tirsdag 28. juni 2016

Nr. 1579: Gud fører både åndelig og fysisk død over de som åpenbart ignorerer hans bud og vilje, også i den nye pakt!

Nr. 1579:
Gud fører både åndelig og fysisk død over de som åpenbart ignorerer hans bud og vilje, også i den nye pakt!

Bilde av trollmannen Jan Hanvold, jeg ville ikke for all verdens penger hatt en slik mann til å bedt for meg. Hadde jeg ikke vært syk før, hadde jeg helt sikkert blitt det da?
For her er det onde åndsmakter som kommer til og vil flytte seg rundt i deg. Du vil aldri bli helbredet, men sykdommen bare flytter seg rundt. Hanvold selv sier at han var ulydig, men mistet kun en nyre. Hva blir det neste da hvis det er slik at han blir mer og mer syk etter som han er ulydig? Slike mennesker skal en vende seg bort i fra, og ikke ha noe med å gjøre sier skriften.
 


Jeg har skrevet ved flere anledninger at en liv i synd, eller å gå med de som lever imot Guds ord. Det gir en åndelig død, som er det værste.
Men noen ganger tillater Gud også en fysisk død inntreffer. For at vi mennesker skal lære å frykte!

Vi er alle slike, som ønsker å ha Guds velsignelse. Men ikke å gå hans vei, det er derfor Gud må behandle oss så strengt. Ellers så tar vi hans nåde, godhet og velsignelse som en selvfølge. Vi blir som bortskjemte barn, som tror vi kan leve som vi vil, men samtidig påberope oss å ha med Gud å gjøre! Vi blir for «husvarme» eller «familiære» med den hellige Gud, og det er totalt usunt!

Gud åpenbarer som ikke til fulle for oss mennesker, men bare i bruddstykker.

Hadde han enten åpenbart sin velsignelse eller dom, full ut! Så hadde det vært ute med oss alle som èn! Vi får da det hele i «porsjoner»! Men jeg er overbevist at det er mennesker som enten har død, eller død for tidlig p.g.a. ulydighet og vantro.

Ord. 3. 1. Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!  2 For langt liv og mange leveår og fred skal de gi dig i rikt mål.

Frykter vi Herren og går på hans vei venter et langt og godt liv.

Ord. 10. 27 Herrens frykt forlenger livet, men de ugudeliges år forkortes.

Det står rett ut i skriften, at den ugudelige og syndefulle liv og år forkortes, de dør før tiden! Dette skjedde også med Salamo og Kong David, som falt i synd. De levde kun til de var 70 år, da Gud selv har sagt at vi som lever med han kan forvente 80 år +++++

Salme 90. 10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

Alle som går inn på Visjon Norge og andre plasser der mennesker i ledelsen lever i åpenbar synd. De utsetter både seg selv og andre for å komme inn under Guds dom med sitt liv, sin tjeneste og familie. Men heldigvis, Gud utfører ikke sin dommer med en gang, som regel gir han oss anledning til å både tenke, vurdere og omvende oss før hans dom kommer. Men hans dom eller frelse kommer, før eller siden!

Hvis vi går til Apostelgjerningene, så var det ikke bare sjelers frelse, tegn og under. Det vår like mye at Gud åpenbarte seg, og for de som sto Gud imot. Så ble det dem enten til mulig utfrielse eller dom. Jeg kunne tatt flere eksempler fra Apostelgjerningene, men jeg tar kun tre slik at denne artikkelen ikke skal bli for lang og omfattende.

1.)  Gud åpenbarte seg for Saulus, og han ble blind.

2.)  Gud åpenbarte seg for Herodes, og han ble slått av Herren og døde.

3.)  Gud åpenbarte seg for Ananias og Saffira, og de døde.

Nå kan jeg også nevne mange andre plasser der Gud åpenbarte seg, men da til frelse, helbredelse og utfrielse. Det får vi komme tilbake til, da emne her er at Gud holder dom, og da må alt kjød bli stille og vi alle må ydmyke, omvende oss eller så går vi fortapt. Der både åndelig og fysisks død kan inntreffe.

1.)  Ap.gj. 9. 8 Saulus reiste sig da op fra jorden; men da han åpnet sine øine, så han intet; de ledet ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.

Saulus som senere ble Paulus, ble slått umiddelbart med blindhet, han trengte hjelp for å gå. Han kunne ikke se, men Gud helbredet ham både åndelig og fysisk. Ble helbredet, men Guds dom var hengende over han liv. Men heldigvis, han omvendte seg og forbedret sine gjerninger.

2.)  Ap.gj. 12. og samling. Men hun forsikret at det var således. Da sa de: Det er hans engel. 16 Men Peter blev ved å banke på, de lukket da op og så ham, og de blev forferdet. 17 Han vinket da til dem med hånden at de skulde tie stille, og han fortalte dem hvorledes Herren hadde ført ham ut av fengslet, og sa: Fortell dette til Jakob og brødrene! Så gikk han bort og drog til et annet sted. 18 Da det nu blev dag, var det ikke lite opstyr blandt stridsmennene; de undret sig over hvad det vel var blitt av Peter. 19 Herodes lot lete efter ham, men fant ham ikke; han tok da vaktmennene i forhør og bød at de skulde føres bort; og han drog ned fra Judea til Cesarea og opholdt sig der. 20 Han var meget forbitret på tyrierne og sidonierne; men de enedes om å trede frem for ham, og efterat de hadde fått Blastus, kongens kammerherre, på sin side, bad de om fred, fordi deres land hadde sin næring fra kongens. 21 På en fastsatt dag klædde da Herodes sig i kongelig skrud og satte sig på sin trone og holdt en tale til dem, 22 og folket ropte til ham: Dette er Guds røst, og ikke et menneskes. 23 Straks slo en Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren, og han blev fortært av ormer og opgav ånden. 24 Men Guds ord hadde fremgang og utbredte sig.

Herodes opplevde Guds dom, han omvendte seg ikke, men ville fremme seg selv. Dette ble hans bane – Gud slo ham og han døde fysisk.

3.)  Ap.gj. 5. 1. Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom, 2 og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter.  3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?  4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.  5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det; 6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.  7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd.  8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris.  9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut. 10 Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann. 11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.
Tøffere enn dette er det vel ikke mulig å behandle noen? De underslo noen penger som var deres med de ville ha litt menneskelig ære og anseelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
De ble begge to slått av Herren, og døde fysisk. Slik skjer i dag også, men skjer det ikke. Så er det fordi Gud Herren vil holde sin dom og velsignelse tilbake, slik at vi kan føle, finne ham og få del i hans frelse!

Sluttkommentar:

2 Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted! 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv.

Evangeliet har to sider, som lett forveksles. For den som ikke tar imot budskapet. Som nekter, vil ikke eller rett og slett ikke ønsker å tro. Er evangeliet «duft av død til død». Men for den som tror, aksepterer og lever etter budskapet, er det «for hine en duft av liv til liv»!

Vi ser dette med skystøtten som fulgte Israels barn virket den på to måter.

2 Mosebok 14. 19 Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet sig og gikk bakefter dem; skystøtten, som var foran dem, flyttet sig og stilte sig bak dem, 20 så den kom imellem egypternes leir og Israels leir; på den ene side var den sky og mørke, og på den annen side lyste den op natten; og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten.

Vi ser den todelte betydningen her, for Egypterne var det «var den sky og mørke». For Israels barn og Guds barn var den «lyste den op natten».

Tenk, så stor forskjell. Ja, slik er det i dag også. For Guds barn er gjengiftede forkynnere motbydelig, for verden en selvfølge som de forsvarer. Slik kunne jeg ha fortsatt, men evangeliet det ikke bare forener, det skiller. Evangeliet gir ikke bare nåde, men det fører dom med seg.
Jesus er ikke bare «god» og «snill». Han har øyne som flammende ild og han skal holde dom sier skriften.

Jesus selv sier om seg i Åpenbaringsboken 3. 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

Med andre ord, det er to sider ved evangeliet og Jesus, som hører i sammen. Vi kan ikke skille dette, gjør vi det så ødelegger og fordreier vi hele budskapet. Og står tilbake med en billig erstatning som skaper en lunken kristenhet som vi ser i dag der det meste er tillatt. Synd hva er det for noe? Vi får nåde uansett hva vi gjør er parolen i dag. Men det er ikke sant, Gud holder dom, og dommen er allerede begynt. Pass deg, slik at du ikke står for tur. Gjør som Joab, når du er usikker om dommen skal ramme deg, løp til korsets for, og be om nåde og tilgivelse.

1 Kong. 2. 28 Da Joab fikk høre om dette, flyktet han til Herrens telt og grep fatt i alterets horn; for Joab hadde holdt med Adonja, om han enn ikke hadde holdt med Absalom.

«Alterets horn» i GT er det samme som korsets fot eller til nådetronen i NT.
Der er det nåde, hjelp og frelse å få, ingen andre steder kjære venner!

Jesus har frelst min sjel, allting er nå blitt vel.
Frigjort og glad ved et blikk på det blødende Lam.
Jeg prøvde å få det til, men gikk meg jo bare vill.
Nå er jeg rik, jeg er frelst ved et blikk på det blødende Lam.

Nå er jeg på vei til Himmelens land.
Frelst jeg er, Jesus har grepet min hånd.
Djevelens makt er brutt, trelldommens tid er slutt.
Jeg er blitt rik, jeg er frelst ved et blikk på det blødende Lam.

Tiden nå nærmer seg, Han komme skal igjen.
Si, er du rede, min venn, er din synd slettet ut ved Hans blod?
Dommen han bar på Seg, straffen Han tok for deg.
Du kan bli rik, ja bli frelst ved et blikk på det blødende Lam.

Fred i mitt hjerte nå, sorg og synd måtte gå.
Jeg har fått fred i mitt sinn mens verden raser omkring meg.
Rykter om krig i øst, men Jesus har blitt min trøst.
Jeg er blitt rik, jeg er frelst ved et blikk på det blødende Lam.

Relaterte linker:
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2016/06/no-1262-dare-someone-to-set-up-vision.html

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hvor går grensene for når Gud straffer samarbeid (opptreden, deltakelse) med urene ånder? Hvem av Hanvolds samarbeidspartnere tror du kommer til å neste gang? Er det mulig å profetere om sånt?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du spør:
Hvor går grensene for når Gud straffer samarbeid (opptreden, deltakelse) med urene ånder?

I hvert fall når en forkynner lever i synd.

Hvem av Hanvolds samarbeidspartnere tror du kommer til å dø neste gang?

Aner ikke!

Er det mulig å profetere om sånt?

Ja!

Birgir sa...

Og Jan Kåre Christensen lever SELV i synd og står under Guds vrede.