torsdag 10. september 2015

Nr. 1213: Hvis Jan Kaare Hanvold hadde død i dag, og han er gjengiftet som en troende, hva hadde blitt hans endelikt? Hva sier skriften?!

Nr. 1213:
Hvis Jan Kaare Hanvold hadde død i dag, og han er gjengiftet som en troende, hva hadde blitt hans endelikt? Hva sier skriften?!

http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1214-hvis-jeg-jan-kare-christensen.html

Etter Guds ord er Jan Kaare Hanvold død i sine EGNE SYNDER OG OVERTREDELSER! LEVER DA I ET SELVBEDRAG, OG FORFØRER ANDRE.

Bilde av ildsjøen som alle vil bli tilintetgjort i som ikke blir funnet verdig til å være med i den kommende verden! Ikke evig pine, men utslettelse lærer Guds ord vil skje med Satan, Antikrist, den Falske profet, de Falne englene, demonene og alle mennesker som ikke tok imot frelsen i Kristus Jesus og fortsatte å leve i frelsen!
Oppe i denne «gryta» havner alle til slutt, hvordan det vil foregå vet ingen.
Men at det tar tid er sikkert da det skal ta en tidsalder eller tidshusholdning denne dommen. Vil det ta 100, 200 eller 1000 år å utslette alle ugudelige og vantro? Jeg tror det vil ta og være en pågående dom over en lengre tidsperiode! Som en form for rettergang!

Han sier selv at han har rett til å ha en hustru, men skriften sier motsatt!

Hvis Jan Kaare Hanvold stuper død i dag, hva skjer da med ham etter Guds ord? Og alle andre som ikke har en frelst sjel? Som ikke lever i omvendelse og Jes Kristus, Guds Sønns blod renser ham ikke da han lever som en ekteskapsbryter, horkarl og synder!

Vi mennesker er todelt lærer skriften.
Et indre og et ytre menneske.
Når vi død fysisk så er det kun det ytre menneske som død, mens det indre menneske går da til paradiset hvis en er frelst og født på nytt. Slik som Hanvold og alle andre som lever i sine synder og er døde i sine egne overtredelser så går hans indre menneske til dødsriket. Der råder Satan, de falne englene og demonene som er av et ukjent antall. De er som et antall av myriader.

I Dødsriket er også en del falne engler innelåst til skrekk og advarsel for de andre falne engler om ikke å gjøre det samme som de gjorde. De lå med menneskedøtrene og fikk hybrid barn. Dette mishaget Gud så sterkt at de sitter da innelåst i dette fengslet. Men hva er dødsriket? Slik jeg ser det, og som jeg mener bibelen taler om dette emne er dette en mellomtilstand mellom det å være levende og det å sove. Og det er en mellomtilstand mellom livet på jorden og dommen foran den hvite trone.

Jeg tror at de som er da i dødsriket kan våkne og komme opp. Men da uten et fysisk legeme som de ikke lenger har. Et nytt fysisk legeme vil kun de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden få, ikke de som ikke er funnet verdige til dette!

Når vil da Hanvold og alle andre som går fortapt våkne til liv igjen? Og få en mulighet for eventuelt å komme innforbi Gud med sitt liv og ting blir gjort om?
Da med den forutsetningen at Hanvold lever med sin tredje kone som ikke er hans kone. Og ikke gjør opp sin synd før han går ut av tiden, med andre ord han dør i den tilstanden han er i dag! Hva skjer da?

Jo, etter 1000 års fredsrike og Satan får et kort spillerom, så kommer dommen foran den hvite trone. Dette er dem siste og avsluttende dom over alle mennesker, det som vi lærer i trosbekjennelsen. Den siste ytterste dag!

Jeg sier ikke at Hanvold havner der, men hvis han dør i dag, så havner han garantert der etter Guds ord. Ingen syndere kommer inn i Guds menighet står det i Salme 1, dette gjelder fremfor alt i den menighet som vil være der. Det er de som kan «lure» seg inn, som han som var kommet inn i bryllupet uten bryllupskledning på som vi leser i Matt. 22. Mennesker kan lures, men ikke Gud.

Jan Kaare Hanvold vil ikke gå fortapt fordi han hjelper fattige barn i Moldova, men fordi han lever i et «ugyldig» ekteskap!

20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen!

11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til.

Her står vi foran den endelige dom. At tronen er hvit taler om at den er guddommelig og ren. Samtidig at her vil alle ting komme frem, ikke bare gjerningene men motivene også. At jord og himmel svant bort taler om at nå kommer alt frem og ingen av den gamle skapning ikke vil få et oppgjør.

12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

Enhver vil få en fullkommen rettferdig dom og et oppgjør hos Gud. Det er kun Gud selv som kan holde en 100 % rettferdig dom. Vi mennesker kan ikke det om vi tror at myndigheten er av Gud og at det også for oss skal det være noe som er rett og noe som er feil. Men vår dom er alltid mangelfull og begrenset.

 Det er den aller siste og avgjørende dom. Her vil alle mennesker komme frem for Gud som ikke har vært det før. Og en vil bli dømt, selv de som ikke har hørt evangeliet vil få en rettferdig dom om jeg ikke vet hvordan.

 Rom. 2. 6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort.  7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv.  8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente.  9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.  

Her blir ingen glemt. Dette er den siste revolt, dette er den aller siste og viktigste dom. Ingen kan stå innfor Gud og leve. Slev havet gir alle tilbake. Dødsriket er det ikke bruk for lengre. Alt vil bli målt opp imot Gud selv. Hva han har sagt er rett og galt. At de ti bud også innbefatter i hans vilje. Men det er også mer en det, enhver vil bli dømt etter det lys og den mulighet han eller hun hadde i sitt liv.

 Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen. 

 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død.

Her kommer vi til en sannhet som har voldt strid for mange, selv i dag. For dem som ikke har sine navn skrevet i livets bok, hva skjer? Det vil oppleve den annen død. Første gang vi møter dette i Guds ord er i skapelsesberetning til mennesket. Vi mennesker får lagt foran oss livets eller dødens vei. Valget er vårt! Vi avgjør her i tiden om vi vil være en medborger av himmelen eller oppleve døden, når vi går ut av tiden er det for sent og vi har gjort vårt valt.

 1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

 Hva er ildsjøen eller helvete, det er samme sak. Det er å bli overlatt til ilden og total til Intels gjørelse og et opphør av liv og eksistens. Når ilden har gjort sin virkning, så er alt forbi. Slik vil det gå med Satan, Antikrist, den Falske Profet, demonen og alle mennesker som unnlot å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus.

 Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket.

 Men helt til slutt, hva da?

 Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet.

 Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord?

 Jesus sier det selv.

 Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

 Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme!

 Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme.

 Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

 Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert.

 Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt?

 Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.

 Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.

 Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.

 Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.

 I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!

 Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.

 Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger.

 For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.

Konklusjon:

 Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen.

 Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner.

 Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning.

 Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte.

 Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

 Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev.

 Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett.

 1.Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.

 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.

 Her ble Sodoma og Gomara utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild!

 Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn.

 Her ser du et elektrolyse bad som holder ca.960 grader +.

 Jeg har jobbet med dette i 10 år.

 Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag.

 Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

 Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom.

 Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn!

 Dette er bibelens lære om den evige ild.

 Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.

 Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle.

 For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i!

 1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.

 2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Mattt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.

 3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afgansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet?

 4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...).

 5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jamfør Åp.21.

Resultatet av en slik lære renvasker Jehova Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren.

 Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss.

(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Tenk deg den dagen som alle de som fulgte i Jan Kaare Hanvolds spor og levde som ham og «trodde» på Jesus, stakkars mennesker!


Så vil det vise seg hvem som var mest forkvaklet og hadde ikke de antenne eller radaren som førte frem til Himmelen – eller rettere sagt – det nye Jerusalem!

Dernest er det en evighet på å utforske og ta i eie hele universet! Hvem er verdig til det? Slik jeg ser skriften, så har den som er gjengiftet som en troende satt seg selv utenforbi dette! Det hele dreier seg om hvordan en stiller seg overfor Guds ord etter en har TATT IMOT FRELSEN I KRISTUS JESUS! DET ER IKKE EN GANG ALLTID FRELST SOM JAN KAARE HANVOLD OG ALLE ANDRE GJENGIFTEDE TREONDE GÅR OG INNBILLER SEG!
Relaterte linker:
 
http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-760-forklaring-pa-evigheten.html
http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-666-evig-pine-evig-dd.html
http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-578-de-som-tror-pa-helvetes-lren.html
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-344-straffer-gud-eller-tillater-gud.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-284-sprsmal-angaende-evig-fortapelse.html

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Hanvold skriverfølgende om meg: «Blottet for naturlige sosiale antenner. Et slikt forkvaklet individ».
Det er ikke bare Hanvold som ser det slik. Kanskje på tide å stoppe opp litt nå, og tenke over det du gjør. Hanvold bryr seg ikke om det du skriver, og det gjør heller ikke vi andre.

Jan Kåre Christensen sa...

He, he, hvorfor kaller Torp meg for følgende og føler seg sjikanert etterpå?

Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen". Videre skriver Torp at jeg er stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens.

Hvis jeg er egentlig en reitgjerde pasient, hvordan kan han da føle seg sjikanert?

Dette er selvfølgelig fordi jeg treffer blink med min utleggelse av Guds ord!


Anonym sa...

Når jeg leser dine innlegg generelt og dette spesielt er det særlig to historier i bibelen som slår meg. Først er det historien om tolleren og fariseeren i Lukas 18, der den selvgode og arrogante fariseeren takket Gud for at han selv var perfekt, mens han foraktet tolleren som egentlig var ydmyk og full av anger og bønn om tilgivelse. Du er som denne fariseeren. Hva vet du om Hanvolds hjerte og stilling innfor Gud? Så er det Matteus 7, der Jesus advarer mot å dømme, og først dra bjelken ut av eget øye før du kommenterer andres fliser. Hele bloggen din går ut på nedrig forakt og ukristelige angrep og utfall mot kristne. Men det nytter sikkert ikke å si noe til deg. Du er helt låst i din forvirrede, arogante og selvgode oppfattelse av virkeligheten. Får bare håpe du får ettertrykkelig kontakt med virkeligheten i tingretten neste uke.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Jan Kåre Christensen sa...

He-he anonym, du har ikke drukket eller er du så dum og frekk som dette?
Det er vel ingen en disse som er gjengiftede som passer bedre på disse som gikk opp til templet?
De som er gjengiftede som troende blir i det store og det hele akseptert, men de er noen horkarler. De ser ned på lesbiske og homosekuelle og føler seg lang, langt bedre enn dem!
Nei Anonym, du beskriver deg selv og de som er gjengiftede som troende her, det passer perfekt: «nedrig forakt og ukristelige angrep og utfall mot kristne. Men det nytter sikkert ikke å si noe til deg. Du er helt låst i din forvirrede, arrogante og selvgode oppfattelse av virkeligheten.»

Dette er en beskrivelse av deg og de som er gjengiftede som kristne som Torp, Hanvold og andre!