tirsdag 1. november 2011

Nr. 236: Jesus gav avkall på sin gudestatues i 33 1\2 år for min og din skyld!

Nr. 236:

Jesus gav avkall på sin gudestatues i 33 1\2 år for min og din skyld!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 2. 5 Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!

Dette er en av biblenes viktigste skriftsteder, som vi skal strebe etter å leve deretter. Egil Strands håndbok til det nye testamente skriver så flott om dette: Phroneo (sinn) betyr ikke å tenke bare rent teoretisk og læremessig, men å ha sitt sinn, sin vilje og lyst knuttet til det en tenker; phroneo er derfor vanligvis ikke nøytral og passiv tenkning – unntagen der hvor det dreier seg om vanlig vurdering, som f. eks i Fil.1.7 – men retningsgivende og derfor nøye knuttet til et menneskes motiv, altså til hva bibelen kaller hjertet.
Det går på hele personens innstilling føyer jeg selv til.

6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik.

Her er selve inkarnasjonen. Jesus som den førstefødte og som eneste som var Faderen fullt ut lik og Faderen delte alt med. Jesus var i sin preeksistens hos Faderen fra eldgamle dager av sier Mika. Men i tidens fylde kom han inn i verden og ble menneske. Gud selv steg ned i Jesus Kristus.

7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske;

Vi leser flere plasser om den intime kontakten det er mellom Faderen og Sønnen. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jesus gav avkall på denne herligheten av 2 grunner.

1.) Det behaget Faderen at Jesus viste 100 % underkastelse under hans vilje.

2.) Ved at han ble menneske kunne han sone vår synd og dø i vårt sted.

8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.

Det var en fornedrelse for Jesus å bli et menneske og til slutt lide en forbryters død ved å dø på et kors. Men han var lydig imot sin Fader akkurat som Isak var det i 1. Mos.b.21. Men Jesus ble ikke bare fornedret i sin død, hele hans liv var en fornedrelse med måten han ble behandlet, hånet og motarbeidet. Det kulminerte i en total rettsløs måte å bli dømt på foran Pontius Pilatus og ved senere når dommen ble utført ved at han døde som en straffet.

9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn,

Ved at han ble slik fornedret ble han også opphøyet. Gud har allerede opphøyet han men dessverre så ser ikke de aller fleste menneskene dette, men vi som troende ser det, hallelujah. Jesus har et navn som er større en alt. Sykdom, problemer, motganger, Konger, Presidenter og alle andre navn og titler!

10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden,

Alle tilstede i Himmelen bøyde seg nok for Jesus etter han kom tilbake, bortsett fra Faderen. Men en dag skal hele jorden gjøre det. Under jorden må forstås med alle mennesker som er døde og alle demoner, selv Satan skal en dag bøye seg for Jesus og måtte erkjenne det som vi frelste allerede i dag gjør; Jesus er Herre!

11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Nå nevnte jeg dette allerede under v.10. Men det å bekjenne Jesus som Herre er et tegn på en er frelst og født på nytt. Når Jesus er Herre så er det ingen ved siden av ham som Herre. Idoler, statsleder, religions stiftere, andre dyktige og flinke mennesker, men de kommer aldri i nærheten som Jesus fordi han er Kongens Konge og Herrenes Herre (Åpenb.19.16) (sitat slutt).

Jeg har skrevet noen artikler om dette emne, bl. a her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset

Jeg var ikke klar over at Smits venner nå Brunstad Christian Church lærte mye av det samme før noen gjorde meg oppmerksom på det. Tar et lite utdrag her fra deres hjemmeside: Hvem er Jesus? Vi kan spørre: Hvem var Jesus? Kildene til Jesu liv er først og fremst evangeliene i Det nye testamentet. Han levde og virket i Galilea, og han ble korsfestet i Jerusalem i forbindelse med påskehøytiden ca. år 30. Ulike kilder forteller at da kan ble korsfestet, ble det satt en innskrift på korset: Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesus fra Nasaret, jødenes konge.

Mange navn
Messias, Frelseren, Guds Sønn og Ordet er noen av de betegnelser som er brukt om Jesus. Han sa ofte Menneskesønnen om seg selv. I Det gamle testamentet finner vi profetier om Jesus. Profeten Jesaja omtaler ham som Underfull, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. De ulike navnene kan hjelpe oss til å forstå hvem Jesus er, ikke bare hvem han var.

Frigjøreren
Mange i Jesu samtid håpet at han var den som skulle fri Israel ut fra det romerske herredømmet, og de ble skuffet fordi dette ikke skjedde. Men Jesus er en som kan sette oss fri! I Johannes’ evangelium, kapittel 8, sier Jesus: Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Som mennesker vil vi gjerne tro om oss selv at vi er gode og vil gjøre det som er godt. Så erfarer vi at vi likevel gjør det som er ondt, og det som kan føre til noe ondt for andre. Bibelen uttrykker dette slik at vi blir fanget av det onde, og det skjer fordi vi mennesker har en natur som det ikke bor noe godt i. Dersom vi tror på Jesus, får vi hjelp så vi kan bli satt fri fra syndens makt over oss, og vi kan begynne å tjene Gud. I sitt brev til romerne, kapittel 7, skriver Paulus klargjørende om dette.

Sann Gud og sant menneske
Mange benekter Jesu guddommelighet. De vil hevde at han ikke var noe mer enn et menneske blant andre mennesker, riktignok en som vi kan se på som det ideale eksempel.

Vi tror derimot at da Jesus var i himmelen, var han sann Gud. Da Jesus var her på jorden, var han sant menneske. Han ble født inn i verden, i en bestemt tid, som et menneske med samme natur som oss. I Koranen blir Jesus nevnt som en stor profet som utførte mirakler og hadde et evangelium til folket. Blant kristne er troen på Jesus som Guds sønn helt sentral. Oppfatningene er derimot delte når det gjelder Jesus som både Gud og menneske. Mange ser på Jesus som guddommelig også i de årene han levde blant menneskene, og at han dermed ikke hadde noen kamp mot det onde i menneskenaturen. Vi tror derimot at da Jesus var i himmelen, var han sann Gud. Da Jesus var her på jorden, var han sant menneske. Han ble født inn i verden, i en bestemt tid, som et menneske med samme natur som oss. Han hadde Den Hellige Ånd boende i seg. Han ble minnet ved Ånden, og var lydig i det Ånden veiledet ham i. Hans gjerning på jorden var å beseire all synden i sin menneskenatur. Da dette var fullendt, vendte han tilbake til Gud. Evangelisten Johannes skriver i kapittel 14 om hvordan Jesus lovet disiplene at de skulle få Den hellige ånd slik at også de kunne få kraft og hjelp til å holde hans bud.

Opphavsmannen til frelse
Det Gud ville gjøre ved Jesus Kristus, var å fullføre sin frelsesplan slik at vi mennesker kan få del i Guds evige rike, og rett til å leve som hans barn. Dette forklarer Paulus i begynnelsen av sitt brev til efeserne. Jesus erfarte hva det vil si å ha menneskets natur. Det var som menneske han nådde fullendelsen. I brevet til hebreerne, kapittel 5 står det: Da Jesus levde som menneske, ba han i nød, med høye rop og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham.
Jesus er mer enn et eksempel, han er vår Frelser.

Forløperen
I sin levetid her på jorden var Jesus et menneske som oss. Derfor tror vi at han også ble fristet til slikt som bitterhet og anklage, baktalelse, misunnelse og hovmod. Men han slapp det ikke inn i sinnet sitt. Han var i nød og ropte til Gud om hjelp. Jesus ble bønnhørt, og seiret over de utslagene av menneskenaturen som han visste var synd. Han ga aldri etter for lysten til å gjøre det som er ondt. Kanskje var det slik at når Jesus ble fristet, så han for seg et kors. I tankene spikret han fast på korset de tilbøyelighetene han kjente til å gjøre synd. I denne kampen mot synden gjorde han slik motstand at det billedlig talt kostet blod. For det medførte lidelse å ikke gi etter for synden. Men Jesus holdt ut inntil selve fristelsen til å synde, var død. Ved Den Hellige Ånd fikk han kraften til å seire over fristelsen. Jesus har sagt til hver den som vil følge ham at da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp. Hvem er Jesus? Han er den som lærer oss å fornekte oss selv og ta vårt kors opp. Han er vår forløper, og vi kan få være hans etterfølgere.

Forsoneren
På et sted som heter Golgata ble Jesus spikret til et virkelig kors. Da var det ikke lenger bare billedlig talt at det kostet hans blod. Han døde der.

Jesus er vår hjelper i alle situasjoner når vi av hjertet ber om kraft til ikke å gi etter for fristelser til synd. I evangeliet etter Johannes står det at Jesus i sine siste timer visste at alt var fullbrakt. Den gjerningen Gud hadde sendt ham for å gjøre, den hadde han fullført; han hadde gjort Guds vilje. Det fantes ikke synd hos Jesus. Han var uten skyld. Derfor kunne Gud reise ham opp fra de døde. Hvem er Jesus? Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens, skriver Johannes i sitt første brev. Jesus er forsoneren. Han er vår talsmann, eller med et annet ord: vår advokat. Når vi har gjort noe ondt, og vedkjenner oss det og ber om tilgivelse, vil Gud tilgi oss for Jesu skyld.

Hjelperen
Jesus er vår hjelper i alle situasjoner når vi av hjertet ber om kraft til ikke å gi etter for fristelser til synd. Da skal vi finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid, altså slik at vi ikke synder. Dette kan vi lese om i brevet til hebreerne, kapittel 4. Jesus fikk oppstandelseskraften ved sin seier over døden, og denne kraften kan vi få hjelp ved. Det er nåde til hjelp i rette tid.
Jesus er utgangspunktet for at vi kan få et liv i godhet og kjærlighet, og et liv der vi har fred med hverandre. Men hvordan kan vi få en slik forsmak av himmelen her på jorden? Hvordan kan vi komme til himmelen, og få del i Guds evige rike?

Jesus er veien
Vi må vite veien, og vi må ha et adgangskort. Gud gir oss gjerne adgangskortet til himmelen. Det har en påtrykt tekst: Gyldig for hver den som adlyder Jesus! Hvordan kan vi finne veien? Om vi leser i evangeliet etter Johannes, kapittel 14, får vi svar. Jesus kommer oss i møte og sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far [Gud], uten ved meg (sitat slutt).

Jesus hadde ikke vår natur

Jeg er enig med det meste i denne artikkelen da det er Guds ord. Men det blir hevdet at Jesus hadde vår natur, men det er ikke riktig. Jesu natur var mer lik Adam før syndefallet, ren og uskyldig. Mens vi mennesker er født med kjødet vårt som vil dra oss bort i fra Gud til synden. Jesus hadde ikke det kjødet og den syndige naturen som vi er befengt med, men alt annet som vi mennesker er og han var en mann.

Rom. 8. 3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.

Jesus fikk også et legeme laget av Faderen, ikke av noen tredje person, men av Faderen, det lærer skriften, ferdig arbeid!

Hebr. 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg.

Jesus fikk et legeme akkurat som Adam fikk det, men Jesus seiret i alle deler i motsetning til Adam.

Hvordan vant Jesus seier

Skal en tro de som tror på den okkulte, demoniske og ubibelske treenighetslæren så vant Jesus seier fordi han var Gud, men han la av sin Gudestatues hjemme hos Faderen og fikk den tilbake bare enda mer kraftfullt etter oppstandelsen. Jesus vant seier i kraft av sin rene natur og ved ånden.

Ap.gj. 10. 38 nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Hvem var Jesus i sin preeksistens?

At Jesus hadde en preeksistens før han kom til jorden tror jeg mange er enig i, men hvem var han og hans tilblivelse. Hans tilblivelse har jeg tatt opp så mange ganger før at han er Guds førstefødte og den første Faderen tilveiebragte og han var Faderen lik.

Faktisk så bommet de ikke så grovt under den nikenske truvedkjenninga:

Vi trur på éin Herre, Jesus Kristus, Guds einborne Son, fødd av Faderen før alle tider, Gud av Gud, ljos av ljos, sann Gud av sann Gud, fødd, ikkje skapt, av same vesen som Faderen. Ved han er alt skapt.

Jesus er kommet ut av Gud Faderen sier den og det stemmer da han er ikke fra evighet og er ikke den eneste sanne Gud, det er kun Faderen.

Se her for mer: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html

Hvordan levde Jesus her på denne jorden?

Joh. e. 5. 17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider til denne dag; også jeg arbeider.»

Jesus var alltid ledet og instruert av sin Far, Gud. Jesus kom ei heller ned til jorden på eget insentiv men Gud Fader BESTEMTE DET! Det var ikke tre guder der oppe i himmelen som fant ut hvem som skulle gjøre hva som den Sataniske treenighetslæren hevder, dette var Satan som ønsket å bli Gud lik som treenighetslæren hevder at Jesus var, ble og skal for alltid være, for noe Satanisks sludder!

Jesus kommende oppgave

Jesus går i forbønn for oss, den sannheten er overmåte stor.

Joh. e. 5. 19 Men Jesus tok til orde og sa til dem:
Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen. 20 For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. 21 For likesom Faderen reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende dem han vil. 22 Og Faderen dømmer ingen, men han har overgitt all dom til Sønnen, 23 for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Faderen som har sendt ham.

Jesus etter oppstandelsen og til dommen foran den hvite trone er den som regjerer og viser oss Guds handling. Han er også den kommende Kongenes Konge og Herrenes Herre under 1000 års riket. Men etterpå der når Gud Fader skaper en ny himmel og jord etter at alle ugudelige og som har fulgt Satan er blitt tilintetgjort, så overgir Sønnen Jesus Kristus alt tilbake til Faderen.

1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Er det flere spørsmål? Send dem til oss på mail og du får svar, her er vår mail adresse: jk.chris@online.no
eller SMS: 99598070

Lykke til!

Ingen kommentarer: