fredag 18. mars 2011

Spørsmål 48: Er det bibelsk med faste?

Spørsmål 48:

Er det nødvendig og bibelsk med faste og innvielse?

Kristina

Svar:
Dette er et meget aktuelt tema og jeg er en klar tilhenger av faste. Faste er så langt jeg vet om det alltid blitt brukt i kristne menigheter og kirker. For å rense seg selv og for at evangeliet skal bryte igjennom. Når ikke noe annet hjelper, så hjelper bønn og faste, det har jeg selv erfart og opplevd. Fastet mer i ungdommen en hva jeg har gjort nå, men jeg tror det er en tid for å faste og be nå igjen. Faste kan være på flere måter, men å avstå fra mat og drikke og bare drikke vann er den virkelige faste mener jeg. Der vil jeg si at en mann skal og bør fate Max 40 dager og en kvinne 21 dager eller 3 uker. Da kroppen og hjernen er avhengig av sukker og fett.

Hvorfor faste? Jesus sier det selv i Matt. 17. 14 Og da de kom til folket, kom en mann til ham og falt på kne for ham og sa: 15 Herre! miskunn dig over min sønn! Han er månesyk og lider storlig; ofte faller han i ilden og ofte i vannet. 16 Og jeg førte ham til dine disipler; men de kunde ikke helbrede ham. 17 Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder? Før ham hit til mig! 18 Og Jesus truet ham, og den onde ånd fór ut av ham, og gutten blev helbredet fra samme stund. 19 Da gikk disiplene til Jesus i enrum og sa: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut? 20 Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder. 21 Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.

Løsningen her var rett og slett å være så innviet til Gud, ved bønn og faste som Jesus hadde vært oppe på fjellet og gjort. At kraften fra Gud var i oss, også til å drive ut onde ånder. Her er et av mange eksempler på viktigheten av bønn og faste og at vi skal praktisere den.

Faste

Hva er faste?
Etter hva mennesker vanligvis forbinder med ordet faste, er det avhold fra mat det er tale om. Jeg vil i dette heftet benytte ordet «avholdenhet» om det som fasten egentlig inneholder. Faste forekommer i alle religioner og i idrett og forskjellige aktiviteter der det kreves en spesiell konsentrasjon og styrke. Den skal være med å gi overbevisning, kraft, et liv som fungerer etter det mønster som man innvier seg for i fasten.

Bibelsk faste.
Vi skal konsentrere oss om bibelsk faste og tar med at fasten ikke bare innebærer avhold fra mat, men kan også utvides til å gjelde avholdenhet fra drikke, seksuell omgang, kontakt med andre mennesker, søvn m.m. Fasten i seg selv er sunt for kroppen dersom man faster etter det rette mønster. Men når det gjelder bibelsk faste er fasten et hjelpemiddel som sammen med bønnen kan bringe store og herlige resultater. Det kan skrives mange vitnesbyrd om hva mennesker har opplevd gjennom faste og bønn. I dette heftet vil vi ta fram hva Guds ord sier om faste.

Hvor lenge varer en faste?
En faste kan vare fra en natt og til 40 dager. Det er den spennvidde som vi leser om i Bibelen når det gjelder faste. Vi kan ta med oss et par skriftsteder om dette:

Dan 6:19
Deretter gikk kongen hjem til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustruer komme inn til seg. Og søvnen forsvant fra ham.

Matt 4:2
Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten.

Kan alle regne med hjelp fra Gud dersom man faster?

Faste er ikke noen form for betaling for et bønnesvar. Fasten åpner veien for menneskets indre tro og overbevisning så den kan forankres i Guds løfter og hente ut bønnesvar. derfor er fasten nytteløs dersom man lever i bevisst synd, eller om den er tenkt som en form for betaling for et bønnesvar. Det er også vranglærere som benytter faste og det er fariseere som faster for å kunne vise seg for mennesker og si at de faster osv. Ikke for noen av disse kategorier mennesker har fasten noen effekt.

Fastens hensikt

Hensikten med den bibelske faste er å hente ut mere styrke og få en sterkere visshet i ting man ber om. Troesvissheten er alltid nødvendig for å hente ut bønnesvar, og gjennom bønn og faste vil troen styrkes og det indre menneske komme i en kontakt med Gud. Det vil gjøre at man kjenner seg ett med ham i både det han har talt i sitt ord og i det han ved sin Ånd taler til den enkelte i fasteperioden.

Den første gangen vi leser om faste i Bibelen er i forbindelse med den store forsoningsdagen. Det ble da utropt en faste som alle skulle delta i. Det er interessant å legge merke til at det nettopp er i forbindelse med forsoningsdagen at fasten kommer inn som et ledd i gudstjenesten. Ved bønn og faste var det Guds plan at mennesker skulle se inn i en hemmelighet som forsoningen bærer i seg.

3M 16:29-31
29 Dette skal være en evig lov for dere: I den sjuende måned, på den tiende dag* i måneden, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, verken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere.
30 For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.
30 For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.
30 For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder.
31 En høyhellig sabbat skal det være for dere, og da skal dere faste – det skal være en evig lov.

3M 23:27-32
27 Men den tiende dag i den samme sjuende måneden er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og ofre ildoffer til Herren.
28 Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere, for Herrens, deres Guds åsyn.
29 Hver den som ikke faster den dagen, skal utryddes av sitt folk.
30 Og hver den som gjør noe arbeid den dagen, han skal utryddes av sitt folk.
31 Det må ikke gjøres noe arbeid den dagen, det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor.
32 En høyhellig sabbat skal den dagen være for dere, og dere skal faste. Den niende dag i måneden om kvelden, fra den ene kveld til den neste, skal dere holde deres sabbatshvile.

Dette er skrevet ca. 1400 år f. Kr. Det er tale om soningsdagen. da skulle man faste. Dette var et bilde på at soningsmidlet ikke var deres egen gjerning, og det står spesielt at de ikke skulle gjøre noe arbeide.

Bibelen taler også om en faste som ikke rekker fram
Sal 35:13
Og jeg, jeg kledde meg i sørgeklær da de var syke. Jeg plaget min sjel med faste, min bønn vendte tilbake til min barm!

Vi skal også ta med et skriftsted som beskriver hvordan Gud ser på en faste som er feil, altså har feil grunnlag. Og skriftstedet peker på følgende ting:
1: Tekkes ikke Gud.
2: Plager sjelen.
3: Følger sine lyster.
4: For å trette og stride.
5: For å slå med ugudliges neve.
6: For å vise en ytre fromhet som ikke stemmer med hjertet.
Jes 58:3-5
3 Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? – Se, på den dag dere faster, gjør dere som dere lyster og utbytter deres arbeidsfolk.
4 Se, for å trette og strides faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye.
5 Er dette den faste jeg finner behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At en bøyer sitt hode som et siv og rer sin seng i sekk og aske – kaller du det en faste og en dag som behager Herren?

En rett faste.

En riktig faste viser seg i et liv med praktisk, daglig helliggjørelse. Den har gjerninger som er preget av en indre opplevelse av sann frelse.
1: Løser ugudeliges lenker.
2: Sprenger åkets bånd.
3: Slipper undertrykte fri.
4: Bryter hvert åk.
5: Bryter brød til de som sulter.
6: Lar hjemløse stakkarer komme i hus.
7: Kler den nakne.
8: Bærer ansvar for slektningene.
Jes 58:6-9
6 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?
7 Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod?
8 Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp.
9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og tale ondt,

Jødene hadde spesielle dager da de fastet.
17 dag i 4 måned: For å minnes at Jerusalem ble tatt av fienden.
9 dag i 5 måned: For å minnes at templet ble brent.
10 dag i 7 måned: For å minnes mordet på Gedalja.
10 måned: For å minnes beleiringen av Jerusalem.
Mandag og torsdag: I NT holdt fariseerne disse to dager som fastedager.
Den nåværende jødiske kalender har opptegnet 22 faster, pluss forsoningsdagen.

Hva er faste, og hvordan ble den praktisert i det gamle testamente
1: Strengt avhold fra mat,
2: Ydmyk bekjennelse av synd.
3: Ærlig søken etter Guds åsyn, ofte ikledd sekk og aske. (Dan.9,3.)
4: Sann forbønn for seg selv og andre.
5: Gi almisser til de fattige.
6: Leve som man ba og lovte.

Årsaker til faste i det gamle testamente.
For å vise sorg. De fastet i syv dager for Saul.
1Sam 31:13
Og de tok deres ben og begravde dem under tamarisken i Jabes, og så holdt de faste i sju dager.

For å avverge evig vrede. David fastet for å holde sitt barn i live.
2Sam 12:16-17
16 Og David søkte Gud for barnets skyld. David fastet strengt, og han gikk inn og lå på jorden hele natten.
17 De eldste i hans hus kom og ville reise ham opp fra jorden, men han ville ikke, og han åt ikke sammen med dem.

For å vise omvendelse og anger for synd. Folket i Ninive.
Jon 3:7
Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann.

Faste i forbindelse med krig.
Dom 20:25-26
25 Og Benjamin drog ut mot dem fra Gibea den andre dagen og slo igjen atten tusen mann av Israels barn til jorden. Alle disse kunne dra sverd.
26 Da drog alle Israels barn, hele folket, opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens åsyn og fastet denne dagen til om kvelden. De ofret brennoffer og fredsoffer for Herrens åsyn.

For å avverge nød.
Joel 1:13-14
13 Kle dere i sørgeklær og klag, dere prester! Skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt, dere min Guds tjenere! For matoffer og drikkoffer blir holdt tilbake fra deres Guds hus.
14 Tillys en hellig faste, utrop en høytidssamling. Samle de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herrens, deres Guds hus, og rop til Herren!

Joel 2:12-18
12 Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage.
13 Sønderriv hjertet, ikke klærne! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde.
14 Hvem vet? Han kunne vende om og angre, og la en velsignelse bli igjen etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud.
15 Blås i basun på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop ut en høytidssamling!
16 Samle folket, innvi forsamlingen! Kall de gamle sammen! Samle de små barn, også de som dier mors bryst! La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden av sitt kammer!
17 Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?
18 Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk.

Jesus og fasten.

Etter loven var ikke Jesus pliktig til å faste. Likevel fastet han, og han underviste om faste og forbindelsen mellom bønn og faste.
Han fastet i 40 dager og 40 netter:
Matt 4:2
Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten.

Han advarte mot misbruk av faste:
Matt 6:16
Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn.

Han lærte disiplene at de skulle faste etter hans bortgang:
Mark 2:20
Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.

Han ga informasjon om riktig faste:
Matt 6:17-18
17 Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt,
18 så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Han satte en forbindelse mellom bønn og faste:
Mark 9:29
Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.

Faste i den nytestamentlige menigheten

Vi finner flere steder at faste ble praktisert også i NT. Det er derfor viktig at vi er klar over at faste fortsatt har stor betydning når den praktiseres på riktig måte. La oss se på noen tilfeller der fasten ble praktisert i NT, og enda en gang ta med oss hvordan NT beskriver at fasten skal praktiseres.
Menigheten fastet før Paulus og Barnabas ble tatt ut til tjeneste:
Apg 13:3
Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.

Menigheten fastet før det ble satt inn eldste:
Apg 14:23
Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på.

Kornelius fastet i 4 dager. Dette står ikke i den norske Bibelen, men jeg tar med den engelske King James Version som bekrefter at Kornelius både ba og fastet:
Apg 10:30
Kornelius sa da: For fire dager siden – det var da som nå ved den niende time – var jeg i bønn hjemme i mitt hus. Og se, en mann i lysende klær stod foran meg.

Acts 10:30
And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,

Fasten er ikke bare avhold fra mat, men også fra seksuelt samliv:
1Kor 7:5
Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.

Fastens mål:
Jak 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden.

Fastens verdier
I dette siste avsnittet tar vi for oss de positive ting som fasten forårsaker.
1: Fra medisinsk hold kan det sies at faste er meget sunt for de mennesker som vanligvis spiser alt for mye, og dermed ødelegger sin kropp.
2: Studenter som skal opp til en vanskelig eksamen har godt av en faste. Det bevirker at blodet strømmer til hjernen og gir klarere tanker.
3: Når man går inn i en faste er det de tre til fire første dagene som er de hårdeste. Men etter denne perioden klarner sinnet.
4: Troende som søker Herren kan med herlig utbytte søke Gud i bønn og faste. Det vil gjøre at man ser situasjoner klarere, og får en mer konkret og virkelig bønn.
5:Fasten viser også overfor Herren at vi ønsker å gå inn på hans veier og på hans premisser.
6: I Bergprekenen sier Jesus at fasten skal være en sak mellom deg og Herren, og ikke forat andre mennesker skal sed det og du selv komme i fokus.
7: Den hovedsakelige betydning av faste er at du setter til side naturlige ting for å søke de åndelige.
8: Faste kan man gjøre som en regel bestemte dager i uka eller måneden, men det er mest brukt at man faster når man kommer inn i spesielle situasjoner. Da faster man enten for sin egen del, eller for et tilfelle som gjelder andre.
9: Faste er noe man gjør for å komme mer inn i den bønnens åndelige virkelighetsverden. Den kan klargjøre Guds vilje i forskjellige situasjoner.
10: Husk at faste er et tilbud og ikke et krav. Det er en mulighet og ikke et påbud.

Fastens resultat.
Den indre visshet om bønnesvar. Synlige resultat.

Når fasten avsluttes.
Om fasten har vært lang - begynn med å spise små porsjoner med mat osv. Gled deg over kontakten du oppnådde med Herren.

Her har jeg også en kort artikkel om faste: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=faste
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=faste

Ingen kommentarer: