onsdag 23. september 2015

Nr. 1227: 10 spørsmål til Jeremy Hoff angående boka: «22 juli-profetien»!

Nr. 1227:
10 spørsmål til Jeremy Hoff angående boka: «22 juli-profetien»!


Bilde av Jeremy Hoff
Hovedbudskapet til boka er slik jeg ser det:

Boka dreier seg ikke bare om en spesifikk profeti om Utøya. Den viste også bakgrunnen for at dette fikk lov til å skje, nemlig AP`s (og AUF`s) bevisste avkristning av Norge og Norges nøkkelrolle i den tragiske Oslo-avtalen. Når vi kaster Gud ut av samfunnet trekker Han seg tilbake og den Onde som bare vil myrde og stjele fyller tomrommet. Samtidig viser Bibelen oss at Gud kan tillate onde mennesker og onde nasjoner å utføre Hans direkte dom. Hovedbudskapet med boka er at Norge må omvende seg og rope til Gud om nåde slik at ikke langt verre ting skal komme over oss.

1.)  Stemmer det jeg skriver her hva hovedbudskapet er med boka?

Ja, men jeg vil tilføye.

Det er selvfølgelig flere måter å se dette på.

Men jeg vil at vi kan erkjenne hva som har skjedd, hva som må korrigeres og hva vi må omvende oss ifra for å få Guds beskyttelse tilbake, sånn at ikke slike ting skal skje igjen.

Norge har ledet verdens nasjoner i å gå imot Israel gjennom Oslo-avtalen med den hensikt å dele deres land (Joel 3. 7 da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land.) Legg merke til hva Gud sier her: «delte mitt land», mens han sier også i Esekiel at det samme landet er Israels barns land. Med andre ord å dele Israel er det samme som å dele Hans land!

Esekiel 36. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land.

Israel er nøkkelen i Guds plan i de siste tider!

Bibelen advarer oss om hva som kommer til å skje med de nasjoner som strider imot Israel i de siste dager.

Selv om vi helt skulle se bort ifra den brutale skjebnen som Bibelen sier vil møte dem som strider mot Guds hensikter med Israel i de siste dager, finnes det likevel et annet bibelsk prinsipp som må tas i betraktning: “Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste” (Gal 6:7). Frukten av Oslo Avtalen har vært terror, terror og mer terror. Hva slags frukt bør så Norge forvente seg å høste fra den sæden som det har sådd?

Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse om også vi får oppleve terrorhandlinger slik vi gjorde 22. juli 2011.

Det som overrasker meg, er at det ikke har skjedd før!

Vi bør forvente slike katastrofer p.g.a. hva vi som nasjon har gjort.

I møte med katastrofer bør vårt første spørsmål være: Har dette skjedd p.g.a. det vi har gjort?

2.)  Anser du deg som en som har en profetisk salvelse eller gave? Forklar.

Jeg er bare en budbærer. Har en stor vei å gå i mitt eget liv. Har bare prøvd å gjøre det som Gud har kalt meg til å gjøre. Dette er ikke viktig for meg, noen tittel er ikke avgjørende.

3.)  Kan du kort forklare litt om den Gud vi finner i Det gamle testamente, hvem han er?

Han er den samme Gud som vi finner i NT, Han har ikke forandret seg.

Nåden som kom i Kristus var oppfyllelsen av hva vi finner i det håp de hadde i Det gamle testamente med Abraham og alle de andre.

Gud er fremdeles Israels Gud. Jesus ble kun sendt til Israels hus, ikke til noen andre, det sa han til en hedensk kvinne.

Matt. 15. 22 Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. 23 Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. 24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. 25 Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. 27 Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. 28 Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.

I begynnelsen var alle i den kristne menighet jøder. Og de ble veldig overrasket da den hellige Ånd ble utgytt over hedninger. De trengte en sterk bekreftelse fra Gud for å kunne akseptere dem.
Vi er blitt podet inn på dette treet. Vi er blitt Abrahams barn ved tro, og podet inn på det ene oliventreet (Rom. 9-11).

Gud har ikke forandret sin plan med Israel, den står ved lag.

Nå er det to forskjellige dimensjoner vi ser med Israel i dag.

En åndelig, og en politisk dimensjon.

Vi ser at siden 6-dagers krigen er det utrolig mange jøder som har kommet til tro på Jesus som sin Messias, også i Israel. Dette representerer en åndelig dimensjon.

(Seksdagerskrigen var en kortvarig, men intens krig som foregikk i Midtøsten i 1967, der Jerusalem kom tilbake under jødisk herredømme, hvilket var en oppfyllelse av bibelsk profeti. Krigen ble i hovedsak utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden.)

Staten Israel er en politisk dimensjon som utgjør grunnlaget for oppfyllelsen av Jesu bokstavelig kongerike, da han kommer tilbake for å regjere ut ifra Jerusalem og Israel.

Nå i de siste dager vil vi se at de to dimensjonene kommer sammen idet Israel blir forberedt for å ta imot Jesus som sin Messias ved Hans andre komme.

Så det er viktig hvordan vi forholder oss til Israel, vi som lever som kristne i de siste tider.

4.)  Har Gud forandret seg i det nye testamente?

Nei, men Jesus er fullendelsen av Guds løfter til Abraham. Og vi har en utvidet evne til å oppleve og erfare hvem Gud er.

Jeremy Hoff bilde, en flott og hyggelig mann.

5.)  Var Jona en falsk profet når profetiene han ropte om Guds dom over Ninive ikke skjedde, nettopp fordi Ninive omvendte seg slik Gud ønsket. Hva tenker du angående dette da Gud sier «motsatt» i Bibelen følgende:

«5 Mosebok 18. 20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. 21 Og om du sier ved dig selv: Hvad skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? - 22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i opfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd ham.» Det som skjedde med Ninive var at dommen ikke kom før 140 etterpå! Var Jona da en sann eller falsk profet?
Det Jona profeterte var betinget. Hvis de omvendte seg, ville dommen kunne  holdes tilbake. Men hvis de ikke omvendte seg, måtte den komme.

Det avgjørende spørsmålet er om vi er villige til å omvende oss, og ta det til hjertet. Eller om vi vil forbli i våre synder og vår gjenstridighet.

6.)  Siden jeg ble en kristen har det vært profetert, talt om og snakket om at Russland skal ta enten en fjerdedel av, halve eller hele Norge. For Russland hadde Norge vært som en indrefilet siden de da hadde hatt fri adgang mot hele den vestlige verden hvis de hadde okkupert Norge og hadde gjort det til en formidabel krigsmakt. Vi leser også om Gog-krigen i Esekiel. Hva tenker du om dette?

Jeg tror Norge har et valg: Vil vi komme på kne frivillig eller er vi nødt til å bli tvunget på kne?!

For Gud vil at menneskene i dette landet skal bli frelst og leve som sanne troende.

Gud tillater kriser fordi de kan resultere i at vi vender oss om til ham. Jeg tenker det er stor sannsynlighet for at noe lignende vil skje hvis vi ikke omvender oss.?!

7.)  Kan du forklare følgende som er meget viktig: «Hva som er “profeti” i boka di, og hva som er en profetisk analyse?»

Begge deler finnes i boka. Noen har kalt det profetisk analyse. Og boka inneholder profetier. Francois Botes sin profeti i kapittel 2 for eksempel er en profeti. Den inneholder også profetisk analyse.

Vebjørn Selbekk kaller dette for voodoo, noe som jeg synes er svært uriktig.

Da skulle vel mange ting i Bibelen også være voodoo? F.eks. da Gideons menn ble utvalgt. De lepjet i seg vann, men ble utvalgt av Gud. De andre viste enn helt annen innstilling, og ble forkastet. Alt bare p.g.a. den stillingen de inntok da de drakk. Er dette også voodoo?

Guds veier er uransakelige. Det trengs åpenbaring for å forstå profetisk tale. Jeg forventer ikke at alle skal forstå alt det jeg kommer med, men nå er alt tilgjengelig for alle. Det er bare å skaffe seg boka, lese den og gjøre seg opp sin egen mening!

 Dette er hva profeti er - etter min oppfatning:

Francois Botes bilde Et profetisk budskap til Norge

 Ifølge Amos 3:6-7 vil det gis profetisk åpenbaring forut for en hendelse som Gud har iscenesatt for et bestemt formål. Dette synes å være det bibelske hovedkriteriet som avgjør om 22. juli-angrepene kan sees som et Korrektiv eller ikke.

Gjaller vel hornet i en by uten at folket skjelver av redsel?

Eller hender det en ulykke i byen uten at Herren har gjort det?

For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd

for sine tjenere profetene.

Amos 3:6-7

11. mai 2011 kom Herrens ord til Francois Botes mens han tjenestegjorde på Ungdom i Oppdrags base på Flekkerøy (rett sør for Kristiansand). Han beskrev det han så, idet han formidlet et budskap med stor betydning for Norges åndelige skjebne:

“Gud vil vende nasjonen tilbake til ham med en ny tilbedelse og lovsang. Men jeg ser at flagget blir firt på halv stang over hele landet på grunn av en hendelse. Mange vil gråte og sørge, men det er ikke tid for tårer, men det er en tid for å vende seg tilbake til Gud. Over hele nasjonen vil mennesker vende tilbake til Gud. For dette landet er kalt til å være en kristen nasjon. Han vil vinne hjertene på en helt ny måte. Og selv om det som skjer i det naturlige er en katastrofe – og det er ikke en naturkatastrofe – så vil nasjonen vende tilbake til Gud. Folk vil se Gud på en ny måte. Gud har en plan for alle mennesker.
Han kalte dere som nasjon før verdens grunnvoll. Fienden har prøvd å stjele menneskenes hjerter. Men dette varer ikke evig. For Norge er kalt til å bli satt til side for Guds hensikter. Gud skal bli herliggjort ifra nord til sør, Gud vil bli herliggjort ifra
øst til vest i dette landet.”

I februar 2013 hadde jeg privilegiet å få sitte ned med Francois Botes i en time, der vi diskuterte denne profetien og delte tanker fra tiden etter angrepene. (Francois Botes er opprinnelig sørafrikansk, men hans profetiske tjeneste er basert i England.) Han fortalte meg om noe sterkt og overnaturlig som han opplevde samtidig som angrepene pågikk. I løpet av 22. juli, mens Francois var på profetisk tjeneste i Australia, ble han plutselig så syk at han trodde han skulle dø.

(Han har vanligvis god helse og hadde, så vidt jeg vet, ikke opplevd noe lignende hverken før eller etter angrepene.)
Han ble fraktet til sykehuset, der han ble værende i nærmere et døgn. Legene kunne ikke finne noen medisinsk forklaring på symptomene hans, men straks han fikk høre om nyheten fra Norge, forsto han at de merkelige symptomene hadde vært en åndelig manifestasjon i tilknytning til profetien. Han syntes ellers det var litt spesielt at han mottok dette ordet på en øy, ettersom massakren også fant sted på en øy.

Under samtalen vår sa han noe som gjorde inntrykk på meg. Han sa: “Da det skjedde tenkte jeg, 'Gud, la ikke livene til alle disse ungdommene bare gå til spille.'” Francois fortalte meg også at hvor han enn reiser i Norge, kommer det alltid noen bort til ham med spørsmål om denne profetien.

Dette ser han som en indikasjon på at Herren fortsatt ikke er helt ferdig med dette ordet. Han sa at “Det virker som om dette ordet ikke vil falle til jorden. Det fortsetter å sveve. Det henger fortsatt i luften, om jeg kan si det slik.”

8.)  Kan du forklare forskjellen på en nytestamentlig profet, en gammel testamentlig profet og det å ha en profetisk gave?

Den profetiske oppgaven har alltid vært, og er fremdeles å kalle menigheten tilbake til et rett forhold til Gud.

De har alltid vært som en ambassadør som er sendt for å konfrontere menneskene med betingelsene som må oppfylles for å kunne få del i paktene.

Se for deg en utsending som kommer for en inspeksjon, og for å kontrollere om avtalene blir overholdt. Slik er profetens oppgave og gjerning.

9.)  Hva tenker du om Jonathan Cahns bøker og det som skjedde 11. september 2001 i New York? Er det noen spesielle begivenheter som det som skjedde i New York, Madrid, London, Oklahoma City, Oslo og andre plasser som kan sammenlignes?

Det som Jonathan Cahn kommer med er interessant og alvorlig.

Vi må alle ta ansvar og komme innfor Gud med bønn og faste, og omvendelse. Hans bok om 11. september (på norsk «Profetien») og min bok om 22. juli handler om mye av det samme, selv om Cahns bok faktisk ikke inneholder en eneste profeti. Når da Jonathan Cahns bok (utgitt på Hermon forlag) omfavnes av mange kristne her i landet som en troverdig profetisk analyse, er det for meg et slags hykleri at min bok blir sett på som en konspirasjonsteori!

Det virker som at når Gud dømmer USA så er det greit, men når det er vi selv som blir rammet er det ikke like greit å snakke om Guds dom?

Det er aldri lett å ydmyke seg, men Bibelen sier at det vil gå dem vel som gjør det. «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Jakob 4.6.

Bilde av Jonathan Cahn

10.)                 Skal du skrive en ny bok eller en oppfølger? Har du noe mer å tilføye? Gud velsigne deg og ditt hus, tjeneste og videre arbeid for Herren!

Siden jeg har skrevet boka, har mange kommet til meg med helt spesielle opplevelser knyttet til 22. juli.

Vi får se om det blir en oppfølger.

Jeg ønsker at folk kommer på kne for Gud i bønn og faste.

Men om en forandring skal kunne skje i dette landet, da må det til noe helt ekstraordinært.

Det er fritt å dele dette intervjuet bare det gjengis uten forandring, og med kildehenvisning.

Relaterte linker:

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym dette var en uhyrlig påstand, kan du forklare dette? Eller så har en slik uttalelse ingen mening eller verdi!