mandag 28. mars 2011

Spørsmål 61: Hvor havner de kristne når de dør?

Spørsmål 61:

Hvor havner de kristne når de dør?

Kristina L.

Svar:

Slik tror jeg, for å si det slik, så går det i “etapper”. Derfor setter jeg det opp punktvis.

1.) Den troende som dør før Jesus kommer igjen går til Paradiset, som er et forstad til himmelen.

2.) Når Jesus kommer igjen, så vil han\hun gå ned igjen til jorda og bli med alle frelste opp til himmelen, da med et herlighetslegeme. Da vil en møte to ting.

1.) En skal stå foran Kristis domstol og få igjen for sitt liv som troende.
2.) Etterpå skal en feire bryllup med Jesus som brudgom og vi som brud.

3.) Når 1000-årsriket inntreffer vil en være med å regjere med Kristus, der en vil også kunne være i det nye Jerusalem. De mest hengivne troende vil også være med å styre med Kristus på jorden i 1000 år. Noen over 1 by andre over 10 byer etc.

4.) Etter dommen foran den hvite trone skaper Gud en ny himmel og en ny jord og alt av fallets følger er borte, da går vi inn til den evige hvilen og vil være Konger i all evighet!

Dette er noen korte trekk på hva som venter. Tar med noen skriftsteder under hvert punkt, slik at du kan slå opp og studere det selv også.

Punkt 1.) Jesus sier til røveren på korset følgende: Lukas 23. 43 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.»

Vi leser også om den rike mann og Lasarus, at det var en forskjell på den frelste og ufrelste i dødsriket. Etter Jesu død så ble Paradiset opprettet som alle troende er i dag i.

2.) Når vi reiser hjem, så vil vi få erfare to ting. Kristi domstol og Lammets bryllup.
Kristi domstol der alle troende vil bli bedømt og vurdert. 2. Kor. 5. 10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt. Vi vil ha forskjellige skinn i fra våre kropper i evigheten lang, etter den troskap vi viste Kristus. Noen med et veldig sterkt skinn, andre med mindre sterkt og noen med et svakt skinn. Derfor er det om å gjøre å få full lønn og ikke tape lønnen. 2. Joh. b. 8 Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn.

Lammets bryllup, se mine bibelkommentarer i Åpenbaringsboken 19 og for øvrig hele boka:

http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaringhttp://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

3.) Under 1000 års-riket så vil det Nye Jerusalem komme over det jordiske Jerusalem og vi vil være med å regjere i fra det. De mest betrodde av oss vil også være med å regjere på jorden. Noen over 1 by andre over flere.

Matt. 25. 14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide: 15 En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom med fem til og sa: «Herre, du gav meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.» 21 Hans herre svarte: «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!» 22 Så kom han fram som hadde fått to talenter, og sa: «Herre, du gav meg to talenter; se, jeg har tjent to til.» 23 Og hans herre svarte: «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!»
24 Til slutt kom han fram som hadde fått én talent, og sa: «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» 26 Men herren svarte ham: «Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»

Lukas 19. 11 Mens de nå hørte på, fortalte Jesus enda en lignelse; for han var nær Jerusalem, og mange mente at Guds rike snart ville komme til syne. 12 Han sa:
Det var en gang en mann av høy ætt som skulle dra til et land langt borte for å bli innsatt som konge og deretter vende tilbake. 13 Han kalte til seg ti av sine tjenere og gav hver av dem ett pund og sa: «Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen.» 14 Men hans landsmenn hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: «Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.» 15 Da mannen var blitt konge og kom tilbake, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent. 16 Den første kom fram og sa: «Herre, det pundet du gav meg, har kastet av seg ti pund.» 17 Han svarte: «Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.» 18 Den andre kom og sa: «Herre, det pundet du gav meg, har gitt fem pund.» 19 Til ham sa kongen: «Du skal være herre over fem byer.» 20 Da kom det en som sa: «Herre, her er pundet ditt! Jeg har hatt det liggende i et tørkle 21 fordi jeg var redd deg. For du er en streng mann, som tar ut penger som du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd.» 22 Han svarte: «Etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann, som tar ut det jeg ikke har satt inn, og høster det jeg ikke har sådd. 23 Hvorfor overlot du ikke da pengene mine til en som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake?» 24 Så sa han til sine menn: «Ta pundet fra ham og gi det til ham som har de ti!» 25 «Herre,» sa de, «han har jo ti pund.» 26 «Ja, men jeg sier: Den som har, han skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
27 Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.»

4.) Vår evige tilværelse. Fra janchristensen.net bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.

Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.

Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive.
Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner.

Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal.
Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone.
Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvts læren falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc.

6 Engelen sa til meg: «Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Vi skal både ha Guds liv og lys. Men det vil være også lys fra hele universet selv ved at Gud selv er tilstede over alt (Salme 139).
Vi skal herske har alltid vært Guds tanke og mening med menneske, vi er skapt i Hans bilde.
1. Mosebok 1. 26 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. 30 Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.»
Selv på det åndelige planet skal vi herske, ingenting skal herske over oss, men vi skal herske. Konge tanken for oss mennesker står sterkt hos Gud, men samtidig er ikke vi i sentrum, men han selv, heldigvis og vidunderlig er det.
5. Mosebok 28. 12 Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem.
Vi er også Konger på det åndelige område, vi er ikke under noen men over.
1. Pet. 2. 9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.
Flere oversettelser har følgene ordlyd: “Vi skal herske som Konger i all evighet”.

Hva vil den evige tilværelse innbefatte i? Det vet Gud kun alene, men at det blir mye mer en det vi noen gang vil kunne forstille oss? Ja!

1. Kor. 2. 6 Likevel forkynner også vi en visdom, for dem som er modne. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. 7 Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten. 8 Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. 9 Men det står skrevet:
Det intet øye så,
og intet øre hørte,
det som ikke kom opp
i noe menneskes tanke,
alt det Gud har gjort ferdig
for dem som elsker ham,
10 – dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ingen kommentarer: