mandag 14. september 2015

Nr. 1214: Hvis jeg Jan Kåre Christensen hadde død i dag, hva hadde blitt mitt endelikt? Hva sier Guds ord? Hva lærer skriften om dette viktige emne?!

Nr. 1214:
Hvis jeg Jan Kåre Christensen hadde død i dag, hva hadde blitt mitt endelikt? Hva sier Guds ord? Hva lærer skriften om dette viktige emne?!

http://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-833-israel-er-de-forkastet-av-gud.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-64-lever-vi-i-de-siste-tider.html
http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html

http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-536-guds-faders-kongerike-er-evig-og.html

http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-595-under-det-kommende-1000-arsriket.html

Bilder fra Alexandria som vi var på ferie i. Kanskje er det der Gud har plassert meg og min familie under 1000 års riket? Det står vi skal styre over byer, og hvis jeg er tro, så vil han sette både meg og alle andre som er tro.

Lukas 19. 17 Og han sa til ham: Vel, du gode tjener! fordi du har vært tro i det små, skal du råde over ti byer. 18 Og den annen kom og sa: Herre! ditt pund har gitt fem pund. 19 Også til denne sa han: Vær du herre over fem byer!
Tro imot Kristus og Guds ord.

Men da vil det ikke være noe muslimske og Antikristelig styre. Da vil det være en Jøde-Kristen styresett med Jesus som sitter på tronen i Jerusalem over et stor-Israel som igjen dominerer og styrer hele verden! Da vil jorden og menneskene oppleve til fulle hva et Messiansk fredsrike er, men selv da vil det være mennesker som opponerer seg imot Kristus og Guds ord!

Her er jeg og min kone Berit N Christensen i det verdens kjente biblioteket i Alexandria, fantastisk by og et fantastisk bibliotek tegnet av Norske arkitekter!


For meg er livet Kristus sier Apostelen Paulus. Men han er også Guds ord, derfor er mitt håp og mitt alt knyttet til Guds ord. Alt dreier seg om å ha et håp og en fortapelse ut i fra skriften, som gir en tyngde og balast i livet, noe å leve og noe å dø for. Moses opplevde noe av det samme leser vi i Hebreerbrevet 11. 27 Ved tro forlot han Egypten, uten å frykte for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige.

Det å se den «usynlige» og leve ut i fra det, det er vårt kristne håp. Nå kan en også si at vårt kristne håp er knyttet til Jesu gjenkomst, men det er hva som venter oss etter jordlivet som gir vårt kristne liv mening. Uten det hadde vi vært de tåpeligste av alle mennesker sier den samme Apostel Paulus.

1 Kor. 15. 16 For dersom de døde ikke opstår, da er heller ikke Kristus opstanden; 17 men er Kristus ikke opstanden, da er eders tro unyttig, da er I ennu i eders synder, 18 da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus. 19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. 20 Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

Derfor det jeg lever for i dag – er det jeg skal dø på en dag!

Vår forståelse for hva som venter oss – ikke minst lønnen for å være tro i dag imot Herren og Guds ord. Det er avgjørende for egentlig alt. Det er dette jeg vil prøve å si litt om i denne artikkelen. Samt hva jeg har etter min oppfatning hva som venter meg og alle gjenfødte sjeler.

Lønnen!

Uten at det hadde være både en lønningsdag, og en «frelsesdag» for oss troende, hadde jeg aldri orket å stått slik på angående Guds ord. Det er klart, det å bli frelst, det er det aller største og viktigste, men det vil også være muligheter at vårt livsverk som troende ikke holder mål.


1 Kor. 3. 10 Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! 11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 12 Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14 Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; 15 om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.


Legg merke til at det står at ingen kan legge en annen grunnvoll enn Kristus. Men det står også følgende: «om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.»


Med andre ord, enn kan få full lønn, eller tape lønnen lærer skriften.

2 Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Jeg ønsker og satser på å få full lønn, gjøre ikke du? Alt er av nåde, men da nåden er så stor, hvorfor ikke prøve og å satse på å få mest mulig ut av frelsen og livet med Kristus Jesus?


Hvis jeg da hadde død, i dag, hva hadde da skjedd som en frelst og forløst sjel?

Da hadde jeg gått direkte til Paradis, i påvente av Jesu gjenkomst. Slik tror jeg Guds ord taler om dette. Paradis en mellomtilstand mellom liv og død. Mellom jordlivet her og «himmel-livet» som kommer!
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-111-hva-mter-en-bak-dd-og-grav.html
Her noen tanker om Paradis!

Lukas 23. 43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.

Grunnteksten står det følgende: Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg I dag. Du skal du være med mig i Paradis.

Paradis ble opprettet først etter oppstandelsen, etter Jesus hadde båret sitt blod fremfor Faderen. I Paradis er alle frelste sjeler i dag, der de er i påvente på Jesu gjenkomst som skal ta de med til det nye Jerusalem. Vi finer ordet Paradis brukt to ganger til i det nye testamente, og utelukkende taler det ikke om et jordliv, men et liv i en lavere avdeling en Guds Himmel der Gud er.

1 Kor. 12. 4 han blev rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale.
Joh. Åpenb. 2. 7 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds Paradis! 

Guds paradis er ikke lengre på jorden, men det er da et sted som Paulus var bortenfor jordlivet, der han ikke viste om han var i legemet eller ikke.


Jesu gjenkomst, bedømmelse ved Kristis domstol og feire Bryllup i Himmelen vi vi som troende oppleve mens den store trengsel går over jorden.

Jeg tar meg ikke tid til å gå i detaljer her, da jeg har skrevet om dette så inngående i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring og i mange andre artikler. Men det som vil ta oss med videre og ut av Paradis, samt alle troende som lever på jorden. Det er da Jesus kommer og henter oss alle hjem til Himmelen. Eller rettere sagt, det nye Jerusalem. Dette finner vi flere plasser i Guds ord omtalt, men kanskje klarest her:

1 Tess. 4. 13 Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. 14 For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. 15 For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; 16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

Da vil vi få et nytt og herlig herlighets legeme som vi vil ha for alltid!

1 Kor. 15. 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. 50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Med andre ord, det vil være tre store begivenheter som går inn i hverandre.         

1.)  Jesu gjenkomst for å hente bruden.

2.)  Kristi domstol.

3.)  Lammets bryllup med bruden – menigheten.

Dette har jeg skrevet en del om, her er artikler:


1000 års fredsrike kommer da.

Her er noen artikler jeg har skrevet om dette.

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48

Og deretter er dommen foran den hvite trone, og videre vår evige tilstand der Gud fornyer jorden og vi skal ta hele universet i besittelse.

Les da spesielt fra Johannes Åpenbaring kapitel 19 og utover. Men gjennom hele mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring. Se her: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Sluttkommentar:
http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-495-israel-guds-yensten.html
2 Pet. 3. 11 Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! 13 Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.

Da vi vet alt dette, så er det om å gjøre å leve på en mest mulig overbevisende måte som en troende. Vi har også fått del i verdens beste, herligste og største løfter.

1 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft  4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, 

Legg merke spesielt til dette: «har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i Guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten».

Det går ikke an å bruke mer storstilte, herlige og dyrebare ord enn dette? Vi er gjort til multimangemillionere og mye mer en det gjennom Jesu blod og forsoningen på Golgata. Bare vi blir funnet verdige!

Da vi har de muligheten, og det gjelder bare en ting, å være tro og funnet verdige. Hva er da det viktigste og største for oss troende? Det er å være tro imot Guds ord og det lyset vi har ut i fra Guds ord, alt annet er uvesentlig.

Samt den gjerning, oppgave og tjeneste Gud har betrodd oss, være pliktoppfyllende og gjør det som er som ferdilagte gjerning.

1 Kor. 4. 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.  3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.  5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud. 

Jeg vet ikke om noe på noen områder i mitt liv som ikke tåler lyse fra Gud. Men det er mange områder jeg vet jeg trenger å arbeide med meg selv på. Dette er en kamp og strid som vil være livet ut!

Apostelen sier det så godt: «Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.»

Det er kun Gud og Kristus som til slutt vil avgjøre alle menneskers evige endelikt, ikke vi selv, andre mennesker eller noen andre. Vi som troende skal en dag være meddommere, men den endelige dom, som har det siste og avgjørende ordet. Det er kun alene Gud Fader og Kristus Jesus som har!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: