tirsdag 25. januar 2022

Nr. 2974: Det er åpenbart demoniske og mørke åndskrefter som står bak Plan- og bygningsetaten, og de som spiller på lag med dem!

 Nr. 2974:

Det er åpenbart demoniske og mørke åndskrefter som står bak Plan- og bygningsetaten, og de som spiller på lag med dem!

 

Guds ord sier følgende:

Rom. 13. 1. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,

2 så at den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom. 

3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde.

 

Dette er helt motsatt med Plan- og bygninsetaten og det offentlige.

 

Om det gjelder Oslo Tingrett, Politiet, Sivilombudsmannen, Oslo Byråd, Statsforvalter og andre.

Alle har de ikke vært og utført det godes gjerning, men den ondes i denne vår sak ovenfor mur, trapp og bod.

De har latt seg bli brukt av mørkets krefter åpenbart, ikke de gode.

Dette skjer til tider også i Norge at myndighetene og det offentlige lar seg bli brukt på feil måte.

Ikke bare i Nord Korea og andre ekstreme land, men faktisk også her i Oslo, Norge.

 

Som en Ulveflokk – slik opptrer det offentlige imot oss (med enkelte naboer og andre kriminelle), det er åndsmakter i fra Satan – demoner – mørke de er styrt av åpenbart!

 


Kampen mot åndsmakter!

 

Av Ludvig Hope

 

” For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet …” (Ef 6,12)

 

Etter dette ord er himmelrommet et oppholdssted for åndsmakter. Som Gud sender ut sine engler, så sender satan ut sine. Guds engler blir sendt ut til strid for oss, og satans åndehær til strid imot oss. Omkring oss og over oss lever og virker disse usynlige makter. De strir om herreveldet over folkeslagene og hvert enkelt menneske, men først og sist står kampen om Guds folk.

 

Den kamp en kristen må føre, er derfor ikke mann mot mann, med stål og bly. Kampen føres mellom åndsmakter. Der hvor et Guds barn er, må det alltid være forberedt på å møte ondskapens åndehær. De frister oss til hat og harme og onde ord. De setter lystene i brann og hisser mennesker mot mennesker.

 

Det er ikke bare synden i oss som forfører. Hvis nok er fienden inne i festningen farlig, men den fiende som smyger inn i våre sjeler utenfra, er enda farligere. Guds ord sier oss at når satan og hans hærmakt er bundet og kastet i avgrunnen, da skal det gode seire på jorden, skjønt menneske-naturen er den samme.

 

Den kristne som vil komme seg vel gjennom verden, må være på vakt mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

 

” Jeg går i fare hvor jeg går,

min sjel skal alltid tenke

at satan alle vegne står

iveien med sin lenke;

hans skjulte helved-brann

meg lett forville kan

når jeg ei på min skanse står,

jeg går i fare hvor jeg går.”

(sitat slutt.)

 

Slik som saken imot oss er nå, så er det målet for Plan- og bygningsetaten, hele det offentlige apparatet og for enkelte naboer at vi skal fjerne mur, trapp og bod.

 

Dette er selvsagt helt, helt meningsløst og ondt.

Det vi har bygget er kun til gunst for alle, ikke hindringer for en eneste person eller kjøretøy her i Oslo og på Hellerudtoppen.

 

Namsmannen har sagt at pengekravet imot oss er foredlet.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2742-namsfogden-i-oslo-takk.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2745-det-er-et-godt-stykke-arbeid.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Da skulle en tro at da ville vi får godkjennelse, og PBE og det offentlige ville komme oss i møte. Hva gjør de?

Fortsetter sin ondskap, og onde handlinger med å tinglyse heftelser på vår eiendom for å drive med hevnakt. For å skape mest mulig kvalm, ikke komme oss i møte og får godkjent mur, trapp og bod som vi har krav på.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2822-plan-og-bygningsetaten-har-na.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Samt naboer kommer med skriv som er hinsidige og helt uten mening og innhold. Kun oppdiktede og påstander om at brøytebil og brannbil ikke kan kjøre forbi vår mur, kun buss.

Her er det forskuddet og hevngjerrige naboer.

Hva sier Guds ord om slike?

Salme 8. 3 Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.


Gud bruker endog barn for å «stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.» Her brukte han namsmannen, hallelujah!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Her er mennesker som er styrt åpenbart av mørke og demoniske krefter.

 

Dette er noe vi som troende må regne med, men at det kommer ifra kommunen/det offentlige og ondsinnede naboer er fra en kant en ikke forventer at det skal komme ifra.

Selvsagt, dette har ikke noe med hvordan drive en offentlig og kommunal etat. Kun mennesker som misbruker sin stilling og makt.

Dette er ondskap, ikke noe annet!

 

Sluttkommentar

 

Fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

 

Paulus tar seg selv med: ”Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han: ”Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen: ”Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ”Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot  den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ”Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.

Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv: ”Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet: ”Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ”Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”

 

3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.

   

Alle mennesker er ikke åndsnøytrale. Enten er vi påvirket av Gud eller Satan. Ved syndefallet så ble alle mennesker “solgt” til Satan. På Golgata ble alle mennesker “vunnet” tilbake til Gud.

(Sitat slutt.)

 

2 Krøn. 36. 22 I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig: 23 «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp!»

 

Namsmannen var som en «Kong Kyros, konge av Persia» for oss.

 

Det var et helt kobbel med mennesker i det offentlige og galne naboer som har holdt på med det meste som har vært ondt, demonisk og intriger for at vi skal rive det pene vi har bygget.

Der vi skulle fått dette godkjent for mange år siden.

Hva skjedde i 2020 da det onde og åpenbart demoninnfiltrerte menneskene i Innkrevingsetaten her i Oslo, samt PBE og de andre offentlige instanser som har holdt med Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Jo, han sa at saken var foreldet, PBE og de onde menneskene i Innkrevingsetaten kunne ikke kreve oss for 1 krone, hallelujah!

 

Namsmannen var som en «Kong Kyros, konge av Persia» for oss.

Bilde av Kong Kyros, konge av Persia

 


Dette var en seier for Jesus, rettferdigheten og oss.

Imot disse åpenbart onde og demoninfiltrerte mennesker som har kun hevn, hat og represalier for øye.

Ikke løsning, rettferdighet og godhet!

Her er det faktisk enkelte naboer og etater.

Offentlige apparatet som lar seg bli brukt på en ond og negativ måte.

Vi må kjempe og holde stand imot disse negative og onde krefter.

I vårt tilfelle er det ikke tvil om at Namsmannen hadde en avgjørende og positiv betydning, uten ham. Hadde ikke dette blitt seier.

Det vi må regne med er at disse onde og demoniske krefter vil angripe ham.

Det er nok der kampen vil stå, for her er det mørke krefter som lar seg bli utspilt gjennom mennesker om de er offentlige eller ikke.

Til å gjøre det onde, ikke det gode. Namsmannens krav om foreldelse er det åpenbart som vil bli kampen vil stå om.

Da PBE har evnet å få med seg hele det offentlige apparatet imot oss, bortsett fra Namsmannen som har sagt at pengekravet er foreldet, hallelujah!

 

Men Guds ord og løfter holder, det gode vil alltid seiere til slutt.

Hør hva skriften sier:

 

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvis kravet er foreldret, hvorfor fortsetter det å bli sendt krav til deg med betalingsfrist?

Har du dialog med de som krever inn pengene?

Jan Kåre Christensen sa...

Fordi PBE er kriminelle og hele det offentlige beskytter dem.
Jeg har anmeldt de.
Kommer ingen vei når det er mafia alt bortsett fra Namsmannen.

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html?m=1

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Hvis kravet er foreldet, hvorfor fortsetter det å bli sendt krav til deg med betalingsfrist? Har du dialog med de som krever inn pengene?

Svar:

Nå vet jeg ikke hvor mye du vet og kjenner saken vår.

Men du må vite det, at PBE er noen kjeltringer og kriminelle som aldri kommer til å bli stilt til ansvar for noen handlinger de noen gang gjør!

Da kan de dikte opp fiktive fakturaer, gjøre hva som helst.
De kan gi oss tillatelse til å bygge.
Be oss om å bruke minst 100.000, - kr på å søke etc.

Dette er en røverbande som blir beskyttet av andre som Oslo Tingrett, Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Oslo Byråd, Politiet etc.

Heldigvis, Namsmannen har gitt oss 100 % medhold.
Det er nok dette som de arbeider nå for å kunne sette til side, vi har en hel «røverbande» (ulveflokk) imot oss som er heltids profesjonelle å utføre onde og tarvelige gjerninger!

Vi andre går på jobb, gjør et redelig arbeid.
Disse derimot er kun ute etter å skape stridd, splid og annet negativt åpenbart og drive med mørkets gjerninger!
https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.htmlVåre overskridelser er kun minimale og med bakgrunn på at vi er blitt veiledet av PBE også.
Skulle vi fått godkjennelse for mange år siden.
Men hva gjør disse mørke og hatefulle menneskene?

De prøver på alt å ødelegge for oss, siste var å tinglyse heftelser på vår eiendom.

Hadde de vært noen lunde rettferdige og normale. Så hadde de i hvert fall nå gitt oss godkjennelse, men det fortsetter i sitt hat og mørke gjerninger!Jan Kåre Christensen sa...

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2926-foreldelsesfristen-imot-alle.html

Foreldelsesfristen imot alle krav imot oss, er i fra 25.08.2018, alle krav etter dette i fra Plan- og bygninsetaten her i Oslo er derfor straffbare forhold!https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

Faksmile fra PBE sitt skriv til oss da dette med mur, trapp og bod ble en ulovlighets sak sett med fra PBE sin side, selv om det var de som veiledet oss i å bygge.

Snakk om å leve i bakvendtland og verre urettferdige.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.htmlVi leser her i dette dokumentet:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015119241&fileid=5803824les nøye dette skrivet, som forteller at det er i fra 25.08.2015 vi blir gjort oppmerksomme på ulovligheten.

Og fra den dagen har PBE 3 år på seg å drive inn pengene:Det står følgende i dette skrivet:

Frist for uttalelse ble i varsel satt til 12.09.2015.Plan- og bygningsetaten har mottatt redegjørelse i epost datert 25.08.2015.

Kommunen har på bakgrunn av redegjørelsenn ikke endret sitt syn i forhold til at det er gjennomført tiltak som er søknadspliktig og følgelig ulovlig.Uansett hvilken dato det dreier seg om, så er det i mnd. skifte august/september 2015 dette i fra Oslo Kommunes side ved PBE ble en ulovlighet sak.

3 år fremover blir da mnd. skifte august/september 2018.

Alle pålegg fra da, er egentlig trusler da det ikke er substans bak pengekravene.

Kun som en brølende løve uten tenner som vi vet hvem som står bak slike ting.Selv Oslo Tingrett og domstols apparatet sviktet her!!!!!!!!!!!!Vi hadde rettsak i Oslo tingrett 11 desember 2018, der dommeren overhode ikke fulgte med i timen da Edvard Os ikke hadde fått med seg det samme som Namsmannen fikk med seg.

Saken imot oss var foreldet da den gikk i Oslo Tingrett.

Ille, og her sviktet også det offentlige imot oss!Sluttkommentar:Det som er klart for oss, meg og min kone.

Det er at det offentlige har gjort noe ulovlig mellom tidsrommet høsten 2018 til sommeren 2020, nærmere bestemt 1/7. 2020 til Namsmannen sa sitt.

Men fra 1/7. 2020 inntil i dag er det som har skjedd i saken, med truing av fiktive bøter som aldri er blitt forsøkt inndrevet.

Da PBE med Astrid Myhra og Lena Christin Amdal, samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten er åpenbart kriminelt.

Der flere lover etter vårt skjønn er blitt brutt.Ikke minst disse lovene:§ 390 a.

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.§ 263.TruslerDen som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
kl. september 08, 2021 Send dette via e-postBlogg dette!Del på TwitterDel på FacebookDel på Pinterest