onsdag 25. mai 2016

Nr. 1533: Den kristne menighet har alltid vært imot kvinnelige hyrder – gjengifte og homofili!

Nr. 1533:
Den kristne menighet har alltid vært imot kvinnelige hyrder – gjengifte og homofili!

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1500-homoekteskap-gjengifte.html


Bilde av Jan Aage Torp som er fraskilt og lever med en ny dame som Guds ord sier er ekteskapsbrudd. Det som er blitt så ille, som gjør at frafallet sprer seg mer og mer. Det er at dette er blitt et mønster for kristenheten i dag at en godtar enten stiletiende eller forsvarer gjengifte.

I dag godtar en det samme angående kvinnelige hyrder og homofili/lesbiske parforhold, da er frafallet er ved veis ende! Nå er det egentlig ikke mer «land» å innta for mørke lengre, det hele er blitt mørke.
Jesus advarte imot denne tiden, og nå er den snart kommet?!

Aina Lanton som skal være Torps nye hustru gir seg også ut for å være Pastor og hyrde, frafallet er da katastrofalt og mørke er enerådende!

Joh.e. 9. 3 Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.  4 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.


Ser at det er mange, mange som nå ikke orker, vil eller ønsker mer angående den Norske Kirke. Dette er fullt forståelig!

Men hvis vi ser homofili spørsmål separert, så ser vi med nærsynthet og trange brilleglass som gjør at vi ser egentlig alt feil. Og vi vil få de feil svarene, her er det en dypere, bredere og større sammenheng som ligger til grunn.

2 Pet. 2. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. 10 Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; 11 for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

Denne blindheten som er så rådene i dag er skremmende!

Guds ord sier at det vil komme et frafall, og det har allerede kommet og sprer seg mer og mer!

2 Tess. 2. 3a La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme,

Det vi ser i dag at snart så har vi heterofile ikke noe mer å si, da en liten gruppe i samfunnet snart styrer hele kristenheten. De kan i dag diktere mye, ikke minst innforbi den Norske kirke.

Jeg velger å se «etappen» ned i tre deler som hører i sammen, det er følgende:

1.)  Kvinnelige hyrder
2.)  Gjengifte
3.)  Homofili

Hvorfor er disse tre sannheter så knyttet nær til hverandre? For det berører det mest vesentlige med Gud, at han er skaperen av alt liv. Disse tre sannheter hører med under selve skapelsen, og forandre på dem. Så rokker en egentlig ved selve fundamentet i vår kristne tro.

Jeg kan ta et drøssevis av bibelvers som støtter opp om dette. Forklare, utlegge og advare imot. Men for korthets skyld tar jeg kun et vers for hver sannhet.

1.)  Kvinnelige hyrder:

2. Tim. 2. 11 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; 15 men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Legg merke til at Apostelen Paulus går tilbake til skapelsen, hvordan Eva lot seg dåre. Selv om mannen – Adam var den hoved skyldige, så var det Evas innblanding og «veiledning» som gjorde at synden kom inn blant oss mennesker og hele skapelsen ble lagt under dette.

2.)  Gjengifte.

Matt. 19. 7 De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne?  8 Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således.  9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

Legg merke til hva Jesus sier, og henviser til skapelsen: «men fra begynnelsen av har det ikke vært således.»

Her igjen bryter gjengifte med selve skapelsen, at Gud skapte menneske til en mann og en kvinne, livet ut. Kun og alene død opphever et ekteskap.

3.)  Homofili og lesbisk kjærlighet og levesett.

Rom. 2. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:

Her er det en sammenhengende syndeliste der det hele kulminerer og ender opp i kjærlighet totalt avsporet og der en mann ikke ligger med en kvinne. Men en mann med en mann og en kvinne med en kvinne. Da er egentlig synderegisteret fullt og dommen venter!

Sluttkommentar:

Det er de heterofile som har «skylden», de kunne ha stoppet utvikling da det hele var kommet til spørsmålet enten angående kvinnelige hyrder eller gjengifte. Men ikke noe fik de heterofile til å stoppe opp med sin synd og ulydighet imot Guds ord og Jesu bud.

Da å begynne å nærmest rakke ned og ansvarliggjøring de homosekuelle og lesbiske, er virkelig å bomme på målet.

Det hele begynte med aksept for kvinnelige hyrder og lærere. Dernest gjengifte.

Så endte det hele ut i at menn holdt på med menn, og kvinner med kvinner! Syndermålet er fult, nå er det bare dommen over Guds menighet som vi kan forvente hvis enn ikke omvender seg.
Våkner opp, omvender seg og bekjenner vår synd!

Daniel 9. 3 Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske.  4 Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!  5 Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss op imot dig; vi har veket av fra dine bud og dine lover.  6 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.  7 Dig, Herre, hører rettferdigheten til, men oss vårt ansikts blygsel, som det sees på denne dag - oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær, og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til for den troløshets skyld som de har vist mot dig.  8 Herre! Oss hører vårt ansikts blygsel til, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot dig.  9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham, 10 og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; 11 men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra dig og hørte ikke på din røst; derfor blev den utøst over oss den forbannelse som han hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov; for vi hadde syndet mot ham, 12 og han opfylte de ord som han hadde talt mot oss og mot våre dommere, som dømte oss, og han lot så stor en ulykke komme over oss at det ikke under hele himmelen har hendt noget sådant som det som har hendt i Jerusalem. 13 Efter det som skrevet står i Mose lov, kom all denne ulykke over oss; men vi bønnfalt ikke Herren vår Gud og vendte ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren ulykken stadig for øie og lot den komme over oss; for Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst. 15 Og nu, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egyptens land med sterk hånd og gjorde dig et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet, vi har vært ugudelige. 16 Herre! La efter alle dine rettferdige gjerninger din vrede og harme vende sig bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 17 Hør nu, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer og la ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre! 18 Vend, min Gud, ditt øre hit og hør! Oplat dine øine og se våre ruiner og staden som er kalt med ditt navn! For ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer, som vi bærer frem for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, forlat! Herre, gi akt og gjør det og dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn. 20 Mens jeg ennu talte og bad og bekjente min synd og mitt folk Israels synd og bar min bønn for min Guds hellige berg frem for Herrens, min Guds åsyn.
 

Ingen kommentarer: