mandag 7. september 2015

Nr. 1203: Martyrens blod roper ikke om nåde – men om hevn over bødlene! Dette står og er referert fra det nye testamente – ikke det gamle testamente!

Nr. 1203:
Martyrens blod roper ikke om nåde – men om hevn over bødlene! Dette står og er referert fra det nye testamente – ikke det gamle testamente!

«Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»

De som forfølger de kristne, kan få lov til dette for en stund. Så roper martyrene om gjengjeldelse tilbake fra Guds side, da er leken over for godt for bødlene. Mens for Guds sanne barn, så går de inn til sin Herres glede og fest. Kontrastene er store, både i dette og det kommende livet. Tenker på Lasarus og den rike mannen som fikk sitt i dette livet, men i det kommende livet var det Lasarus som fikk alt og mere enn det!

Bilde av Lasarus som var en fattig mann, som var kastet for den rikes port, som var full av sår, hans attrå var å få mette seg med det som falt fra den rikes bord; men endog hundene kom og slikket hans sår. Men i den kommende verden ble det stikk motsatt!

 
 

Vi som troende her i vesten som ikke har erfart på flere hundre år hva det virkelig koster å følge Herren, skjønner ikke til fulle hva andre har gått igjennom og går igjennom. Derfor er mange ganger vår forståelse full av mangler, feil og til dels forførisk og misvisende. Men hvis vi går til skriften, og historien, vil vi nok skjønne dette langt bedre. Tar med noen ord fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring:

 
Minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 6. 9 Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde.

Her ser vi at noe klarer styresmaktene og andre å gjøre. Drepe uskyldige og forsvarsløse kristne. Kristendomsforfølgelse og Jødeforfølgelse vil blusse opp som aldri før og spesielt mange troende vil bli drept. Jødene vil for en stor del bli spart.

Jødene har allerede gått igjennom så mye at Gud vil holde sin hånd over dem og de vil bli spart for mye om det også for dem er en trengselstid uten sidestykke.

 Jeremias 30. 7 Ja, stor er denne dagen,

 dens like finnes ikke.

 Det blir en trengselstid for Jakob,

 men han skal berges ut av den.

 Sakarja 12. 8 Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem. De iblant dem som snubler, skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem.

 10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»

Her blir martyrene utålmodige. Men alt har sin tid og selv det onde skal modnes for dom og straff. Gud er rettferdig og tålmod overfor all sin skapning, selv de onde.

11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde seg i ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle slås i hjel slik som de selv.

Som en trøst får de en hvit kappe som taler om at de får en forvisning at de er berget selv om de ikke ble med i bortrykkelsen. Gud er nådig som lar selv sløve og likegyldige kristne bli frelst og født på nytt når de våkner opp!

18. 21 Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: «Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.

Når dommen er så omfattende så er det ikke bare Babylon som blir rammet. Men hele samfunns strukturen som blir rammet og snudd opp ned. Antikrist og den Falske Profet vil ta kontroll over alt. Massemedia, radio, TV, internett og alt annet. Vil utstede egne lover og regler for kirke og samfunnet, som ikke lengre får lov å forsvare slike abnorme synder som homoseksualitet og lesbisk par forhold. Alt vil bli snudd på hode da Satan dypest sett ser på religion, selv den frafalne som en bremsekloss mot hans egentlige og dypeste hensikter. At han selv skal æres og ha all oppmerksomhet og makt. Satan har også “moral”, da synden får menneske bort fra hva han egentlig vil ha, tilbedes av menneske. Dette jeg her kan skrives kan misforståes, men Satan vil ha all oppmerksomhet, det er viktigere enn alt for ham. Når en allerede har inngått pakt med ham ved å ta Dyrest merke. Er tiden for synd “oppbrukt”, han vil ha oppmerksomheten. Æren og tilbedelsen.

Antikrist vil ha all oppmerksomhet rettet mot seg selv, den “hjelpen” får han av den falske profet.

22 Harpespillere og sangere, fløytespillere og basunblåsere – i deg skal de aldri mer høres. Håndverkere av alle slag – i deg skal de aldri mer finnes. Kvernen som durer – i deg skal den aldri mer høres.

Alt det kulturelle og annet som blir satt i hygge og blir allment akseptert er det ikke rom for i Antikristent rike. Da blir det egentlig kun to ting; politikk og hans religion. Dette for å oppnå hans hensikter. Der den Falske Profet tar seg av det religiøse men Antikrist det politiske.

23 Lampen som lyser – i deg skal den aldri mer skinne. Stemmene av brud og brudgom – i deg skal de aldri mer høres. For dine kjøpmenn var jordens fyrster, og med din trolldom ble folkene bedratt.

Selv inn forbi all falsk kristendom og tom annen religion så har det funnet røster av mennesker som har kjent Gud Fader og Sønnen. Og som har formidlet det videre. Det er aldri slik – ikke minst inn forbi kristendommen – at det ikke finnes røster av brud og brudgom. Men allikevel var majoriteten så overveldende negativ og syndefull i Babylon at dommen av uunngåelig.

24 I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden.»

Så kommer kardinal spørsmålet til slutt, hvem er den store skjøgen og styggheten på jorden?

Alle stygghetene er alle falske religioner som ikke bekjenner Jesus. Men den skjøgen skulle ha flere kjennetegn. Et av dem var at hun har forfulgt de kristne og tom myrdet dem. Dette å forfølge å motarbeide Herrens vitner har faktisk alle menigheter og kirkesamfunn gjort til sine tider. Fra Lutheranerne, frelsarmeen, metodister, frie venner, pinsevenner, karismatikere og alle andre. Derfor er det riktig å si at alle kristne som ikke blir med når Jesus kommer er en del av den store skjøgen. Å binde henne bare opp til et kirkesamfunn blir for sneversynt!

Men det er allikevel en kirke fremfor noen andre som også ser på seg selv som moderkirken som har drept og forfulgt gjenfødte og troende døpte mer enn noen andre. Det er den katolske kirka:” av alle dem som er blitt myrdet på jorden.” Men å si at det er kun den Katolske kirka som er den store skjøga blir alt for sneversynt. Det gjelder å være tro imot Jesus og Guds ord, også inntil enden for å bli frelst, bevart og berget! Det anslås at den Katolske Kirka har drept et sted mellom 50-100 millioner mennesker som trodde på Kristus og var troende døpt. Andre menigheter har utestengt og neglisjert de sanne troende, det har også påkalt Herrens vrede og dom!

Lukas 21. 19 Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!
(sitat slutt).

 
«Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»

 
Detter var martyrens spørsmål og bønn, ikke nåde, men straff og hevn over de som hadde vært så stygge, grusomme og barbariske overfor dem!

 
Jeg har alltid lært og levd etter Bergprekenen, der ikke hevne, men vise det annet kinn til!

 

Men her møter vi det stikk motsatte, hva er rett? Og hvordan skal vi leve og hva er å anbefale?

Uansett hvordan vi praktiserer vår tro, hvilke muligheter vi har, og vi ønsker hevn eller nåde. Så vil alle ugudelige spottere og de som står oss imot med det budskapet vi forkynner om Jesus og Guds ord. De vil stilles til ansvar, og få igjen for sine gjerninger og hvordan de behandlet oss som troende. Ingen slipper her unna!

Det er menneskets lodd engang å dø, deretter dom!

Fra minebibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,

Det er en kjensgjerning som ethvert menneske må innrømme, døden innhenter vedkommende før eller siden. Men deretter er det en dom hvis en ikke tar imot Jesus og blir frelst og født på nytt!

28 slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Jesus tok bort synden ved sitt offer på Golgata og etter oppstandelsen bar han det blodet innforbi Faderen i himmelen og der fikk og fant han en evig forløsning og frelse for oss alle. Like sikkert at han kom inn i verden er det at han vil komme tilbake i to avdelinger.

 1.) men for å frelse dem som venter på ham.

2.) 2. Tess. 1. 7 men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, 8 med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, 9 de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, 10 når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Den samme Gud som vi finner i GT, er det vi finner i NT. Det er selvfølgelig en del forskjeller da Israel sto i en særstilling. Og den som er mye betrodd, får et desto større ansvar. Vi leser i NT at Herrens vitner og martyrer romer på straff:

«Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»

Dette er det samme som vi finner i GT. Det er ikke underlig at så mange troende reagerer på en forkynnelse der en møter martyrene, som skriker om dom og straff etc.
Mens en selv ikke skjønner et dug at dette er mange ganger den lodd og del en som et Herrens sendebud på regne med, at de religiøse hater oss og verden forstår oss ikke! Hele verden er egentlig til tider imot den troende og tar seg rettigheter som de ikke har, og har lov å ha.

Joh.e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.
Gi opp? Jeg vil heller dø enn å tie om dette!

Relatere linker:

12 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan spørre seg om Obama er antikrist og paven den falske profet.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er de ikke, men forløpere til de kan en si!

Men paven ser jeg på som «farligere» enn Obama som snart er historie!

Anonym sa...

Litt "off-topic": Ifm straffesaken mot deg, så har du skrytt av at du har gratis forsvarer...
Dette ser jeg ikke er sant:

http://www.domstol.no/no/Nar-gar-rettssaken1/Nar-gar-rettssaken/?cid=AAAA1505081517093812137QQZKWRZZZZZEJBAvtale

Det er rett og slett en løgn det, Herr Christensen

regjering blogg sa...

Regjeringen vår er ikke særlig kristen den bør korsfestes!

https://regjeringenblog.wordpress.com/2015/09/09/erna-solberg-drepte-nordmann-i-kaldt-blod-pa-direkten/

Anonym sa...

Hvorfor har du bløffet om gratis forsvare?

Jan Kåre Christensen sa...

Det er helt rett at jeg ikke hadde krav på forsvarer, men Torp har også fått bistandsadvokat?
Han skrev det i hvert fall på Twitter for noen uker siden.
Hvorfor tror du Brynjar Meling sitt navn står der? For å stå å se på?

Anonym sa...

Det du sier er at du må betale for advokathjelp selv?

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, men du kan sponse meg hvis du vil?

Her er Kontonummer i DNB:
0535 06 05845

Anonym sa...

Litt vanskelig å forstå deg, Jan K. Ikke har du du gratis advokat og ikke betaler du selv. Tyder på at du venter å vinne saken. Men det kan hende at Torp vinner.........nei, det er stor sjanse for at Torp vinner.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er ikke jeg som avgjør det, men aktoratet hvem som vinner. Men for min egen del har jeg en samvittighet som er 100 % ren, god og i balanse for alt det jeg har talt, gjort og skrevet!

Jeg har bare gjort min kristne plikt, advart imot en lurendreier og falsk apostel. Dette skrev jeg for en tid tilbake:

Jan Kåre Christensen sa...

Nr. 1138:


Jeg har gjort en velgjerning å avslørt en falsk apostel, politiet mener det er en ugjerning, dette går til seier da det er forfølgelse imot Jesus av myndighetene!
Ap.gj. 9. 3 Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4 Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5 «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. 31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer.
Etter min bortgang sier Apostelen Paulus skal det komme mennesker som skal være motsatt en det som de gir seg ut for å være, Jan Aage Torp og veldig mange pinse karismatiske kristne er slike. Skriften sier at vi skal våke, og være klar over slike. Det er med andre ord en velgjerning å advare imot slike!
Har fått gode tilbakemeldinger på at jeg ikke vil oppgi navn mer enn nødvendig!
Ettersom politiet løfter ikke en finger for meg eller de som står med oss, "vi er fritt vilt".
Og kommer det et navn på den Himmelske blogg, så blir det navnet garantert hengt ut enten på Torps Facebook side, Søkelys eller den nye narrebloggen. Derfor er det eneste du kan gjøre er å ta vare på hva som er skrevet på den Himmelske blogg og legge ut hva jeg har skrevet på bloggen enten på den ene eller den andre måten.
Bilde fra Oslo Tingrett. Her kommer kristendomsforfølgelsen til å skje den 17. september 2015. Alt for at Torps vilje skal «fullbyrdes» ved at jeg og den Himmelske blogg skal fjernes fra nettet, med «hjelp» av myndighetene.
Det er ikke vanskelig å vite at dette er kristendomsforfølgelse, egentlig.
Torp lever akkurat motsatt enn hva Guds ord sier, isdenfor å ta opp kampen imot sitt eget kjød. Så retter han skytset imot dem som lever i samsvar med Guds eget ord!

Dette er ikke noe nytt, men alltid hvordan den onde operer!


Dette er en kamp om ekteskapet og Guds ord!

Det er bedre at du gir 100 kr enn ønsker å gi 10.000 kr engang senere!
Det er nå flere som ønsker å gi en gave, noe jeg er takknemmelig for.
Men begynn heller å gi en hundre lapp, enn å tenke å gi den "store gaven". Det å gi har en stor betydning, for deg selv også. Da blir du mer delaktig i dette problemet og denne kristendomsforfølgelsen blir «din!»
Jeg bekymrer meg for ingenting, aller minst penger!
Da vi flyttet tilbake til Oslo i 2005 for å tjene Herren her i byen, så gikk jeg ned over 100.000,- kr i lønn. Men har vi manglet noe? Nei!
Vi har fått oppnevnt forsvarer!
Fikk oppnevnt forsvarer ved Brynjar Meling, så den biten er på plass. Hva denne forfølgelsen imot Guds ord vil ende i vet jeg ingenting om. Men alt ligger i Guds hender.
Den ugudelige avisen Vårt Land!
Jan Kåre Christensen sa...

Nå er det også falske hunder inne blant oss kristne, noe som dessverre avisen Vårt Land passer inn i. De prøver hele tiden å sette meg i et dårlig mulig lys, noe som forteller deres agenda. F.eks. så skriver jeg utelukkende horkarl om de som er gjengiftet som troende som Guds ord kaller dem. Men avisen Vårt Land ser alltid bort i fra hva jeg skriver, men prøver å finne ord som setter meg i et dårlig mulig lys. Så gjør de det samme som Søkelys er ekspert på, feilsiterte meg. Gjengir noe av hva jeg sier og plusser på med sine egne ord og utrykk, vær klar over hva de skriver i avisene. Spesielt de som skal være «kristne» aviser, det er feilsitater av meg!
Jeg har gjort en velgjerning å avslørt en falsk apostel, politiet mener det er en ugjerning, dette går til seier da det er forfølgelse imot Jesus av myndighetene!
Paulus sier: «blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg».
Det er min kristne plikt det jeg har gjort, derfor er jeg overhode ikke bekymret for utfallet i denne saken. Torp hadde vært verdens minst interessante person hvis han ikke hadde gitt seg ut for å være «Pastor» og «Apostel». Det er fordi han gir seg ut for å være noe han ikke er, at han trengs å settes på plass. Og dessverre, han er ikke den eneste av dagens pinse karismatiske kristne som lever og lærer som han gjør. Torp gir seg ut for å tilhøre en apostelbevegelse med han selv på toppen! Hvor forskrudd er det mulig å bli?
Akilleshæl!
Det jeg har påpekt, gjengifte blant de troende er som en akilleshæl. Vi vet hva den står for, et problem som en ikke vil vedkjenne seg men hvis en ikke får «helbredet» den, så vil den ta livet av deg. Prøv å løpe med en dårlig akilleshæl, det er en umulighet. Slik er det også med Guds menighet, får en ikke orden på de kristne ekteskapene, så vil menigheten lide en åndelig død!
Sluttkommentar:


Fikk en telefon oppring av ei søster som sa følgende (sitert etter min hukommelse): "Jan Kåre, når denne saken er over så er det en ting som er sikkert, du vil være den seirende parten og Torp den tappende. Du lever etter Guds ord, det gjør ikke Torp og dette han gjør imot deg har han holdt på med mange andre, selv sine egne barn.»
Paulus, Peter, Johannes og alle de første kristne kom i fengsel, for sin tro. Og det har også gjennom tidene vært mange, mange andre. Så det å bli forfulgt av myndigheten for sin tro, det er ikke noe nytt!
Apostelen Paulus sier: «Fremfor alt be for …..!»¨
Ja, der kan du putte inn mitt navn. Det aller viktigste du som tror på Gud og tror på Jesus kan gjøre, det er å be. Forbønn er av aller største betydning og viktighet!
Dypest sett så er det det eneste jeg ber om av andre troende mennesker, forbønn. Får en det, så ordner alt det andre seg også, før eller siden!