tirsdag 1. september 2015

Nr. 1206: En forkynner må regne med langt større Åndskamp både i seg, og rundt seg, enn hva de fleste andre troende kommer stort sett oppe i!

Nr. 1206:
En forkynner må regne med langt større Åndskamp både i seg, og rundt seg, enn hva de fleste andre troende kommer stort sett oppe i!

1 Tim. 5. 17 De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære. 18 For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd. 19 Ta ikke imot nogen klage mot en eldste uten efter to eller tre vidner. 20 Dem som synder, skal du refse så alle hører på det, forat også de andre må ha frykt. 21 Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet. 22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Av alle forkynnere jeg har hørt gjennom årens løp er det ingen som har gitt meg så mye fra Guds ord og gjennom sin fenomenale og herlige sang som Evangelist Jimmy Swaggart.

Kanskje ikke så mye i dag, men da jeg var ung, og var i utvikling ga han meg utrolig mye. Det takker jeg Gud for, han er fremdeles et forbilde for meg i mange ting på tross av at han har passert åtti år. Han har vært gift med ei og samme kone gjennom over seksti år, det står det stor respekt av.


http://jsm.org/

Jeg har talt kraftig i rette med forkynnere som er gjengiftet, og det med rette! Skriften sier at gjengifte er ikke tillatt for troende mennesker, og gifte seg med en gjengiftet er å drive hor.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Men for å ta forkynneren og de med ansvar i forsvar, så er ikke den Åndelige striden og kampen de står i, lett! Den er tung, vanskelig og de trenger Guds og menneskers hjelp mer enn noen andre!


Men gjør de det som er rett, så skal de få dobbel lønn. Med det menes tror jeg at den lønn de skal få i den kommende verden langt overgår hva de noen gang hadde forestilt seg, samtidig skal Gud være med de på denne jorden på en særskilt måte!


Matt. 19. 27 Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig; hvad skal da vi få? 28 Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29 Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få mangefold igjen og arve evig liv. 30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.


Men den største kampen for en forkynner og en troende er kampen inne i seg selv, bare en forkynner må regne med at hos ham og hans familie er den sterkere og mer intens. Derfor må andre troende i forbønn og støtte omslutte ikke bare forkynneren, men hele hans hus!


Jeg har enkelte ganger virket har og kontant imot forkynnere, og det med rette. Men samtidig er det også en side her som vi ikke må overse, og ikke late som eksiterer. Det er at det er svært vanskelig å være en Ordets forkynner på flere områder, men den vanskeligste kampen er alltid med en selv. Hvor rart dette en kan høres!

Dette er skrevet oss til lærdom sier Apostelen Paulus til de troende i Roma. Men det gjelder ikke bare dem, men til oss alle!


Tenk på alle de beretningen vi finner i gamle testamente om alle de Guds menn og til dels kvinner som sviktet både Gud, kallet og den moralske og etiske standarden som Guds ord la til grunn for den åndelige tjenesten en hadde. Her kan vi nevne navn i fleng opp. Kain, Noah, Abraham, Jakob, Ruben, Juda Simeon og flere andre bare fra 1 Mosebok. Begynner vi videre utover så blir rekka lang av navn å nevne som Bileam, Kong David, Kong Saul, Kong Salomo, hvor lenge skal jeg holde på?


Men vi kan stoppe opp ved flere og nevne kort hvorfor de falt.

Kain – misunnelse

Noah – for mye alkohol

Abraham – menneskefrykt

Jakob – lurte til seg ting

Ruben – så på da damene badet nakne og egget opp kjødet til å begå utroskap

Juda – holdt ikke ord og løfter

Simeon – vil kalle det for rasisme at han tok skjea i egen hånd og drepte

Bileam – penger og pengekjærhet

Kong David – ble ikke var for samvittigheten sin og lot sine seksuelle lyster styre og diktere ham. Etterpå drepte han, verre enn dette kunne det ikke bli

Kong Saul – lot forstanden og ikke Guds ord styre og lede ham

Salomo – han åpnet seg opp for det meste det er mulig å åpne seg opp for.

Hva forteller alt dette oss? Fremfor alt å beseire kjødet i oss, fremfor alt annet. Luther mente at Galaterbrevet 2.20 var selve nøkkelverset i bibelen, det tror jeg han hadde rett i.


Gal. 2. 20 jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Ensomhet – nødvendig – utfordrende – avgjørende!


Det aller viktigste for alle troende, det er det skjulte livet med Gud i Kristus. Ikke minst gjelder dette alle forkynnerne.

Kol. 3. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 

Dette med ensomhet har minst to sider. Det er nødvendig å søke til og inn i ensomheten. Dette er en stor berikelse, avgjørende og som skiller oss i fra verden. Men samtidig kan dette koste mye for alle og enhver. Men skal Gud tale til oss, så er han avhengig og bi er avhengig av stillhet. Der vi stenger alle ute fra vårt liv, for å lære Gud å kjenne. Høre hans tale, eller tiltale der han både formaner, oppmuntrer og trøster oss!

Ensomhet eller stillheten kan være det vanskeligste for mange, derfor å kunne takle dette er helt avgjørende for en forkynner. Om en vil lykkes eller ikke. Her er det mye å si, men vil bare ta med at Jesus selv talte om å gå avsides, både for å be og for å høre fra Gud. Jesus selv levde som han prekte, vi finner det flere plasser i evangeliene der Jesus gikk avsides for å være med Gud, og han alene!

Matt. 14. 13 Da Jesus hørte det, drog han derfra i en båt avsides til et øde sted, og da folket fikk høre det, fulgte de efter ham til fots fra byene.

23 Og da han hadde latt folket fare, gikk han avsides op i fjellet for å bede; og da det var blitt aften, var han der alene.

Markus 6. 31 Og han sa til dem: Kom nu I med mig avsides til et øde sted og hvil eder litt ut! For det var mange som gikk til og fra, og det blev ikke engang tid for dem til å få sig mat.

Det samme gjorde disiplene Ap.gj. 1. 14 alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

6. 4 vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.

Å leve alene – avsondret er helt avgjørende for at vi skal være de redskapene Gud vil, og ønsker å ha oss til å være. Det er i ensomhet – alene med Gud han får forme oss, tale til oss og korrigere oss!

For en forkynner er det å vinne seier over sitt eget kjød, kunne utstå og tåle ensomhet og det å være alene. Helt avgjørende og som er den største utfordringen for enn. Dernest så kommer alt det andre, ikke minst den utfordringen og de menneskene en møter på sin vei som en troende. For en forkynner må en regne med at presse imot en som person, det budskapet som en bringer, vil en oppleve som en stor, stor skvis der en faktisk blir holdt til ansvar for alt det en forkynner og formidler før eller siden, dette er mange ikke klar over, men slik er det!

Hvilke utfordringer møter enn? Jeg kan kort nevne ti (10) men kunne ha nevnt mange flere.


1.)  En blir prøvd på det moralske

2.)  Blir prøvd på hva en lærer

3.)  Økonomiske

4.)  Familiære

5.)  Om en er en god kollega eller bror blant brødre

6.)  Hvilken frukter som forkynnelse bringer

7.)  Stadfester Gud budskapet

8.)  Ros – tåler enn ros uten å bli hovmodig

9.)  Ris – tåler enn ris uten å ta igjen med samme mynt eller bli satt ut av ris og negativ omtale

10.)                 Åndsmaktene vil forfølge deg, Satan er alltid i «hælene på deg!»
 

Dette var bare noe av hva en kan forvente å møte av ytre motstand!

Sluttkommentar:

Jeg har egentlig enda mer å si, tror jeg skal skrive en siste artikkel for denne gang hva det vil si å være en Ordets forkynner. Og hvilke vanskeligheter og utfordringer som en står overfor? Uansett, det være en Ordets forkynner er både verdens største privilegium, samtid har det noen utrolig store utfordringer og vanskeligheter med seg som en ikke klarer på egen maskin. Bare ved at Gud er med, og mennesker er med å baker og løfter deg opp og frem!

 

Sakarja 4. 1. Så kom engelen som talte med mig, igjen og vakte mig likesom når en mann vekkes av sin søvn.  2 Og han sa til mig: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennem av gull, med sitt oljekar på toppen og sine syv lamper, og med syv rør for hver lampe som er på den, 3 og to oljetrær står ved siden av den, ett på oljekarets høire side og ett på dets venstre side.  4 Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med mig: Hvad er dette, herre?  5 Og engelen som talte med mig, svarte: Vet du ikke hvad dette er? Jeg sa: Nei, herre!  6 Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.  7 Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppstenen frem under høie rop: Nåde, nåde være med den! /   8 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 9 Serubabels hender har grunnlagt dette hus, og hans hender skal fullføre det; og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig til eder. 10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden. /  11 Da tok jeg til orde og sa til ham: Hvad er disse to oljetrær ved lysestakens høire og venstre side? 12 Og jeg tok annen gang til orde og sa til ham: Hvad er de to oljegrener tett ved de to gullrenner som gullet strømmer ut av? /  13 Da sa han til mig: Vet du ikke hvad disse er? Jeg svarte: Nei, herre! 14 Da sa han: Det er de to oljesalvede som står hos all jordens herre. /

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-178-gjengiftede-forkynnere.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-51-bre-frukt.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-53nadegavebruk-hva-vil-du-si-om.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Ingen kommentarer: