentlig har vi avslørt.

Da får vi ikke svar, som viser at det er uvilje som gjør at vi ikke får godkjent mur.

Vi har med muren fått en flat og grønn tomt og plen. Dette som er til vår fordel, blir helt bevist hold utenfor PBE argumentasjon.

Hele deres vedtak er dermed bygget på en fordreining av faktum av sannheten.

Deres vedtak ligger på et plan som er kun og alene makt og myndighetsmisbruk.

 


Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3089-selv-nazistene-og-adolf-hitler.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2940-vi-har-papekt-at-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Siden det er slikt kameraderi i offentlig forvaltning hvor det bygges narrativer,burde Strasbourg være eneste mulighet for å få en rettferdig sak.

Jan Kåre Christensen sa...

Det har jeg tenkt på, men det koster fort 100.000, - kr å få til en sak der bare for å bli vurdert.
Så hvis du sender meg det beløpet, eller noen andre.
Så kjører jeg sak!
Fort 100.000, - kr til hvis saken går igjennom.
Sikkert 100.000, - kr til.
Så for å sette i gang et slikt prosjekt, bør en ha 300.000, - kr.
Dette har jeg erfaring med gjennom Jan Aage Torp og saken der.