lørdag 22. september 2012

Nr. 474: Selv den rettferdige blir vanskelig frelst!

Nr. 474:

Selv den rettferdige blir vanskelig frelst!

1 Pet. 4. 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

Moromann, entertainer og såkalte Evangelist Jørn Strand skal skli inn i himmelen i stor fart etter hans eget utsagn. Pastor Åge Åleskjær skal kjøre på en motorvei inn i himmelen. Dette lærer ikke skriften. Den rettferdige blir ikke lett frelst, men så vidt. Sannheten er at vi mer skal komme «krypende» enn stormende inn! Å kunne oppleve slutt-frelsen er virkelig nåde over nåde!Ordet som er brukt for vanskelig her er det Greske ordet; mólis. Da i 1. Pet. 4.18. Skal ikke gå i dybden av dette ordet, men for å oversette det til lettfattelig norsk så blir det at vi må kjøre med handbrekket på for å bli frelst da vår dragelse mot kjødet og verden er så sterkt for å bli frelst! Det å bli stående etter å ha overvunnet alt er meget vanskelig, ja umulig i oss selv. Det er kun ved Guds nåde og hjelp dette kan gå.

Hva vil det si å bli frelst? Skjer det den dagen vi tar imot Jesus eller når vi går ut av tiden og inn i evigheten?

Rom. 8. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 24 For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser? 25 Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. 1 Joh. b. 3. 1. Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. 2 I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er. 3 Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

Skriften taler klart om at frelsen, selve slutt-frelsen står igjen!

Her i Romerbrevet tales det om at i håpet er vi frelst og i 1. Joh. b. at vi er ikke blitt Jesus lik enda. Altså må vi holde ut inntil enden og funnet verdig for Gud for å ta del i slutt-frelsen. At dette blir så lite vektlagt i forkynnelse og undervisning kommer av flere grunner. En av grunnene får Luther og protestantismen ta på seg som overdrev vektlegningen av nåden. Nå må vi også se dette i lys av at den katolske kirka var kommet inn i gjernings-religion som er like ille som den frie nåde forkynnelse som brer mer og mer om seg i dag. Dernest så har dessverre ikke forkynnerne satt seg nok inn i Guds ord og vært villig til å forkynne de vanskelige og de ømme emnene. En forkynner alt for mye det som folk ønsker seg og det som er blitt forkynt før. Sette krav, tør å utfordre seg selv og andre, det er ikke det mest fremtredne med de som forkynner Guds ord i dag!

Jesu undervisning var veldig radikal, ikke minst med det å streve for å komme inn gjennom den smale port og regne med omkostningen for å følge ham!

Jesus talte både om å strebe for å komme inn, og regne med omkostningene som vesentlig for å følge ham. Her kommer to skrift avsnitt, et om å strebe og et om å kalkulere med omkostningene.

Matteus 7. 13 Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 14 for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

Lukas 14. 25 Og meget folk vandret sammen med ham. Og han vendte sig og sa til dem: 26 Om nogen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. 27 Og den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel. 28 For hvem av eder som vil bygge et tårn, setter sig ikke først ned og regner efter hvad det vil koste, om han har nok til å fullføre det med, 29 forat ikke, når han har lagt grunnen og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: 30 Denne mann begynte å bygge, og var ikke i stand til å fullføre det? 31 Eller hvilken konge som drar ut for å møte en annen konge i strid, setter sig ikke først ned og rådslår om han med ti tusen er i stand til å møte den som kommer imot ham med tyve tusen? 32 Men kan han ikke det, da skikker han sendemenn til ham, mens han ennu er langt borte, og tinger om fred. 33 Således kan da ingen av eder være min disippel uten at han oppgir alt det han eier.

Vi leser her om to sider som er vesentlig for en troende

Det ene er å gå inn gjennom den trange port, det andre å regne med omkostningene ved å ta imot Jesus som sin personlige frelser. Begge deler hører med. Selv om vi tar imot Jesus, er det ingen garanti for å oppleve slutt-frelsen. Det er ikke en gang frelst – alltid frelst!

Apostelen Peter talte om dette å endemålet for vår tro er slutt-frelsen!

1 Pet. 1. 9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

Jesus talte om den som holder ut inntil enden er det som blir frelst.

Matt. 24. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Hvorfor blir dette så lite vektlagt i forkynnelse og undervisning?

Det er ikke som sagt lett å komme med et fullgodt svar på dette, men har du flere spørsmål angående dette? Vær så vennlig, så send dem inn til oss og du vil få svar. Dette er et så stort, viktig og omfangsstort emne at det kreves mange og dype studier i Guds ord for å trenge inn i dette emne. Og det handler fremfor alt om å være villig og istand til å bære omkostningen det er å være enn sann kristen og følge Jesus skritt for skritt. Jesus spør ikke etter tilhengere, men etterfølgere. Fan av Jesus, fan av Israel eller noe slikt frelser ikke, men en daglig vandring med Gud som Enok, det frelser og lar oss få del i slutt-frelsen!

Her på mobil telefon: 995 98 070

Her på mail: jk.chris@online.no

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=fokus-paa-naadeforkynnelsen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=historiensmestprivilegertemennesker http://janchristensen.netindex2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-51-bre-frukt.html http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-67-er-det-mulig-for-kristne-slukke.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-171-forkynnelse-av-hele-guds-rad-til.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-250-universets-sluttsats-gud-fader.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-107-hva-venter-oss.html

Ingen kommentarer: