lørdag 12. oktober 2019

Nr. 2578: Svar til Fylkesmannen i Oslo og Viken!


Nr. 2578:
Svar til Fylkesmannen i Oslo og Viken!                  
Oslo 12/10-19

Saksnummer 201510929 - Byggesak PBE her i Oslo
Deres Ref. 2019/40980

Her er brevet vi fikk ifra Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Hei igjen!

Takk for svar om det var meget hult, som forventet (standardsvar) og intetsigende!

Dere skriver følgende: «Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av brevet fra dere ikke se at det er grunnlag for å endre vårt vedtak av 19. september 2019 hvor vi stadfester Oslo kommune vedtak av 13. mai 2019.»

Dette er ikke noe annet enn bukken som passer havresekken, når vi ligger milevis innforbi der dispensasjon er berettiget. Og dere ikke gir det, så er det lite en kan stille opp imot åpenbar løgn og fordreining av sannheten.

Dette er så feil og grunt svar det er mulig å komme med, for å nevne noen få punkter kort. Kjempe imot dere passer ordtaket «mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves!»

Siden vi ikke kommer noen vei med dere, og dere overhode ikke vil høre på våre argumenter.

Så er det meget viktig at en vektlegger loven, men når en regel betyr mer enn en annen. Hvorfor vektlegger en det som betyr minst i bygningsloven?
Det som betyr mest og er til vår fordel, blir totalt oversett?
Nå er vi ikke så rik som Kjell Inge Røkke på jordisk gods og gull, det må være den eneste saklige og eneste grunn vi finner for at vi ikke får medhold hos Fylkesmannen og Marius Vamnes?

Det står i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Det må foreligge” klar overvekt av hensyn” (jf § 19-2) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

•skal særlig vektlegges ved dispensasjon fra lov/forskrifter: konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet

•skal særlig vektlegges ved dispensasjon fra planer: statlige og regionale rammer og mål

•Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 (forbudssoner langs sjø og vassdrag) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden (jf § 19-2 fjerde ledd)

Adgangen til å sette dispensasjonsvilkår 

Dispensasjon kan gis på vilkår, jf plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Dispensasjonsvilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket eller planen fravikes.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle så er det faktisk meget spesielt. Det er kun positive ting med å gi oss dispensasjon.

Ingen har kommet med en eneste negativ ting ovenfor våre bygg som holder vann. Ingen etater, ingen offentlige etater eller noen andre. Hvorfor? Det finnes ikke. Ingen har nevnt en ting konkret, men vi kan nevne mange.

1.)  Muren vår ligger lengre inne enn vår før skrånede sørpete skråning.

2.)  Brann og sykebil kommer lettere til vår eiendom med vår mur og trapp.

3.)  Boden vår sees ikke nesten fra veien, den legges ikke merke til før en kommer opp på vår eiendom.

4.)  Muren vår skiller seg ikke ut negativt og er ikke høyere enn andres i vårt boområde.

5.)  Vi har fått et finere, flatere og større uteområde ved vår mur.

6.)  Ikke noe av hva vi har bygget skapere disharmoni eller legges merke til å være noe annerledes som bryter med annen bebyggelse.

7.)  Trappa som vi har bygget er tusen ganger tryggere og bedre å komme ned og opp i fra Stormyrveien i forhold som vi hadde det før da vi senket oss ned med tau og heiste oss opp med det samme.

8.)  At vi skal føre eiendommen tilbake til hvordan eiendommen var før og det ikke skal medføre noen negativ ulempe. Det er selvfølgelig ikke sant.

9.)  Det er slik vi har det nå, som er det aller beste. Det er rett og slett mer som det står at når dispensasjon skal innvilges og gis. Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet skal vektlegges, til vår fordel, ikke bakdel. Hvorfor? Det finnes ikke en eneste negativ ting med det vi har bygget, bare positivt.

10.)                     At vi ikke får dispensasjon, må være Norges historiens største og verste fortolkning av plan- og bygningsloven.

Det er ikke bare en overvekt, som loven krevet med fordelene med å gi dispensasjon. Som må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Hos oss er dette ikke bare oppfylt, men overoppfylt.        

Det er som en har bedt om å få 100.000, - kr for en bil og får 1 Million.

Dette gir dere, Sivilombudsmannen og PBE her i Oslo nei til dispensasjon og pålegg om rivning.
Ja, slik er det når de statlige institusjoner er full av pur ondskap og skjønner det ikke selv?!

Ha en fortsatt fin dag, for når en er råtten og innbiller seg at en holder på noe seriøst (det som dere holder på med er bare trist), så får dere bare holde på!
Vi tror ikke et eneste ord av hva dere skriver, ei heller hva Sivilombudsmannen eller PBE her i Oslo gjør av sine vedtak.
For vår sak er milevis i fra å være en ulovlig sak, men vi overlever nok dette også!
Selv i barnehagen er ikke barna så simple og mobber de svake slik som dere gjør.
Dere opptrer i sammen med Sivilombudsmannen og PBE som den store ekle gutten som mobber de han er sterkere for han selv egentlig er ulykkelig og eneste måten å hevde seg er å misbruke sin styrke, det er det eneste han har.
For det er regelrett makt- og myndighetsmisbruk dere holder på med.
Vi har da ingen mulighet å få forandret på vedtak og pålegg, selv om de hadde passet perfekt inn i en totalitær stat å ikke gi oss medhold og den dispensasjon vi trenger og som vi fortjener å få!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det går mot slutten nå Jan Kåre.
Du har kjempet din kamp forgjeves og tross motstand fra alle etater har du prøvd.
Tiden er nå inne til å erkjenne at du har gått over streken.
Tiden er kommet til å ydmyke deg, be Herren om å tilgi deg din stolthet og stahet.
Gud står de stolte imot, men de ydmyke får stor nåde.

På tide å ydmyke deg innfor Gud og mennesker. Du har vært gjenstridig og valgt å ikke lytte til dem som har formanet deg.
Konsekvensen blir bare mer kostbar for hver uke som går.

JS

Jan Kåre Christensen sa...

Nei. Nei og atter et nei!

Anonym sa...

Har du sendt dette til fylkesmannen?
Du er direkte ufin og respektløs og jeg savner bibellæreren som respektfullt underordner seg øvrigheten og som taler vel om sin neste.
Hele ditt liv er i dyp konflikt med hva Skriften lærer oss, og det er en himmelvidd forskjell mellom hva Guds Ord lærer oss, og slik du holder på.
Matt 5,44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,
Rom 12,14 Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke!

Det er skremmende å stå Guds ordning i mot Jan Kåre.
Gud ser din oppførsel og det vitnesbyrdet du etterlater deg.
Jeg tror det bare er en som er glad for at du er opptatt av slike kjødelige og selviske konflikter. Djevelen.
Han har stor fremgang på den himmelske blogg fortiden. I løpet av det siste året har han lykkes med å gjøre den himmelske blogg om til en jordisk blogg som brukes som et redskap til å bortforklare dine lovbrudd.

Tiden er snart over. Du skulle ha revet for lenge siden.

Slik er det broder. Du begynte å rote med noe du aldri skulle ha begynt med.
Prisen du betaler er høy. På tide med ydmykhet som JS skriver.

Arnt Arnesen

Anonym sa...

vi er mange som har bedt for denne saken, nå har bønnesvaret kommet. Herrens veier er uransakelige.

JS sa...

Jeg skrev at Plan og bygg måtte bli mer ydmyke. Fam. Christensen har strekt seg langt for å få en løsning, til liten gehør fra byråkratiet de henvender seg til. Forøvrig driver Arnt med nedlatende tale mot en familie som handler i beste mening og overbevisning.

Jan Kåre Christensen sa...

PBE og det offentlige har åpenbart bryt plan og bygningsloven ovenfor meg og min familie!

Inntil nå har jeg faktisk i det store og det hele kjørt skadefritt i Oslo sentrum år ut og år inn. Hva er grunnen? Det har vært mer enn nok av forhold med regelrett trafikkbrudd i mitt tilfelle de aller fleste hos andre enn meg med slike ting at det er personer som ikke overholder vikeplikten, går på rødt lyv, kjører over i feil kjørebane og mange andre ting. Jeg selv har også faktisk ikke til enhver tid fulgt trafikkreglene 100 %, det finnes ikke vel en som har gjort det som har kjørt eller beveget seg i trafikken over tid!

§ 3.Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
(sitat slutt.)

Dette er selve grunnreglene i trafikken, og disse reglene er over alle andre regler. Med andre ord, hvis en annen bilist ikke overholde vikeplikten, kjører på rødt etc. Så kan jeg få skylden eller bli delskyld hvis en ikke kjører aktsomt nok. Det er også ut i fra denne regelen at de aller fleste som meg og heldigvis de aller fleste som ferdes i trafikken, de kjører skadefritt eller tilnærmet skadefritt.

Men hva gjør Plan- og bygningsetaten imot oss her i vår sak?

De prøver konstant å finne regler og lover, for å bruke imot oss. Men de reglene som teller for oss, blir totalt oversett. Og den reglen som teller aller mest som i veitrafikkloven. Den vil de overhode ikke kommentere. Hva sier plan og bygningsloven?

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, sikkerhet og alt annet som nevnes kan.
Fremdeles neker de å gi oss dispensasjon. Det er så tarvelig, urettmessig og feil det er mulig å forbli.

Med andre ord, PBE og hele den offentlige forvaltningen bryter Loven imot oss!

Anonym sa...

Du skjønner vel at det snart er punktum i denne saken.
PBE vil om få dager sjekke om du har fulgt pålegget om å rive og tilbakeføre.
Når det er konstatert at du ikke har fulgt pålegget, sendes en ny tvangsmulkt på 30 000 ut.

Det er på tide å gå i deg selv nå!
Det du holder på med bringer skam på Guds navn.
Slik du bruker Gud og løsrevne sitater, bringer du skam over Guds navn og kristentroen..

På tide å vende om og ydmyke deg for Gud. Du står Guds ordning i mot..

Jan Kåre Christensen sa...

Nå snur du alt på hode.
PBE her Oslo behandler oss som dritt, de lyver og vil ikke møte oss.

Så prøver de å gi oss skylden som du også gjør.
Du går i den Ondes tjeneste som løgnere også gjør.