mandag 23. mai 2016

Nr. 1523: Guds folk er underutviklet til ånd, sjel og legeme!

Nr. 1523:
Guds folk er underutviklet til ånd, sjel og legeme!

Gud vil at hans standard skal være målet for oss troende, ikke det vi mener er rett, men hva Guds ord sier. Bilde av Guds ord som er rettesnor for liv og lære for oss troende!


 1.    Tess. 5. 23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.

Ser alle disse konfliktene som foregår og er kommet til overflaten. Det forteller meg at vi som troende ikke er på det nivået med våre liv og tjenesten i menigheten som Gud vil, og som en skulle forventet.

Ser f.eks. her er det store familiekonflikter som er kommet frem. Og når de er såpass store, så kan og skal en ikke feie det under et teppe. Slik jeg ser dette, så er det fritt spillerom for den Onde på mange måter i Guds menighet da ting ikke kommer frem i lyset og ting blir satt fingeren på. Det er ikke dermed sagt at alle ting blir løst med en gang. Men at troende mennesker i en familie uansett uenigheter ikke kan møtes, det er en tragedie og dypt ubibelsk. Da trenger en å fokusere på at vi som troende på legge av det gamle menneske, og ikle oss det nye menneske, Kristus.

Guds ord sier vi skal: «ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet». Eller som det står i 1930 oversettelsen: «Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»

Jeg liker mye bedre 1930 oversettelsen. Den stemmer også med grunnteksten atskillig bedre.

Grunnteksten: «Men han selv, fredens Gud, komplettere dere i alle deler, deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne og ulastelige den dagen vår Herre Jesu Kristi kommer!

Vi leser i Salem 23. 3a Han vederkveger min sjel.

Grunnteksten står det: «Han gjenoppretter min sjel.»

Med andre ord, vi skal bli lik Jesus som han var i alle deler. Ikke bare noen deler, men lik ham i et og alt.

Jesus var intakt til ånd, sjel og legeme. Slik skal vi også være hele til ånd, sjel og legeme.

Hvordan få dette til? Da er det tre ting jeg kort vil nevne.

1.)  La alltid Guds ord være rettesnor for våre liv.
2.)  Alle ting i våre liv må tåle lyset fra Guds ord, og andre menneskers meninger.
3.)  De menneskene rundt oss, må også leve i lyset. Vi er hverandres lemmer, skal vi som troende bli sterke er vi også avhengig av andre rundt oss som står med oss i kampen for det gode!

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, når det nye menneske reiser seg i oss. Da vil ikke bare vi være seirende, men omgivelsen rundt oss vil også få merke det hele.

Her er fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus:

 Disipler kommer også i lidelser og trengsler, men i lidelsene preges Mesterens bilde og vesen i oss og vi blir gjort lik med ham. Det er en del av den avtalen som Gud gjør med sine disipler. ”Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.” Heb. 10:16-17. Når vi er tro i fristelsene og prøvelsene og ikke gjør vår egen vilje, skjer dette likedannelsesverk. Det er fantastisk for et menneske å komme inn i en slik utvikling. Jesu sto overfor de samme utfordringen som oss med de samme “hjelpemidler” da han hadde gitt avkall på sin Guddomsprakt og makt og blitt et menneske som oss fullt ut. Han seiret ved bønn og Guds Ånds hjelp!

 22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene.

Helliggjørelse er ikke å gjøre en rekke handlinger eller ritualer. Ført må du forstå hva gudsfrykt er. Gudsfrykt handler om rett tilbedelse. Tilegne seg Guds ord. Hvis du har en god tilbedelse av Jesus vil du kunne oppleve det gode ved hellighet. Gudsfrykt som fører til rett tilbedelse i alt du gjør, dette fører til hellighet. Det er DHÅ som skaper hellighet i deg. Frimodighet og glede i ditt indre. En glede som ikke er grunnet i denne verden.
Ordspråkene 2, 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn. 7 Han lar de rettsindige ha fremgang.
Tilbedelse er ikke at jeg føler meg bra hele tiden. Men også at jeg lar Guds ord gjøre noe med meg. Mine tanker, handlinger og holdninger. Trengs det noen ganger litt disiplin av oss. Ja selvsagt. Gudsfrykt av kjærlighet fører til at Guds Ånd helliggjør oss.

 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn

”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7)
 Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt?
Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn.
Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et stenhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom!

 24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.
    
 Det nye menneske er Kristus, og han skal vi ikle oss. Dåpen hører med, men det er noe langt mer. En daglig vandring der vi blir mer og mer lik Jesus. Det nye livet vokser, trives i det som er rett, sant og helliget. Akkurat som en blomst eller en plante trives i den rette atmosfære med riktig mengde sollys trives det nye menneske i Guds lys og under påvirkning fra Kristus.
Hemmeligheten til seier, virkelig seier i kristenlivet er de gode vanene. Og hvorfor lider vi nederlag, selv som “gamle” kristne? Vi bryter med vanene og det straffer seg. Kong David drog hver vår ut i krigen men det året han brøt den vanen ble også det året katastrofen rammet ham og hans hus. Det er tobakksvarer, alkohol vaner, spille vaner, TV vaner og mange andre vaner som til slutt vil lede oss bort i fra Kristus og i den store tilintelsgjørelsen. Mens gode vaner vil lede oss nærmere Kristus og hverandre. Vaner er dannede og forbyggende!

Ingen kommentarer: