lørdag 19. mars 2011

Spørsmål 54: Sekter eller ikke?

Spørsmål 54:

Hvordan er din erfaring med de forskjellige trossamfunn, der du hevder at alle menigheter og kirker er en sekt i større eller mindre grad?

Anonym

Svar:
“Sekt , religiøs gruppe eller samfunn som har brutt ut av et annet
samfunn og opprettholder sitt særpreg gjennom bestemte betingelser
For medlemskap. Sekter finnes innen de fleste religioner. De fleste
kristne sekter er oppstått innen den protestantiske verden, men også i
den ortodokse kirke, spesielt i Russland, er det oppstått en rekke
sekter. De ytre årsaker til sektdannelsen kan være forskjellige. De kan
være av dogmatisk, liturgisk eller forfatningsmessig art, eller de kan
først og fremst gjelde den etiske livsholdning. Ofte dreier det seg om
momenter som man med større eller mindre rett mener er forsømt i
det kirkesamfunn sekten bryter ut av. Disse momenter blir da gjerne
sterkt betont av den nye sekten. Skillet mellom sekt og kirke er ofte
flytende og har gjerne en sosiologisk bakgrunn. En sekt er aldri en
folkekirke, men står ofte i opposisjon til denne. Sekten ønsker å
fremstille den rene menighet som bare skal omfatte bevisste og
bekjennende kristne. Sekten bygger på frivillig tilslutning markert ved
voksendåp eller ”åndsdåp”. I allmen språkbruk kan sekt også betegne
en gruppe som hevder særmeninger f.eks. innenfor et politisk parti.”
(Gyldendals STORE NORSKE leksikon)

Dette er hva en sekt er ifølge en definisjon, men jeg har prøvd å utvide og forandre det. Derfor skrev jeg den artikkelen her:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Det er nok i en viss ergrelse over den hovne måten mange troende er på da jeg f.eks. blir stemplet som både det ene og det andre når en hevder noe nytt selv om jeg har 100 % dekning for det i Guds ord. Det jeg bl.a. vil ha sagt med dette er at ingen menighet, kirke, bevegelse eller kirkesamfunn har monopol på Guds ord og den “rette” tolkningen av Guds ord i alle deler. Derfor er i bunn og grunn alle kristne sekter. Fra den Katolske Kirka, Lutherske Kirka, Metodistene, Pinsebevegelsen og alle andre. Det er ingen som har kommet opp på det åndsnivået, den lære og den menighetsstrukturen som de første kristne, som Guds ord sier vi skal ha og oppnå.

Efes. 2. 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Det er selvfølgelig leit at det er slik, men allikevel tvingende nødvendig å belyse dette og få det frem slik. Paulus forkynte hele Guds råd til frelse, i dag så er det ingen bevegelse eller noen menighet som til fylle gjør det, jeg vet om ingen bortsett fra oss i Smyrna Oslo (vi er underveis, men vil allikevel holde frem hele Guds råd til frelse koste hva koste vil). Men så blir vi stemplet også for å være vranglærer av alle andre, fra Adventistene, Lutheranere og Pinsevenner. Nå tror jeg ikke vi har det fylle og hele lys, derfor må vi ta med hva Paulus sa om dette.

1. Kor. 8. 2 om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det.

Vårt mål for Smyrna Oslo og som alle menigheter og kirker bør og skal ha, er å vokse opp til ham som er hodet for oss alle troende Kristus. Først når vi når aldersmålet for Kristus, blir som ham og lever som ham, er vi ikke lengre sekt-lignende, men Kristus-like. Det er det jeg mener med at alle er kristne sekter. En tror at en har et fullkomment lys, men så ser en rett i mange ting, men også feil i mange ting. Når en påpeker feil, svakheter og hva som er ubibelsk. Så kjenner jeg ofte hvilket okkulte og urene åndsmakter fra Satan som sitter i alle kirkesamfunn når en har åpnet seg opp for ubibelsk lære og ubibelsk levesett. Dette sier skriften også er demoner som står bak flere plasser.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

Jeg vet at gjennom dette blir jeg enda mer kontroversiell og uglesett, men det får jeg tåle!
(Kontroversiell ( kontroversielt - kontroversielle) [kuntɾuʋæʃɪˈjel] som bryter med det vanlige og forventede, omstridt).

Dette er selvfølgelig vanskelig for mange da en har alle sine venner, familie og identitet i en menighet og i et kirkesamfunn. Men det er allikevel nødvendig og viktig at dette blir belyst. Ta f.eks. at menneskene blir lært til å tro at Gud skal pine menneskene i et evig inferno av pinsler, når Guds ord sier det ikke. Eller når Guds ord ikke lærer noe om barnedåp, kvinnelige Pastorer og mange andre lærer og læresetninger. Vi må bare innse at faktum er at alle menigheter og kirkesamfunn så langt jeg kan se det, ingen utdeler sannhetens ord på rette måte som alle skulle gjøre og som Paulus undervise oss at vi skulle gjøre!

2. Tim. 2. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Tror det er fylt ut mulig å oppnå dette, men da må vi gå imot mengden og strømmen som vil ha Laodikea menighet og ikke Smyrna menighet!

Ingen kommentarer: