mandag 10. september 2012

Nr. 466: Hvorfor er de alle fleste bønnene og alt annet rettet imot Jesus, og ikke Gud Fader som vi skal be og tilbe til fremfor noen andre? Den ubibelske treenighetslæren ødelegger Gudsbilde!

Nr. 466:

Hvorfor er de alle fleste bønnene og alt annet rettet imot Jesus, og ikke Gud Fader som vi skal be og tilbe til fremfor noen andre? Den ubibelske treenighetslæren ødelegger Gudsbilde!

Alt på hjemmesiden vår og bloggene våre er gratis! Men å produsere dette er ikke gratis. Du får høre undervisning og forkynnelse som ingen andre steder i Norge og ellers. Vil du være med å støtte arbeidet og tjenesten? Du har mulighet her til å gi:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller 1204 33 59280

Bønn og tilbedes er bibelsk og herlig, men det er ikke Jesus som i første rekke skal bes til eller tilbedes, men Gud Fader! Men det er gjennom Jesu verk på Golgata at vi har adgang hos Gud, derfor skal også Lammets prises (les mine bibelkommentarer for dette i Johannes Åpenbaring) blir vi undervist om i Johannes Åpenbaring 5. 2 Og jeg så en veldig engel, som ropte med høi røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? 3 Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunde åpne boken eller se i den. 4 Da gråt jeg sårt fordi ingen blev funnet verdig til å åpne boken eller se i den. 5 Og en av de eldste sier til mig: Gråt ikke! se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den. 6 Og jeg så midt imellem tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det hadde syv horn og syv øine, det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden. 7 Og det kom og tok den av hans høire hånd som satt på tronen. 8 Og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de fire og tyve eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges bønner, 9 og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, 10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden! 11 Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen, 12 og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! 13 Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet. 14 Og de fire livsvesener sa: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad.Joh. e. 4. 22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene; 23 men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Det er mange som har et overdrevet fokus på Jesus i sinn tilbedelse og bønneomgang, og Gud Fader blir en perifer opplevelse. Det er gjennom Jesus og ved Jesu død og oppstandelse vi har adgang til Gud. Derfor er målet å be og tilbe Gud Fader og ingen andre skal opphøyes som ham, selv ikke Jesus. Og å be og tilbe Den hellige ånd vil i mange tilfeller lede enn direkte inn i det okkulte, noe vi ser mer og mer gjennom den Pinse\Karismatiske kristendommen som blir mer og mer en Satanisk villfarelse som leder enn bort i fra Gud og ikke til Gud.Det er ikke feil å be eller tilbe Jesus, men skriften legger hovedtyngden på at vi skal be til Gud Fader i JESU NAVN, ikke direkte til Jesus, og vi skal tilbe Gud fremfor noen andre. Da oppleves det underlig at troende, spesielt frikirkelige har et overdrevent fokus på Jesus og samtidig vinner nikolaittenes lære mer og mer innpass over alt! La meg ta fjorten (14) punkter som viser hva Guds ord sier om at vi skal tilbe Faderen og be til Gud Fader som det aller viktigste vi gjør som troende! Jesus skal bes til og prises, men i en sekundær betydning og mening. Men til Gud Fader er det i en intim og på en hengiven måte

1.) Dypest sett er all bønn og tilbedelse rettet imot Gud Fader – den eneste sanne Gud – ingen andre! Joh. e. 14. Joh. 16, 23b. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal Han gi dere i mitt navn. 24. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. 25. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. 26. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. 27. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. 28. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Det vil si at vi bedende kommer frem for Gud i troen på Kristus og fortrøstning om at Han er vår Frelser og bror, og at vi allerede eier alt ved troen på ham, liksom vi uten Ham kun ville fortjene ugunst og vrede. Paulus sier i brevet til romerne om Kristus: «ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet». Det er ved å tro på Jesus og forlate seg på Hans fortjeneste at vi ber i Hans navn og håper å få alt godt. For hans skyld vil vi bønnhøres, ikke for vår skyld eller ved vår egen eller andre menneskers fortjeneste. For Jesus har ved sitt liv, sin død, oppstandelse og himmelfart vunnet barnekår for oss hos Gud. Derfor kan vi selv tre frem for den Allmektige og kalle Ham Far, fordi Jesus gjorde oss til sine brødre og har seiret for oss. Jesus viste oss at å tro på Ham ikke bare er å vite eller godta at Han er sant menneske, men også å trøste seg til at Han for vår skyld og til vår frelse er utgått fra Faderen og kommet til verden og igjen har forlatt verden og vendt tilbake til Faderen. Dette er grunnlaget for at Han sier i Joh. e. 16. 26: «og jeg sier dere ikke at jeg vil be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud». Vi behøver ikke noen annen enn Kristus, som med sitt liv og sin død og oppstandelse sitter som vår rettferdighet ved Guds høyre hånd. Ved Ham har vi adgang til å be om alt hos vår himmelske Far, og vi skal få det! Det er alltid gjennom Jesus vi skal be og tilbe, men bønnen og tilbedelsen er rettet imot Gud Fader fremfor noen andre taler skriften om og om igjen.

2.) Jesus har en underordnet funksjon og gjerning under – ikke ved siden – av den eneste sanne Gud; Faderen. Jesus sier om og om igjen at han ikke vet alt, Faderen er større enn meg etc. og jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje men min Fars vilje etc. Jesus selv rettet alltid sitt budskap imot Gud Fader, hvorfor gjør ikke vi det samme, men mot Jesus og Den hellige ånd? Dette er en avsporing og forskyvning av tyngdepunktet som ikke er bibelsk og sunt. Jesus hevdet aldri selv at han var Gud eller at han skulle ha fokuset, men Gud Fader. Men gjennom forsoningen er han verdig til å få pris, ære og makt leser vi i Johannes Åpenbaring (se mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring 5).

3.) Jesu Herredømme er tidsbegrenset. Jeus Herredømme er tidsbegrenset, derfor viser det seg at Jesus er underordnet Faderen og er ikke den eneste sanne Gud. Jesus Herredømme tar slutt ved utgangen til 1000 års riket. 1 Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

4.) Gud Faders Herredømme er for evig og alltid! Guds Herredømme vil være for alltid, Hallelujah, i all evighet, Hallelujah!

Sal 145:13 Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter. Guds Herredømme vil omfatte ikke bare jorden, men hele universet med alle himler.

Dan 7:14 Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges. Dan 4:34 Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt.

5.) Den hellige ånd skal aldri bes til eller tilbedes. Dette har jeg tatt opp før, men Ånden er en del av Gud, men ikke en egen person. Akkurat som vi har en Ånd og Satan har en Ånd har Gud en Ånd. Det er absurd og ubibelsk å be og tilbe Ånden, det leder bort i fra Gud og Kristus. Advarer på det sterkeste mor å be eller tilbe Ånden, selv om mange Pinse\Karismatikere og andre gjør det.

6.) Vi forskyver tyngdepunktet ved å ikke la bønn og tilbedelse være rettet imot den eneste sanne og rette Gud, Faderen. Det er viktig når en f.eks. lager mat å ha rett sammenblanding. Har en for mye eller for lite av noe, så smaker maten som regel dårlig. De kristne har alt for mye av «Jesus» og alt for lite av Gud og Guds ord. Og alt for mye av «Ånden» og Gud Fader og Guds ord blir mer og mer skyvet ut og det blir Laodikea i menigheten som vi ser i dag. Løsningen var øyensalve (se mine Bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring 3).

7.) Jesus skal bes til og tilbedes, men i et begrenset omfang. Jesus ER LAMMET! Men Gud Fader er den eneste sanne Gud og som har et evig og altomfattende Herredømme. Mens Jesus har et tidsbegrenset og jordisk Herredømme. Meg er gitt sier Jesus om seg selv. Med andre ord har Gud Fader for en tid gitt Herredømme sitt til Jesus. Hvem er størst av Faderen og Jesus? Faderen, og ingen andre!

8.) Det er kun Gud Fader som sitter midt på tronen i himmelen, ingen andre. Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 5. 7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.

Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet. (sitat slutt). Selv Jesus KOM bort til han som satt på tronen, som er Gud Fader. Flere kommentarer er overflødige, det er kun en som sitter konstant på tronen for den han er, det er Faderen. Tilbe og be til ham, da gjør du det riktige og det aller viktigste.

9.) Jesus sitter ved hans høyre hånd. Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 1. 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Nå ved Sønnen. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ved ham har ham skapt verden som gjør Jesus på samme nivå som Gud men allikevel er han ikke som Faderen som er opphavet til alt. Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. Faderen gjør ingenting uten ved og gjennom Sønnen.

3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting. Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd!

10.) Jesus er ikke fra evighet som Faderen, han er utgått i fra ham. Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Ordsp. 8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden. Født og sendt også som menneske etter sin preeksistens i himmelen hos Gud Fader der Jesus oppnådde å få Faderens likhet i fult mon som den eneste som er fullt ut lik Faderen. Derfor enbåren Sønn! Jesus Herredømme vil kun være over hele jorden.

Sak 9:10 Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem, og alle krigsbuer skal utryddes, Og han skal tale fred til hedningene, og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.

11.) Faderen er den eneste som er fra evighet og til evighet, ingen ved siden av seg. 1. Krøn. 29. 10 I nærvær av hele forsamlingen priste David Herren og sa: Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud, fra evighet til evighet! Jesaja 44. 6 Så sier Herren, Israels konge og forløser, Herren, Allhærs Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, foruten meg er det ingen Gud (i grunnteksten; ingen Gud som meg). 7 Hvem er som jeg? La ham melde seg og fortelle, ja, legge fram for meg det som har hendt helt fra jeg skapte det første folk. Og la ham si dem det som siden skal hende. 8 Frykt ikke, bli ikke forferdet! Har jeg ikke for lenge siden kunngjort og fortalt deg det? Dere er mine vitner. Er det noen Gud ved siden av meg? Jeg vet ikke om noen annen klippe. Salme 90. 2 Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

12.) Akkurat som Kong David skal sitte på Kongetronen under 1000 årsriket skal Jesus sitte på tronen i himmelen i all evighet, ved Faderens høyre side. Og Kong David skal regjere med og under Jesus under 1000 årsriket. Det vil være likheter her som forteller oss at Jesus Kristus regjerings-periode er «mindre» enn hva Gud Faders regjeringsperiode er. Alt er vidunderlig, herlig og storartet. Men allikevel er Gud Faders regjeringsperiode langt over selv Sønnens Herredømme, selv 1000 års riket blir smått og lite her om det er det desidert største og herligste som noen gang har vært på denne jorden! Esekiel 37. 24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. / 25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig.

13.) Jesu herredømme er begrenset til jorden og for 1000 år. Gud Faders Herredømme er ubegrenset i tid, rom og i sted! Jerusalem skal Jesus regjere i fra, Faderen skal regjere i fra det Nye Jerusalem som står over det jordiske Jerusalem. Gud Fader trenger ikke noe tempel da alt vil da være hans tempel. Jesus vil ha et tempel i Jerusalem, som viser at riket er begrenset og av jordisk kvalitet mens Faderens er av himmelsk kvalitet og ubegrenset som Gud Fader selv er. Joh. Åpenb. 3. 12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.

14.) Hele forkynnelsen, sangutvalg og alt annet «drar» en bort i fra å tilbe og be til den eneste sanne Gud Faderen. Må bare slå fast og det er en kjennsgjerning av de troende spesielt har ikke hatt og har ikke alltid det rette fokuset ved å ikke være bevist på disse ting som jeg her har undervist om.

Sluttkommentar: Det er dessverre den ubibelske og okkulte treenighetslæren som har hovedskylden for at det er blitt slik, derfor sett deg inn i hva Guds ord lærer og les på bloggen vår og hjemmesiden vår om hva Guds ord sier om disse ting. Anbefales på det sterkeste! Alt på hjemmesiden vår og bloggene våre er gratis! Men å produsere dette er ikke gratis. Du får høre undervisning og forkynnelse som ingen andre steder i Norge og ellers. Vil du være med å støtte arbeidet og tjenesten? Du har mulighet her til å gi:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller 1204 33 59280

Relaterte linker: http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: