søndag 30. september 2012

Nr. 482: Bønnens mangfold, muligheter og veier!

Nr. 482:

Bønnens mangfold, muligheter og veier!

Salme 103. 7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.

Bønn er det indre skjulte livet med Gud som både kan utrykkes i ord, tanker, følelser og i vår underbevissthet. Gud ser alt, da han vet hva vi trenger til enn før vi ber ham om det, men allikevel vil han at vi skal legge alt frem for ham i Jesu navn. Bønn er den troendes åndedrettBønn er like mye takk, som begjæring og sukk!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 4. 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Å være bekymret er menneskelig men det er synd. Gud har omsorg for oss. Legge alt innfor Gud, skriv det gjerne ned (Jesaja 37). Jeg kan vitne om tusener bønnesvar, store som små. Men jeg har fremdeles mange behov og også uforløste bønnesvar. Hvorfor svarer Gud enkelte ganger og andre ganger ikke? Ved å be åpner en opp for Gud i livet sitt og til andre. Derfor be regelmessig og vær velholden, ikke gi opp så lett. Bønnesvaret er på vei, hold bare ut en liten tid til. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. En himmels glede og en himmels fred skal senke seg ned over og i oss. Vi trenger ikke å mase på Gud hver gang vi henvender oss til ham. Han vil lytte og gi oss det vi ber om. Det er bevarende å be og være aktiv som kristen. Åndelig lathet skaper mye frustrasjon og aggresjon. Be, lese Guds ord og være en aktiv møtegjenger skaper fred og glede, så sant en gjør det for Herren.

Lovprisning er like rett og godt som sukk og nødrop til Gud, og motsatt!

Å lese Salmene i Guds ord er en sann festreise for en troende. Der finner vi oss selv, det er som våre liv er skrevet på forhånd. Akkurat som livet er mangfoldig og skiftende, slik er også vår omgang med Gud. Vi kan erfare at morgenen begynner med sukk, kan fortsette med bønn og kvelden avsluttes med takk. Eller det kan være motsatt, morgenen begynner med takk og avsluttes med sukk og nødrop. Alt er like «riktig», bare det kommer fra hjerte og det er naturlig. Her er eksempler på bønn i salmene:

Sal 17:1 En bønn av David. Hør, Herre, på rettferdighet, merk på mitt klagerop, vend øret til min bønn fra leber uten svik! Sal 102:18 Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn. Sal 102:2 Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig! Sal 102:1 En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn. Sal 90:1 En bønn av Moses, den Guds mann. Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. Sal 88:14 Men jeg roper til dig, Herre, og om morgenen kommer min bønn dig i møte. Sal 109:4 Til lønn for min kjærlighet stod de mig imot, enda jeg er bare bønn. Sal 119:170 La min inderlige bønn komme for ditt åsyn! Frels mig efter ditt ord! Sal 142:1 En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn. Sal 143:1 En salme av David. Herre, hør min bønn, vend øret til mine inderlige bønner, svar mig i din trofasthet, i din rettferdighet, Sal 141:5 La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke! Varer det enn ved, så setter jeg min bønn imot deres ondskap. Sal 141:2 La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer! Sal 88:3 La min bønn komme for ditt åsyn, bøi ditt øre til mitt klagerop! Sal 109:7 Når han dømmes, da la ham gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd! Sal 86:1 En bønn av David. Bøi, Herre, ditt øre, svar mig! for jeg er elendig og fattig. Sal 42:9 Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos mig, bønn til mitt livs Gud. Sal 54:4 Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord! Sal 39:13 Hør min bønn, Herre, og vend øret til mitt rop, ti ikke til min gråt! for jeg er en fremmed hos dig, en gjest som alle mine fedre. Sal 35:13 Og jeg, jeg klædde mig i sørgeklær, da de var syke; jeg plaget min sjel med faste, og min bønn vendte tilbake til min barm. Sal 6:10 Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn. Sal 55:2 Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring! Sal 61:2 Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn! Sal 84:9 Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Sela. Sal 4:2 Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn! Sal 80:5 Herre, Gud, hærskarenes Gud hvor lenge har du latt din vrede ryke uten å ense ditt folks bønn! Sal 69:14 Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet! Sal 66:20 Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra mig! Sal 86:6 Vend øret, Herre, til min bønn, og merk på mine inderlige bønners røst!

Takk og lovprising skal aldri settes opp imot bønn og nødrop til Gud, alt hører med i et sunt og normalt kristenliv

Bønn er å få dekket sine behov hos en Allmektig Gud!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 4. 19 Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Dette skriftstedet er et av de flotteste i hele bibelen. Det taler om Guds uendelige rikdom. Han skal gi av sin rikdom. Til mer Gud gir ut til mer har han å gi. Det er et hav av uendelighet. Vi har løfter om å få alt det vi trenger til ånd, sjel og legeme. 20 Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen. Paulus hadde en Jødisk og bibelsk forståelse på Gud Fader, han skal ha all ære for all evighet. Etter 1000 årsriket og dommen for den hvite trone skal Jesus gi riket tilbake til Faderen. 1. Kor.15. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Bønn er også Guds måte for å oppdra oss på og at vi skal lære Ham å kjenne og oss selv å kjenne

Jeg er overbevist at vi troende får alltid bønnesvar, men et nei, vent, eller at vi får bønnesvaret omkledd er alt fordi han elsker oss og vil oss alt godt!

Salmene i det Gamle Testamente er en utømmelig kilde og berikelse for den bedende og lovprisende troende

Det er en bok i bibelen, eller 150 salmer i det Gamle Testamente som er uvurderlig og slik til en berikelse for en troende, de viser oss hvordan vi kan forvente og har det som en troende i denne verden i vår bønneomgang med Gud. Der alle forhold ved vårt liv kommer frem og til utrykk i salmene. Les dem, gjerne daglig, studer dem. La hovedfokuset alltid være Gud, ikke deg selv eller andre mennesker. Forvent bønnesvar, takk Gud for alt og vær glad. Du er på vei til Det Nye Jerusalem for å møte Jesus og Gud den Allmektige! Bedre enn det er det komplett umulig å få det!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 5. 7 Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. I Getsemane hage ser vi hvor undergivende Jesus var Faderens vilje. Faderen hadde selv bestemt at Jesus hans egen Sønn skulle dø for hele menneskeslektens synd! Men for Jesus – som menneske – var det en kamp å gjennomføre det. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Jesus var den første Faderen skapte og som den enste er ham selv lik. Men allikevel måtte og han stilte seg villig. Først for å behage Faderen, dernest for å lide og dø for oss. 9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; Men kampen, forsmedelsen og alt som var kampfullt tok slutt på korset. Etter korset fulgte opphøyelsen som gikk i to avdelinger. Oppstandelsen og himmelfarten. Gjennom alt dette har han tilveiebrakt en fullkommen frelse for alle. 10 Gud hadde da gitt ham navnet Øversteprest på Melkisedeks vis. Men allerede fra før skapelsen var Jesus forutbestemt til å være alt dette som Paulus her nevner. Joh. e. 17. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

For oss troende går det oppover, fremover og hjemover

Som regel er vårt største problem i livet selvopptatthet og selvtilfredsstillelse, derfor er det om å ha blikket festet på Jesus, selv i prøvelsens tid. Fokuset er Jesus, selv når vi har vanskeligheter som er så store som et fjell. Da får vi regne med ham som er over fjellene, det er Gud selv!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 1. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, Denne skyen av vitnet er alle som har gått forut oss og som har stått ut løpet og kampen. De heier oss frem i dag slik at vi også skal nå målet; sluttfrelsen. Da skal vi legger av det som tynger, det kan være mye som også ikke er direkte er synd. Og synden vil 100 % sikker ødelegge for oss på troens vei. Holde ut taler om at kristenlivet er mer som et maraton løp å regne enn et 100 m løp! 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi har lest om mange troshelter men de er alle mennesker med begrensninger og feil og mangler som oss alle. Eneste som vi hele tiden i alle deler kan ha som forbilde i alle ting er Herren Jesus. Jesus tålte lidelse siden ved Guds livet deretter kom opphøyelsen. Slik er han et forbilde og eksempel for oss alle. Med blikket fester på Jesus er også bevarende i kristenlivet, mennesker skuffer og svikter. Også en selv gjør det dessverre enkelte ganger. 2. Tim. 2. 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. 3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Tenk på ham sier artikkel forfatteren. Det er sunt og rett å tenke på Jesus. Og vi skal også la hans ord bo rikelig iblant oss. Vi blir trette og kan gå lei. Da skal vi la fokuset være Kristus og ikke oss selv. Motstand må vi regne med. Og bli motløs også, da er løsningen på dette som alle andre områder i kristenlivet. Jesus og ha blikket og tanken kretset rundt ham. 1. Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

Sluttkommentar: Lovsangs kor er veldig ofte masete og monotont, hvorfor? Fordi en gjør den samme bevegelsen mot Gud hele tiden, det er dette som også bibelen advarer imot. Vi skal være naturlige, hengivne og overgitt Gud og komme innforbi Ham med alt, våre gleder og nederlag. Alt hører han, bare det kommer fra hjerte og vi kommer innforbi den eneste sanne Gud i Jesu navn!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn. http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-508-nar-det-skjer-falske-bnnesvar.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-507-hvordan-erfare-bnnesvar-er-det.html

Ingen kommentarer: