onsdag 12. oktober 2016

Nr. 1707: Jesus – Kongens Konge og Herrens herre – hadde ikke det han kunne helle sitt hode til, men masse med falske anklager imot seg!

Nr. 1707:
Jesus – Kongens Konge og Herrens herre – hadde ikke det han kunne helle sitt hode til, men masse med falske anklager imot seg!

Bilde av Jesus, som til slutt vil overta styringen og kontrollen av denne jorden. Han er den kommende regent og verdensleder! Han er, og forblir alltid den samme. Verdens frelser, verdens regent og det sanne bilde og utrykket av Gud!


Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 19. 11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig.

Hvem er denne mannen på hesten? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og Gud selv! Han er uovervinnelig da han allerede har utkjempet den onde på Golgata og der er seieren vunnet og grunnlaget for alle andre slag er skyggeboksing å regne som mot Golgata og Getsemana kampen.
Kol. 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner.

Det er de samme trekka fordi det er samme person som vi møter i Åpenbarings boka 1.  At han har mange kroner taler om at han har vunnet og utkjempet flere slag. Det skjulte navn taler om at styrken kommer ikke fra andre mennesker men fra det skjulte liv med sin Fader.
Joh. e. 17. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord».

At det er den samme mann som hang på Golgata på det midterste treet kommer klart frem her. Hans navn er Guds ord. Vi kan ikke skille Jesus i fra Guds ord og hans lære og undervisning. Det er et og samme sak og person.

14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Hvem er det som kommer med ham? Hans dyre- og blod kjøpte brud. Vi skal toge ned fra himmelen på hvite hester. At vi kommer på hvite hester bærer bud at vi kommer ikke med krig men fred. Men først må Satan og alle hans allierte overvinnes.
1. Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

15 Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme.

Når Jesus skal styre denne jorden i 1000 år er det ikke slik at alt blir godtatt. Det er med et klart mandat fra sin Far om hvordan alt skal være fra a til å. Det er med jernstav og den som er ulydig mot Herren skal dø og ikke få regn.
alle ettervirkninger etter mennesker og Satans styre sett vil bli fjernet, men det vil også være et oppgjørets time for alle nasjoner hvordan de har bl.a. stilt seg ovenfor Israel og hvordan de har delt landet til Jødene akkurat som det har passet dem.
Joel 3. 6 For se, i de dager,
på den tid da jeg vender lagnaden
for Juda og Jerusalem,
7 da vil jeg samle alle folkeslag
og føre dem ned i Josjafats dal.
Der vil jeg holde rettergang med dem
om Israel, mitt folk og min eiendom,
som de spredte blant folkene.
De delte mitt land.

16 På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.
    
Dette navnet er ikke skjult lengre. Nå er det åpenbart hvilket navn Faderen har gitt ham. Da må alle andre forholde seg til ham, ut i fra hvem de virkelig har å gjøre med. Ikke baby Jesus eller den lidende Jesus, men den helliggjorte.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn.

17 Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud!

At det som her utspinner seg er forferdelig. Gjennom den store trengsel vil over halvparten av jordens befolkning dø i bare de to store krigene. Gog krigen og Harmageddon slaget. Det er et hat og raseri imot Gud, hans menighet og Israel som ligger til grunn.
Matt. 24. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. Åtsle er Israel og gribbene er alle verdens nasjoner som går med Antikrist i verdens historien største og siste felt opprør.

18 Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store.»
   
Vi leser om denne krigen flere plasser i Guds ord. Bl.a. matt. 24-25, Markus 13 og Lukas 21. at det ligger slike åpne kjøtt kan ikke forstås på noen annen måte at her er alt innen det nyeste og verste og mest dødbringende våpen som ikke bare blir truet med, men brukt i kamp. Det er mye som taler om at de som angriper Israel også vil vende seg imot hverandre når de ser hvor det bærer hen.

19 Da så jeg dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer.

 Her blir det en åpenlys kamp mellom Antikrist og Jesus. Mellom Satans “menighet” og Guds menighet. Hvordan vil det gå? Til seier for Jesus-
2. Tess. 2. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Her blir dyret – Antikrist – grepet i sammen med den falske Profet, det finnes mange falske profeter men kun èn som er den Falske Profet. De blir kastet i ildsjøen som er begynnelsen til slutten for deres vedkommende. At de blir kastet i ildsjøen forteller at de aldri mer får noen mulighet til å omvende seg og når ilden har gjort sin virkning er det fjernet for alltid, også deres legemer, sjel og ånden er gått tilbake til Gud som gav den.

21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av deres kjøtt.

Det står her at de andre ble drept med sverdet og fuglene spiste seg mette av deres kjød. Dette må vi forstå som bildeling tale og det taler om at Satan og alle som gikk med ham fikk vise sitt sanne jeg og til slutt så ble deres bane. Gud er rettferdig som lar alle få en mulighet til å vise hvem de virkelig er.
(sitat slutt).

Matt. 8. Og Jesus sa til ham: Revene har huler, og himmelens fugler reder; men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.

Svenske bibel: Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.»

Hva er kristendom? Og Hva er ikke kristendom?

For å si det kort, verdens mennesker satser alt på dette livet. Vi som troende, vi ser frem imot det som kommer. Med andre ord, vi lever for to forskjellige ting. Verdens mennesker for den nuværende verden, vi som troende for den kommende og usynlige verden!

Hebr. 11. 26 og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter; for han så frem til lønnen.

Det er ved livets slutt vi ser forskjell på oss troende og verden. Denne verdens barn får alle sine «goder» i dette livet. Mens vi som troende, får garantert 99.99999 % etter livet er avsluttet. Selv om vi skulle ha vært verdens rikeste menneske. Hva som venter oss som troende, det er det som er den store forskjellen på oss og verdens barn.

Ord. 10. 28 De rettferdige har glede i vente, men de ugudeliges håp blir til intet.

Dette er Guds ord, der han forteller oss i klartekst at alt hva vi oppnår i dette livet. Er som ingenting opp imot det som ligger foran oss.

Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Apostelen Paulus gikk så langt det er mulig å gå, der han hevder at alt hva vi går igjennom i dette livet. Hvis vi blir funnet verdige til å svinge oss inn Himmelporten, så er alt det vi går igjennom verd alt!

Salme 17. 14 fra menneskene med din hånd, Herre, fra denne verdens mennesker, som har sin del i livet, og hvis buk du fyller med dine skatter, som er rike på sønner og efterlater sin overflod til sine barn. 15 Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

Bedre enn dette kan det vel ikke sies?
Mange hedninger ser så vellykket og fortreffelige, men det er kun «utenpå!»

Den virkelige sannheten er at vi alle er lutfattige uten Jesus. All vår rikdom og vår «fortreffelighet» kommer først ved troen på det
Guds lam!

Sluttkommentar:

Salme 73. 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine /  17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op. 21 Når mitt hjerte var bittert, og det stakk mig i mine nyrer, 22 da var jeg ufornuftig og forstod intet; som et dyr var jeg imot dig.

Når Jesus, som vår Mester og Herre ikke hadde det som han kunne hvile sitt hode til. Han var som et utskudd i denne verden, kan vi vi som troende forvente så mye mer? Neppe!

Derfor, la oss gjøre som Asaf, se hva resultatet blir til slutt!

Dette var Asaf vitnesbyrd til slutt:

Salme 73. 23 Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd. 24 Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. 25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden. 26 Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig. 27 For se, de som holder sig borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor. /  28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

For et vitnesbyrd, for en herlig erklæring, for et sluttresultat!

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1696-de-som-hjalp-jder-og-andre.html
http://israel-blogg.janchristensen.net/
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1701-er-israel-forkastet-som-folk.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1696-de-som-hjalp-jder-og-andre.html
http://israel-blogg.janchristensen.net/
 
 

Ingen kommentarer: