tirsdag 15. juni 2021

Nr. 2889: Dette er dette vedtaket som er foreldet som gjør at alle andre vedtak imot oss er foreldet!

 Nr. 2889:

Dette er dette vedtaket som er foreldet som gjør at alle andre vedtak imot oss er foreldet!

 

For det første, vi er blitt elendig, urettmessig og arrogant behandlet av Plan- og bygningsetaten her i Oslo. Det står til stryk!

Det er ikke Lan Marie Berg som har håndtert denne saken, selv om enkelte nok har mistanke om dette.

 

Men når det først er slik, så er det dette dokumentet eller vedtaket som Namsfogden bygde sin for oss riktige og positive avgjørelse på.

 

Se her for faksmile:

 

  


Se her for dokumentet:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015119241&fileid=5803824

 

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Berit Nyland og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 C

0672 OSLO

 

Dato: 08.09.2015

(Foreldelses dato blir da 08.09.2018).

 

Vår ref (saksnr): 201510929-4 Deres ref: Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: Lena Catrine Amdal Arkivkode: 536.1

PÅLEGG OM RETTING / TILBAKEFØRING - VEDTAK OM

TVANGSMULKT - KROKSTIEN 2 C

Krav om at forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven rettes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-31.ledd gis pålegg om fjerning/retting/ tilbakeføring av oppført støttemur og terrengendring.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.01.2016.

 

Det vedtas herved en tvangsmulkt på kr. 20000 som forfaller på tidspunktet for ovennevnte frist dersom pålegget da ikke er etterkommet.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 09.06.2010,

sak 232, jfr. byrådsvedtak av 29.06.2010, sak 08/2010.

Plan- og bygningsetaten viser til varsel av 14.08.2015vedrørende varsel om pålegg om retting/tilbakeføring av ulovlig oppført støttemur og terrengendring i medhold av pbl. § 32-31.ledd.

Frist for uttalelse ble i varsel satt til 12.09.2015. Plan- og bygningsetaten har mottatt redegjørelse i epost

datert 25.08.2015. Kommunen har på bakgrunn av redegjørelsenn ikke endret sitt syn i forhold til at det er gjennomført tiltak som er søknadspliktig og følgelig ulovlig.

 

Det knyttes imidlertid følgende merknader til redegjørelsen:

1. At det er andre murer som også kan være ulovlig oppført endrer ikke det forhold at den støttemuren som dere har oppført er søknadspliktig. En søknadsbehandling vil nettopp kunne vurdere de konkrete forholdene som tas opp i punkt 1) -8).

 

2. Fra 1. juli 2015kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Disse tiltakene kan oppføres uten søknad:

 

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357

Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01

0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0

 

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.noSaksnr: 201510929-4

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at

Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, hobbybod, veksthus eller dukkestue.

Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Det gjøres oppmerksom på at bygget skal beregnes inn i eiendommens totale BYA. Dersom denne allerede er overskredet – så vil tiltaket bli allikevel bli søknadspliktig - selv om det ligger innenfor ovennevnte kriterier.

 

3. Det informeres om at saken knyttet til støttemur og terrengendring er opprettet som en egen ulovlighetssak og holdes utenfor byggesaken til boligene i området.

Det konstateres at støttemuren og terrengendringen er i strid med plan- og bygningsloven § 20-2 1.ledd jf.

§ 20-1 1. ledd bokstav a og k.

 

Pålegg

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 1. ledd gis herved pålegg om fjerning/retting/ tilbakeføring av terrengendring og støttemuren på eiendommen.

Det gis anledning til å omsøke forholdet innen for påleggsfristen.

 

Frist

Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.01.2016.

Dersom det skulle oppstå problemer med å etterkomme pålegget innen fristen bes om at De tar kontakt

med saksbehandler.

Dokumentasjon på at forholdet er rettet/tilbakeført kan sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no eller

som alminnelig brev til vår postadresse. Dokumentasjonen bør inneholde en redegjørelse på hva som er utført, samt foto.

 

Vedtak om tvangsmulkt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 fastsettes det en tvangsmulkt på kr. 20 000.

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen ovennevnte frist vil tvangsmulkten forfalle. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.

Det bes om at De underretter kommunen når pålegget er etterkommet. Saken vil avsluttes så snart kommunen har mottatt dokumentasjon på at pålegget er etterkommet.

Saksnr: 201510929-4

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, hobbybod, Veksthus eller dukkestue.

Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Det gjøres oppmerksom på at bygget skal beregnes inni eiendommens totale BYA. Dersom denne allerede er overskredet - så vil tiltaket bli allikevel bli søknadspliktig - selv om det ligger innenfor ovennevnte kriterier.

3. Det informeres om at saken knyttet til støttemur og terrengendring er opprettet som en egen ulovlighetssak og holdes utenfor byggesaken til boligene i området.

Det konstateres at støttemuren og terrengendringen er i strid med plan- og bygningsloven § 20-2 l.ledd jf

§ 20-] 1. ledd bokstav a og k.

Pålegg

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 1. ledd gis herved pålegg om fjerning/retting/ tilbakeføring av terrengendring og støttemuren på eiendommen.

Det gis anledning til å omsøke forholdet innen for påleggsfristen.

 

Frist

Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.01.2016.

Dersom det skulle oppstå problemer med å etterkomme pålegget innen fristen bes om at De tar kontakt med saksbehandler.

Dokumentasjon på at forholdet er rettet/tilbakeført kan sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no eller

som alminnelig brev til vår postadresse. Dokumentasjonen bør inneholde en redegjørelse på hva som er utført, samt foto.

Vedtak om tvangsmulkt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 fastsettes det en tvangsmulkt på kr. 20 000.

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen ovennevnte frist vil tvangsmulkten forfalle. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.

Det bes om at De underretter kommunen når pålegget er etterkommet. Saken vil avsluttes så snart kommunen har mottatt dokumentasjon på at pålegget er etterkommet. Saksnr: 201510929-4

Det varsles samtidig om at etaten vil kunne vedta en ny og betydelig større tvangsmulkt dersom pålegget ikke etterkommes innen gitt frist.

 

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider

http://www.pbe.oslo.kommune.no/ for mer informasjon.

Følg med på Deres egen sak ved å benytte Saksinnsyn på våre nettsider http://www.plan-ogbygningsetaten.oslo.kommune.no/

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Teknisk fagavdeling

Enhet for byggetilsyn Åpen by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 08.09.2015 av:

Lena Catrine Amdal - Saksbehandler

Astrid Myhra - gruppeleder

Saksnr: 201510929-4 Side 3 av 3

Det varsles samtidig om at etaten vil kunne Vedta en ny og betydelig større tvangsmulkt dersom pålegget

ikke etterkommes innen gitt frist.

Klageadgang

Dette Vedtaket kan påklages, og fristen for åklage er tre uker. Se Våre nettsider

http://WWW.pbe.oslo.kommuneno/ for mer informasjon.

Følg med på Deres egen sak ved å benytte Saksinnsyn på Våre nettsider

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Teknisk fagavdeling

Enhet for byggetilsyn Åpen by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 08. 09.2015 av:

Lena Catrine Amdal - Saksbehandler

Astrid Myhra - gruppeleder

31 kommentarer:

Anonym sa...

Det er kun tvangsmulkten på 20 000 som er foreldet.
Pålegget blir aldri foreldet og nye tvangsmulkter knyttet til dette, er lovmessig korrekte dersom de er varslet i tråd med lovverket.
Derfor vil namsmannen se helt anerledes på nye tvangsmulkter som er rettelig varslet til deg.
Mulkten på 30 000 og 60 000 er varslet i overensstemmelse med loven og er ikke foreldet før tre år etter at de ble varslet.
Du lurer bare deg selv christensen

Jan Kåre Christensen sa...

Den som lever får se 😀😃😄😁😆😅🤣😂🙂🙃😉😊😇😁😄😀😆😁😁😁😄😄😁😁😁😆😆😀

Irritert nabo sa...

Du skriver "den som lever får se"....

Men fakta er jo at innkreving, ble stoppet. Pga feilhåndtering. Det viser at du blir godt behandlet.

Men selve ulovligheten er jo ikke foreldret. Videre er det jo satt i gang en ny prosess med bøter og den er ikke foreldret.

Har du mottatt noen faktura?

Jan Kåre Christensen sa...

He-he.
Seier I Jesu Navn.
PBE har ikke behandlet oss bra i det hele tatt.
Tvertimot, på verst tenkelig måte.

Anonym sa...

Må flire av PBE som trodde at de kunne få fjernet den fine og funksjonelle muren med tullete vedtak. Stødig og stolt står den der år etter år,vinter som sommer,til glede og fordel for hele nabolaget.

Tore Svenningsen sa...

Vedtak og pålegg ser ikke ut til å bite på denne bibellærer.
Men jeg tror at bibellæreren vil kjenne på smerten når namsmannen tar beslag i eiendom og lønn/trygd. I følge min personlige advokat har PBE en god sak, det opprinnelige pålegget blir aldri foreldet. Siden første mulkt var begrunnet i det opprinnelige pålegget ble det foreldet etter loven. Pålegg gitt i ettertid med klare datoer og frister blir først foreldet tre år etter at de er sendt/mottatt av lovbryteren.
De vil straffe Christensen i lommeboka.
99,98 prosent av befolkningen hadde gitt seg når tingene er kommet så langt, og det finnes få mennesker i dette landet som trosser myndighetene så til de grader som vi ser her.
Det er ingen himmelsk blogg dette her.
Her er det bare en stank av død og trass.

Jan Kåre Christensen sa...

Tore Svenningsen du skriver følgende:
Det er ingen himmelsk blogg dette her.
Her er det bare en stank av død og trass.

Det heter i ordtaket.
“Ta ikke gleden på forskudd”
Eller «Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.»

Her tror jeg du feilregner deg noe veldig!!!!!!

PBE kan ikke svare på slike enkle spørsmål som f.eks. hvorfor får naboen bygge og bruke 57 ganger mer utnyttelse graden på tomten?
Hvorfor er muren vår ulovlig når ikke skråningen vår var det da den lå ½ meter nærmere veibanen?
Det vi har bygget har gitt oss mer uteareal og mer grønt og større «tomt»!
Alt dette er en klar fordel, hva er problemet?
Tore, du er helt, helt ute på viddene, ha en fortsatt fin kveld!


Anonym sa...

Det blir en kjip dag for deg, den dagen namsmannen kommer på døra og kaster deg ut og selger eiendommen din for å dekke alle bøtene du har dratt på deg. Og den dagen er nær.

Jan Kåre Christensen sa...

Seier I Jesu navn for Sannheten og rettferdighet.

Anonym sa...

Helt enig med deg i at det er seier i Jesu navn for sannheten og rettferdighet. Bare så kjipt for deg at sannheten er at du har brutt norsk lov, satt deg opp mot myndighetene (som Bibelen advarer mot) og nekter å imøtekomme pålegg fra de samme myndighetene. Og rettferdigheten er at du blir straffet for dette. Og slik du holder på, vil straffen få store konsekvenser for deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
kjipt for deg at sannheten er at du har brutt norsk lov, satt deg opp mot myndighetene (som Bibelen advarer mot) og nekter å imøtekomme pålegg fra de samme myndighetene.

Her er det utelukkende Plan- og bygningsetaten, ikke vi.

Setter oss ikke opp imot myndigheten, kun en kriminell garpegjeng!


Dette er et makt- og myndighetsmisbruk, en kriminell gjerning ifra Oslo Kommune og PBE.
Jeg kan da ikke gjøre noe med dette, bortsett fra å legge saken i Guds hender!

Anonym sa...

Du skriver: Jeg kan da ikke gjøre noe med dette, bortsett fra å legge saken i Guds hender.
La meg spørre: Er det deg eller PBE som har oppført muren?
Spørsmål to: Forventer du at det er Guds hender som skal rive muren for deg?
Gud har overlatt slike verdslige ting til de myndigheter han har innsatt til å styre.
Regjeringen har delegert slike ting til lokale myndigheter, kommunen som igjen har delegert myndigheten til PBE for å se til at lovene blir fulgt.
PBE har gjort sin jobb, en god jobb og har kommet til at du har bygd i strid med loven.
Siden det er du og ikke dem som har bygd muren og brutt loven, er det selvfølgelig du som må gjenopprette rettferd med å rive og tilbakeføre.
PBE gjør det ikke og bøtene blir gitt for å få deg til å underordne deg Guds hånd/myndighetenes hånd og loven.

De har nå rett til å gi deg ytterligere 80 000 i bot og fra før er det 90 000.
Jeg er glad jeg i motsetning til deg er lovlydig og bøyer meg for Guds myndighet.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi har ikke bryte Norsk Lov, men det har PBE gjort, og det til gangs.


PBE har bryte mange lover.
Tjenestefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»
De har bryte Kong Kristian den 5. lov.
Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.
Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.
Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.
Her er det mye!

Irritert nabo sa...

Du henviser til at andre naboer har tatt seg til rette (etter din mening). Men selv om andre har gjort ulovligheter så gir det jo ikke deg rett til å gjøre urett.

Spørsmålet om veiledning er behandlet, og avklart. Du har fått svar på dine innsigelser.

Du har også fått svar på de spørsmålene som er relevant for din sak.

Nå bor jeg i gata din, og muren din oppleves som massiv og dominerende når du går i Stormyrveien. Det er en helt annen opplevelse enn når du går forbi naboen din som har senket høyden og beholdt skråning.

Kampen er tapt, jeg skjønner ikke hvorfor du lar deg bruke, ta styring, tilpasse og gjør tomten lovlig. Legg tiden på å finne deg ny jobb. Jeg forstår ikke hvorfor du orker å rote bort så mye tid på dette.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:

Spørsmålet om veiledning er behandlet, og avklart. Du har fått svar på dine innsigelser.

Du har også fått svar på de spørsmålene som er relevant for din sak.

Svar:

Dummeste og mest løgnaktige jeg har lest i hele mitt liv!
Har overhode ikke fått svar på noen relevante spørsmål.
PBE er en kriminel røverbande overfor oss!

Vi har ikke bryte Norsk Lov, men det har PBE gjort, og det til gangs.


PBE har bryte mange lover.
Tjenestefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»
De har bryte Kong Kristian den 5. lov.
Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.
Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.
Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.
Her er det mye!

Anonym sa...

Jeg har stor respekt for din standhaftighet ovenfor Oslo kommune og da PBE spesielt.

Oslo kommune er et av verdens største kleptokratier nord for Kaspihavet. Alle stjeler. Ansatte i Unibuss sin vaskebane stjeler diesel nattestid. Ansatte i Sykehjemsetaten stjeler dameartikler nattestid.

Oslo smørehall er Rådhuset velkjent på 80-tall.

Det forundrer meg mye om ikke en av dine "irriterte naboer" har slektninger eller bekjente i PBE. Det var slik det begynte? Sure naboer som mistet parkeringsplanen sin?

Jan Kåre Christensen sa...

Takk.
Det er totalt meningsløst og uten hensikt at vi skal måtte rive.

Naboer rundt omkring har murer og annet helt ute i veibanen.

Høyere murer, at det da skal være et problem med muren, trapp og bod er ikke noe annet enn vrangskap.

Anonym sa...

Mistet noen parkeringsplassen sin pga muren og trappa?. Du svarte ikke anonym på det spørsmålet……

Jan Kåre Christensen sa...

Nei
Men p.g.a murene over på andre siden av veien går flere parkering plasser bort og farlig er det.
Men PBE driter fullstendig I det.
PBE er useriøse og har en lav kompetanse.

Anonym sa...

Eiendommene i Stormyrveien 4 har sin opprinnelige godkjenning fra 1973 og er fra en helt annen tid og kan ikke sammenlignes med det du har bygd i strid med nyere lovgivning. Garasjen i Stormyrveien 4 er fra 1981
Også eiendommen i Stormyrveien 6 er fra 1973 og carporten er fra 1977. Lovgivningen fra den tid er helt annerledes og lovendringer har ikke tilbakevirkende kraft, og PBE kan derfor intet gjøre med det som er bygget på de to adressenen.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Eiendommene i Stormyrveien 4 har sin opprinnelige godkjenning fra 1973 og er fra en helt annen tid og kan ikke sammenlignes med det du har bygd i strid med nyere lovgivning. Garasjen i Stormyrveien 4 er fra 1981
Også eiendommen i Stormyrveien 6 er fra 1973 og carporten er fra 1977. Lovgivningen fra den tid er helt annerledes og lovendringer har ikke tilbakevirkende kraft, og PBE kan derfor intet gjøre med det som er bygget på de to adressene.

Da vi ble veiledet å bygge muren, så sammenlignet Kaja Aubert Lange med de andre murene.
At vi ikke skulle bygge høyere enn dem.
Når PBE er så til de grader nøye, hvorfor er de ikke det her med de naboene som virkelig har et problem mur og garasje?
Huset vårt står på en gammel tomt, det burde PBE også tatt hensyn til.
Her i denne vår sak har virkelig PBE driti på draget for å si det slik.


Irritert nabo sa...

Jeg bor i Krokstien og har ikke mistet parkeringsplass. Men jeg ville beskrive at muren er ikke så vakker og funksjonell som det hevdes. Videre fikk utbygger klare føringer for at den naturlige høydefallet skulle bevares. Det var derfor det i utgangspunktet var en skråning på din tomt.

Det har aldri stått en tilsvarende mur på tomten. Det var derimot en mur kant opprinnelig med et kjettinggjerde på.

Det som irriterer meg er den voldsomme sløsingen med de offentlige sine ressurser. Oslo kommune har mer enn nok å bruke penger på enn å sysselsette flere personer bare for å arkivere og besvare tåpelige brev fra Berit.
(og Jan Kåre)

Du har ikke søkt.
Du har fått veiledning,med tydelig beskjed om at du må tilpasse mur og bod for at det skal kunne bli godkjent.
Du har klagd, klagen er blitt behandlet i ulike fora.
Du har valgt å ikke søke på nytt.
Det eneste som ligger nå er en tidsfrist fra kommunen for å fjerne muren, og en bot så lenge du ikke søker om eller river.

Jeg savner faktisk da fokuset ditt var kjærlighetslivet til andre kristne.

Jan Kåre Christensen sa...

Her har du fulgt særdeles dårlig med i saken.

Det som er den store kardinal feilen i denne saken.

Er PBE manglende svar.

Hadde PBE svart oss som de skulle og de er lovpålagt.

Så hadde saken vært løst for lenge siden.

Anonym sa...

Vurderer du privat søksmål mot saksbehandleren som ga deg tillatelsen? Alt faller jo tilbake på at du,etter hva du skriver, fikk et klart og tydelig muntlig ja fra vedkommende?

Jan Kåre Christensen sa...

Nå gjør du saken mer snevert enn den er.

Er enig at de telefon samtaler jeg hadde med Kaja Aubert Lange skulle vært inntresant å gått til retten med.
Men saken står NÅ OM PBE VIL SVARE OSS PÅ VÅRE SPØRSMÅL?
ALT ANNET ER AKURATT NÅ UINTERESSANT.

Anonym sa...

Okay,men da skjer det jo ikke noe mer enn at kemneren krever inn hva PBE bøtelegger deg,siden PBE hevder å ha besvart dine spørsmål og du ikke har noen flere instanser å klage til. Da er jo saken rent praktisk faktisk over. Dere blir trukket hundretusenvis av kroner fra kemneren fremover,de tar utlegg i eiendommen deres slik at den blir vrien å selge men dere kan samtidig kose dere med svinedyr mur,bod og trapp fremover

Jan Kåre Christensen sa...

Tiden vil vise.
Jeg tror at vi får godkjent mur, trapp og bod.
Det er kun et tidsspørsmål!

Samtidig er kravet imot oss foreldet!


Anonym sa...

Løgn.
Du har ingen ubesvarte relevante spørsmål.
Hvorfor skulle du få svar på hva de vurderer på andre tomter.
Løgn

Jan Kåre Christensen sa...

He-he-he.

Tilsammen har vi minst hundre spørsmål som vi ikke har fått svar på!

Ha en fortsatt fin kveld!


Anonym sa...

Du suer du har minst hundre spørsmål du vil ha svar på. PBE er ikke forpliktet til å svare på andre spørsmål enn det som er relevant for din eiendom.
Svarene du søker vil du aldri få.
Hvorfor`Fordi du vil ha de svar du ønsker deg.
Ikke de svar PBE gir.
PBE er et seriøst foretak og har selvfølgelig ikke tid eller mulighet til å besvare dine hvorfor. De har gitt tydelige svar i sine tvangsvedtak og avvisning av dine søknader.
Lykke til

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver følgende:
Du suer du har minst hundre spørsmål du vil ha svar på. PBE er ikke forpliktet til å svare på andre spørsmål enn det som er relevant for din eiendom.
Svarene du søker vil du aldri få.
Hvorfor`Fordi du vil ha de svar du ønsker deg.
Ikke de svar PBE gir.
PBE er et seriøst foretak og har selvfølgelig ikke tid eller mulighet til å besvare dine hvorfor. De har gitt tydelige svar i sine tvangsvedtak og avvisning av dine søknader.
Lykke til

Takk for at du ønsker oss lykke til.

Her er noen spørsmål vi ikke har fått svar på, jeg nevnet kun 10 av de hundre vi har.

1.) Hvordan kan vår være ulovlig med hensyn til å ligge ute i veibanen da den ligger både 1 meter i fra veien og ½ meter lengre inne enn vår før bedritne og ekle skråning.

2.) Vi har bygget en såkalt ulovlig bod. Mens naboer som har bygget samtidig med oss, har søkt om dispensasjon flere ganger. Og fått minst 57 ganger i prosent utnyttet tomten sin, dette er forskjellsbehandling?

3.) Vi bor i et gammelt villastrøk. Andre har så store «overtredelser» der det dreier seg faktisk om trafikk farlige forhold. Mens dere går på millimeteren med oss, dette virker imot sin hensikt å være så overdreven nøye imot oss når det faktisk hos naboene våre i Stormyrveien er daglig trafikk farlige forhold.

4.) Vi har nå fått mer grønt og større uteareal, som PBE ønsker. Hvorfor skal ikke dette tale til vår fordel? Kun til vår bakdel?

5.) Det vi har bygget ligger på en rett strekning, da spiller høyden null inn. Hvorfor blir ikke dette tatt med i betraktningen?

6.) Det er 1 Million ganger bedre med en mur imot veibanen når det gjelder å holde fyllmassene våre på vår eiendom. Her kjører det også rutebuss forbi og andre kjøretøy hele døgnet. Da å ha en mur i forhold til en bedriten skråning er 1 Million ganger mer renslig og pent. At vi skal da føre vår eiendom tilbake til dette er så bakstreversk at ingen normale tenkende mennesker kan mene at dette er rett?

7.) Det sår om dispensasjon skal gis hvis det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler. Hos oss er det kun fordeler med at vi har bygget mur, trapp og bod. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er da imot Norsk lov?

8.) Vi har bygget en trapp som skal rives. Men den ligger innpå vår eiendom nå 100 %, hvorfor skal den rives?

9.) Dere mener at trappen vår skal rives. Hvilken adkomst skal vi da ha imot Stormyrveien? Vi blir det eneste huset som ligger imot Stormyrveien som ikke har adkomst til Stormyrveien, dette er forskjellsbehandling og imot all sunn fornuft. Skal vi ha det tauet vi hadde før istedenfor trapp?

10.) Dere har veiledet oss i å bygge muren, dog muntlig. Det er klart at dette var feil fra deres side og fra vår side å tro blindt på dere. Men er det ikke da rimelig at en prøver å finne en best mulig løsning når det som er bygget er så bra? Samt at vi har søkt på en slik måte i 2016 med profesjonelle søkere at den søknaden burde da ha vært mer enn god nok og vi burde fått den dispensasjonen vi trengte og godkjennelse på mur, trapp og bod? Trappa er også nå forandret slik at den ligger 100 % på vår eiendom og er den tryggeste trappa i Stormyrveien!

Dette er kun 10 av hundre spørsmål vi har, og dette har vi ikke fått svar på!