mandag 13. juni 2016

Nr. 1556: Vi trenger å få oppleve et «breakthrough» eller gjennombrudd slik at vi har «ristet» Satan av oss!

Nr. 1556:
Vi trenger å få oppleve et «breakthrough» eller gjennombrudd slik at vi har «ristet» Satan av oss!

Bilde av Åge Samuelsen som manglet disse «breakthrough» eller gjennombrudd. Han synger i en sang ut i fra Salme 84. 7 Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang.
Vi synger i sangen til Åge Samuelsen: «går jeg gjennom tåredalen gjør han (Gud) den til en velsignelse». Men dette står ikke i ORDET, der står det at VI gjør den til en VELSIGNELSE! Da i Salme 84 vers syv. Med andre ord, når vi går gjennom tåredalen, gjør vi den til en kildevang. Legg merke hva som står i Salme 84. det står at DE gjør den. Siterer deler av Salme 84. 7 en gang til: «de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang».
Åge synger at dette gjør Gud, men salmisten synger at det er noe vi gjør. Skal vi ha seier og et gjennombrudd, så må vi selv ville og gjøre det. Gud har gjort alt det som er å gjøre for oss gjennom Kristus Jesus, der er alt fullkomment. Resten er nå opp til oss!


Fra mine bibelkommentarerKolossenserbrevet 4.1. Dere som er herrer over slaver, skal behandle dem rett og rettferdig, for dere vet at også dere har en herre i himmelen.

Dette verset hører egentlig hjemme i kap.3. Her retter Paulus en sterk henstilling til de som har slaver å behandle dem med verdighet og inntregeitet. For dere vet dere har en Herren i himmelen. Dette går ikke på Faderen, men på Jesus som Herre. Jesus er Guds utøvende person og er derfor også Herre. Faderen venter på at Sønnen skal utføre alt, dernest gir Sønnen tilbake Riket til Faderen. Dette vil skje etter 1000-årsriket og dommen foran den hvite trone.

2 Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud! 

Å ha en stayer evne og kunne holde ut er av avgjørende betydning. Noen bønnesvar kommer med en gang mens andre må vi vente på. Noen bønnesvar kommer ikke i det hele tatt. Grunner for dette kan være mange, men det er hindringer i bønn som kan ligge i oss selv, hos andre eller hos de onde åndsmakter. Vi gjør klokt i å være utholdne og samtidig takke i bønnen.

3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet; for dens skyld sitter jeg nå i fengsel. 

Paulus ba ikke om de skulle be om hans fengsel opphold skulle ta slutt, det hadde han visshet om at han skulle bli en fri mann igjen. Men når han slapp ut og ellers; ”Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet”. Dette å be er viktig at det ikke er en formel bønn. Paulus ville ha konkrete bønner og konkrete bønnesvar. Her var det for åpning for Ordets forkynnelse og de sannhetene Gud hadde betrodd ham skulle han få formidlet videre.

4 Be om at jeg må få kunngjøre den slik som jeg skal. 

Paulus viste han å nå hjertene og få de rette anledningen var av stor betydning. En dag kan et menneske være veldig åpen for Gud og åndelige signaler, neste dag helt stengt. Å bruke de rette ordene er veldig viktig hvis resultatet skal bli sjelers frelse og Guds rikes fremgang. Det er ingen selvfølge å lykkes, vi trenger alle stor nåde og visdom. Når Paulus trengte forbønn kan vi også frimodig be om forbønn av andre medsøsken.
(sitat slutt).

Vi strider sier Apostelen Paulus – men ikke på kjødelig vis.

2 Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Den største og farligste striden har vi i vårt eget sinn, der vi gjør som Apostelen Paulus underviser: «våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, og er rede til å straffe all ulydighet.»

Dette kan vi gjøre i løpet av forholdsvis kort tid, vi trenger ikke å bruke år og dager på dette. Derfor å ha seier i sinnet, i tankene er av største betydning.

Ord. 16. 32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.

Sterkere enn dette kan det vel ikke sies? Den som «som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.»

Fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 4. 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn

”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7)
Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt?
Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn.
Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et stenhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom!

Og 3. 17 så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

I dette nye fellesskapet av jøder og hedninger er kjærligheten avgjørende viktig. Vi er kalt til å elske hverandre slik Kristus elsket oss. Hvordan er det mulig? Bare ved at Jesus får bo i våre hjerter og elske gjennom oss!
Men det er igjen bare mulig ved at vi blir rotfestet og grunnfestet i hans kjærlighet.
Her bruker Paulus to uttrykk, et fra botanikken og et fra bygningsbransjen. Vi må ha dype røtter i Jesu kjærlighet, og hans kjærlighet må være den faste grunnvoll vi bygger våre liv på.
Denne Jesu kjærlighet blir klarest demonstrert på korset. Jesus sier selv i Joh 15,13: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det var nettopp det han gjorde og som vi igjen har blitt minnet om denne påsken.
Hvordan tar vi i mot denne kjærligheten? Hvordan får Kristus bo i våre hjerter? Jo, Paulus sier at det skjer ved troen. Men da må vi ikke tenke at det å tro bare er noe vi innbiller oss. Slik bruker vi ofte dette uttrykket: ”Det er bare noe du tror”.
Nei, å tro er i bibelsk språkbruk det samme som å komme til Jesus. Et annet uttrykk for troen er å ta i mot Jesus. Da blir vi ett med ham.
Igjen for å sitere Luther: ”Om troen gjelder det at vi lærer rett, nemlig at vi ved den forenes slik med Kristus at det av den troende og Kristus  blir en person.”
Konkret betyr at vi kan si til Jesus:  "Jesus, takk at du bor i meg. Nå ser du at jeg ikke får det til å elske min vrange nabo, men vil du elske ham gjennom meg? - Jesus, jeg har ikke tålmodighet nok med barna mine, men vil du virke med din tålmodighet i meg?”
I Gal 2,20 sier Paulus: "Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg."
ROM  12,21 La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!
KOL 3,8 Men nå må dere legge av alt slikt: sinne, hissighet, ondskap,-.
1PE 2,21 Det var jo dette dere ble kalt til; for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor.
1PE 2,23 Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.
Men under dette verset stod det henvist til Rom 6,1ff. Det er sjelden jeg slår opp kryssreferanser, men den dagen gjorde jeg det - og leste:
ROM 6,3 - 4 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.
(sitat slutt.)

Jesus vant og hadde «seier» over Satan, og Satan holdt seg da borte fra Jesus. Det er dette jeg kaller for «Vi trenger å få oppleve et «breakthrough» eller gjennombrudd slik at vi har «ristet» Satan av oss!»

Lukas 4. 13 Og da djevelen hadde endt all fristelse, vek han fra ham for en tid.

Men det finnes personer som bl.a. Jan Aage Torp som aldri opplever slikt, men har Satan og «åndskamper» over tiår. Dette skriver Jan Aage Torp på egen blogg: «Selv om jeg har skrevet og sagt det mange ganger, vil jeg gjenta at jeg har gjort en del feil som pappa. Spesielt i noen år på 1990-tallet overfor mine barn da jeg kom inn i «åndskampen» og ikke maktet å være tilstrekkelig nærværende og medfølende overfor hvordan de hadde det. I ettertid har jeg forstått hvilket «åndelig trykk» som rådet.»

Hva er dette? Dette er ikke åndskamp, men åndebesettelse. Gud tvinger ikke noen, det er Satan som det gjør. Her er det en person som innbiller at han har åndskamp på Guds vegne, så er han inntatt av mørkets krefter som styrer og regjerer i hans liv. De slipper ikke taket, men holder fast og bor der inne som de er blitt invitert av vedkommende gjennom sin ulydighet. Vi må ikke forveksle åndskamp med besettelse som det her gjøres.

Matt. 12. 43 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet. 45a Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Det er her vedkommende er, inntatt syv ganger verre enn før vedkommende ble en troende!

Sluttkommentar:
                                              
Hva er et «Vi trenger å få oppleve et «breakthrough» eller gjennombrudd slik at vi har «ristet» Satan av oss»?

Det er kort fortalt et område i våre liv som vi kjempet med, led nederlag, men vi har seier over i dag! Her kan jeg skrive side opp og side ned, men artikkelen er så innholdsrik og lang, og jeg tror jeg avsluttet med dette:

Et «breakthrough» eller gjennombrudd slik at vi har «ristet» Satan av oss», hva er det?

Det er et «breakthrough» eller gjennombrudd slik at vi får «ristet» Satan av oss?

Det er kort fortalt et område i våre liv som vi kjempet med, led nederlag, men vi har seier over i dag!

Kunne ha fortsatt i det uendelig her, men får stoppe. Tror det holder for denne gang og så får vi ta opp dette og andre emner opp senere i andre artikkler. Det ligger allerede så mye på Youtube, den Himmelske blogg, undervisnigsbloggen og hjemmesiden. At det er mer enn nok å lese gjennom hele sommeren for den som vil det kjære venner!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1545-dagens-pinsekarismatiske.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-norske-pinsebevegelsen-er-en-del
http://www.biblecentre.org/language/norwegian/hs_ruts_bok_nor.htm

Ingen kommentarer: